บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour
Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/05028)
[MOL651-SL] : ทริปเดียวเที่ยว 2 มณฑล มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย
หยินชวน ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ระบำมองโกเลีย
ทะเลสาบทรายอู่ไห่ ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ CCTV
• Premium Trip (พัก 5 ดาว)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• เที่ยว อุทยานทะเลทรายซาปอโถว สถานที่ท่องเที่ยว 5 ดาว ขี่อูฐ เล่นสไลเดอร์ทราย
• ชม วัดลาเซินเหมี่ยว หรือ วังโปตาลาน้อย วัดทิเบตในเขตปกครองมองโกเลียใน
• ชม ทะเลสาบทรายอู๋ไห่ ฝั่งหนึ่งเป็นทะเลทรายและอีกด้านเป็นป่าไม้สมบูรณ์
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และกิจกรรมในทุ่งหญ้า
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• ชม โรงถ่ายภาพยนตร์เจิ้นเป่ย สถานที่ท่องเที่ยว 5 ดาว ฮอลลีวูดประเทศจีน
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว – มีพักกระโจม 1 คืน
• ไม่ลงร้านช้อปร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option เสริม ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
ทัวร์มองโกเลียใน
ทัวร์มองโกเลียใน
ทัวร์มองโกเลียใน
ทัวร์หนิงเซี่ย
• โปรแกรมทัวร์ - วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
หมายเหตุ
26 - 31 กรกฎาคม 2567
47,995.-
45,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
9 – 14 สิงหาคม 2567
48,995.-
46,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
13 – 18 กันยายน 2567
47,995.-
45,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
11 – 16 ตุลาคม 2567
47,995.-
45,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 20 ท่าน ใช้รถบัส 38 ที่นั่ง
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะออกได้ทุกวันศุกร์ - ติดต่อเร่งด่วน โทร.0936468915 (โจ้) หรือ ID Line : oceansmile
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท / สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – หยินชวน – ถนนคนเดินหยินชวน SL958 (09.25-15.00)
-/-/D
หยินชวน 5 ดาว
2
จงเว่ย – อุทยานทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ สไลเดอร์ – สวนเก่ากี้
B/L/D
หยินชวน 5 ดาว
3
หยินชวน – มองโกเลียใน วัดลาเซินเหมี่ยว ทะเลสาบทรายอู่ไห่ เมืองออร์ดอส
B/L/D
ออร์ดอส 5 ดาว
4
พิพิธภัณฑ์ - ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ - กิจกรรมกลางทุ่งหญ้า - ระบำมองโกเลีย
B/L/D
กระโจม 5 ดาว
5
สุสานเจงกิสข่าน – เมืองหยินชวน
B/L/D
หยินชวน 5 ดาว
6
โรงถ่ายทำภาพยนตร์ – สนามบินหยินชวน – ดอนเมือง SL958 (16.00-19.40)
B/L/-
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - หยินชวน – ถนนคนเดินหยินชวน SL958 (09.25-15.00)
07.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 สายการบิน THAI LION AIR (SL) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทา (กระเป๋าโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
09.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองหยินชวน โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 958
15.00 น.   ถึง ท่าอากาศยานเมืองหยินชวน เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่มีแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน มีสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าและทะเลทรายที่หนาวเย็น หนิงเซี่ยหุยมีเขตติดต่อกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลส่านซี และมณฑลกานซู หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชมเมืองหยินชวน ช้อปปิ้งชิมอาหารท้องถิ่นที่ ถนนคนเดินเมืองหยินชวน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Wanda Realm Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : หยินชวน – อุทยานทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ – สวนเก่ากี้
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮวงโห อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีน สนุกสนานกับกิจกรรม สไลเดอร์ทราย ถ่ายรูปกับวิวสวยๆของแม่น้ำหวงโห
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในทะเลทราย (3) หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรม ขี่อูฐ ชมความงามของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ เล่นสกีบนลานสกีทะเลทรายธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน (รวมค่ารถกอล์ฟ-ค่าขี่อูฐและสไลเดอร์ทราย) ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ จากนั้นนำท่านชม สวนเก๋ากี้ แหล่งผลิตเก๋ากี้อันดับหนึ่งของประเทศจีน ออกเดินทางกลับ เมืองหยินชวน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Wanda Realm Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : หยินชวน – มองโกเลียใน วัดลาเซินเหมี่ยว (วังโปตาลาน้อย) ทะเลสาบทรายอู่ไห่ เมืองออร์ดอส
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ไห่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม วัดลาเซินเหมี่ยว หรือ วังโปตาลาน้อย เป็นวัดทิเบตขนาดใหญ่ในเขตปกครองมองโกเลียใน และถูกทำลายลงในในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม เคยมีพระลามะทิเบตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นสถานรักษาและศึกษาทางการแพทย์ พระภิกษุที่นี่ศึกษาการแพทย์แบบมองโกเลีย-ทิเบต ว่ากันว่ามีการวิจัยสูตรอาหารลับของมองโกเลียมากมายขึ้นที่นี่ รวมทั้งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเผยแพร่พุทธศาสนาแบบทิเบต จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบทรายอู๋ไห่ เป็นทะเลสาบที่รับน้ำจากแม่น้ำเหลืองเพื่อทำการประปาและการเกษตร มีพื้นที่ขนาดใหญ่ นำท่านชมทะเลทราบที่มีวิวทิวทัศน์อันแปลกตา ฝั่งหนึ่งเป็นทะเลทรายและอีกด้านเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญทางของมองโกเลียใน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสวยๆ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส หรือเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ แปลว่า “พระตำหนักมากมาย” เป็นเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน เป็นเมืองผลิตผลิตภัณฑ์และศูนย์กลางกิจการผ้าแคชเมียร์แห่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางทิศใต้ติดกับกำแพงเมืองจีนโบราณ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณเก่าแก่อีก ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณโค้งน้ำเออร์ดอส ล้อมรับโดยแม่น้ำฮวงโห ตัวเมืองจึงมีความชุ่มชื่น อีกทั้งยังเอื้อต่อการเกษตรอีกด้วย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Crown Plaza Ordos หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สี่ : พิพิธภัณฑ์เมืองออร์ดอส - ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ – กิจกรรมกลางทุ่งหญ้า – ระบำมองโกเลีย

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (8) หลังอาหารนำท่านนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองออร์ดอส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก การออกแบบสถาปัตยกรรมมาจากแรงบันดาลใจของวัตถุโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชั่นมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสําริดที่ขุดค้นและรวบรวมในท้องถิ่น เครื่องสําริดในอารยธรรมทุ่งหญ้า ที่รวบรวมจัดแสดงและการวิจัย พื้นที่อาคารทั้งหมด 4.12 ล้านตารางเมตร ความสูงรวม 39.8 เมตร ตัวอาคารเป็นเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยลมและฝนที่กัดเซาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองออร์ดอส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาหยินซาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นที่สนับสนุนโครงการสำคัญของเมือง Ordos หน่วยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคปกครองตนเองและหน่วยการการท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 16,000เอเคอร์ หนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีกระโจมของชาวมองโก (เกอร์) ประกอบด้วยมากกว่า 300 หลัง ท่านจะได้ชมฝูงแกะ ฝูงแพะ ที่เดินกันขวักไขว่เต็มทุ่งหญ้า
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9) หลังอาหารสนุกสนานกับ กิจกรรมกลางทุ่งหญ้า ชม การขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล ชมการแสดงมวยปล้ำ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ถ่ายรูปกับวิวทุ่งหญ้าสวยๆ (ไม่รวมค่าขี่ม้า)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารในทุ่งหญ้า (10) ชมการแสดง ระบำของชาวมองโกเลีย และ การแสดงรอบกองไฟ การแสดงระบำเชิญสุราและการแสดงรอบกองไฟชนเผ่ามองโกเลียที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย (พักกระโจมมองโกล ระดับ 5 ดาว หรือเลือกพักโรงแรม 5 ดาวได้)

วันที่ห้า : สุสานเจงกิสข่าน – เมืองหยินชวน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (11) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan) จักรพรรดินักรบผู้รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนต่าง ๆ เข้าเป็นอาณาจักรมองโกลที่ยิ่งใหญ่ครอบคลุมอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงเขตประเทศยูเครนในปัจจุบัน และเมื่อสิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ. 1227 ผู้สืบเชื้อสายของพระองค์ก็แผ่ขยายจักรวรรดิมองโกลต่อไปอีกอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยินชวน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางอันสวยงามและแปลกตา
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (13) หลังอาหารพักผ่อนตามสบาย (พัก Wanda Realm Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่หก : หยินชวน – โรงถ่ายทำภาพยนตร์เจิ้นเป่ย – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม โรงถ่ายภาพยนตร์เจิ้นเป่ย (ZHENBEIBU CHINA WEST FILM STUDIO) แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ที่ถ่ายทำภาพยนตร์มาแล้วกว่า 100 เรื่อง เดิมเป็นป้อมปราการของเมืองเก่าเจิ้นเป่ยปู้ ในสมยัราชวงศชิงเคยใช้เป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกันข้าศึกจากทางชนเผ่าทางเหนือ ปัจจุบันเป็นศูนย์ถ่ายทำของ CCTV จางอวี่โหมวได้ใช้เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์และหนังประสบความสำเร็จมากมายทำให้โรงถ่ายภาพยนตร์แห่งนี้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากมาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองหยินชวน
16.00 น.   เหินฟ้าบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 959
19.40 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว – ค่าขี่อูฐ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าชมโชว์
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 2,000.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสและเบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
• หมายเหตุ
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
2.กรณีผู้ร่วมเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 20 วันและคืนเงินทั้งหมด (ไม่หักค่าบริการใดๆ)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยว
•  • 
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)