บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour
Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/05028)
(TG-981) เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง วัดเป้ากั๋ว
ล่องเรือไหว้พระใหญ่เล่อซาน หมีแพนด้า ถนนจิงหลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทิเบต (พัก 5 ดาว)
• Premium Trip (พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option )
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน 4 บรรยากาศที่สวยงามแห่งเสฉวน
• เที่ยว อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมป่าเปลี่ยนสีปีละครั้ง (รถเหมากรุ๊ปส่วนตัว)
• เที่ยว อุทยานหวงหลง ชมบรรยากาศสายน้ำและแอ่งน้ำขั้นบันได (รวมกระเช้า)
• ชม อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหิมะที่สวยงามที่สุดแห่งเสฉวน
• ขึ้นกระเช้า เขาง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน
• ชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่โด่งดังแห่งเสฉวน และ โชว์ทิเบต แห่งจิ่วจ้ายโกว
• ชม สวนหมีแพนด้า และ ล่องเรือไหว้พระใหญ่เล่อซาน เพื่อเป็นสิริมงคล
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อปร้านยา
ทัวร์ง้อไบ้
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

คลิ๊ก ใบททท. 11/05028

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

น้ำตกจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบยาวจิ่วจ้ายโกว

ป่าเปลี่ยนสี สีสันจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบจิ่วจ้ายโกว

ป่าเปลี่ยนสี สีสันจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเตี๋ยซี
ทะเลสาบเตี๋ยซี
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
อุทยานหวงหลงวันหิมะตก
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลงวันหิมะตก

จุดชมวิวต๋ากู่ปิงชวน

จุดชมวิวต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน
หลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ้
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หมีแพนด้า เฉิงตู
หมีแพนด้า เฉิงตู
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉิงตู
• โปรแกรมการเดินทาง (Premium Trip / รับกรุ๊ปละ 16 ท่าน)
• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
2 – 10 พฤศจิกายน 2567
53,995.-บาท
52,995.-บาท
51,995.-บาท
9,500.-บาท
• กรุ๊ป 16 ท่าน – รถบัส 38 ที่นั่ง – ตั๋วเครื่องบินพร้อมเดินทาง – โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์จัดเอง
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท - สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour – โทร.0936468915 (โจ้)
• ใบไม้เปลี่ยนสีจิ่วจ้ายโกว ช่วงเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน
DAYS
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เมืองโบราณลั่วไต้
-/-/D
เฉิงตู 5 ดาว
2
เฉิงตู - เม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
B/L/D
จิ่วจ้ายโกว 5 ดาว
3
จิ่วจ้ายโกว (รถเหมากรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวเต็มวัน เที่ยวครบ) – โชว์ทิเบต
B/L/D
จิ่วจ้ายโกว 5 ดาว
4
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าไป-กลับ+รถกอลฟ์) – เมืองเฮ่อสุ่ย (ต๋ากู่ปิงชวน)
B/L/D
เมืองเฮ่อสุ่ย 4 ดาว
5
นั่งกระเช้า ต๋ากู่ปิงชวน – ตูเจียงเยี่ยน เมืองโบราณ สะพานหนานเฉียว
B/L/D
ตูเจียงเยี่ยน 5 ดาว
6
สวนหมีแพนด้า – หวงหลงซี – ล่องเรือ พระใหญ่เล่อซาน – วัดเป้ากั๋ว - ง้อไบ้
B/L/D
ง้อไบ้ 5 ดาว
7
เขาง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง (เที่ยวเต็มวัน รวมกระเช้า) – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
B/L/D
ง้อไบ้ 5 ดาว
8
ง้อไบ้ – เฉิงตู ซอยแคบซอยกว้าง วัดต้าฉือ ถนนไท่กู๋หลี ถนนซุนซีลู่
B/L/D
เฉิงตู 5 ดาว
9
เฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
B/L/-
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เมืองโบราณลั่วไต้
07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.05 น.   ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 (มีอาหารร้อนบนเครื่อง)
14.00 น.   ถึง Chengdu Tianfu International (TFU) เฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณลั่วไต้ หมู่บ้านโบราณชาวฮากกาที่บรรพบุรุษอพยบมาตั้งรกรากในเสฉวนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและยังรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบจีนฮากกา (จีนแคะ) รวมทั้งภาษาพูดที่คล้ายคลึงกับชาวฮากกาในมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมในแบบชาวฮากกา มีร้านอาหารร้านของฝากมากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Felton Grand Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : เฉิงตู - เม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา ออกเดินทางสู่ เมืองซงพาน นำท่านชม เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดนในสมัยโบราณที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตบน เส้นทางสายชาม้า ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักที่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Howard Johnson Tianyuan Resort หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมากรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวเต็มวัน เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์) - โชว์ทิเบต
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา รถส่วนตัว) มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยมากมาย ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ชม น้ำตกตะวันลับฟ้า น้ำตกที่หลดหลั่นตามหน้าผาที่สวยงาม ชม ทะเลสาบ LONG LAKE ทะเลสาบนกยูง (ทะเลสาบดอกไม้5สี) ทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบกระจก ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตรสวยงามดั่งภาพวาดในจินตนาการ จากนั้นเดินเลาะลำธารชม น้ำตกธารไข่มุก น้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร สวยงามราวกับเส้นไข่มุก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในอุทยาน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซู่เจิ้ง หมู่บ้านชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก (เที่ยวเต็มวัน)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม (มื้อที่ 7) พิเศษ อาหารบุปเฟต์นานาชาติ หลังอาหารท่านชม โชว์ทิเบต โชว์แสงสีเสียงในโรงละคนที่บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมและความเชื่อของชาวทิเบตในจิ่วจ้ายโกว พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Howard Johnson Tianyuan Resort หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สี่ : อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าไป-กลับ+รถกอลฟ์) – เมืองเฮ่อสุ่ย (ต๋ากู่ปิงชวน)
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง เป็นอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ำใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ นำท่าน นั่งกระเช้าอุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าและรถกอล์ฟ ไป-กลับ) นำท่านชมความงามของ สระห้าสี (หัวมังกร) และ วัดหวงหลง ชมทะเลสาบและป่าเปลี่ยนสีใน อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง นำท่านเดินตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้เลียบลำธาร ระหว่าทางเดินมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อยมากมายน้ำใสสีฟ้าเป็นประกายให้ได้ถ่ายรูป รวมทั้งมีน้ำตกสายเล็กๆมากมาย
13.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮ่อสุ่ย เมืองในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะ เป็นเขตที่อยู่ของชาวทิเบต อยู่ใกล้กับ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” ระหว่างเส้นทางผ่าน หมู่บ้านทิเบต มีธงมนตราเรียงรายระหว่างเส้นทาง ซึ่งชาวทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (นิงมาปา) อาศัยอยู่ หลังจากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ทำให้เมืองเฮ่อสุ่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและโด่งดังแห่งเสฉวน มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Dagu Glacier Hotel หรือระดับ 4 ดาว เมืองนี้มีแค่ 4 ดาวครับ)
วันที่ห้า : นั่งกระเช้า อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน – ตูเจียงเยี่ยน เมืองโบราณ สะพานหนานเฉียว
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านชม อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้ นำท่าน นั่งกระเช้า ชม ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” ข้าม ภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก (เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก) สู่ จุดชมวิว 4860 เมตร ชมความงดงามของภูเขาหิมะที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับ จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ชม ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก และ ทะเลสาบต๋ากู่ (ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร) เพราะชาวทิเบตมีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยก ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะน้ำแข็ง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน เมืองที่มีชื่อเสียงจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan Old Street) ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ชมศิลปะ สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองตูเจียงเยี่ยนนำท่านชมวิวที่ สะพานหนานเฉียว ตั้งอยู่บนแม่น้ำหมิงเจียง เป็นสะพานสไตล์โบราณ สร้างในราชวงศ์ชิง มีการประดับประดาไฟแสงสีมากมายและในแม่น้ำสะท้อนแสงไฟสีสันสวยงาม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Bailun Inter Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่หก : ตูเจียงเยี่ยน – สวนหมีแพนด้า – เมืองโบราณหวงหลงซี – ล่องเรือไหว้พระใหญ่เล่อซาน – ง้อไบ้
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี บรรยากาศร่มรื่นคล้ายคลึงกับเมืองโบราณลี่เจียงที่ได้รับมรดกโลก หวงหลงซีเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง เที่ยวชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิมซึ่งคงรักษาสภาพไว้ บรรยากาศคล้ายเมืองจีนสมัยก่อน มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย มีร้านของฝาก ร้านอาหาร ของกินเล่น
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท นำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลักษณะคล้ายพระนอนกลางทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองในหมอก” แวะชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) พักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก Century Sunshine Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่เจ็ด : เขาง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง (เที่ยวเต็มวัน รวมกระเช้าไป-กลับ) – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาง้อไบ๊ "เอ๋อเหมยซาน" ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน เขาง้อไบ้เป็นสถานที่มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมาย มีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขา นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขาง้อไบ้ (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชาวจีนจะเรียกว่า เซี่ยนผู่ซา หรือ โผวเฮี้ยงผ่อสัก ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน ซึ่งองค์พระนี้มีความสูง 48 เมตร ตั้งอยู่ภายใน วัดว่านฝอ หรือ วัดหมื่นปี วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากพระประสงค์ของฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถังที่อยากแสดงความกตัญญูให้พระมารดา จึงสร้างวัดนี้ให้เป็นของขวัญ โดยตั้งชื่อเป็นมงคลให้มารดามีอายุหมื่นปีเช่นเดียวกัน ให้ท่านเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปสวยๆบนเขาง้อไบ้กันต่อ (เที่ยวเต็มวันแบบไม่รีบ) จากนั้นนำท่านลงกระเช้า เดินทางเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก Century Sunshine Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่แปด : ง้อไบ้ – เฉิงตู ซอยแคบซอยกว้าง วัดต้าฉือ ถนนไท่กู๋หลี ถนนซุนซีลู่
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู นำท่านช้อปปิ้งที่ ซอยแคบซอยกว้าง ถนนโบราณสุดโรแมนติก ที่บ้านหลายๆหลังในบริเวณนี้ยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณอายุมากกว่าพันปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ โดยถนนแห่งนี้เชื่อมต่อกันและถูกแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้างและซอยแคบ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านชม วัดต้าฉือ ซึ่งอยู่บริเวณติดกันกับถนนไท่กู๋หลี ซึ่งวัดเก่าแก่แห่งนี้แต่เดิมพระถังซำจั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปอินเดีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนไท่กู๋หลี มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์จัตุรัส นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ถนนซุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฉิงตู อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมืองและขนมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS BUILDING เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์ที่แขวนอยู่บนอาคารใจกลางเมืองเฉิงตู
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 22) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Felton Grand Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่เก้า : เฉิงตู – ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋งหลี่ ถนนที่อยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก เป็นถนนวัฒนธรรมตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว และมีของที่ระลึกเยอะมาก ร้านอาหารหลายร้านตกแต่งเป็น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีของกินข้างทางอร่อยๆรวมทั้งของฝากมากมาย
11.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 24) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเทียนฟู่ เฉิงตู
15.15 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าวีซ่าจีน
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
9.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ + หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 2,500.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 15,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาส - เบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)