บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour
Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-02] เวียดนาม ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าฟานสีปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต MOANA CAFE ทะเลสาบคืนดาบ ล่องเรือฮาลองเบย์
(พักโรงแรมซาปา 2 คืน, ฮานอย 1 คืนและฮาลองเบย์ 1 คืน)
• ทัวร์ไม่ลงร้าน
• กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายไม่รีบเร่ง
• นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานสีปัน หลังคาโลกอินโดจีน
• ขึ้นชมวิวสะพานแก้วมังกรเมฆ และ ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
• ที่พักดี อาหารดี ไกด์เวียดนามพูดไทย
ทัวร์ดาลัด
รายละเอียดโปรแกรม

ซาปา เวียดนาม

ซาปา เวียดนาม

ซาปา เวียดนาม
ซาปา เวียดนาม
ตัวเมืองซาปา เวียดนาม
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)

ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
อ่าวฮาลองเบย์
อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
เกาะไก่ชน อ่าวฮาลอง
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากฮาลองเบย์
เวียดนาม
ถ้ำสวรรค์ ฮาลองเบย์
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ
หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย
ร้านของฝากเวียดนาม
ถนนสามสิบหกสาย ฮานอย
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
คุนหมิง ย่าติง
โปรแกรมทัวร์ Word
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย - ซาปา - โบสถ์หินซาปา ตลาดเมืองซาปา
05.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2
07.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบิน Thai Smile WE-560
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ไกด์เวียดนามรอรับที่สนามบินฮานอย นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจี
11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ถึง เมืองซาปา นำท่านเที่ยวชม โบสถ์หินซาปา Sapa Stone Church เป็นโบสถ์หินที่สำคัญของเมืองซาปา สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1895 ใช้เข้าร่วมพิธีมิสซาของชาวคาทอลิก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบซาปา ช้อปปิ้งกับร้านขายของมากมายริมทะเลสาบ
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของคนท้องถิ่น (พัก โรงแรม 3 หรือ 4 ดาว ซาปา)
วันที่สอง : ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - MOANA CAFE

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง (รวมค่ารถไฟแล้ว) จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ยอดฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม มีความยาวประมาณ 6.3 กิโลเมตร นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอด ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา (รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมาย จากนั้นเที่ยวชม จุดเช็คอินโมอาน่าคาเฟ่ MOANA CAFE จุดถ่ายรูปสวยๆที่รวบรวมจากหลากหลายสถานที่มาไว้รวมกัน
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นกันตามสบาย (พัก โรงแรม 3 หรือ 4 ดาว ซาปา)

วันที่สาม : ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ - ฮานอย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) ตั้งอยู่ในเขตเมืองไลโจว สะพานแก้วมังกรเมฆเป็นสะพานแก้วใสสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร นำท่านขึ้น ลิฟต์แก้วความเร็วสูง 305 เมตร ขึ้นสู่สะพานแก้วบนยอดเขา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายจากมุมสูงเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ถ่ายรูปกับเมฆหมอกที่มีให้เห็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวกาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลาวกาย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พัก โรงแรม 3 หรือ 4 ดาว ฮานอย)
วันที่สี่ : ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกซิน - ถนน 36 สาย - ฮาลองเบย์
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
15.00น. นำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง (พัก โรงแรม 3 หรือ 4 ดาว ฮาลองเบย์)
วันที่ห้า : ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – สนามบินฮานอย - สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อ ล่องเรือฮาลองเบย์ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ป) ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆมากมาย นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่ง ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลา นำท่านชม เกาะไก่ชน เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD+เมนูพิเศษไวน์แดง ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
13.00 น. ถึง ท่าเรือฮาลอง นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ฮาลองเบย์ ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินนอยไบ (3 ชั่วโมง)
17.30 น. บริการอาหารเย็น เฝ๋อเวียดนามที่ร้านอาหารใกล้สนามบิน
18.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ เตรียมตัวกลับกรุงเทพ
20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile WE-565
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
โรงแรม / จำนวนคน
4 - 6 คน
8 - 9 คน
10 - 15 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
โรงแรม 3 ดาว
16,500.-
14,900.-
13,900.-
2,800.-
โรงแรม 4 ดาว
17,500.-
14,900.-
14,900.-
3,800.-
• ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ออกเดินทางได้ทุกวัน
• ท่านสามารถเดินทางไป-กลับสายการบินแอร์เอเชียหรือสายการบินอื่นได้
• รายชื่อโรงแรม 3 ดาวและ 4 ดาว
• โรงแรม 3 ดาว
ซาปา Relax Hotel, Green Hotel, Lodge Hotel, Chapa Dew Hotel, Diamond Hotel
ฮานอย Moon View Hotel, Santa Barbara Hotel, First Eden Hotel, Larosa Hotel
ฮาลองเบย์ New Star Ha Long Hotel, Sea Stars Hotel Ha Long
• โรงแรม 4 ดาว
ซาปา Sapa Charm Hotel, Sapa Highland Resort & Spa
ฮานอย La Casa Hanoi Hotel, Flower Garden Hotel, Muong Thanh Hanoi Hotel
ฮาลองเบย์ Marina Ha Long Hotel, Saigon Halong Hotel, Song Loc Luxry Halong Hotel
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
2.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าล่องเรือกรุ๊ปส่วนตัว
5.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทย
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งทานเอง
3.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์ 50บาทและคนขับรถ 50บาทต่อวัน 5 วัน รวม 500 บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาส+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน