บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
• ข้อมูลที่พัก : ร้านอาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

• อำเภอเมือง
ณภัทร-วิน แมนชั่น ๒๐๘/๔ ถ. บรมอาสน์ ต. พระอิฐ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๗๗๓๖-๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๐๐ บาท
ธโนทัย ๑๔๙ - ๑๕๓ ถ. เกษมราษฎร์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๖๖๙ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๓๐๐–๓๕๐ บาท
นำชัย ๒๑๓/๓ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๗๕๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๘๐ บาท
พ.วานิช ๑ ๓๓-๓๕ ถ.เพลินฤดี โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๐๘, ๐ ๕๕๔๔ ๒๑๘๐ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๐๐ บาท
พ.วานิช ๒ ๑-๕ ถ.ศรีอุตรา โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๙๙, ๐ ๕๕๔๔ ๒๑๘๑ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๐๐ บาท
ฟรายเดย์ ๑๗๒ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๐๒๙๒–๓๐๐ จำนวน ๑๔๗ ห้อง ราคา ๗๕๐-๒,๘๐๐ บาท
เรือนต้นสัก ๒๗ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๐๓๙๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐–๔๐๐ บาท
วิวัฒน์ ๑๕๙ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๗๗๘, ๐ ๕๕๔๑ ๑๗๙๑, ๐ ๕๕๔๔ ๑๙๖๖-๗๐ จำนวน ๘๐ ห้อง
ราคา ๒๔๐-๕๕๐ บาท
สีหราช ๑๖๓ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๔๑๘๔-๕, ๐ ๕๕๔๑ ๒๒๒๓, ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๙๒-๔ จำนวน ๑๕๒ ห้อง
ราคา ๗๕๐-๒,๘๐๐ บาท
อุตรดิตถ์ ๒ ๔๓๘ ถ.ย่านศิลาอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๑๗ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๒๗๒๖ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท

• ร้านอาหาร
• อำเภอเมือง
ครัว ๒๓๕/๕-๖ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๖๔๔ อาหารไทย
คุณใหญ่ ๑๘๑-๕ ถ.สุขเกษม โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๙๓๗ อาหารไทย จีน และอีสาน เปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ซามเซียน ๑/๕๘ ถ.สำราญรื่น โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๓๑๘๙ ก๋วยเตี๋ยวหมู ข้าวไก่ทอด และหมูทอด เปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รุ้งลัดดา ๓ ม.๕ ถ.ศรีชาววัง ต.บ้านเกาะ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๔๑๑๘ ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ และอาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลมเย็น ๑๗๓ ม.๖ ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.ป่าเช่า
เรือนขวัญ โรงแรมสีหราช โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๔๑๘๔-๕ อาหารไทยและจีน
ปักเป้า ๔๖๔ ถนนย่านศิลาอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๓๓๖๔ อาหารไทย
เล้งเลือดหมู ๑๓๗–๑๓๙ ถ.บรมอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๒๐๕๓ อาหารจีน เปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สำราญ ๔๑๑/๕ ถ.ย่านศิลาอาสน์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๗๙๓ อาหารไทย เปิดเวลา ๐๗.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
อำเภอลับแล
ลับแลโภชนา ๘๑๙ ถนนเขาน้ำตก โทร ๐ ๕๕๔๓ ๑๐๒๘ (โกยซี่หมี่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด/หมู และของฝาก) เปิดเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

• หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก โทร ๐ ๕๕๒๔ ๕๓๕๗-๘, ๑๑๕๕
สถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๒๓๗๐-๑, ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๓๘
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๔๔๘๔-๘
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๙๔๐
สถานีขนส่ง โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๙
สถานีรถไฟ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๒๓
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๓๗, ๐ ๕๕๔๑ ๓๗๕๘
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ www.uttaradit.go.th

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๓
๒๐๙/๗-๘ ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถนนบรมไตรโลกนารถ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
E-mail: tatphlok@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

อุตรดิตถ์ ภูสอยดาว โรงแรมอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
" เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์