บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN 19] เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ - จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
เวียดนาม อ่าวฮาลองเบย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดเนินหยก การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
จีน หนานหนิง เจดีย์ 9 ชั้น หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ถ้ำเทียนกง กุ้ยหลิน
ศูนย์หลิวซานเจี่ย นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องเรือเขางวงช้าง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เจดีย์ทอง

(พัก ฮานอย 1 คืน, ฮาลองเบย์ 1 คืน, หนานหนิง 1 คืน, หยางซั่ว 1 คืน และ กุ้ยหลิน 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยว เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ หนานหนิง กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขตปกครองตนเองกวางสี ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำที่สวยงามระดับโลก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• อุณหภูมิ คลิ๊ก : ตรวจสอบอุณหภูมิกุ้ยหลิน
• เวลา เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
• ภาษา ภาษาจีนกลาง
• ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.00 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่ายในประเทศจีน ใช้เงินหยวนครับ
• เครื่องคิดเลข ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• หมายเหตุ เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย อากาศหนาวครับ
• โปรแกรมการเดินทาง (บินเข้าฮานอย - บินออกกุ้ยหลิน)
• ออกเดินทางวันที่ 11 - 17 เมษายน 2556 (เทศกาลสงกรานต์)
วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
04.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2782 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
08.35 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย ให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกัน (พัก CWD Hotel หรือ เทียบเท่าครับ)
วันที่สอง : ฮานอย ฮาลองเบย์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ Night Market
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง

ถึง ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 4) ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลอง

ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย.... (พัก โรงแรม Halong Spring Hotel หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่สาม : ฮาลองเบย์ - จีน หนานหนิง เขาชิงซิ่วซาน เจดีย์ 9 ชั้น
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพชนบทของเวียดนามระหว่างทาง (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชายแดนเวียดนาม-จีน (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านผ่านด่านเวียดนาม เข้าสู่ด่านประเทศจีน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง นำท่านเดินทางขึ้น เขาชิงซิ่วซาน สู่ จุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิงบนเจดีย์ 9 ชั้น หรือ เจดีย์ช้าง – มังกร ที่มีประวัติมากว่า 1,000 ปี
ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อน (พักที่โรงแรมหนานหนิง)

วันที่สี่ : หนานหนิง หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง (หยางซั่ว) ถนนฝรั่ง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงาม มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีคำกล่าวว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน”
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) พิเศษ !! เผือกอบน้ำผึ้ง หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (หยางซั่ว) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนฝรั่ง (ถนนคนเดินหยางซั่ว) ที่มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค่ำ เป็นถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินช้อปปิ้ง ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองนานาชนิดตามอัธยาศัย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) พิเศษ !! ปลาแช่เบียร์ หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักที่ New West Hotel เมืองหยางซั่ว หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า : หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเทียนกง - กุ้ยหลิน ร้านบัวหิมะ ศูนย์วัฒนธรรมหลิวซานเจี่ย
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียงวาล (ล่องสั้นครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงในช่วงที่สวยงามที่สุด (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) ท่านจะได้พบกับทัศนีย์ภาพสองฝั่งแม่น้ำที่งดงามเหนือคำบรรยาย สายน้ำหลีเจียงที่ ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า "กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก" นำท่านชม โชว์นกจับปลา อันเป็นวิถีชีวิตริมน้ำของชนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งและเดินทางสู่ ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำเทียนกง) เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมภาพสะท้อนของหินงอกหินย้อยในน้ำที่ เสมือนหนึ่งอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน แวะ ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย ให้ท่านได้ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียดและการไหลเวียนของโลหิต จากนั้นนำท่านชม “ศูนย์วัฒนธรรมหลิวซานเจี่ย” ตั้งอยู่บริเวณแถบแม่น้ำฮวาเจียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่ากลุ่มน้อย แห่งมณฑลกวางสี ซึ่งภายในศูนย์ฯแห่งนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ เช่น ชนเผ่า จ้วง, เย้า, แม้ว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Garden Holiday เมืองกุ้ยหลิน หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่หก : นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ร้านใบชา ถ้ำขลุ่ยอ้อ ร้านไข่มุก เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ตลาดใต้ดิน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารเดินทางสู่ เขาเหยาซาน นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ ยอดเขาเหยาซาน (เป็นกระเช้าห้อยขานั่งได้ 2 ท่าน) ซึ่งเป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน นำท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซานชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมุมสูง ท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตามากมาย ตัดกับสายน้ำหลีเจียงที่คดเคี้ยวที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายใบชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำแห่งนี้มีภาพเขียนสีโบราณสมัยราชวงศ์ถัง ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ชม วังบาดาล ที่เป็นวังน้ำมีหินงอกหินย้อยที่ทอดเงาตกสะท้อนลงในน้ำ นำท่านแวะ ร้านไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) พิเศษ !! ขาหมูร่ำรวย หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดิน กลางเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย (พัก Garden Holiday เมืองกุ้ยหลิน หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่เจ็ด : ล่องแม่น้ำหลีเจียง (กุ้ยหลิน) ร้านเยื่อไผ่ ร้านเครื่องครัว ถนนคนเดิน
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (กุ้ยหลิน) ชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้างเด่นสง่าท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และสองข้างลำน้ำหลีเจียงจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ มาล่องแพไม้ไผ่ จากนั้นแวะร้านของฝาก ร้านเยื่อไผ่ สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) พิเศษ !! สุกี้เห็ด หลังอาหารชม ร้านเครื่องครัว มีมีดและข้าวของเครื่องครัวต่างๆ ให้ท่านอิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ ถนนคนเดินกุ้ยหลิน กันตามอัธยาศัย

ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิง ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามและชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองกุ้ยหลิน
01.55 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG822
03.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 26,900.-บาท
ท่านละ 26,900.-บาท
ท่านละ 24,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 5,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• หมายเหตุ
1.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์เวียดนามและคนขับรถ (ไกด์ 50 บาทและคนขับรถ 50 บาทต่อวัน 3 วัน รวม 300 บาท)
2.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 5 วัน รวม 100 หยวน)
3.ทริปนี้มีลงร้านรัฐบาลจีน ร้านไข่มุก ร้านยาบัวหิมะ ร้านเยื่อไผ่ ร้านชา ร้านมีด (5 ร้าน ร้านละ 45 นาที)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• ของแจก
: แจกหมวกอย่างเดียวครับ รับในวันเดินทาง
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4.สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ หน้าวีซ่าจีนที่เคยใช้แล้วระหว่างปี 2011-2012
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม   
สุสานโฮจิมินห์
สุสานโฮจิมินห์ ฮานอย
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย
วิหารวรรณกรรม ฮานอย
วิหารวรรณกรรม ฮานอย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย

สะพานเข้าวัดเนินหยก

ฮาลองเบย์ เวียดนาม

ถ้ำสวรรค์ ฮาลองเบย์

ของฝากฮาลองเบย์
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน - หยางซั่ว ประเทศจีน
ทัวร์กุ้ยหลิน
เมืองหยางซั่ว
ทัวร์กุ้ยหลิน
แม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว
ทัวร์กุ้ยหลิน
ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว
ทัวร์กุ้ยหลิน
กระเช้าเขาเหยาซาน กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน
แม่น้ำหลีเจียง กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน
เขางวงช้าง กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน
เจดีย์เงินเจดีย์ทอง กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน
ถ้ำขลุ่ยอ้อ กุ้ยหลิน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน