บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
• ข้อมูลโรงแรม ที่พัก

เว็ปไซด์ที่พัก จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมทวินโลตัส
ปิติ รีสอร์ท
โรงแรม ขนอมโกลเด้นบีช

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
แกรนด์ปาร์ค ๑๒๐๔/๗๙ ถ.ปากนคร โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๖๖๖–๗๓ จำนวน ๘๐ ห้อง
เคียงคีรี ในสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๗๔๓๖ จำนวน ๒๐ ห้อง
เดอะ ทวิน โลตัส โฮเต็ล ๙๗/๘ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๓๗๗๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๒ ๓๘๒๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๑ ๐๓๕๗–๖๑ โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๐๙๓๐
ไทยฟ้า ๑๗๕๑/๕ ถ.จำเริญวิถี โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๗๒๗ จำนวน ๑๓ ห้อง
ไทยโฮเต็ล ๑๓๗๓ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๕๐๙, ๐ ๗๕๓๔ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๕๘ จำนวน ๒๑๕ ห้อง
ไทยหลี ๑๑๓๐ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๔๘, ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๑๙ จำนวน ๒๐ ห้อง
ทักษิณ ๑๕๔๘/๒๓ ถ.ศรีปราชญ์ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๗๙๐-๔ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๒๗๙๐
นครโฮเต็ล ๑๔๗๗/๕ ถ.ยมราช โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๑๘ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๑๔๐–๓๕๐ บาท
นคร การ์เด้น ๑/๔ ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๓๓๓๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๕๕ บาท
บัวหลวง ๑๔๘๗/๑๙ ซ.หลวงเมือง ถ.จำเริญวิถี โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๕๑๘, ๓๔๑๕๗๐ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๓๔๑๘ จำนวน ๘๔ ห้อ
เพชรไพลิน ๑๘๓๕/๓๘–๓๙ ถ.ยมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๘๙๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๓๙๔๓ จำนวน ๘๐ ห้อง
มณเฑียร ๑๕๐๙/๔๐–๔๑ ถ.ยมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๙๐๘–๑๐ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๕๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ห้อง
วีพี เกสท์เฮ้าท์ ๑๒๐๙/๓๐ ถ.ยมราช โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๔๗๗๗–๘๑ โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๔๗๘๒ จำนวน ๔๗ ห้อง
สากล ๑๔๑๔/๑ ถ.บูรณาราม โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๘๐ จำนวน ๒๓ ห้อง
สยาม ๑๔๐๓/๑๗ ถ.จำเริญวิถี โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๙๐ จำนวน ๕๐ ห้อง
อุดม โฮเต็ล ๑๔๖๑/๘-๙ ถ.ยมราช โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๑๐, ๐ ๗๕๓๕ ๖๖๔๕ จำนวน ๑๐๕ ห้อง
อำเภอลานสกา
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ตั้งเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นบริเวณน้ำตกกะโรม น้ำตกกรุงชิงมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว สนใจสอบถามที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ที่ ๔ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐ โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๙๐๔๗
อำเภอท่าศาลา
อุทยานแห่งชาติเขานัน ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ตั้งเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ป.ณ. ๕๑ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ หรือ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๒๒๓, ๐ ๒๕๗๙ ๕๗๓๔
อำเภอปากพนัง
ปากพนังโฮเต็ล ๘๒/๔ ถ.พานิชสัมพันธ์ โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๐๑๖ จำนวน ๓๗ ห้อง
ศุภโชค ๔๖/๑ ถ.พานิชสัมพันธ์ โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๒๐๑ จำนวน ๒๘ ห้อง
อำเภอทุ่งสง
ไทยวัฒนา ๕๘/๑๒ ถ.ผดุงราษฎร์ โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๒๕๕ จำนวน ๘๐ ห้อง
เทียมฟ้า ๓/๑-๓ ถ.ชัยชุมพล โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๐๗๘, ๐ ๗๕๔๑ ๑๒๗๘ จำนวน ๔๑ ห้อง
บุญญารัตน์ ๑๙ ถ.ชัยชุมพล โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๓๘๒ โทรสาร ๐ ๗๕๔๑ ๒๘๒๙ จำนวน ๓๕ ห้อ
อรุณ ๒๒๐–๒๒๓ ถ.ชนปรีดา โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๓๖๙ จำนวน ๘ ห้อง
อำเภอสิชล
ครัวป๋อย ๖๒๕ หมู่ ๓ หาดหินงาม โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๐๕๕ จำนวน ๑๐ ห้อง
ประสานสุขวิลล่า ๖๒๕/๔ หมู่ ๓ หาดหินงาม โทร. 075-536-299, 075-355560-1 บังกะโล 35 ห้อง
ปิติรีสอร์ท ๔๓๒/๓ หมู่ ๕ ต.สิชล โทร. ๐ ๗๕๓๓ ๕๓๐๑-๔ www.piti.com จำนวน ๔๕ ห้อง
วังหลวง (สิชล) ๒๙๒ ถ.รถไฟ โทร. ๐ ๗๕๓๓ ๕๖๗๘-๙ จำนวน ๒๘ ห้อง
หินงามบังกะโล ๓๓๐ หมู่ ๓ หาดหินงาม โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๒๐๔ จำนวน ๖ ห้อง
สุนทร ๙๕–๙๗ หมู่ ๑ ต.สิชล โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๐๙๔ จำนวน ๓๒ ห้อง
อำเภอขนอม
ขนอม โกลเด้น บีช ๕๙/๓ หมู่ ๔ บ้านหน้าด่าน ต.ขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๖๙๐ โทรสาร ๐ ๗๕๕๒ ๙๒๒๕ www.kha.th.com E-mail: khanom@ksc.th.com จำนวน ๙๗ ห้อง
เรือนแรม วิลล่า ๙๙/๑ หมู่ ๑ ถ.อัครวิถี ต.ขนอม จำนวน ๑๒ ห้อง
เอก โฮเต็ล ๑๐๑/๑๔ ถ.อัครวิถี โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๒๓ จำนวน ๑๒ ห้อง
หาดในเพลา
ขนอมฮิลล์รีสอร์ท ๖๐/๑ บ้านในเพลา โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๔๐๓ บังกะโล ๔ หลัง
ขนาบน้ำ ไดมอนด์คลิฟ รีสอร์ท ๙๙ หมู่ ๘ โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๔๗, ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๔๔ บังกะโล ๔ หลัง
จี บี รีสอร์ท ๓๐/๑ หมู่ ๘ โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๒๕๓
ในเพลา เบย์ รีสอร์ท ๕๑/๓ บ้านในเพลา โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๐๓๙, ๐ ๗๕๕๒ ๙๔๒๒-๔
สุภา รอยัล บีช ๕๑/๔ หมู่ ๘ หาดในเพลา โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๔๑๗-๘, ๐ ๗๕๕๒ ๙๒๓๗, ๐ ๗๕๕๒ ๘๖๙๗
หาดหน้าด่าน
ขนอม รีสอร์ท บ้านคอเขา โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๔๐๓ บังกะโล ๔ หลัง
ตาลคู่ รีสอร์ท ๒๓/๒ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๓๖๒ บังกะโล ๙ หลัง
ระเบียงทราย ๕๙ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๙๑๐-๑ บังกะโล ๒๐ หลัง
อลงกต รีสอร์ท ๒๘/๑ หมู่ ๒ หาดหน้าด่าน โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๑๙, ๐ ๗๕๕๒ ๙๔๙๒ บังกะโล ๓๕ หลัง
หาดในเปร็ต
ทิพย์มนตรี รีสอร์ท ๑๒ หมู่ ๗ ต.ขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๑๔๗ บังกะโล ๘ หลัง
กิ่งอำเภอช้างกลาง
เขาเหมน รีสอร์ท กิ่งอำเภอช้างกลาง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๔๗๖ จำนวน ๔ หลัง
กิ่งอำเภอนบพิตำ
บ้านวังศิลา หมู่ ๖ ต.กรุงชิง โทร. ๐ ๑๖๗๗ ๓๑๑๒ บังกะโล ๔ หลัง
สวนฝากฟ้า ต.กรุงชิง เป็นสวนริมน้ำเปิดให้นำเต็นท์เข้าไปพักได้ รายละเอียดติดต่อที่ โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๔๖๕

• ข้อมูลร้านอาหาร

อำเภอเมือง
ครัวคุณป้า ถ.สะพานยาว โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๖๒๘๕-๖ เปิด ๑๕.๐๐-๒๒.๓๐ น. (อาหารอีสาน, อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง)
ครัวทะเล ๑๒๐๔/๒๙–๓๐ ถ.ปากนคร โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๒๔, ๐ ๗๕๓๑ ๘๑๗๐ เปิด ๑๕.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง)
จันทร์นคร สุกี้ ถ.พัฒนาการคูขวาง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๑๙๖๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารจีน, สุกี้)
ชาวเรือ ถ.ศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๒๒๒ เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. (อาหารตามสั่ง)
ดังอา ภัตตาคาร ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๕๗, ๐ ๗๕๓๔ ๔๙๙๖ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
ป๊อกโอชา ๗๘๘ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๓๖๗ เปิด ๐๕.๐๐–๑๑.๐๐ น.
ริมน้ำ ซีฟู้ด ๖๑ หมู่ ๔ ต.ปากนคร โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๒๑ เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล,อาหารตามสั่ง)
ละคร ถ.บวรบาซาร์ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๕๙๑๐ เปิด ๑๐.๐๐–๒๑.๓๐ น. (อาหารตามสั่ง)
เฮาส์ค็อฟฟี่ ถ.บวรบาซาร์ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๖๓ เปิด ๐๗.๐๐–๑๙.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
อำเภอขนอม
ร้านข้าวต้มรินดา ๒๑๗/๙ หมู่ ๑ ถ.อัครวิถี เปิด ๑๘.๐๐–๐๒.๐๐ น. (ข้าวต้ม, อาหารตามสั่ง)

อาหารพื้นเมือง
โกปี๊ อาคารพาณิชย์หลังโรบินสัน-โอเชี่ยน ๘๙/๑๗๐–๑๗๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๕๗๔ เปิด ๖.๓๐–๑๖.๐๐ น. (กาแฟโบราณ บะกุดแต๊ ข้าวขาหมู ข้าวเหนียวเบญจรงค์)
ขนมจีนพี่นี (ศรีเทวีเดิม) ถ.สะพานยาว โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๖๒๒๘ เปิด ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ขนมจีนเมืองคอน ถ.พานยม โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๖๑๕ เปิด ๘.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ขนมจีนเส้นสด สาขา ๑ ๘๔ ถ.ศรีธรรมราช (ถนนหลังวัดพระมหาธาตุ ตรงข้ามโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิ อ.เมือง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๕๓๒๗ เปิด ๙.๐๐–๑๓.๐๐ น.
ครัวนคร ถ.บวรบาซาร์ สี่แยกท่าวัง ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๑๙๗ เปิด ๗.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ครัวละหาน ซ.หัวหลาง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๔๔๙ เปิด ๑๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.
ครัวอันดามัน ถ.พัฒนาคูขวาง โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๕๔๘ เปิด ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
มิวเซียม ถ.เทวราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๗๔๒๓ เปิด ๑๗.๐๐–๐๑.๐๐ น.
ไทยโอชา ถ. กระโรม โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๑ เปิด ๐๖.๐๐–๑๗.๐๐ น.
ไทยโอชา ถ.เพนียด โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๑ เปิด ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น.
อำเภอทุ่งสง
ชารีฟ ๓๘/๑ ทุ่งสง-สุราษฎร์ อ.ทุ่งสง โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๐๔๔๒ เปิด ๘.๐๐–๑๔.๐๐ น.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๗๕๓๕๖ ๕๕๓, ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๐๔
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๐๐
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๔๐๙๒
ตำรวจน้ำขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๐๔๓
ตำรวจน้ำปากพนัง โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๓๓๐
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๐๒๕๐
พิพิธภัณสถานแห่งชาติ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๗๙–๘๐
สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๘๑๐๗

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๒
สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๗
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
E-Mail : tatnksri@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมนครศรีธรรมราช
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
• หมู่บ้านคีรีวง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน