บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดพะเยา

• แพ็ทโฮมสเตย
ตั้งอยู่เลขที่ 408 หมู่4 ตำบลหัน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
http://www.phatshomestay.com

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
เกทเวย์ ๗/๓๖ ถ.ประตูกลอง ๒ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๓๓๓-๕ โทรสาร ๐ ๕๔๔๑ ๐๕๑๙ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๔,๐๐๐ บาท
เฉลิมศักดิ์ ๓๘/๗ ถ.ราชสัมพันธ์ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๐๖๓ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๗๐ บาท
ธารทอง ๕๕-๕๗ ถ.ดอนสนาม โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๐๒, ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๔๒, ๐ ๕๔๔๓ ๑๗๗๒ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๒๐ บาท
บัวรีสอร์ท ๒๖๒ ม.๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๙๖ จำนวน ๙ หลัง ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท
พะเยาคอนโดเทล ๖๐๑ ม. ๑๑ ต.บ้านต๋อม โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๐๔๓๖ ราคา ๑๙๙-๒๙๙ บาท
พะเยานอร์ทเทิร์นเลค ๑๕/๗ ถ.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๓๘-๙, ๐ ๕๔๔๑ ๑๑๒๑-๓ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ บาท
วัฒนา ๖๙ ถ.ดอนสนาม โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๐๓ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๒๐ บาท
ศิริพันธ์บังกะโล ๖๔๘/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๑๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๗๐- ๓๕๐ บาท
สงค์ศักดิ์ ๒๙๘ หมู่ ๓ ต.ท่าวังทอง โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๓๒, ๐ ๕๔๔๘–๒๙๗๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
สวนสนบังกะโล ๑๗๖ หมู่ ๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๗๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
๕๕๕ ๔๑๒ บ้านร่องห้า ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๕๓๔ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐- ๓๕๐ บาท
อำเภอเชียงคำ
คิดถึง ถ.เชียงคำ-เชียงราย โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๑๙๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐-๑๒๐ บาท
เชียงคำเกสต์เฮาส์ ๒๗๔ ม. ๔ ถ.สิทธิประชาราษฎร์ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๕๘๘-๙, ๐ ๕๔๔๑ ๖๒๔๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท บ้านพัก ๒ หลัง ราคา ๓๕๐ บาท
เชียงคำโฮเต็ล ๖๖ ม. ๑๓ ถ.พิศาล ต.หย่วน โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๗๗๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๕ ๑๗๗๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๕๐ บาท
บัวทองรีสอร์ท ๒๐๕ ม.๑ ต. เจดีย์คำ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๘๓๑, ๐ ๑๗๒๔ ๕๔๘๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐–๗๐๐ บาท เข้าข้าง ธ. กสิกรไทยประมาณ ๙๐๐ เมตร อยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้า อ. เชียงคำ
อำเภอปง
เรือนเจริญ อ.ปง จำนวน ๘ ห้อง
อำเภอดอกคำใต้
เชนทร์โฮเต็ล ถ.พะเยา-เชียงคำ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๘๐ บาท
ดอกคำใต้บังกะโล ๒๒ ถ.ดอกคำใต้-พะเยา จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
โรงแรมดอกคำใต้ ๑ หมู่ ๑ ต.ดอนศรีชุม จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๘๐-๑๒๐ บาท
สมานมิตร ๑๗๙ ม.๒ ถ.พะเยา-เชียงคำ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๙๐๐๕ ราคา ๓๐๐ บาท
อำเภอจุน
จุนรีสอร์ท ๗๓ หมู่ ๙ ถ.จุน-ดอกคำใต้ จำนวน ๖ ห้อง
กิ่งอำเภอภูซาง
จันทร์หอม ๑๒๗ ม.๖ ต.เชียงแรง โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๑๔๑ ราคา ๑๕๐ บาท
ภูซาง เฮือนไทย รีสอร์ท โทร. ๐ ๙๔๓๔ ๓๗๕๑, ๐ ๑๖๗๒ ๒๐๖๒ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
เรือนไม้ไผ่ ๑๗ ม ๑๐ ต.ภูซาง โทร. ๐ ๑๔๗๒ ๗๗๒๗ ราคา ๔๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพะเยา

อาหารพื้นเมือง
แจ่วฮ้อน ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๘๖
โต๋เต๋อาหารเมือง ๖๘/๑ ม.๙ ถ.ประตูชัย โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๐๒๖
ถ้วยก๋าไก่ ๒๘๖/๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๔๖
ลานโพธิ์ ๑๓๐/๓ ม.๑๑ ต.บ้านต๋อม โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๘๓๔
ลุงใจ ๖๐ ม.๘ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๙๐๗๒
อาหารตามสั่ง
กว๊านพะเยา ๑๙/๕ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒
โกกง ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๓๓๖
ครัวเดือนเพ็ญ ๑๒๕ ม.๒ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๙๙
ครัวเบสท์ ๔๗/๕ ถ.ประสาท โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๒๓๘
คุณหญิง ถ.เชียงคำ-จุน โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๑๘
บัว ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๙๖
บ้านตะวัน ๓๒๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๐๕
รุ่งโรจน์โภชนา ๖๔๙/๕-๖ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๐๘
เวียงตาล ๑๗/๙ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๓๘
ศรีสกุล ๕๒๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๐๙๖
สวนอาหารชายกว๊าน ๑๙/๒ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒
สวนอาหารแสงจันทร์ ๑๗/๔ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๙๗๑
สารขันฑ์ ๓๙ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๐๙๖
เอื้องเหนือ แม่ต๋ำสายใน ลานโพธิ์ ติดโรงพยาบาลพะเยา
ฮั่วหลี ๕๕๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๗๓
สวนอาหารคันทรี ๒๔ ม.๒ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๘๖๖๑
เฮือนไม้ ม.๖ ต.ศรีชุม อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๙๒๐
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ข้าวราดแกง ไก่ย่าง
ไก่ย่างทันเจริญ ๖๔๘/๒ ถ.พหลโยธิน
ข้าวซอยแสงเพียร ๔๓ ถ.ท่ากว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๐๐๖
ผินผิน ๗/๘-๑๑ ถ.ประกลอง (ก๋วยเตี๋ยวหมู, ข้าวมันไก่)
รวมมิตร ๕๙๘-๖๐๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๕๖ (ข้าวแกง, ต้มเลือดหมู)
อันเจริญ ๑๐/๑-๓ ถ.ราชสัมพันธ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพะเยา (ก๋วยเตี๋ยวหมู)
ข้าวซอยป้าเสงี่ยม ๑๒๖ หมู่ ๒ ต.หย่วน ถ.สุทธิประชาราษฎร์ อ.เชียงคำ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๒๕๘ (ข้าวซอย, เกี๊ยวกรอบ)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๐๔
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๔๑๒
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๙๐
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๕๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๔๓, ๐ ๕๔๔๓ ๑๘๘๘
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๗๗๗๙, ๐ ๕๔๗๑ ๗๗๙๖, ๑๑๕๕
โรงพยาบาลพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๘๙, ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๖๙, ๐ ๕๔๔๓
๑๒๐๙, ๐ ๕๔๔๑ ๐๕๐๑-๑๑

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๒
๔๔๘/๑๖ ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
E-mail: tatchrai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ: เชียงราย พะเยา น่าน แพร่

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

พะเยา ดอยภูลังกา กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โรงแรมพะเยา
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา  
• วัดนันตาราม วิหารไม้สักที่สวยที่สุด
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)