บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒)

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์
• ที่ตั้ง ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัด 14 กิโลเมตร อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย
• ความเป็นมา เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ เป็นวัดโบราณ ปรากฎในหนังสือพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เมื่อปี พ.ศ.2283 แสดงว่าพระแท่นศิลาอาสน์ได้มีมาก่อนหน้านี้แล้ว เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
• เมื่อปีพ.ศ. 2451 ไฟไหม้ป่ามณฑปและวิหารเหลือแต่แท่นศิลาแลง รัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ บานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่เคยเป็นไม้แกะสลักนั้น เคยเป็นประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกมาก่อน
• สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า พระแท่นศิลาอาสน์อาจมีมาก่อนแล้วช้านาน ก่อนที่พระเจ้าบรมโกศเสด็จไปบูชา เพราะพระแท่นศิลาอาน์อยู่ริมเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งตั้งมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย และบางทีชื่อทุ่งยั้งนั่นเอง จะเป็นนิมิตให้เกิดมีพระแท่นเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับยับยั้ง เมื่อเสด็จผ่านมาทางนั้น
• ในทางตำนานมีคติทีเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จยังพื้นที่ใดๆ ภายนอกอินเดียด้วยอิทธิฤทธ์ฌานสมาบัติ และได้ประดิษฐานเจดย์ หรือตรัสพยากรณ์อะไรไว้ใน ณ แห่งนั้น เป็นคติที่เกิดในลังกาทวีป และประเทศอื่นได้รับเอาไปเชื่อถือด้วย จึงเกิดมีเจดีย์วัตถและพุทธพยาการณ์ ที่อ้างว่าพระพุทธองค์ได้ทรงประดิษฐานเจดีย์ไว้มากบ้างน้อยบ้างทุกประเทศ เฉพาะเมืองไทยมีปรากฎในพงศาวดาร โดยลำดับมาว่า พบรอยพระพุทธบาท ณ ไหล่เขาสุวรรณบรรพต เมื่อรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม รัชกาลพระเจ้าเสือได้เสด็จไปบูชา พระพุทธฉาย ณ เขาปัถวี และ พระบรมโกศ เสด็จไปบูชาพระแท่นศิลาอาสน์

• สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
• พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัว มีตำนานว่า พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น
• พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ ชั้นบน แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชาววัง ชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก ก่อสร้าง เครื่องสังฆโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์โบราณ พระพุทธรูปที่แกะจากไม้ ต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

• เทศกาลงานประเพณี
• งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานบุญเดือน 3 ซึ่งมีมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแบบโบราณ (ปี 2544 การจัดงานตรงกับวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2544)

• อานิสงส์การบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ มีความเชื่อว่า การได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และเช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรี พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธา จะตั้งใจมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต
• คำไหว้บูชาพระแท่นศิลาอาสน์ : (ตั้งนะโม 3 จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวาโต สัม สัมพุทธ ตัสสะ สาธุ โกสัมพิยัง อะวิทูเร เวภาระ ปัพพะเต กะถุสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโม โคตะโม อะริยะ เมตตารัย อาสะนะ เจติยัง ชินะธาตุ จะฐะเปวา อะหัง วันทามิ ทูระโต
• พระเนรันตรายณ์ รุ่น บูรณะวิหาร : บุคคลทั่วไปเชื่อกันว่า เป็นพระที่ขอในการเสี่ยงทายความปลอดภัย ส่งเสริมการสร้างบารมี
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ โทร. 0 5559 9209 , 08 1040 0064

วัดพระแท่นศิลาอาน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระแท่นศิลาอาน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ ภูสอยดาว โรงแรมอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
" เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์