สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดลำพูน
• โรยัล พรีนเซส ซิตี้ ลำพูน
เลขที่ 40/2 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
http://www.royalprincesscity.com
• เฮือนดาหลารีสอร์ท ลำพูน
ที่อยู่ 118 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.053-090149-51 แฟกซ์ 053-090150 ต่อ 200
http://www.huandalha.com

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
เดอะรีเจนท์ ลำพูน ๑๓๘/๑ ม.๔ ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ต.บ้านกลาง โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๒๙๑๙-๒๒ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ลำพูน แมนชั่น (ตรงข้ามโรงพยาบาลลำพูน) ๒๘๓ ม.๖ ถ.จามเทวี ต.เหมืองง่า โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๘๗-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๙๐ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ศุภมิตร ฮอลิเดย์ อินน์ ๒๐๔/๑๐ ถ.จามเทวี ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๘๖๕-๖, ๐ ๕๓๕๓ ๔๓๕๕ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
อำเภอแม่ทา
ขุนตาล วิว พอยท์ ๒๒๒ ม. ๔ ต.ทาสบเส้า ถ.เชียงใหม่-ลำปาง กิโลเมตรที่ ๔๙ โทร. ๐ ๕๓๕๔ ๘๒๐๐-๑, ๐ ๕๓๘๐ ๒๒๒๒-๔ จำนวน ๑๐ หลัง ๆ ละ ๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท/ หลัง
อำเภอบ้านโฮ่ง
เพื่อน ๙๓ ม. ๑๑ ต.เหล่ายาว ถ.บ้านโฮ่ง-ลี้ โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๘๖๓๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อำเภอลี้
จิตอารีย์ ๕๒/๖๘ ม.๔ ต.ลี้ จำนวน ๗ ห้อง
บุญเจริญ ๑๒๕ ม.๓ ต.แม่ตื่น จำนวน ๑๘ ห้อง
ศรีวัฒนา ๑๐ ม.๔ ต.ลี้ จำนวน ๑๘ ห้อง

อิงฟ้ารีสอร์ท 420 หมู่ 14 ต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน มี 30 ห้อง

• ข้อมูล ร้านอาหาร จังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง
ครัวพญายอง ๒๑๒ ม.๕ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง โทร. ๐ ๕๓๕๔ ๙๐๗๙
เจ้าคุณ ถ.สันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง
ดาวคะนอง ๓๔๐ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๒
ไมตรี ฟิชชิ่ง พาร์ค ถ.สายอ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก
ลำพูน ไอซ์ ๖ ม.๑ ถ.ไชยมงคล ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๔๕๒
วี พี ไอซ์ ๑๔๓ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๑๕๕๐
สงขลาอาหารใต้ ๔๗ ถ.สันเหมืองใต้ ต.ในเมือง
อำเภอป่าซาง
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา หลังป้อมตำรวจสบทา ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าซาง
ฝ้ายคำ ๒๘ ถ.ป่าซาง-ลี้ ตำบลมะกอก
อำเภอบ้านโฮ่ง
บ้านนัดทิพย์ ๑๓๔ ม.๓ ต.บ้านโฮ่ง โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๑๐๔๕
ลาบไก่บ้านโฮ่ง ๑๒๐/๒ ม.๗ ต.บ้านโฮ่ง ถ.ลำพูน-ลี้ (บ้านห้วยห้า) โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๐๕๑๗, ๐ ๙๖๘๘ ๓๗๘๒
สวนอาหารจาวเหนือ ๑๘๗ ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๑๐๔๙

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๕
สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๐๐
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๐๐, ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๑๗, ๐ ๕๓๕๖ ๓๖๔๓
โรงพยาบาลลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๓๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๒, ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๕-๖ โทรสาร. ๐ ๕๓๕๑ ๒๐๔๒
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๔๑, ๐ ๕๓๕๑ ๑๘๐๐, ๐ ๕๓๕๑ ๑๓๐๐
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๐๙๐๖

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑
๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕
E-mail: tatchmai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

ลำพูน จังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย โรงแรมลำพูน
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
• พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีระกา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559
• วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
ทัวร์ฮานอย ซาปา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ซาปา ดาลัด
ทัวร์สะพานจีน-พม่าหลงเจียง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
ทัวร์ศรีลังกา • SR-541 : ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สิกิริยา ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (UL)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2559
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2559
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2559
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้ตกทัวร์...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน รวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวไทย เช่น สมาชิก TTAA, สนท. สทน.
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์โปรโมชั่นบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์