บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/05028

[ Habin-651] : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN
สกีหิมะ Yabuli - DREAM HOME - ตุ๊กตาหิมะยักษ์ - สะพานปิงโจว - เกาะพระอาทิตย์

• ทัวร์ไม่ลงร้าน
• ชม หมู่บ้านหิมะ “THE SNOW TOWN” สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติก (พักในหมู่บ้านหิมะ)
• เที่ยว สกีหิมะยาบูลี่ Yabuli สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี เล่นหิมะ นั่งม้าลากเลื่อน
• ขึ้นระเบียงชมวิว เขาป้างฉุย ชมทิวทัศน์อันงดงามของหมู่บ้านเห็ดหิมะ
• ช้อปปิ้ง ถนนจงยาง ถนนเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปตลอดสองฟากถนน
• ชม DREAM HOME "บ้านเห็ดหิมะ" ที่สวยงามเป็นบ้านเล็กๆที่ติดกันความสูงเท่ากันหมด
• ชม นิทรรศการแกะสลักหิมะ ที่ เกาะพระอาทิตย์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
• ชม งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ICE & SNOW FESTIVAL ชมความงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
ทัวร์ฮาร์บิ้น
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

คลิ๊ก ใบททท. 11/05028

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศการน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศการน้ำแข็ง

ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศการหิมะ

ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศการน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิ้น
เสื้อขนเป็ดฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศการน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิ้น
เทศกาลแกะสลักหิมะฮาร์บิน
ทัวร์ฮาร์บิ้น
แสงสีเมืองฮาร์บิ้น
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา CZ362 (08.40-12.20)
ต่อเครื่อง กวางเจา – ฮาร์บิ้น CZ6262 (16.20-20.40)
-/-/-
ฮาร์บิ้น 4 ดาว
2
ฮาร์บิ้น แวะซื้ออุปกรณ์กันหนาว - ยาบูลี่ สกีหิมะ นั่งม้าลากเลื่อน – มู่ตันเจียง
B/L/D
มู่ตันเจียง 4 ดาว
3
มู่ตันเจียง – หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN – เขาป้างฉุย - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
B/L/D
หมู่บ้านหิมะ
4
SNOW TOWN – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ - ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิน –
ช้อปปิ้งถนนจงยาง
B/L/D
ฮาร์บิ้น 4 ดาว
5
ตุ๊กตาหิมะยักษ์ - โบสเซนต์โซเฟีย – แม่น้ำซงฮัวเจียง สะพานปิงโจว - เกาะพระอาทิตย์ – งานแกะสลักหิมะ - งานแกะสลักน้ำแข็ง
B/L/D
ฮาร์บิ้น 4 ดาว
6
ฮาร์บิน – กวางเจา CZ5302 (12.00-17.05)
ต่อเครื่อง กวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ CZ361 (19.55-21.50)
B/-/-
• วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568
57,995.-
56,995.-
11,000.-
29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2568
57,995.-
56,995.-
11,000.-
30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2568
57,995.-
56,995.-
11,000.-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ตั๋วเครื่องบินพร้อม เดินทางแน่นอนทุกกรุ๊ป
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท - สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour – โทร.0936468915 (โจ้)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฮาร์บิ้น
05.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE - CZ362 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
12.20 น.   ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางไป เมืองฮาบิ้น
16.20 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE - CZ6262 (มีบริการอาหารและเครื่อง)
20.40 น.   ถึง ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนติดชายแดนรัสเซีย มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศจีน ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาวการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันสอง : ฮาร์บิ้น - ซื้ออุปกรณ์กันหนาว - ยาบูลี่ สกีหิมะ นั่งม้าลากเลื่อน – มู่ตันเจียง

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารนำท่านไปซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาว จากนั้นออกเดินทางสู่ สกีหิมะยาบูลี่ ชมวิวทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดเส้นทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม นั่งม้าลากเลื่อน (คนละ 1 รอบ) เป็นการเล่นสกีอีกแบบที่สนุกสนานมาก (นั่งได้ 4-5 ท่านต่อ 1 คัน) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวหิมะสวยๆของสกีหิมะยาบูลี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมู่ตันเจียง
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (3) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Hua Yu Zhi Hui Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม : มู่ตันเจียง – หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN – เขาป้างฉุย - DREAM HOME – ชมแสงสีถนนแส่ยุ่น

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ “THE SNOW TOWN” เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลนในช่วงหน้าหนาวหนาถึง 1 เมตร มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เป็นหมู่บ้านก่อสร้างแต่ละบ้านคล้ายๆกัน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะตลอดสาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เขาป้างฉุย ซึ่งอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านหิมะ เดินชมวิวทิวทัศน์ที่ ถนนระเบียงหิมะ ซึ่งทางเดินเป็นถนนสร้างด้วยไม้เป็นขั้นบันไดมีความยาว 3,200 เมตร เพื่อชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านหิมะและเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดของหมู่บ้านหิมะ จากนั้นนำท่านชม THE SNOW TOWN ให้ท่านชม จุดเช็คอิน THE CHINA SNOW TOWN และชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละครและรายการต่างๆที่มีความงดงามมาก ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ "บ้านเห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เป็นบ้านเล็กๆที่ติดกันความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคาดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในที่นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้เลยทีเดียว (รวมค่าเข้าชม)
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารภายในหมู่บ้านหิมะ นำท่านชมแสงสีแสงไฟกลางคืนที่ ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง และร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Xue Xiang Homestay ในหมู่บ้านหิมะ)

หมายเหตุ : หมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้และที่พักก็ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องหิ้วกระเป๋าไปเอง ดังนั้นลูกค้าควรมีกระเป๋าใบเล็กไปด้วย 1 ใบ เพื่อใส่เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ เพื่อไปพักที่ในหมู่บ้านหิมะ 1 คืน

วันที่สี่ : SNOW TOWN – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ - ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิน - ช้อปปิ้งถนนจงยาง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวของเมืองหิมะ รวมทั้งเป็นสถานที่ศิลปะน้ำแข็งและหิมะในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในห้องจัดแสดงวัสดุจากน้ำแข็งธรรมชาติและหิมะเทียม จากนั้นนำท่านชม ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ ที่ทำการไปรษณีย์ในเทพนิยายที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของจีน มีการทำงานปกติและเป็นจุดเช็คอินต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายถ่ายภาพ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองฮาร์บิ้น (ระยะทาง 310 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม ถนนจงยาง เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนย่านธุรกิจและการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิ้น มีความยาว 1.4 ก.ม. อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝั่งถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ของฝากกลับบ้าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (9) พิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟตงเป่ย หลังอาหารพักผ่อน (พัก Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ตุ๊กตาหิมะยักษ์ โบสเซนต์โซเฟีย สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ แกะสลักหิมะ - งานแกะสลักน้ำแข็ง

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) หลังอาหารนำท่านชม รูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ ตุ๊กตาหิมะยักษ์ที่มีความสูงกว่า 15 เมตร จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น จากนั้นนำท่านชม แม่น้ำซงฮัวเจียง แม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองฮาร์บิ้น ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็ง ชม สะพานเหล็กปิงโจว เป็นสะพานใช้ในการขนส่งข้ามแม่น้ำซงฮัวเจียง มีการวางกระจกไว้ริมทางเดินทั้งสองข้าง ให้ความรู้สึกราวกับการเดินสะพานแก้ว ชมวิวของแม่น้ำซงฮัวเจียงที่กลายเป็นน้ำแข็ง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (11) พิเศษ buffet BBQ+HOTPOT หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง ส่วนในช่วงฤดูหนาวเกาะแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจเหมาะกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง ชม นิทรรศการแกะสลักหิมะฮาร์บิ้น สถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลก
18.00 น.   บริการอาหารที่ภัตตาคาร (12) พิเศษ อาหารกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านเข้าชม งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” ICE & SNOW FESTIVAL (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมความงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแม่น้ำซงฮั่วเจียง ที่มีขนาดเล็กขนาดเท่าถ้วยตะไลกระทั่งใหญ่เท่าตึกหลายชั้น รูป กำแพงเมืองจีน หอฟ้า ปราสาทราชวัง สวนหิมะ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (พัก Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่หก : ฮาร์บิน – กวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (13) หลังอาหารให้ท่านซื้อของฝาก จากนั้นออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บิ้น
12.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE - CZ5302 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
17.05 น.   ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ
19.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE - CZ361 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
21.50 น.   เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
8.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 2,000 บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสและเบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)