บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour
Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/05028)
(XIN878-CZ) ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหมตะวันตก
คัชการ์ เมืองเก่าคาสือ ทะเลสาบไป๋ซาหู ถนนคาราโครัมไฮเวย์ เมืองอาเค่อซู
เมืองคู่เชอ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง เมืองคูเอ่อร์เล่อ อูรูมูฉี
ทัวร์ซินเจียงใต้
• ทัวร์ไม่ลงร้าน (ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นทางสายไหม)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งช่วงที่สวยที่สุดของซินเจียงใต้ (เน้นถ่ายรูปสวยๆ)
• ชม เมืองเก่าคัชการ์ The Old City of Kashgar ผสมระหว่างชาวฮั่นและชาวอูยกูร์
• ชม ถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน หรือ คาราโครัม ไฮเวย์ KKH (Karakoram Highway)
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีคราม
• ชม ทะเลสาบคาราคูเล่อ หรือทะเลสาบดำ เป็นทะเลสาบสีครามที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงพามีเออ
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ Tianshan Mystic Grand Canyon แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทองในช่วงปลายเดือนตุลาคม
• ชมวิวทะเลทราย นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่ข้ามทะเลทรายทากลามากัน (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว – บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) นั่งสบาย - ไม่ลงร้านช้อปร้านยา

คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

คลิ๊ก ใบททท. 11/05028

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ
23 – 30 ตุลาคม 2567
75,995.-
74,995.-
12,500.-
ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
• ทัวร์ไม่ลงร้าน กรุ๊ป 16 - 20 ท่าน – ลูกค้าเก่าลด 400.-บาท – ตั๋วเครื่องบินพร้อม เดินทางแน่นอน
• ใช้รถบัสแบบวีไอพี ที่นั่ง แบบ 2+1 ขนาด 38 ที่นั่ง (เส้นนี้เดินทางไกลแทบทุกวัน)
• ใบททท.เลขที่ 11/05028 - สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour – โทร.093 6468915 (โจ้)
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางโจว (CZ362 / 08.20-12.10)
ต่อเครื่อง กวางโจว - คัชการ์ (CZ6840 / 15.25-22.05)
-/-/-
Mercure Hotel
Wanda Kashi 4 ดาว
2
เมืองเก่าคัชการ์ พิธีเปิดเมืองเก่า - The Id Kah Mosque
ถนนสายหัตถกรรม The Great Bazaar – ร้านชาโบราณ
B/L/D
Mercure Hotel
Wanda Kashi 4 ดาว
3
คัชการ์ - คาราโครัม ไฮเวย์ - ทะเลสาบไป๋ซาหู – ภูเขาหิมะ
ทะเลสาบคาราคูเล่อ - Muztagh Peak
B/L/D
Mercure Hotel
Wanda Kashi 4 ดาว
4
คัชการ์ - กราเซียร์ Kizilsu Kyrgyz – ทะเลทรายทากลามากัน
สวนหงไห่ป่าไม้หูหยาง – เมืองอาเค่อซู Aksu
B/L/D
Ming Hua Hotel
อาเค่อซู 4 ดาว
5
เมืองอาเค่อซู Aksu - เมืองคู่เชอ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ
Tianshan Mystic Grand Canyon
B/L/D
Wanhua Inter
Hotel คู่เชอ 4 ดาว
6
เมืองคู่เชอ - เมืองหลุนหนาน อุทยานต้นหูหยางเปลี่ยนสี (รวมรถราง)
ทะเลทรายทากลามากัน - เมืองคู่เอ่อเล่อ
B/L/D
Wanda Jinhua
Hotel 4 ดาว
7
เมืองคูเอ่อเล่อ Karla - พิพิธภัณฑ์ปาโจว – รถไฟความเร็วสูง
อูรูมูฉี ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
B/L/D
Mercure Wanda
Urumqi หรือ 5 ดาว
8
อูรูมูฉี – กวางโจว (CZ6883 / 12.45-18.00)
ต่อเครื่อง กวางโจว - สนามบินสุวรรณภูมิ (CZ361 / 19.55-21.50)
B/-/-
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางโจว – เมืองคัชการ์
05.30 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง (กระเป๋าโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 23 กิโลกรัม)
08.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกวางโจว โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง – กระเป๋าเช็คทรูไปหลานโจว)
12.10 น.   ถึง สนามบินไป่หวิน กวางโจว เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นกลับมาขึ้นเครื่องเดินทางต่อไป เมืองคัชการ์
15.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองคัชการ์ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6802 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.05 น.    ถึง สนามบินเมืองคัชการ์ Kashgar Airport (KHG) เมืองคัชการ์หรือเมืองคาสือ เมืองโอเอซิสในเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลทรายทากลามากันและอยู่ในเขตเทือกเขาเทียนซาน อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,290 เมตร ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าขายบนเส้นทางสายไหม โดยเป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเหนือและทางใต้จากจีน เป็นเมืองที่เชื่อมต่อไปยังปากีสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Mercure Hotel Wanda Kashi หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : เมืองเก่าคัชการ์ พิธีเปิดเมืองเก่า - The Id Kah Mosque – ถนนสายหัตถกรรม The Great Bazaar
เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารนำท่านชม พิธีเปิดเมืองเก่า สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณคาสือ และการต้อนรับของชาวเมืองโบราณ จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าคัชการ์ The Old City of Kashgar (เมืองเก่าคาสือ รวมรถแบตเตอรี่) เป็นเมืองเก่าของชาวอูยกูร์ ซึ่งพูดภาษาเตอร์กิส (Turkic) นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีขนาดใหญ่บริเวณกว้างขวางมาก บ้านแต่ละหลังสร้างตามวัฒนธรรมผสมระหว่างชาวฮั่นและชาวอูยกูร์ บ้านส่วนใหญ่จะสร้างด้วยอิฐและไม้ผสมกัน มีซอกซอยถนนหนทางเชื่อมต่อกันไปมาเหมือนใยแมงมุม
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านชม มัสยิดอิดคาห์ The Id kah mosque ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคัชการ์ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 16,800 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1442 มัสยิดนี้ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมของชาวคัชการ์ ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐสีเหลืองประตูทางเข้ามีความสูงถึง 12 เมตร สองข้างมีหอละหมาดสูง 18 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกหลากสีสัน ผสมผสานกับลวดลายปูนปั้นเป็นพรรณพฤกษาต่างๆ มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมุสลิมในซินเจียงจะมีสวดทำพิธีทุกวัน จากนั้นชม ถนนสายหัตถกรรมชาวคัชการ์ The Great Bazaar เป็นถนนสายเดียวที่ชาวคัชการ์ เรียกว่าถนนช่าง หมายถึงเป็นถนนที่รวมของช่างสิบหมู่ที่มีชื่อเสียงของที่นี่ เป็นถนนที่มีสีสรรที่สุดในเมืองคัชการ์และเป็นบาซาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในซินเจียงด้วย ชมหัตถกรรมงานแกะจากไม้ งานเย็บปัก งานโลหะทองแดง การทอพรม งานจักรสาน หรืองานกระเบื้องเซรามิค ชม ร้านชาโบราณร้อยปี ที่ตกแต่งร้านแบบคลาสสิคสวยงาม
ค่ำ     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (3) หลังอาหารพักผ่อน (Mercure Hotel Wanda Kashi หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : คัชการ์ - คาราโครัม ไฮเวย์ - ทะเลสาบไป๋ซาหู – ทะเลสาบคาราคูเล่อ - Muztagh Peak

เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารออกเดินทางตามเส้นทางหลวงที่สวยงามของซินเจียงใต้ ซึ่งเรียกว่าถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน หรือ คาราโครัม ไฮเวย์ KKH (Karakoram Highway) ระหว่างทางชมภูเขาหิมะที่สูงใหญ่สลับกันไปมา ชมฝูงจามรีและฝูงแกะบนทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ แวะชม ทะเลสาบไป๋ซาหู หรือ ทะเลสาบทรายขาว ทะเลสาบอยู่ริมถนนเส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์ ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีคราม จากแรงลมที่พัดเอาทรายจากพื้นราบไปทับถมและเพิ่มพูนจนเป็นภูเขาทรายขนาดย่อมๆ ที่นี่ลมจะค่อนข้างแรง เมื่อปะทะกับเม็ดทรายจะเกิดเสียงดังและที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายภาพ ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปในบริเวณทะเลสาบ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบคาราคูเล่อ Kara Kule Lake (บริเวณนี้มี 3 ทะเลสาบ ทะเลสาบทราย ทะเลสาบปู้หลุนโข่ว และทะเลสาบคาราคูรี เป็นเขตที่ติดต่อกันแต่ความงามแตกต่างกัน)
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบคาราคูเล่อ หรือทะเลสาบดำ เป็นทะเลสาบสีครามที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงพามีเออ อยู่ห่างจากเมืองคัชการ์ 190 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสามยอด ตัวทะเลสาบเองตั้งอยู่ตีนเขาของยอดเขาหิมะมู่ซื่อถ่าเก๋อฟง ชม Muztagh Peak ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงถึง 7,745 เมตร ยอดเขากงเก๋อเอ่อฟง Mount kongur ที่สูงถึง 7,649 เมตร และยอดเขาจิ่วเปี๋ยฟง ซึ่งมีความสูงถึง 7,530 เมตร ซึ่งทั้งสามยอดเขานี้ก็คือสาขาของเทือกเขาคุนลุน ทะเลสาบคาราคูเล่อ ได้ชื่อว่าเป็นกระจกส่องเงาของสามเทพคือภูเขาทั้งสามยอด จากนั้นออกเดินทางกลับเมืองคัชการ์
ค่ำ     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารพักผ่อน (Mercure Hotel Wanda Kashi หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่ : คัชการ์ - ทะเลทรายทากลามากัน - สวนหงไห่ป่าไม้หูหยาง – เมืองอาเค่อซู Aksu (ระยะทาง 470 กม.)
เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารออกเดินทางไปยัง เมืองอาเค่อซู Aksu ผ่านชมวิวภูเขาหิมะ กราเซียร์ Kizilsu Kyrgyz ระหว่างทางจะผ่านโตรกธารขนาดใหญ่ เกิดจากการกัดกร่อนของสายนํ้าที่เกิดจากการละลายของภูเขาหิมะเทียนซานมากมาย เมืองอาเค่อซูเป็นแหล่งผลิตแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดของประเทศจีนที่รู้จักกันในชื่อแอปเปิ้ลแกนน้ำผึ้งที่มีรสชาติหอมหวาน
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง (8) หลังอาหารเข้าสู่เส้นทางเขต ทะเลทรายทากลามากัน อันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มีพื้นที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ในเส้นทางสายไหมโบราณระหว่างจีนกับชาวตะวันตก ชื่อทะเลทรายมาจากภาษาอูยกูร์แปลว่าเข้าแล้วออกไม่ได้ นำท่านเที่ยวชม สวนหงไห่ป่าไม้หูหยาง ระหว่างทาง จากนั้นออกเดินทางกันต่อ (วันนี้เดินทางกันไกล) นำท่านเที่ยวชม จุดชมวิวทะเลแดง (รวมรถอุทยาน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยาง จุดชมวิวแห่งนี้เป็นพื้นที่เดียวในประเทศจีนที่แม่น้ำแห้งไหลลงสู่แม่น้ำทาริม จึงเรียกว่า "ทะเลแดง”
ค่ำ     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9) หลังอาหารนำท่านเข้าพัก (Ming Hua Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : เมืองอาเค่อซู Aksu - เมืองคู่เชอ แกรนด์แคนยอนเทียนซาน (ระยะทาง 260 กม.)

เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคู่เชอ เมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก ที่อยู่บนเส้นทางสายไหมโบราณ ในอดีตที่พ่อค้าวาณิชจะต้องเดินทางผ่านไปมาเพื่อลัดเลาะไปสายไหมเหนือ-สายไหมใต้ รวมทั้งการค้าขายกับยุโรป-อิหร่านและอินเดีย ระหว่างทางมีภูเขาหินคาร์ส karst topography ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศจีน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (11) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม แกรนด์แคนยอนเทียนซาน หรือแกรนด์แคนย่อนคู่เชอ Tianshan Mystic Grand Canyon แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจีนและแคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคู่เชอ โดยทอดตัวเป็นแนวจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตก ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ลวดลายหินผาสีน้ำตาลแดงกลายเป็นผลงานแกะสลักที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
ค่ำ     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารนำท่านเข้าพัก (Wanhua Internationnal Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่หก : เมืองหลุนหนาน อุทยานต้นหูหยาง - ทะเลทรายทากลามากัน - เมืองคู่เอ่อเล่อ (ระยะทาง 300 กม.)
เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ แอ่งกระทะแม่น้ำแม่น้ำถ่าลี่มู่ ผ่านเส้นทางถนนหลวงของทะเลทรายและเข้าสู่ เมืองหลุนหนาน Lunnan มีแม่น้ำถ่าลี่มู่กว้างใหญ่ เมืองหลุนหนานขึ้นชื่อเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีการปลูกเมล่อน Hami Melon ที่สำคัญของมณฑลซินเจียง ในเดือนตุลาคมเมืองหลุนหนานเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยานต้นหูหยาง
เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (14) หลังอาหารนำท่านชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทองที่สวยงามตระกาลตา สำหรับการต้นหูหยางนั้น คนจีนให้ความหมายว่า อายุยืน ทนแดด ทนลม ทนหิมะ ความอึดทน ซึ่งชาวจีนโบราณให้นิยามต้นหูหยางว่า มีชีวิตพันปีไม่ตาย ตายแล้วพันปีไม่ล้ม ล้มแล้วพันปีไม่เน่าเปื่อย และยังได้สมญานามอีกว่า เป็น The Hero Of Taklamakan นำท่าน นั่งรถราง เที่ยวชมป่าต้นหูหยางกลางทะเลทรายที่สวยงาม ที่นี่มีป่าต้นหูหยางกว้างไกลนับล้านไร่ เพราะมีการปลูกเพิ่มเติมไว้เพื่อผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมด้วย (ต้นหูหยางเปลี่ยนสีเฉพาะเดือนตุลาคม-รวมรถรางนำเที่ยว) นำท่านเดินทางสู่ เมืองคู่เอ่อเล่อ
ค่ำ     บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (15) หลังอาหารนำท่านเข้าพัก (Wanda Jinhua Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : เมืองคูเอ่อเล่อ Karla - พิพิธภัณฑ์ปาโจว - รถไฟความเร็วสูง – อูรูมูฉี ตลาดต้าปาจา
เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (16) หลังอาหารจัดกระเป๋าขึ้นรถบัสเพื่อให้รถบัสเอากระเป๋าไปเมืองอูรูมูฉีและสะดวกในการนั่งรถไฟไม่ต้องลากกระเป๋า จากนั้นเปลี่ยนรถบัสคันใหม่นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ปาโจว เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ มี 4 ชั้น พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 10,220 ตารางเมตร มีโบราณวัตถุมากมายหลายหมื่นชิ้น เช่น เครื่องทอง เครื่องเซรามิก สิ่งทอ สุสาน เครื่องสังหาร เครื่องทอง เงิน หยก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งทอ หนังสือ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์บนเส้นทางสายไหมที่สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวน C812 (13.30-17.09) บริการอาหารกลางวันแบบอาหารกล่องบนรถไฟ (17) ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายทากลามากันขนาดใหญ่ที่มองไปไม่มีคนอยู่อาศัย ผ่านเมืองเล็กๆบนเส้นทางสายไหมโบราณและเมืองทูรูฟาน
17.09 น.   ถึง เมืองอูรูมูฉี รถบัสมารอรับ จากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารค่ำ (18) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์เมืองอูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมืองมากมายและชมบรรยากาศยามค่ำเมืองอูรูมูฉี พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Mercure Wanda Urumqi หรือระดับ 5 ดาว)
หมายเหตุ จากเมืองคู่เอ่อเล่อ-เมืองอูรูมูฉี ระยะทาง 490 กิโลเมตร ถ้าใช้รถบัสเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง เพื่อสะดวกในการ
เดินทางและการนั่งรถไฟ กระเป๋าขึ้นรถบัสให้รถบัสเอากระเป๋าไปเมืองอูรูมูฉี จะได้ไม่กังวลในการลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ
วันที่แปด : อูรูมูฉี – กวางโจว – สนามบินสุวรรณภูมิ (12.45-21.50)
เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (19) วันนี้ตื่นสายๆ หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี
12.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกวางโจว โดย CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ5302 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
18.00 น.   ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางโจว รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ
20.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ361 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
21.50 น.   เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว – ค่าตั๋วรถไฟ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 23 กิโลกรัม
8.มัคคุเทศก์จีนพูดไทยนำเที่ยว
9.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ใบ)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีน-คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ (รวมทั้งทริป 2,500.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 30,000.-บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินหรืออื่นๆที่มี
• หมายเหตุ
1.ทริปนี้ในแต่ละวันนั่งรถค่อนข้างนาน และเวลาอาหารอาจทานไม่ตรงเวลาบ้างนะครับ
2..ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่รับประทานอาหารตามปกติ (งดรับท่านที่รับประทานอาหารเจ มังสวิรัติ)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• แผนที่เส้นทางเดินทาง
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวมณฑลซินเจียง
• ซินเจียง อูหลูมูฉี ดินแดนหลากอารยธรรม • แพะเมืองผี พิพิทธภัณฑ์ทหารซินเจียง
• คานาส คานาสือ ซินเจียง สวิสเซอร์แลนด์ประเทศจีน • ธารน้ำห้าสี หรือ หาดห้าสี แหล่งท่องเที่ยวใหม่แห่งซินเจียง
• ทะเลทรายโกบี อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี มณฑลซินเจียง • ระบำซินเจียง หรือ ระบำซินเกียง ระบำที่สวยงามมากๆ
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)