ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงราย
      เดิมชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกชา ข้าวไร่ ข้าวโพด และงา สภาพความเป็นอยู่ดำเนินไปอย่างแร้นแค้น เงินจำนวน 7,500 บาท/ปี/ครัวเรือน ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปลูกฝิ่นจึงถูกมองว่าเป็นหนทางแก้ไข แม้จะไม่มากมายแต่ก็ทำให้พออิ่มท้อง โดยมิได้เฉลียวใจถึงพิษภัยมหันต์ที่จะย้อนกลับมาสู่ตนและสังคม ผืนป่า 1,400 ไร่ จึงถูกโค่นทำลายเพื่อขยายไร่ฝิ่นและทีท่าว่าจะรุกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
     มิถุนายน 2523 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าช่วยเหลือ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม และอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักแต่ดั้งเดิม ด้วยการหาพืชเกษตรกรรมทดแทนที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่าฝิ่น เริ่มดำเนินการพร้อมกับการจัดการแบบเกษตรแผนใหม่ ซึ่งด้วยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้ปัญหาความยากจน การบุกรุกป่า และปัญหายาเสพติด ลดลงและเบาบางโดยลำดับ
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แม่ปูนหลวง ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,400 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 718 ครัวเรือน ประชากร 3,413 คน ประกอบด้วยเผ่าลีซอ จีนฮ่อ และมูเซอแดง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางพื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ ลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส
การเดินทาง
   เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร เข้าอำเภอพร้าว ผ่านไปทางอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นถนนราดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
   เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม.52 อำเภอเวียงป่าเป้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งช้างเผือก
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิตภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เป็นแปงเกษตรผสม
   - ชมและชิมแปลงชาอู่หลง(ชาก้านอ่อน) และชาสามฤดู
   - ชมแปลงเกษตรชาวบ้าน แปลงเซเลอลี่ (Celery) พาร์สเลย์ (Parsley) เฟนเนล (Fennel) ปวยเล้ง (Spinach) ที่ให้ผลผลิตตลอดปี
   - ชมความงดงามของสะเตติส แคสเปียร์ (Limonium Caspea) ออกดอกตลอดปี
ท่องเที่ยวชมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   - พิธีกรรมประจำปีของชาวเขาเผ่าลีซอ (ปีใหม่) จัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีกรรมกินข้าวใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
   - ปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีเรียกขวัญ ทำได้ทุกวันตลอดปี
   - พิธีเลี้ยงชา จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - จุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นภายในศูนย์
   - น้ำตกสามกุลา จากหมู่บ้านสามกุลา เดินเท้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร
ของฝาก
   - พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว
   - หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยของชาวมูเซอ
   - การปักผ้าของชาวเขาเผ่าลีซอ
   - ใบชาอู่หลง
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน
   - เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง
  - ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในระแวกนั้น
สถานที่ติดต่อ
    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร. 0-5326-3816