บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
• ข้อมูล โรงแรม ที่พัก จังหวัดระนอง
       

• สถานที่พัก
(ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ โปรดสอบถามราคาก่อนเข้าพัก)
• อำเภอเมือง
เค.อาร์.แมนชั่น ๙๙๙ หมู่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๑๒๐๑, ๐ ๗๗๘๑ ๓๔๒๕-๘ จำนวน ๖๐ ห้อง
จันทร์สม บีช รีสอร์ท หาดชาญดำริ ๑๓๕ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ E-mail:Jansombeach@yahoo.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๑, ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๗๔-๖ จำนวน ๓๔ ห้อง
จันทร์สม ฮอท สปา ๒/๑๐ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๕๑๖-๙ จำนวน ๒๐๘ ห้อง
ธารศิลา รีสอร์ท ๑๒๙/๒ หมู่ ๑ ต.บางริ้น โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๔๐๕ โทรสาร ๐ ๗๗๘๓ ๓๔๐๔ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๘ ๗๑๔๔ E-mail:thansilaresort@hotmail.com Website: thai.net/thansilaresort จำนวน ๒๐ ห้อง
ธนัตวรรณ พาเลซ ๑๖/๗-๘ ถ.ชลระอุ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๘๕๗, ๐ ๗๗๘๑ ๒๒๑๒, ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๐๗, ๐๗๗๘๒๒๘๐๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๐๘ จำนวน ๒๕ ห้อง
บ้านพักสุตา เฮ้าส์ ๓๑๑/๑ ถ.เรืองรัตน์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๗๐๗, ๐๗๗๘๓ ๒๗๐๘, ๐ ๑๗๑๙ ๓๖๘๓ จำนวน ๑๒ ห้อง
บ้านริมธาร ๒๙ หมู่ ๒ ต.หาดส้มแป้น โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๗๙๒, ๐ ๗๗๘๑ ๑๙๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง
บ้านสวนสามแหลม รีสอร์ท ๑๗๐ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ E-mail:info@Samlaemresort.com Website: Samlaemresort.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๐๐, ๐ ๑๘๙๑ ๗๑๘๐
ผึ้ง เกสท์เฮาส์ ๖/๑๒ หมู่ ๕ ต.บางนอน โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๑๗๖ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๕๐ บาท
พีพี ระนอง ๒๗/๘๓ หมู่ ๕ ถ.สะพานปลา โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๘๐๗-๙, ๐ ๑๗๔๗ ๖๓๔๖ จำนวน ๑๘ ห้อง
ระนอง การ์เด้น ๖/๕๔ หมู่ ๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๑๗๔-๘๑ จำนวน ๙๓ ห้อง
ระนองอินน์ ๒๙/๙ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๒๓, ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๗๗, ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๑๕ จำนวน ๘๖ ห้อง
รอยัล ปริ๊นเซส ๔๑/๑๔๔ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๒๔๐-๕๗ E-mail: Ranong@dusit.com จำนวน ๑๓๘ ห้อง
รัตนสิน ๒๒๖ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๔๒ จำนวน ๓๐ ห้อง
เลอ สริน ชาเล่ย์ ระนอง ๓๐๖ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๒๕ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๒๖ E-mail : reservation@lesarinchalet.com จำนวน ๒๑ ห้อง
สปาอินน์ ๑/๑๕ ถ.เพชรเกษม ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๑๕, ๐ ๗๗๘๓ ๒๖๙๒ จำนวน ๕๘ ห้อง
สินทวี ๘๑/๑-๒ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๗๑-๒, ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๑๓ จำนวน ๔๙ ห้อง
สินระนอง ๒๖/๒๓-๔ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๕๔, ๐ ๗๗๘๑ ๒๘๗๖ จำนวน ๗๖ ห้อง
สุดา เฮาส์ บังกะโล ๓๑๑/๖ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๗๐๗, ๐ ๑๗๑๙ ๓๖๘๓ จำนวน ๑๖ ห้อง
เอเซีย ๓๙/๙ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๑๓, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๗๗ จำนวน ๕๗ ห้อง
ไอเฟล อินน์ ๑๖๐/๑-๑๔ หมู่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น E-mail:Eiffelinn@hotmail.com, Eiffelinn@yahoo.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๒๗๒, ๐ ๗๗๘๒ ๓๒๗๑, ๐ ๗๗๘๔ ๘๓๖๘–๗๐ จำนวน ๓๗ ห้อง
• อำเภอกะเปอร์
อันดามัน พีช รีสอร์ท ๑๑/๒ ต.ม่วงกลวง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๒๓๙ จำนวน ๑๗ ห้อง
เกาะช้าง
คอนแทค โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๑๘ จำนวน ๑๐ ห้อง
แคทชู บังกะโล โทร. ๐ ๑๒๒๙ ๖๖๖๗ จำนวน ๑๐ ห้อง
ช้างทอง บังกะโล ๑๒๑ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๘, ๐ ๙๘๖๖ ๓๗๗๔, ๐ ๗๒๖๓ ๕๖๘๘ จำนวน ๑๓ ห้อง
ซันเซ็ท บังกะโล ๑/๔๗ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๑ จำนวน ๑๓ ห้อง
ผึ้งทอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๒๙ จำนวน ๑๐ ห้อง
ตาแดงเบย์ ๑/๒ หมู่ ๒ จำนวน ๖ ห้อง
นกเงือก บังกะโล โทร. จำนวน ๕ ห้อง
บ้านสวนช้าง รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๘๙๑ ๖๘๙๔, ๐ ๙๘๗๑ ๕๖๕๔, ๐ ๗๗๘๒ ๔๔๗๔, ๐ ๑๘๙๒ ๓๖๖๓ จำนวน ๑๘ ห้อง
พาราไดซ์ บังกะโล ๓ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๑๘๙๑ ๙๘๓๘ จำนวน ๙ ห้อง
ฟูนมูน โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๓๘๖ จำนวน ๖ ห้อง
มามา บังกะโล ๑๑๙ หมู่ ๒ จำนวน ๕ ห้อง
แลตะวัน ๒/๗ หมู่ ๕ จำนวน ๕ ห้อง
สบายใจ บังกะโล ๓/๑ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๓๑ จำนวน ๑๒ ห้อง
อีเดน บังกะโล โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๒ จำนวน ๗ ห้อง
• เกาะพยาม
เกาะพยาม รีสอร์ท ๓๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๐๓, ๐ ๑๒๗๐ ๑๘๕๘ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๒๙๗ จำนวน ๑๐ ห้อง
โคโคนัท บังกะโล ๑๔ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๐๑๑, ๐ ๗๒๗๙ ๑๔๗๙, ๐ ๙๙๒๐ ๘๑๔๕ จำนวน ๑๕ ห้อง E-mail:ramrada@thaimail.com
เจ พี อาร์ บังกะโล ๔๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๔๐๗๗ จำนวน ๔ ห้อง
แบมบู บังกะโล ๕๖/๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๐๑๒, ๐ ๑๒๗๓ ๓๔๓๗ จำนวน ๑๔ ห้อง
บิ๊กทรี บังกะโล จำนวน ๓ ห้อง
สมาย ฮัท ๒๗ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๓๓๕, ๐ ๑๘๓๘ ๔๖๐๐ E-mail:Thaismilehut@yahoo.com จำนวน ๒๒ ห้อง
เมาท์เทน บังกะโล จำนวน ๕ ห้อง
มิสเตอร์เก้า ๔๗ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๙๕ จำนวน ๗ ห้อง
ลุงแดง บังกะโล จำนวน ๔ ห้อง
วิจิตร บังกะโล ๕/๓ หมู่ ๑ ต.เกาะพยาม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๖๒ จำนวน ๑๔ ห้อง
อนันต์ บังกะโล ๘๐ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๓๓๘ จำนวน ๔ ห้อง
อ่าวใหญ่ บังกะโล ๓๑ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๗๕๓, ๐ ๙๘๑๙ ๘๗๗๒ จำนวน ๑๖ ห้อง
ฮอร์นบิล เกาะพยาม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๕๔๓, ๐ ๑๘๙๑ ๖๐๐๘ Website: www:Hornbillhut.com จำนวน ๑๗ ห้อง

       
• ข้อมูลร้านอาหารจังหวัดระนอง
       

• อำเภอเมือง
ครัวเจริญ ๑๓๐/๑๒๑ ถ.ท่าเมือง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๕๙๒, ๐ ๗๗๘๑ ๒๑๖๗ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง
ครัวระนอง ๑/๑๕ ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ ( อยู่ในโรงแรมสปา อินน์ ) โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๑๕ อาหารไทย อาหารตามสั่ง
บัว โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๐๘๖ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง
ปากน้ำ ซีฟู้ด ๙๙ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๔๙๗, ๐ ๑๘๙๔ ๐๔๐๑ อาหารทะเล เพิ่มพูน ๑๕๗/๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๔๐๐, ๐ ๑๕๓๗ ๑๐๐๖ อาหารไทย อาหารพื้นเมือง
สมบูรณ์โภชนา ๒/๖๓ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๓๐๐, ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๒๒, ๐ ๑๔๗๗ ๑๖๓๒ อาหารไทย จีน
หวีเตียง ๑๕๙ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๕๕ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง อาหารทะเล
• อำเภอกระบุรี
ซาละเปาทับหลี ถ.เพชรเกษม กม.ที่ ๕๔
ท่าเรือ เลขที่ ๔ ริมแม่น้ำกระบุรี ถ.สุดสาคร โทร. ๐ ๗๗๘๙ ๑๐๖๐, ๐ ๗๗๘๙ ๑๐๓๕ อาหารทะเล อาหารไทย

• บริษัททัวร์ และศูนย์รวมรถเช่า
จันทร์สม บีช รีสอร์ท ๕/๒๘ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมีอง โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๓๑๗-๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๘๙ E-mail:jansombeach@yahoo.com
มิตรทัวร์ ๒๑๐/๗-๘ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศ อ.เมืองโทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๕๐, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๔๐ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๔๖
โชคอนันต์ทัวร์ ๒๒๖/๖ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศ อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๓๓๗, ๐ ๗๗๘๑ ๒๑๒๘

       
ระนอง ท่องเที่ยวระนอง โรงแรมระนอง จังหวัดระนอง
คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ำแร่  มุกแท้เมืองระนอง
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดระนอง  
ระนอง
• ระนอง จังหวัดระนอง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อ.เมือง อ.กระบุรี อ.กะเปอร์ อ.ละอุ่น กิ่ง อ.สุขสำราญ พร้อมรูปสถานที่ท่องเที่ยว
เกาะค้างคาว
• เกาะค้างคาว อุทยานแหลมสน ตั้งอยู่ที่หาดบางเบน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการังและฝูงปลานานาชนิด
เที่ยวระนอง
• เที่ยวระนอง บ่อน้ำรอน สวนรักษะวาริน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน วัดหาดส้มแป้น สุสานเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า
เกาะสอง
• เกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ เกาะสน อันดามันคลับ เป็นดินแดนในฝั่งสหภาพพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองประเทศไทย อนุญาตให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ข้ามไปเที่ยวได้แต่ต้องทำบัตรผ่านแดนก่อน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์