บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN 541] ทัวร์ดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก หุบเขาแห่งความรัก LOVE VALLEY
สวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า พระราชวังฤดูร้อน ทะเลทรายสีแดง โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี
(พักโรงแรมดาลัด 2 คืน, โรงแรมเมืองมุยเน่ 1 คืนและโฮจิมินห์ซิตี้ 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
        โปรแกรม ทัวร์ดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งปารีสตะวันออก ชม เมืองดาลัด เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน ชมความมหัศจรรย์แห่ง ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• ไฮไลท์ของโปรแกรม
• บินตรง ขาไป กรุงเทพฯ - ดาลัด / ขากลับ โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ เที่ยวได้เยอะและไม่ต้องนั่งรถไกล
• ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
• โปรแกรมเน้นเที่ยว เที่ยวครบ ไม่ลงร้านยา ร้านช้อป ร้านของฝากต่างๆ
ทัวร์ดาลัด
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ดาลัด
น้ำตกดาตันลา เมืองดาลัด
ทัวร์ดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ทัวร์ดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ทัวร์ดาลัด
รถรางไฟฟ้าที่น้ำตกดาตันลา
ทัวร์ดาลัด
เครซี่เฮ้าส์ ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
โบสถ์โดเมนเดมารี ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
หุบเขาแห่งความรัก ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋
ทัวร์ดาลัด
วัดตั๊กลัม ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
หุบเขาแห่งความรัก ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
วัดเจดีย์มังกร ดาลัด
ทัวร์ดาลัด
โบสถ์นอร์ทเธอดาม
ทัวร์ดาลัด
อุโมงค์กู่จี เวียดนามใต้
ทัวร์ดาลัด
ดาลัดยามราตรี
ทัวร์ดาลัด
ทางเข้าภูเขาลังเบียง
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง 2566

• วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2566

• วันที่ 5 - 9 เมษายน 2566

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา – สวนดอกไม้เมืองหนาว
09.00 น.   สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET
12.55 น.   เดินทางถึง สนามบินแลนเคือง เมืองดาลัด นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม เมืองที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา ป่าไม้ น้ำตกและอากาศเย็นสบายตลอดปี นำท่านชม น้ำตกดาตันลา Datanla น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามของเมืองดาลัด สนุกสนานกับการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปที่น้ำตก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เมืองดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้เพราะที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปีและภายในสวนแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง : Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - หุบเขาแห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ภูเขาลางเบียง
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา เที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โบสถ์โดเมนเดมารี (โบสถ์สีชมพู) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ บนถนนโงเกวี่ยนตัวอาคารเป็นสีชมพู สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาลางเบียง (Lang Biang) เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเลิมด่ง Lam Dong Province นำท่าน นั่งรถจี๊ฟขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา ชมบรรยากาศยามเย็นที่ ภูเขาลางเบียง Lang Biang
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat plaza หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม : ดาลัด - ฟานเทียด – ซุยเตียน - ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ – ทะเลทรายสีขาว - ท่าเรือมุยเน่
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปลุยน้ำที่ ซุยเตียนหรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม นำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สัมผัสบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย เลือกสนุกเพิ่มเติมกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีคอยบริการนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือมุยเน่ ถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นสไตล์ Sea Food ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...(พัก NOVELA RESORT MUINE หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : มุยเน่ - โฮจิมินทร์ - อุโมงค์กู่จี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงโฮจิมินทร์
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตำบลกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
19.00 น.   บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อม ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก RAMANA SAIGON HOTEL โฮจิมินห์ หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : โฮจิมินห์ซิตี้ - ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ตลาดเบนถั่น - สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมือง เช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
17.15 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET
18.45 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
3 - 7 มีนาคม 2566
18,995.-บาท
17,995.-บาท
16,995.-บาท
3,900.-บาท
5 - 9 เมษายน 2566
18,995.-บาท
17,995.-บาท
16,995.-บาท
3,900.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• บินตรงดาลัด เดินทางได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และ อาทิตย์
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมระบุ สุวรรณภูมิ - ดาลัด / โฮจิมินห์ - สุวรรณภูมิ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่คุ้มครองกรณีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องชำรุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
3.หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 31 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวเวียดนาม ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า)
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวโฮจิมินห์-ดาลัด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน