บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664  ID LINE : @oceansmiletour  (ททท.เลขที่ 11/05028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[Kazak195-3U] ซินเจียง– อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศที่ไม่เหมือนใคร
ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี
• เปิดเส้นทางสายใหม่ จีน-คาซัคสถาน เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน จากเมืองอี้หนิงไปด่าน Khorgos ด่านชายแดนจีน-คาซัคสถาน (ระยะทาง 108 กิโลเมตร) หรือ จากเมืองอี้หนิงไปด่าน dulata port (ระยะทาง 75 กิโลเมตร)
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอเมริกา
• ชม เมืองอัลมาตี้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถานและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
• นั่งกระเช้า สู่ ชิมบูลัก (Shymbulak Ski Resort) อยู่ในเทือกเขา Zailiuskiy Alwatau
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ
• ชม หมู่บ้านคาจั่นฉี เป็นหมู่บ้านของชาวพื้นเมืองที่อาคารบ้านเรือนทาด้วยสีน้ำเงิน
• เที่ยวไม่ซ้ำทางเดิม เข้าด่าน Horgos – ออกด่าน dulata port / พักโรงแรมคาซัคสถาน 4 คืนและประเทศจีน 5 คืน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บินกลางวัน เสฉวนแอร์ไลน์
• ไม่ลงร้านช้อป – ร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option – ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์
ทัวร์คาซัคสถาน
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

คลิ๊ก ใบททท. 11/05028

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว เพิ่ม
หมายเหตุ
10 – 19 ตุลาคม 256
83,995.-
18,500.-
กรุ๊ป 15-20 ท่าน
17 – 26 ตุลาคม 2567
83,995.-
18,500.-
กรุ๊ป 15-20 ท่าน
24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567
82,995.-
18,500.-
กรุ๊ป 15-20 ท่าน
• ทัวร์ไม่ลงร้าน กรุ๊ป 16 - 20 ท่าน – รถบัส 38 ที่นั่ง – ตั๋วเครื่องบินพร้อม เดินทางแน่นอนทุกกรุ๊ป
• ลูกค้าเก่าลด 400.-บาท – สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour – โทร.093 6468915 (โจ้)
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู - 3U 3936 (18.05-22.10)
-/-/-
เฉิงตู 4 ดาว
2
เฉิงตู – อูรูมูฉี – ขุยถุน - 3U 6513 (11.25-15.00)
B/-/D
ขุยถุน 4 ดาว
3
ขุยถุน - ทะเลสาบไซลีมู – The Guozigou Bridge – เมืองฮอร์กอส
B/L/D
ฮอร์กอส 4 ดาว
4
ด่าน Khorgos – คาซัคสถาน ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon) – อัลมาตี้
B/L/D
อัลมาตี้ 4 ดาว
5
Panfilov Park – วิหารเซนคอฟ - Republic Square - หมู่บ้านวัฒนธรรม
B/L/D
อัลมาตี้ 4 ดาว
6
ตลาดกรีนบาซาร์ – นั่งกระเช้า – Shymbulak Ski Resort – ชมวิวภูเขาหิมะ
B/L/D
อัลมาตี้ 4 ดาว
7
พิพิธภัณอัลมาตี้ Museum of Kazakhstan – ช้อปปิ้ง – ด่าน dulata port
B/L/D
dulata port 4 ดาว
8
ด่าน Dulata Port – อี้หนิง ประเทศจีน - หมู่บ้านคาจั่นฉี
B/L/D
อี้หนิง 4 ดาว
9
อี้หนิง – นั่งรถไฟมาอูรูมูฉี – ตลาดต้าปาจา
B/L/D
อูรูมูฉี 5 ดาว
10
อูรูมูฉี – เฉิงตู 3U 6514 (06.55-10.20) ต่อเครื่อง
เฉิงตู-สนามบินสุวรรณภูมิ 3U 3935 (14.40-16.40)
B/-/-
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู
15.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U - Sichuan Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง (กระเป๋าโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 23 กิโลกรัม)
18.05 น.   ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบิน Sichuan Airlines - 3U 3936 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.10 น.   ถึง ท่าอากาศยานเทียนฟู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Joyhub Cheer Hotel หรือระดับ 4 ดาว โรงแรมอยู่ที่สนามบิน)
วันสอง : เฉิงตู – อูรูมูฉี – ขุยถุน – 3U 6513 (11.25-15.00)

08.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารพักผ่อน จากนั้นนำท่านเช็คอินสัมภาระ เตรียมออกเดินทางต่อ
11.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบิน Sichuan Airlines - 3U 6513 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
15.00 น.   ถึง ท่าอากาศยานอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง เมืองอูรูมูฉี ชื่อเดิมว่า ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียง ในอดีตเคยเป็นเมืองจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหม หลังรับสัมภาระและทำภารกิจเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน ผ่านเข้าเขตทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Hao Feng Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม : ขุยถุน - ทะเลสาบไซลีมู – The Guozigou Bridge – เมืองฮอร์กอส

08.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไซลีมู (Sayram หรือ Sailimu Lake) เป็นทะเลสาบที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนความ สูง 2,073 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซินเจียง เกิดจากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัย ทำให้บริเวณนี้มีการยุบตัวและเกิดเป็นทะเลสาบเมื่อ 70 ล้านปีก่อน ระดับน้ำในทะเลสาบไซลีมูคงที่ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ชมวิวและชมสีสันสวยงามของน้ำสีฟ้าตัดกับท้องฟ้าสีสดใสและทุ่งหญ้าเขียวขจีมีดอกไม้หลายหลายชนิดหลากสีสันขึ้นอยู่ทั่วไป มีป่าสนเขาขึ้นเรียงราย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับวิวทิวทัศน์สวยๆของ ทะเลสาบไซลีมู หรือสมญานามว่า“ทะเลสาบสรวงสวรรค์” (รวมรถอุทยาน)
12.00 น.   บริการอาหารที่ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอร์กอส (Khorgos) เมืองชายแดนประเทศคาซัคสถาน แปลว่า "สถานที่ที่อูฐผ่านไป" ในภาษามองโกเลีย และ "สถานที่ความมั่งคั่ง" ในภาษาคาซัค เป็นเมืองอยู่บนเส้นทางสายไหมเหนือมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับประเทศคาซัคสถาน ประตูจีน-ยุโรป นำท่านเดินทางผ่าน หุบผาโตรกกวอจื่อโกว Fruit Gully หุบเขาที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาสูงและลำสายน้ำกั้นกลาง ข้ามสะพาน The Guozigou Bridge ชมทุ่งหญ้าเขียวขจีและสวนผลไม้ เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลป่ารสอร่อยที่ขึ้นชื่อ
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารพักผ่อน (พัก YI Jin Hotel Khorgos หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่ : ด่าน Khorgos – คาซัคสถาน - ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon) – เมืองอัลมาตี้
08.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (6) บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนำท่านผ่าน ด่าน Horgos National Gate ชายแดนจีน-คาซัคสถาน ผ่านแดน ตม.จีน-คาซัคสถาน เปลี่ยนรถเป็นรถบัสของคาซัคสถาน (ด่านตม.จีน เปิดเวลา 11.00-21.00 น. และด่านตม.คาซัคสถาน เปิดเวลา 08.00-18.00 น. เวลาของประเทศคาซัคสถานช้ากว่าเวลาประเทศจีน 3 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาคาซัคสถาน จากนั้นออกเดินสู่ ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon) แกรนด์แคนยอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอเมริกา อยู่ใกล้กับชายแดนที่ติดประเทศจีนและทางทิศตะวันออกของเมืองอัลมาตี้ (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่ชารีนแคนย่อน (7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชารีนซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ลึกที่สุดที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาเทียนซานของจีน หุบเขาชารีนมีความยาวราว 90 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชารีน หุบเขามีแก่งหินรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันไปและมีสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ชารีนแคนยอนแม้จะมีขนาดเล็กกว่าแกรนด์แคนยอนของอเมริกาแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน ลักษณะของหุบเขาแห่งนี้ประกอบด้วยภูเขาหินทรายสีแดง เมื่อมีการกัดกร่อนจากลมและน้ำจึงทำให้เกิดรูปทรงและสีสันที่แปลกตา ชารีนแคนยอนประกอบไปด้วยหุบเขาหลัก 5 ส่วน โดยส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หุบเขาปราสาท (Valley of Castles) ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่ก่อตัวขึ้นเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย มีความยาวถึง 3 กิโลเมตรและความลึก 100 เมตร (รวมรถอุทยาน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้ (ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) เมืองอัลมาตี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถานและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ อัลมาตี้เคยเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2541
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Kazzhol Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : Panfilov Park – วิหารเซนคอฟ - Republic Square - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (9) หลังอาหารนำท่านชม สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัลมาตีฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษแห่งแพนฟิลอฟ ซึ่งเป็นทหาร 28 นายที่เสียชีวิตจากการรุกรานของทหารนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คำว่าแพนฟิลอฟนั้นมาจากชื่อของอิวาน แพนฟิลอฟ ซึ่งเป็นนายพลผู้บัญชาการกองทัพในตอนนั้น จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนคอฟ (Zenkov Cathedral) วิหารคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซีย สร้างเสร็จเมื่อปี 1907 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี เป็นวิหารที่สร้างจากไม้โดยไม่ใช้ตะปูทั้งหลัง มีความสูง 56 เมตร และมีความทนทานต่อแผ่นดินไหวแม้ว่าตัวอาคารไม่มีการยึดด้วยตะปู
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสรีพับลิค (Republic Square) จัตุรัสสำคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมืองอัลมาตี้ เคยเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาล จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค ของชนเผ่าซัคที่ครอบครองดินแดนแห่งนี้มาก่อนยุคของมองโกล นําท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยวิทยากรของหมู่บ้าน การแสดงวัฒนธรรม รวมทั้งชมวิถีชีวิตของชาวคาซัค ชมวิธีการสร้างกระโจม การขี่ม้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ (Kok Tobe) เป็นจุดชมวิวที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรที่สามารถมองเห็นเมืองอัลมาตีในมุมสูงแทบทุกจุดในตัวเมืองอัลมาตี้ ชมแสงไฟแสงสีที่สวยงามยามค่ำคืน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (11) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พัก Kazzhol Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่หก : ตลาดกรีนบาซาร์ – นั่งกระเช้า – Shymbulak Ski Resort – ชมวิวภูเขาหิมะ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (12) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนบาซาร์ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการสำรวจสินค้าอุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย คาเวียร์ วอดก้า ถั่วชนิดต่างๆและสินค้าพื้นเมือง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (13) หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า สู่ ชิมบูลัก สกี รีสอร์ท (Shymbulak Ski Resort) อยู่ในเทือกเขา Zailiuskiy Alwatau เหนือระดับน้ำทะเล 2,260 ม. เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่และทันสมัยของอัลมาตี้ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนบนยอดตลอดปี มีป่าสนอายุหลายร้อยปี และทะเลสาบในหุบเขา ซึ่งท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากมุมสูง ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปชมวิว มีอาหารท้องถิ่น ยุโรป และอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งร้านเครื่องดื่มมากมาย (สกีรีสอร์ทแห่งนี้เปิดให้เล่นสกีในช่วงหน้าหนาว เดือนธันวาคม-เมษายน)
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (14) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พัก Kazzhol Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : พิพิธภัณอัลมาตี้ Museum of Kazakhstan – ช้อปปิ้ง – ด่าน dulata port
07.00 น.   บริการอาหารที่โรงแรม (15) หลังอาหารนำท่านชม Museum of Kazakhstan ที่เรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ของชาวคาซัค จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (16) หลังอาหารนำท่านเดินทาง HIGHWAY เส้นใหม่ คาซัคสถาน-จีน สู่ The Dulata Port เมืองชายแดนคาซัคสถาน-จีน (ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.40 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก All Seasons Spring Hotel ให้ท่านได้พักผ่อน อาบน้ำแร่
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (17) หลังอาหารพักผ่อน (พัก All Seasons Spring Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่แปด : ด่าน Dulata Port – อี้หนิง - หมู่บ้านคาจั่นฉี
07.00 น.   บริการอาหารที่โรงแรม (18) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่าน Dulata Port ชายแดนคาซัคสถาน-จีน (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) ผ่านแดน ตม.คาซัค-จีน เปลี่ยนรถเป็นรถบัสของจีน (กรุณาปรับเป็นเวลาประเทศจีนเร็วกว่าคาซัคสถาน 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (19) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สวนวัฒนธรรมซีโบ๋ เป็นสวนประเพณีพื้นบ้านที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านของชาวซีโบ๋ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หนิง (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองอี้หนิง
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (20) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Heng Run Inter Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เก้า : อี้หนิง – อูรูมูฉี - นั่งรถไฟความเร็วสูง – ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (21) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอี้หนิง ออกเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดย รถไฟความเร็วสูง (09.50-15.08) ชมวิวของภูเขาหิมะเทียนซาน ทุ่งหญ้า ทะเลสาบสวยๆ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนขบวนรถไฟ (22)
15.08 น.   ถึง เมืองอูรูมูฉี นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์เมืองอูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมืองมากมายและชมบรรยากาศยามเย็นเมืองอูรูมูฉี
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (23) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พัก Hampton by Hilton Airport Urumqi หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สิบ : อูรูมูฉี - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี URC (เตรียมอาหารกล่อง ขนมปัง 24)
06.55 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines - 3U 6514 (06.55-10.20) บินตรงเฉิงตู (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
10.20 น.   ถึง สนามบินเฉิงตู รอต่อเครื่อง อิสระอาหารกลางวันที่สนามบิน
14.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sichuan Airlines - 3U 3935 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
16.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.รถบัสปรับอากาศนำเที่ยว – ค่ากระเช้า
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 23 กิโลกรัม
7.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8.ไกด์จีนพูดภาษาไทยนำเที่ย
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 2,500.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสและเบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินหรืออื่นๆที่มี
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยว
 
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)