บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

• ประวัติความเป็นมา
     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักงานป่าไม้ จังหวัดชุมพร ได้รับหนังสือจากหน่วยปรับปรุงต้นน้ำพะโต๊ะ สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องขอให้กำหนดบริเวณควนแม่ยายหม่อนเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 แจ้งว่าพื้นที่ป่าบริเวณควนแม่ยายหม่อนเขตติดต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าหลายชนิด ต่อมากรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ เนื้อที่ประมาณ 297,700 ไร่ หรือประมาณ 476.32 ตารางกิโลเมตร

• สถานที่ตั้งและอาณาเขต
  ทิศเหนือ จรด คลองหินช้าง คลองหลังสวน คลองเสาะ คลองจาก คลองกระแจะ คลองปากทรง คลองหลางตาง ห้วยในปี   และถนนสายพะโต๊ะราชกรูด
  ทิศใต้ จรด อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ห้วยเสียด ห้วยหินขาว ห้วยพระนารายณ์ คลองบางปรุ คลองทองหลาง ห้วยเขาพัง คลองแพรกซ้ายและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
  ทิศตะวันออก จรด คลองคันธุลี ห้วยทรง คลองโมงและคลองละแม
  ทิศตะวันตก จรด ห้วยน้ำ ใส ห้วยปลิง คลองของ คลองม่วงกลวง คลองสงโนตและคลองสำนัก

• ลักษณะภูมิประเทศ
   1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากทรง ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน ระดับความสูงของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 100-580 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 583 เมตร
   2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละแม ท้องที่ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สภาพท้องที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 100-600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 618
   3. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด ท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 100-900 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 915 เมตร
   4. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเปอร์ ท้องที่ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระดับความสูงของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 100-600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 663 เมตร
• พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่เหมาะสมจะประกาศ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอยู่ 3 ป่า คือ
   1.พื้นที่ด้านทิศเหนือ อยู่ในท้องที่ ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระดับความสูงของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 100-400 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 445 เมตร
   2.พื้นที่ด้านทิศตะวันตก อยู่ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล 100-600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 345 เมตร
   3.พื้นที่ด้านทิศใต้ อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 100-600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 619 เมตร

• ทรัพยากรป่าไม้
• เนื่องจากในเขตพื้นที่นี้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนหิน กะบาก ยางนา จำปา ไข่เขียว ตาเสือ หลุมพอ เสียดช่อ อินทนิล ส้าน สมอภิเภก มะเม่า ก่อ แซะ มะเฟืองช้าง ไทรย้อยใบคู่ ทรหิน สะตอ มะปริงและ เต่าร้าง
สำหรับพรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้แก่มะกอกป่า ไทร มะม่วงป่า พะเนียง กระท้อนป่า มะหาด หว้า ขนุนป่า ไผ่ผาก ระกำ และ หวาย เป็นต้น
และพรรณไม้พื้นล่างต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ปาล์ม เฟิร์น และกล้วยไม้ เป็นต้น

• ทรัพยากรสัตว์ป่า
• สัตว์ป่า ที่อยู่อาศัย อาทิ ช้างป่า เลียงผา กระทิง อีเก้ง หมี สมเสร็จ เสือดาว กวาง ชะนี ลิง ค่าง กระจง เสือปลา หมูป่า ไก่ป่า อีเห็น แมวดาว และนกชนิดต่าง ๆ เท่าที่สำรวจพบมี เหยี่ยวรุ้ง นกกวัก นกตบยุง นกกางเขนดง นกเปล้า สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำคัญได้แก่ ตะกวด เหี้ย เห่าช้าง, งูชนิดต่าง ๆ เช่น งูเหลือม งูกะปะ งูจงอาง งู เขียว งูเขียวหางไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสำรวจพบ ผึ้งหลวง ทำรังอยู่ที่ต้นยวนผึ้งอีกส่วนหนึ่งด้วย

• จุดเด่นที่น่าสนใจ
• น้ำตกเหวโหลม ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอยู่ทางตอนปลายของคลองหินช้าง
• น้ำตกโตนเพชร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง
• น้ำตกพระนารายณ์ เป็นน้ำตกที่ชาวกะเปอร์ใช้เป็นน้ำประปาใช้สอยอยู่ปลายห้วย พระนารายณ์
• แก่งหิน ช้าง เป็นแก่งหินที่มีความสวยงามมากอยู่ในคลองหินช้าง
• บึงหลักแหลด เป็นบึงที่มีความสวยงามมาก
• บึงปากกราด เป็นบึงที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง      นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื้นที่ป่าซึ่งสำรวจเพื่อจะประกาศเป็นเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ
   1.ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมี บ่อน้ำร้อน น้ำตกคลองจาก น้ำตกห้วยเหว น้ำตกเหวรู น้ำตกจำปุย น้ำตกกะแจะ น้ำตกคลองเงิน น้ำตกห้วยซอ และแก่งหินเหวพง
   2.ในพื้นที่จังหวัดระนองมี น้ำตกคลองลงปลา บ่อน้ำร้อน
   3.มียอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง คือ เขาพ่อตาโซงโคง สูง 975 เมตร จากระดับน้ำทะเล

• สถานที่ติดต่อกับหน่วยงาน
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน สำนักงานป่าไม้ จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ (077) 823255 01-9780978

ชุมพร จังหวัดชุมพร โรงแรมชุมพร, ทัวร์ชุมพร
ประตูปักษ์ใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร    
• ดำน้ำดูปะการังใต้ะเลชุมพร
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน