บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
• ข้อมูลทั่วไป จังหวัดสงขลา

• เมืองสงขลา มีชื่อเดิมว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ ๒ ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
• สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์(ไทรบุรี)ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
• อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว ๒ ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ ๗,๓๙๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอคือ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง หมายเลข ๔ ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา รวมระยะทาง ๙๕๐ กิโลเมตร
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.srt.or.th หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๐๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๐๐๕
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๓ ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙-๒๐๐ (ปรับอากาศ) และ โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ (รถธรรมดา) หรือ www.transport.co.th หรือหาดใหญ่ ติดต่อบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๗๘๙, ๐ ๗๔๒๓ ๒๔๐๔ บริษัท ปิยะทัวร์ จำกัด โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๘๙๗๒ บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๙๕๒๕
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท แอร์เอเซีย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ www.thaiairways.com หรือสำนักงานการบินไทยหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๕๑-๒, ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ และบริษัทแอร์เอเซีย จำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com หรือสำนักงานแอร์เอเซียหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๐๔๔๐
• นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถที่อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๒๖ (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่) บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๒๓ (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา
อำเภอสิงหนคร ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอหาดใหญ่ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอนาหม่อม ๓๔ กิโลเมตร
อำเภอสทิงพระ ๓๖ กิโลเมตร
อำเภอจะนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอคลองหอยโข่ง ๔๓ กิโลเมตร
อำเภอบางกล่ำ ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอนาทวี ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอรัตภูมิ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอสะเดา ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอควนเนียง ๗๒ กิโลเมตร
อำเภอเทพา ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอระโนด ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอกระแสสินธุ์ ๗๔ กิโลเมตร
อำเภอสะบ้าย้อย ๑๐๔ กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยว อ.หาดใหญ่ โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๔๒๔ ๖๗๓๓
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๘๐๐-๔
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๗ ๕๐๐๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๑, ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๑๓
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๘๕๑, ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๐๕
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๒๐๖, ๐ ๗๔๓๑ ๒๐๑๖
บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓
ตำรวจทางหลวง โทร. ๐ ๗๔๒๑๑๒๒๒ , ๑๑๙๓

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๑
๑/๑ ซอย ๒ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๕๙๘๖ E-mail : tatsgkhl@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สงขลา (หาดใหญ่), สตูล
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการค้มครองตามกฎหมาย

แผนที่จังหวัดสงขลา
แผนที่ตัวเมืองสงขลา
สงขลา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงแรมสงขลา
น้ำตกเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์