บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[KHM-12] : ปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทเบ็งเมเลีย ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี
(พัก Royal Empire Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
• เที่ยว 5 ปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด
• ปราสาทเบ็งเมเลีย ชมมหาศิลานครกลางผืนป่าอันน่าพิศวง ไม่มีบันทึกว่าใครเป็นสร้าง มีสถาปัตยกรรมลวดลายที่โดดเด่น มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับนครวัด
• ปราสาทนครวัด ชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
• ปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี พ.ศ.1729 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
• ปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
• ปราสาทนครธม สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ในปี พ.ศ.1730 เป็นศิลปะแบบบายน เพื่อเป็นศูนย์กลางของการปกครอง และถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร
ทัวร์นครวัด
รายละเอียดโปรแกรม
ปราสาทนครวัด
ปราสาทนครวัด
ปราสาทนครวัด
ปราสาทนครวัด

ปราสาทตาพรหม

ปราสาทบันทายสรี

ปราสาทบายน

ปราสาทพนมบาแคง

พนมบาแคง
• โปรแกรมการเดินทาง (เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
• กรุ๊ป 2 ท่านขึ้นไป วัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : สนามบินเสียมเรียบ นครธม ปราสาทบายน นครวัด ปราสาทพนมบาแคง
10.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดย สายการบินแอร์เอชีย
11.50 น.   ถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่โชว์ป้าย โอเชี่ยนไมล์ทัวร์ นำท่านเดินทางเดินทางสู่ ตัวเมืองเสียมเรียบ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ ปราสาทพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (มื้อที่ 2) พักผ่อน (พัก Royal Empire Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง : ปราสาทเบ็งเมเลีย มหาศิลานคร ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทเบ็งเมเลีย (Beng Mealea) หรือบึงมาลา ปราสาทแห่งมวลดอกไม้ สมญานามนครวัดตะวันออก (อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออก 60 กิโลเมตร) มหาศิลานครอันยิ่งใหญ่กลางป่าอันน่าพิศวงที่ไม่มีหลักจารึกบันทึกว่าใครเป็นผู้สร้าง มีสถาปัตยกรรมลวดลายที่โดดเด่น มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับนครวัด สถาปัตยกรรมล้วนแต่แสดงเรื่องราวของพระวิษณุ โดยภาพสลักหินมีความละเอียดและพิถีพิถันในการแกะสลักสวยงามเป็นอย่างมาก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) พักผ่อน (พัก Royal Empire Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : องค์เจ็ก องค์จอม ตลาดปซาจ๊ะ ช้อปปิ้ง - สนามบินเสียมเรียบ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและนำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ
12.35 น.   ออกเดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย
13.40 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• เที่ยวกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน
จำนวน
2-3 ท่าน
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
11-14 ท่าน
16 ท่าน ฟรี 1
ราคาท่านละ
11,900.-
9,000.-
8,000.-
7,500.-
7,000.-
6,500.-
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,400.-บาท / สำหรับลูกค้าเก่า รับส่วนลดท่านละ 200.-บาทครับ
• รับ - ส่งที่ สนามบินเมืองเสียมเรียบ
•
ไกด์เขมรพูดภาษาไทย รับ-ส่งที่ด่าน (โชว์ป้ายโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์)
• ค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
• ค่าที่พัก 2 คืน (ระดับ 4 ดาว)
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
• 
ค่าตั๋วเครื่องบิน
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (ไกด์ 100 บาท คนขับ 100 บาท ต่อคนต่อวัน)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อยและต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางก็เริ่มดีแล้วครับ
5.ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
6.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ....
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยว นครวัด นครธม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์ซีอาน
ซานซี อูไถซาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เส้นทางสายไหม • CANAT29 : ซีอาน ลั่วหยาง เส้นทางสายไหม จางเย่ ภูเขาสีรุ้ง ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูรูมูฉี (บินภายใน)
• วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์ทิเบต • TIBET105 ทิเบต ลาซา รถไฟหลังคาโลก เส้นทางสายไหม หลานโจว ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง (TG)
• วันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• เดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567