สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดลำพูน
• โรยัล พรีนเซส ซิตี้ ลำพูน
เลขที่ 40/2 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
http://www.royalprincesscity.com
• เฮือนดาหลารีสอร์ท ลำพูน
ที่อยู่ 118 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.053-090149-51 แฟกซ์ 053-090150 ต่อ 200
http://www.huandalha.com

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
เดอะรีเจนท์ ลำพูน ๑๓๘/๑ ม.๔ ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ต.บ้านกลาง โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๒๙๑๙-๒๒ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ลำพูน แมนชั่น (ตรงข้ามโรงพยาบาลลำพูน) ๒๘๓ ม.๖ ถ.จามเทวี ต.เหมืองง่า โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๘๗-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๙๐ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศุภมิตร ฮอลิเดย์ อินน์ ๒๐๔/๑๐ ถ.จามเทวี ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๘๖๕-๖, ๐ ๕๓๕๓ ๔๓๕๕ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
อำเภอแม่ทา
ขุนตาล วิว พอยท์ ๒๒๒ ม. ๔ ต.ทาสบเส้า ถ.เชียงใหม่-ลำปาง กิโลเมตรที่ ๔๙ โทร. ๐ ๕๓๕๔ ๘๒๐๐-๑, ๐ ๕๓๘๐ ๒๒๒๒-๔ จำนวน ๑๐ หลัง ๆ ละ ๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท/ หลัง
อำเภอบ้านโฮ่ง
เพื่อน ๙๓ ม. ๑๑ ต.เหล่ายาว ถ.บ้านโฮ่ง-ลี้ โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๘๖๓๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อำเภอลี้
จิตอารีย์ ๕๒/๖๘ ม.๔ ต.ลี้ จำนวน ๗ ห้อง
บุญเจริญ ๑๒๕ ม.๓ ต.แม่ตื่น จำนวน ๑๘ ห้อง
ศรีวัฒนา ๑๐ ม.๔ ต.ลี้ จำนวน ๑๘ ห้อง

อิงฟ้ารีสอร์ท 420 หมู่ 14 ต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน มี 30 ห้อง

• ข้อมูล ร้านอาหาร จังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง
ครัวพญายอง ๒๑๒ ม.๕ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง โทร. ๐ ๕๓๕๔ ๙๐๗๙
เจ้าคุณ ถ.สันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง
ดาวคะนอง ๓๔๐ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๒
ไมตรี ฟิชชิ่ง พาร์ค ถ.สายอ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก
ลำพูน ไอซ์ ๖ ม.๑ ถ.ไชยมงคล ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๔๕๒
วี พี ไอซ์ ๑๔๓ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๑๕๕๐
สงขลาอาหารใต้ ๔๗ ถ.สันเหมืองใต้ ต.ในเมือง
อำเภอป่าซาง
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา หลังป้อมตำรวจสบทา ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าซาง
ฝ้ายคำ ๒๘ ถ.ป่าซาง-ลี้ ตำบลมะกอก
อำเภอบ้านโฮ่ง
บ้านนัดทิพย์ ๑๓๔ ม.๓ ต.บ้านโฮ่ง โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๑๐๔๕
ลาบไก่บ้านโฮ่ง ๑๒๐/๒ ม.๗ ต.บ้านโฮ่ง ถ.ลำพูน-ลี้ (บ้านห้วยห้า) โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๐๕๑๗, ๐ ๙๖๘๘ ๓๗๘๒
สวนอาหารจาวเหนือ ๑๘๗ ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๑๐๔๙

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๕
สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๐๐
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๐๐, ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๑๗, ๐ ๕๓๕๖ ๓๖๔๓
โรงพยาบาลลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๓๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๒, ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๕-๖ โทรสาร. ๐ ๕๓๕๑ ๒๐๔๒
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๑, ๐ ๕๓๕๑ ๑๘๐๐, ๐ ๕๓๕๑ ๑๓๐๐
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๐๙๐๖

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑
๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕
E-mail: tatchmai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

ลำพูน จังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย โรงแรมลำพูน
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
• พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีระกา
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560
• วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-541 : ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค ทะเลสาบดาล
• วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
• วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560
ทัวร์เฉิงตู ง้อไบ้
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
• INDIA-15 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2560
• วันที่ 27 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
ทัวร์ฮาร์บิ้น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์