บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดพะเยา

• แพ็ทโฮมสเตย
ตั้งอยู่เลขที่ 408 หมู่4 ตำบลหัน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
http://www.phatshomestay.com

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
เกทเวย์ ๗/๓๖ ถ.ประตูกลอง ๒ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๓๓๓-๕ โทรสาร ๐ ๕๔๔๑ ๐๕๑๙ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๔,๐๐๐ บาท
เฉลิมศักดิ์ ๓๘/๗ ถ.ราชสัมพันธ์ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๐๖๓ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๗๐ บาท
ธารทอง ๕๕-๕๗ ถ.ดอนสนาม โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๐๒, ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๔๒, ๐ ๕๔๔๓ ๑๗๗๒ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๒๐ บาท
บัวรีสอร์ท ๒๖๒ ม.๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๙๖ จำนวน ๙ หลัง ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท
พะเยาคอนโดเทล ๖๐๑ ม. ๑๑ ต.บ้านต๋อม โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๐๔๓๖ ราคา ๑๙๙-๒๙๙ บาท
พะเยานอร์ทเทิร์นเลค ๑๕/๗ ถ.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๓๘-๙, ๐ ๕๔๔๑ ๑๑๒๑-๓ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ บาท
วัฒนา ๖๙ ถ.ดอนสนาม โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๐๓ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๒๐ บาท
ศิริพันธ์บังกะโล ๖๔๘/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๑๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๗๐- ๓๕๐ บาท
สงค์ศักดิ์ ๒๙๘ หมู่ ๓ ต.ท่าวังทอง โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๓๒, ๐ ๕๔๔๘–๒๙๗๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
สวนสนบังกะโล ๑๗๖ หมู่ ๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๗๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
๕๕๕ ๔๑๒ บ้านร่องห้า ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๕๓๔ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐- ๓๕๐ บาท
อำเภอเชียงคำ
คิดถึง ถ.เชียงคำ-เชียงราย โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๑๙๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐-๑๒๐ บาท
เชียงคำเกสต์เฮาส์ ๒๗๔ ม. ๔ ถ.สิทธิประชาราษฎร์ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๕๘๘-๙, ๐ ๕๔๔๑ ๖๒๔๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท บ้านพัก ๒ หลัง ราคา ๓๕๐ บาท
เชียงคำโฮเต็ล ๖๖ ม. ๑๓ ถ.พิศาล ต.หย่วน โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๗๗๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๕ ๑๗๗๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๕๐ บาท
บัวทองรีสอร์ท ๒๐๕ ม.๑ ต. เจดีย์คำ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๘๓๑, ๐ ๑๗๒๔ ๕๔๘๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐–๗๐๐ บาท เข้าข้าง ธ. กสิกรไทยประมาณ ๙๐๐ เมตร อยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้า อ. เชียงคำ
อำเภอปง
เรือนเจริญ อ.ปง จำนวน ๘ ห้อง
อำเภอดอกคำใต้
เชนทร์โฮเต็ล ถ.พะเยา-เชียงคำ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๘๐ บาท
ดอกคำใต้บังกะโล ๒๒ ถ.ดอกคำใต้-พะเยา จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
โรงแรมดอกคำใต้ ๑ หมู่ ๑ ต.ดอนศรีชุม จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๘๐-๑๒๐ บาท
สมานมิตร ๑๗๙ ม.๒ ถ.พะเยา-เชียงคำ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๙๐๐๕ ราคา ๓๐๐ บาท
อำเภอจุน
จุนรีสอร์ท ๗๓ หมู่ ๙ ถ.จุน-ดอกคำใต้ จำนวน ๖ ห้อง
กิ่งอำเภอภูซาง
จันทร์หอม ๑๒๗ ม.๖ ต.เชียงแรง โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๑๔๑ ราคา ๑๕๐ บาท
ภูซาง เฮือนไทย รีสอร์ท โทร. ๐ ๙๔๓๔ ๓๗๕๑, ๐ ๑๖๗๒ ๒๐๖๒ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
เรือนไม้ไผ่ ๑๗ ม ๑๐ ต.ภูซาง โทร. ๐ ๑๔๗๒ ๗๗๒๗ ราคา ๔๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพะเยา

อาหารพื้นเมือง
แจ่วฮ้อน ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๘๖
โต๋เต๋อาหารเมือง ๖๘/๑ ม.๙ ถ.ประตูชัย โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๐๒๖
ถ้วยก๋าไก่ ๒๘๖/๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๔๖
ลานโพธิ์ ๑๓๐/๓ ม.๑๑ ต.บ้านต๋อม โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๘๓๔
ลุงใจ ๖๐ ม.๘ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๙๐๗๒
อาหารตามสั่ง
กว๊านพะเยา ๑๙/๕ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒
โกกง ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๓๓๖
ครัวเดือนเพ็ญ ๑๒๕ ม.๒ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๙๙
ครัวเบสท์ ๔๗/๕ ถ.ประสาท โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๒๓๘
คุณหญิง ถ.เชียงคำ-จุน โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๑๘
บัว ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๙๖
บ้านตะวัน ๓๒๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๐๕
รุ่งโรจน์โภชนา ๖๔๙/๕-๖ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๐๘
เวียงตาล ๑๗/๙ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๓๘
ศรีสกุล ๕๒๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๐๙๖
สวนอาหารชายกว๊าน ๑๙/๒ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒
สวนอาหารแสงจันทร์ ๑๗/๔ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๙๗๑
สารขันฑ์ ๓๙ ถ.ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๐๙๖
เอื้องเหนือ แม่ต๋ำสายใน ลานโพธิ์ ติดโรงพยาบาลพะเยา
ฮั่วหลี ๕๕๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๗๓
สวนอาหารคันทรี ๒๔ ม.๒ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๘๖๖๑
เฮือนไม้ ม.๖ ต.ศรีชุม อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๙๒๐
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ข้าวราดแกง ไก่ย่าง
ไก่ย่างทันเจริญ ๖๔๘/๒ ถ.พหลโยธิน
ข้าวซอยแสงเพียร ๔๓ ถ.ท่ากว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๐๐๖
ผินผิน ๗/๘-๑๑ ถ.ประกลอง (ก๋วยเตี๋ยวหมู, ข้าวมันไก่)
รวมมิตร ๕๙๘-๖๐๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๕๖ (ข้าวแกง, ต้มเลือดหมู)
อันเจริญ ๑๐/๑-๓ ถ.ราชสัมพันธ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพะเยา (ก๋วยเตี๋ยวหมู)
ข้าวซอยป้าเสงี่ยม ๑๒๖ หมู่ ๒ ต.หย่วน ถ.สุทธิประชาราษฎร์ อ.เชียงคำ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๒๕๘ (ข้าวซอย, เกี๊ยวกรอบ)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๐๔
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๔๑๒
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๙๐
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๕๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๔๓, ๐ ๕๔๔๓ ๑๘๘๘
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๗๗๗๙, ๐ ๕๔๗๑ ๗๗๙๖, ๑๑๕๕
โรงพยาบาลพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๘๙, ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๖๙, ๐ ๕๔๔๓
๑๒๐๙, ๐ ๕๔๔๑ ๐๕๐๑-๑๑

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๒
๔๔๘/๑๖ ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
E-mail: tatchrai@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ: เชียงราย พะเยา น่าน แพร่

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

พะเยา ดอยภูลังกา กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โรงแรมพะเยา
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา  
• วัดนันตาราม วิหารไม้สักที่สวยที่สุด
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน