บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม จังหวัดตราด

• อำเภอเมือง
ตราดอินน์ ๑-๕ ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๒๘, ๐ ๓๙๕๑ ๑๕๕๖ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
ไทยรุ่งโรจน์ ๔๕ ซ.เทอดจรัส ๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๑, ๐ ๓๙๕๑ ๒๑๗๑ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๕๐ บาท
บ้านปู รีสอร์ท ๑๙๙ ม.๑ ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๔๐๐, ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-๖, ๐ ๑๒๙๑ ๓๘๑๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗ www.banpuresort.com จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๔๐๐ บาท มีเรือแคนู
พาเพลิน ๒๔๘ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๒๗, ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๓๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
เมืองตราด ๔๐ ถ.วิจิตรจรรยา โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๙๑, ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๕๒ จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๒๒๐-๑,๕๐๐ บาท
สุขุมวิท อินน์ ๒๓๔/๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๑๕๑, ๐ ๓๙๕๒ ๐๖๘๓ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๔๐-๑๘๐ บาท
พี เจ วิลล่า ๙๕๐ ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๐๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๑,๕๐๐ บาท
เมืองตราด โอ เค บังกะโล ๔/๔ ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๖๕๗-๘ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๑๘๐- ๑,๒๐๐ บาท
เหลายา อินแลนด์ ตราด รีสอร์ท ๔๑๙ ม. ๒ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๑๘๓๙–๔๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๑๘๔๐ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
หาดลานทราย รีสอร์ท ๑๒๐ ม. ๒ ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๕๓๔, ๐ ๓๙๕๒ ๐๖๖๕, ๐ ๑๙๘๒ ๓๒๒๘, ๐ ๑๙๘๓ ๖๖๗๓ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๗๐๐-๒,๐๐๐ บาท
เอส.เค ๑๙๙/๖ ม. ๕ ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๘๙–๙๐, ๐ ๑๘๖๓ ๒๔๖๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท
เอส เอ โฮเต็ล ๔๕ ซ.เทอดจรัส ๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๑, ๐ ๓๙๕๑ ๔๕๗๒, ๐ ๓๙๕๒ ๔๔๑๑ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๗๐๐ บาท
การ์เด้นโฮม เกสต์เฮาส์ ๘๗/๑ ถ.ราษฎร์อนุสรณ์ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๐๑๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
คลู คอนเนอร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ ๒๑-๒๓ ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท
เจมส์ เกสต์เฮาส์ ๔๕/๑ ถ.หลักเมือง ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๔๕๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ดรีม เกสต์เฮาส์ ๓๓-๓๕ ถ.หลักเมือง ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๔๕๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ต๊อก เกสต์เฮาส์ ๑ ๔๓-๔๕ ถ.หลักเมือง ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๗๕๖ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท
ต๊อก เกสต์เฮาส์ ๒ ๑๑ ถ.เทศบาล ๔ ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๙๓ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
ต๊อก เกสต์เฮาส์ ๓ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๖๖๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ตราด เกสต์เฮาส์ ๔ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๕๒, ๐ ๑๖๘๓ ๑๙๔๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท
เนินทราย ฮอลิเดย์ ๒๒๔ ม. ๒ ต.เนินทราย โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๖๐๒, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๕๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ป๊อป เกสต์เฮาส์ ๑/๑-๒ ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๓๙๒, ๐ ๑๙๔๕ ๓๐๓๘ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๖๐-๑๕๐ บาท
พี โอ รีสอร์ท ๒๒๗-๒๒๘ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
โฟร์โมสต์ เกสต์เฮาส์ ๑๙/๕๑ ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๒๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท
เฟรนด์ดี้ เกสต์เฮาส์ ๑๐๖/๑๑๐ ถ.หลักเมือง ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๕๓ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๖๐-๑๐๐ บาท
เรสิดังต์ เกสต์เฮาส์ ๘๗/๑-๒ ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๑๐๓-๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
วินดี้ เกสต์เฮาส์ ๖๔ ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ โทร. ๐ ๑๔๕๕ ๙๖๐๕, ๐ ๑๖๓๓ ๐๐๕๙ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๐-๘๐
บาท (อยู่ติดคลอง)
เอ็น.พี. เกสต์เฮาส์ ๘/๑๐ ตรอกยายอ่อน จุดตัดระหว่าง ถ.หลักเมือง กับ ถ.ธนเจริญ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๗๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท

• อำเภอแหลมงอบ
เดอะแค้มปิ้ง ๒๒/๒ ม.๑ ถ.แหลมงอบ-บางปิด ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๗๕, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๗๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ที.เค.เค. บังกะโล ๒๗/๓ ถ.อ่าวตาลคู่ ต.บางปิด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๗๒๙๕, ๐ ๑๙๔๙ ๙๒๗๖ บังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แหลมงอบ อินน์ ๑๙/๔ ม.๑ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๔๔, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๔๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๔๔ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
พาราไดซ์ ๙/๕ ม.๑ ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๓๑, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๓๑ จำนวน ๒๑ หลัง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
ริมทะเล รีสอร์ท ๑๙๙/๙ ม.๑ ถ.สุขาภิบาล ๓ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๔-๕, ๐ ๓๙๕๙ ๗๔๙๔, ๐ ๑๖๓๖ ๘๑๓๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๐๐ บาท
อ่าวตาลคู่ รีสอร์ท ๖ ม.๑ ต.บางปิด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๗๑๗๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ฉัตรแก้ว เกสต์เฮาส์ ๒๙ ม.๑ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๘ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท
ป้าหนู เกสต์เฮาส์ ๑๕๑/๓ ม.๑ ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๙๙ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๗๐-๑๐๐ บาท
พี.ไอ. เกสต์เฮาส์ ๑๙/๕ ม.๑ ต.แหลมงอบ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๗๐-๑๒๐ บาท (ปิดเฉพาะช่วงฤดูฝน เดือน มิ.ย.-พ.ย.)
ศิริเอนก เกสต์เฮาส์ ๑๘๔/๑๒-๑๓ ม.๑ ต.คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๒๔๖ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

• อำเภอเขาสมิง
ส.แสนตุ้ง รีสอร์ท ๒๖๑ ต.แสนตุ้ง โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๘๑๖๕, ๐ ๑๓๒๙ ๐๐๒๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท

• อำเภอบ่อไร่
ฮันนี่ อินน์ ๑๗๑ ม.๓ ต.บ่อพลอย จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๔๐-๒๐๐ บาท
บังกะโลและรีสอร์ท
เย็นฉ่ำ ๑๘ ม. ๔ ต.บ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๘๒, ๐ ๑๓๒๗ ๐๗๖๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๔๐-๓๕๐ บาท
ลินทมิตร รีสอร์ท ๑๐๔ ม.๑ ต.บ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๓๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๕๐ บาท

• อำเภอคลองใหญ่
คลองใหญ่ ๒๑๓ ม.๒ ต.คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๒๖๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
สุขสำราญ ๖๒๓/๑ ถ.มุ่งคีรี โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๐๙, ๐ ๓๙๕๘ ๑๓๑๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
กระท่อมหาดเล็ก ๑๐๔ ม.๑ ต.บ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๑๙๘-๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ชาญชล รีสอร์ท ๕๓/๓ ม.๓ ต.ไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๗๓, ๐ ๓๙๕๘ ๑๘๘๙, ๐ ๑๓๔๔ ๑๔๓๗ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ดวงนภา รีสอร์ท หาดไม้รูด ๕๐/๑๐ ม.๑ ต.ไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๓๖๓, ๐ ๑๔๕๑ ๘๔๗๘ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
บ้านตากอากาศ ๒๕๐/๑ ม.๒ ต.คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๒๙๕, ๐ ๓๙๕๘ ๑๙๐๙ จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๖,๕๐๐ บาท www.takarkard.com
บางอิน วิลล่า ๔๗ ม.๖ ถ.ตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๔๐๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด กม.ที่ ๔๘ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑, ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๔, ๐ ๓๙๕๒ ๑๘๓๘, ๐ ๑๘๔๖ ๔๙๗๐, ๐ ๑๙๒๖ ๒๘๐๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑ www.redcross.or.th/khaolan, E-mail: khaolan@tr.ksc.co.th จำนวน ๓๓ ห้อง เรือนนอนรวม ๓ หลัง ราคา ๗๐๐-๖,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ๑๕ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๘๐-๒๒๐ บาท และมีถุงนอนให้เช่า ราคา ๙๐ บาท
หาดสน รีสอร์ท ๓๔ ม.๕ ต.ตาหนัก โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๘๘๒-๓, ๐ ๑๙๒๐ ๘๙๓๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๗๐๐- ๖,๐๐๐ บาท
หาดมุกแก้ว รีสอร์ท หาดมุกแก้ว กิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗, ๐ ๑๕๕๙ ๑๐๒๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๓๒๔๗-๘, ๐ ๒๕๕๙ ๓๖๔๖ www.haadmookkaew.com E-mail: booking@haadmookkaew.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท บังกะโล ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท เรือนพักแรม จำนวน ๔ หลัง ราคา ๔,๕๐๐ บาท
หาดบานชื่น รีสอร์ท ถ.ตราด-คลองใหญ่ กม.ที่ ๖๐ โทร. ๐ ๙๙๓๘ ๓๗๔๙ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท

• เกาะช้าง
•
หาดทรายขาว
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท ๗/๕ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๗๔๘, ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๒๑-๒, ๐ ๑๘๓๖ ๑๕๓๐ www.geocities.com/kohchanglangoon, E-mail: kohchanglagoon@hotmail.com จำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
บังกะโลและรีสอร์ท
เกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท ๙/๓ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๔๐, ๐ ๑๒๑๙ ๑๕๔๒, ๐ ๑๘๓๖ ๗๘๐๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
คุ๊กกี้ บังกะโล ๓๖/๒ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๕๙, ๐ ๑๘๖๑ ๔๒๒๗ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๖๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
คุกกี้ โฮเต็ล แอนด์ บังกะโล ๗๖ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๔๒๒๗, ๐ ๑๘๖๓ ๕๕๖๓ จำนวน ๓๓ ห้อง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เค.ซี. รีสอร์ท ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๓๓ ๑๐๑๐ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕,๐๐๐ บาท
จินดา บังกะโล ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๒ ๐๘๕๔, ๐ ๑๘๖๒ ๐๙๔๘ บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ช้างทอง รีสอร์ท ๑๔/๑ ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๒๓ ๐๙๙๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
ทรีเฮาส์ ลอร์ด ม.๔ ต.หาดท่าน้ำ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ไทเกอร์ฮัท บังกะโล ม.๔ โทร. ๐ ๑๗๖๓ ๓๗๑๐, ๐ ๑๙๘๓ ๙๙๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ทานตะวัน บังกะโล ๘/๒ ม.๓ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๓๐๘ ๗๘๖๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่มาตกปลา)
ทานตะวัน รีสอร์ท ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๙๘๕ ๐๕๕๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
แบมบู บังกะโล ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๗๕๗ ๗๑๓๕, ๐ ๑๘๒๙ ๖๗๒๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านไทย ๖/๗ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๙๒๓๖ ๕๒๗๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท
บ้านแสนสบาย รีสอร์ท ๑๖/๘ ม. ๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๖๑-๓, ๐ ๑๗๓๒ ๓๕๖๔, ๐ ๙๑๙๑ ๒๐๔๖ บ้านพัก จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านปู เกาะช้าง ๙/๑๑ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๕, ๐ ๓๘๓๘ ๒๙๕๙, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๓๖-๘, ๐ ๑๘๖๓ ๗๓๑๔, ๐ ๑๙๓๕ ๖๙๕๓ สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗ www.banpuresort.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐- ๗,๐๐๐ บาท
ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท ๑๑/๑ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๑๙-๒๐, ๐ ๑๘๓๖ ๑๓๐๕ โทรสาร ๐ ๑๙๔๕ ๕๘๑๒ สำนักงานแหลมงอบ โทร. ๐ ๑๗๘๒ ๑๗๑๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๗๕๙, ๐ ๑๓๓๒ ๒๖๘๓ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๒,๑๐๐ บาท
ผาสุขสันต์ ม.๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
พาระ รีสอร์ท ๑๓/๔ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๖๒๐ ๔๔๑๑, ๐ ๑๒๖๑ ๓๗๗๔, ๐ ๙๗๔๘ ๐๔๘๐ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มูนไลท์ รีสอร์ท ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๗๖๗๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แม็ค บังกะโล ๗/๓ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๔ ๖๔๖๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ร็อคแซน ๖/๑ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
สายรุ้ง เกาะช้าง (เบส การ์เด้น รีสอร์ท) ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๗๗-๘, ๐ ๑๘๒๙ ๖๗๒๑ E-mail: kochang-hotel.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๕๐๐ บาท
สบายบาร์ บังกะโล ม.๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
หญ้าคา บังกะโล ม.๔ โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๙๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
หาดเงิน รีสอร์ท ๘๘-๘๙ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๒๔, ๐ ๑๙๑๑ ๐๑๒๑ กรุงเทพฯ โทร. ๒๖๘๓ ๐๙๑๘, ๐ ๒๖๘๓ ๐๙๙๘ www.had-ngen.com, E-mail: ping_had_ngen@hotmail.com จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐- ๖,๐๐๐ บาท เรือนนอน พักได้ ๑๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท
แอ๊ปเปิ้ล บังกะโล ๗/๔ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๓ ๓๓๙๘ บังกะโล จำนวน ๒๑ หลัง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อลีนา รีสอร์ท ๙/๑๐ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒, ๐ ๑๘๖๓ ๐๕๔๓, ๐ ๑๘๖๓ ๓๓๙๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๗๒ E-mail: alinaresort@hotmail.com บังกะโล จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อรุณี รีสอร์ท ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๖๗ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
ซีซัน เกสต์เฮาส์ โทร. ๐ ๑๕๒๑ ๖๘๒๒, ๐ ๑๘๖๓ ๔๐๙๓ ม. ๔ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ศิรินทร์ เกสต์เฮาส์ ม.๔ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
•
อ่าวคลองพร้าว
เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า ๓๘/๔ ม.๔ บ้านมาบค้างคาว ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๒๓, ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๘๔-๖, ๐ ๑๗๖๒ ๑๓๓๓ e-mail: info@grandcabana จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐–๔,๐๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๙ ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๕, ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๙, ๐ ๑๙๔๘ ๘๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๗๗ ๕๒๕๖, ๐ ๒๒๗๗ ๖๑๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๐๐๙๔ www.kohchangresortandspa.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๙๗๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๗๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง, เดินป่า
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท ๑๙/๙ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๓๔ www.ramayana-kohchang.com กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๖๑ ๖๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๖๒ ๖๓๖๗ E-mail: sales@ramayana-kohchang.com จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท มีสปา
เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๖/๓ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๘๔-๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๔๒๐, ๐ ๒๖๔๒ ๕๔๙๗ www.kohchangtropicana.com, E-mail: info@kohchangtropicana.com จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-๖,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๙๐๐ บาท, ๒วัน ๑ คืน ราคา ๓,๙๐๐ บาท)
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท ๓๙/๔ ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๐๐-๑, ๐ ๖๑๐๐ ๘๙๘๙, ๐ ๙๗๘๖ ๓๒๓๒ www.kohchangparadise.com จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
คลองพร้าว รีสอร์ท ๒๑/๑ ม.๔ ถ.อ่าวคลองพร้าว ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๐๖, ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๑๖, ๐ ๑๙๓๙ ๖๙๑๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๐๖ จำนวน ๑๑๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๒๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ ๕๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓วัน ๒ คืน ราคา ๒,๗๐๐-๓,๑๐๐ บาท, ๒ คืน ๑ วัน ราคา ๑,๕๐๐-๒,๑๐๐ บาท)
โคโคนัท บีช บังกะโล ๑๗/๒ ม.๔ ถ.หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๒๔๕๘, ๐ ๑๘๖๒ ๖๔๙๕, ๐ ๑๙๔๙ ๓๘๓๘ จำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
คลองพลู ฮัท หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๗๔๑๒, ๐ ๑๘๖๔ ๔๖๖๙ จำนวน ๑๐๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
เค.พี. บังกะโล ม.๔ ถ.หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๑๒๒๕, ๐ ๑๗๘๒ ๐๑๘๐, ๐ ๑๘๖๓ ๗๒๖๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๒,๕๐๐ บาท
โชคดี บังกะโล ๓๘ ม.๔ ถ.หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๑๔, ๐ ๑๙๑๐ ๙๐๕๒ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๐๐- ๓,๐๐๐ บาท
ไชยเชษฐ์ บังกะโล ๖/๒ ม.๔ ถ.หาดคลองพร้าว แหลมไชยเชษฐ์ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๗๐, ๐ ๑๘๖๒ ๓๔๓๐ www.kochangchaichet.com, E-mail: info@kochangchaichet.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บูลลากูน บังกะโล ม.๔ ต.หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๙๔๐ ๐๖๔๙, ๐ ๑๙๘๕ ๑๑๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
บราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ๗๗ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๓๘-๙, ๐ ๑๘๗๘ ๘๑๑๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๔๘๘๕-๖, ๐ ๒๖๕๒ ๒๑๙๕ www.baraliresort.com, E-mail: rsvn@baraliresort.com จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
บูติค รีสอร์ท แอนด์ เฮลท์สปา ๑๗/๕ ม.๔ บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๕๐, ๐ ๙๙๓๘ ๖๔๐๓ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท ๘/๑๕ หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๕๑๐-๑๓, ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๙๐-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๙๕๑๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๑๐ ๘๖๖๐-๔ ต่อ ๑๐๗-๙ www.panviman.com, E-mail: Kohchang@panviman.com จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง นวดแผนโบราณ สปา
พี.เอส.เอส บังกะโล ม.๔ ถ.หาดคลองพร้าว จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
เมจิค บังกะโล ๓๔ ม.๔ หาดคลอง พร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๔๓, ๐ ๓๙๕๗ ๙๒๔๒, ๐ ๑๘๓๖ ๒๖๔๘ บังกะโล จำนวน ๔๐ หลัง ราคา ๒๕๐-๔,๕๐๐ บาท
รีมาร์ค คอจเทจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ ๓๖ ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๑๙๒๖ ๗๗๑๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๕ ๖๐๑๘-๙, ๐ ๒๙๓๕ ๖๔๙๕-๖ E-mail: remarkcottage@softhome.net จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ลากูน่า เกาะช้าง ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙, ๐ ๑๘๔๘ ๕๐๕๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๔๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท
เอราวัณ บังกะโล ๑๕ ม.๔ หาดคลองพร้าว บังกะโล จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ไอยรา รีสอร์ท ๑๙/๒ ม.๔ ต.เกาะช้าง (อยู่ริมน้ำ) โทร. ๐ ๑๗๕๑ ๐๐๕๘, ๐ ๑๙๘๒ ๘๓๘๑, ๐ ๙๙๓๙ ๓๘๕๖ โทรสาร ๐ ๙๙๓๙ ๖๘๗๖ www.koh-chang.com, E-mail: kohchang-iyara@mweb.co.th มีบังกะโล จำนวน ๘ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
เอ็นจอย รีสอร์ท แหลมไชยเชษฐ์ โทร. ๐ ๙๗๗๐ ๐๒๗๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
•
หาดไก่แบ้
ไก่แบ้ บีช ๑๐/๕ ม.๔ ถ.หาดไก่แบ้ โทร. ๐ ๑๘๖๕ ๖๐๓๙ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ไก่แบ้ ฮัท ๑๐/๓ ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๕๖๙๘, ๐ ๑๘๖๒ ๘๔๒๖ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ไก่แบ้ บาร์ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เกาะช้างคลิฟ บีช รีสอร์ท ๓๘/๔ ม.๔ ต.เกาะช้าง บ้านคลองพร้าว โทร. ๐ ๑๘๖๘ ๑๘๔๐, ๐ ๑๙๔๕ ๕๘๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๐๑๒๒, ๐ ๒๖๙๒ ๐๓๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๗๖ ๙๖๒๙ www.kohchangcliffbeach.com, E-mail: cliffbeach@hotmail.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๖,๕๐๐ บาท
เค.บี บังกะโล โทร. ๐ ๑๘๖๒ ๘๑๐๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
คอรัล บังกะโล ๑๐/๑ ม.๔ โทร.๐ ๑๒๑๙ ๓๘๑๕, ๐๑๒๙๒ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๐/๖ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๑๘๕๓ ๒๕๗๒, ๐ ๑๙๔๐ ๘๖๗๘, ๐ ๙๘๓๑ ๕๖๐๙,๐ ๙๘๓๒ ๒๐๖๕โทรสาร ๐ ๙๘๓๑ ๕๖๐๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๐๑๒๑ www.changparkresort.com, E-mail: info@changparkresort.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๘๐๐ บาท บังกะโล ๖๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท เรือนไทย ราคา ๖,๕๐๐ บาท ครอบครัว ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท
ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง ๑๐/๒ ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๐๒๒, ๐ ๑๘๓๐ ๗๕๒๙ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๔๓, ๐ ๙๘๓๓ ๘๘๓๗ www.seaviewkohchang.com, E-mail: tipseaview@hotmail.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
นางนวล บังกะโล ๑๐/๗ ม.๔ โทร. ๐ ๑๒๙๕ ๑๓๔๘, ๐ ๖๘๘๓ ๐๒๔๒, ๐ ๙๙๓๔ ๓๔๘๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
พร บังกะโล ม.๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
สยามเบย์ บังกะโล ๓๕ ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๕๙ ๕๕๒๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
สยาม บีช บังกะโล ๑๐๐ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๙๘๓๓ ๒๖๔๐ จำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
•
แหลมใบลาน
เกาะช้างแหลมใบลาน รีสอร์ท ๕/๑ ม.๑ บ้านใบลาน ต.เกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๙๙ บังกะโล จำนวน ๓ หลัง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
จังเกิล ฮัท บังกะโล โทร. ๐ ๑๒๘๒ ๒๖๑๐, ๐ ๑๘๖๕ ๕๘๐๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๖๐๐ บาท
ใบลาน รีสอร์ท ๖/๑ ต.เกาะช้างใต้ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ๕๐ บาท
อ่าวใบลาน บีช รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๗๖๑ ๔๕๘๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
แฮ้ปปี้ ฮัท ม.๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
•
อ่าวการัง
เกาะช้างการัง เบย์ วิว รีสอร์ท ๗ ม.๓ บ้านเจ็กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๓๕๘ ๙๕๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๔๔๔ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐ บาท, ๓วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท)
•
อ่าวคลองสน
ไฟสตาร์ รีสอร์ท ๓๐/๓ ม.๓ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๕๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เปรมวดี รีสอร์ท ม.๓ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๗๖๑ ๖๕๓๗ จำนวน ๑๘ หลัง พักได้ ๒-๓๐ คน ราคา ๕๐๐-๗,๐๐๐ บาท (เรือนนอนรวม ๓๐ คน ราคา ๖,๐๐๐ บาท)
อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๙ ม.๓ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๑๑๑, ๐ ๓๙๕๒ ๑๘๖๖-๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๖๒ ๑๖๑๑ www.aiyapura.com, E-mail: rsvn@aiyapura.com จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง พายเรือแคนู เรือคายัค
อุทยานแห่งช้างหมู่เกาะช้าง (บริเวณที่ทำการคลองสน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๖ หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th มีบริการบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๙ ห้อง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
มานี เกสต์เฮาส์ ๑๒/๑ ม.๓ ถ.อ่าวคลองสน โทร. ๐ ๑๙๔๙ ๗๕๘๕ บังกะโล จำนวน ๓ หลัง ๑๔ ห้อง ราคา ๘๐-๒๐๐ บาท
•
อ่าวสัปปะรด
อ่าวสัปปะรด แค้มป์ แอนด์ รีสอร์ท จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
•
หาดสลักเพชร
เกาะช้าง มารีน่า ๔๘/๑๔ ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ (ทางไปสลักเพชรซีฟู้ด) โทร. ๐ ๑๖๔๔ ๙๔๔๔, ๐ ๑๗๖๒ ๘๐๘๒ www.kohchangmarina.com, E-mail: kohchangmarina@thailand.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑,๙๘๐ บาท
จูโด้ รีสอร์ท เกาะช้าง ๒๖/๑๐ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๖๐๕๐ ๕๕๔๔, ๐ ๙๙๒๕ ๔๑๒๒ www.judokohchang.com จำนวน ๗ หลัง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท/คืน/๓ คน (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๕๐๐-๑,๓๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง
บ้านแม่ รีสอร์ท อ่าวสลักเพชร โทร. ๐ ๑๗๘๒ ๖๙๒๔, ๐ ๗๑๓๓ ๗๑๐๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
พลอยทะเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด ๙/๖ บ้านเจ๊กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๒๙๙ ๓๓๙๘, ๐ ๑๘๒๒ ๕๔๔๖, ๐ ๑๙๒๒ ๕๑๙๑ จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๖๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ร่มไม้ชายเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด ๕/๑ ม.๓ บ้านเจ็กแบ้ โทร. ๐ ๑๘๖๕ ๗๔๒๔, ๐ ๑๙๘๒ ๖๘๑๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๑๐๐ บาท)
สวนงาช้าง รีสอร์ท ๒๖/๒ ม.๓ ต.เกาะช้างใต้ บ้านเจ๊กแบ้ โทร. ๐ ๙๒๘๖ ๓๕๙๖ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๑ วัน ๒ คืน ราคา ๑,๐๐๐ บาท)
แสงอรุณ บังกะโล อ่าวสลักเพชร โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๓๐๐, ๐ ๑๔๕๔ ๘๒๑๓, ๐ ๑๖๕๐ ๒๖๕๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๑ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐ บาท, ๒ วัน ๓ คืน ราคา ๒,๐๐๐ บาท)
สลักเพชร ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท ๔๓ ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๙๙-๑๐๐, ๐ ๑๓๗๗ ๒๘๐๙, ๐ ๑๔๒๙ ๙๙๘๓ www.kohchangsalakphet.com, E-mail: info@kohchangsalakphet.com จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๐๐-๓,๖๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐-๑,๙๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง
พร-พล โฮมสเตย์บ้านสลักเพชร ๔๗ ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ จำนวน ๖ ห้อง พักได้ ๔ คน ห้อง ราคา ๑,๔๐๐ บาท
•
หาดบางเบ้า
เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า ๕๘ ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๐๒๐, ๐ ๓๙๕๒ ๙๒๐๐-๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๗๒๐๐-๙, ๐ ๒๖๑๘ ๗๔๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๗๔๐๓ www.grandlagoona.com, E-mail: marketing@grandlagoona.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท (ห้องพักรูปเรือ)
เนเจอร์ บีช รีสอร์ท ม. ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๓๑, ๐ ๑๘๐๓ ๘๙๓๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
บางเบ้า บลู เวฟ รีสอร์ท ๔๗ ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๔๕๑ ๕๕๑๒ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
บางเบ้า ซีฮัท สำนักงานเกาะช้าง ๕๓ ต.บางเบ้า หมู่บ้านบางเบ้า โทร. ๐ ๑๒๘๕ ๐๕๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๙๐๔๖ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง
พาราไดซ์บางเบ้า ๔๑ ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๙๙๓๔ ๘๐๔๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
โอเชี่ยนบูล ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๘๘๙ ๒๓๔๘ www.oceanbluethailabd.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
เจอพอดีบรรจง โฮมสเตย์ หมู่บ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๐๓, ๐ ๙๙๓๖ ๑๘๔๘ ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๙๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๖๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง นำเที่ยว ไดหมึก
บ. เพิ่มพูลทรัพย์ ๒๔/๑ ม.๑ หมู่บ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๗๓๒ ๒๗๙๘ พักได้ ๒๐ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท

• เกาะง่าม
เกาะง่าม รีสอร์ท ๙๙๙/๔๔ ม.๑ ถ.เนินตาแมว ต.เนินตาแมว โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๖๙๙ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-๓,๘๐๐ บาท (เปิดให้เข้าพักประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๗)
รอยัล พาราไดซ์ เกาะง่าม รีสอร์ท (ทวิน ไอซ์แลนด์ บีช) ๕/๔ ม.๓ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๖๙๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๒๖๘๒, ๐ ๒๓๑๘ ๑๔๗๔ โทรสาร ๐ ๒๓๑๘ ๑๔๗๔ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๐๐-๓,๘๐๐ บาท) (เปิดให้เข้าพักประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๗)

• เกาะพร้าว
เกาะทรายขาว รีสอร์ท สำนักงานตราด ๘-๑๐ ถ.วิจิตรจรรยา ต.บางพระ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙, ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๒๔, ๐ ๑๘๑๔ ๑๕๘๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙ จำนวน ๗๐ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๗๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐ บาท)

• เกาะหวาย
แกรนด์มา ฮัท (กระท่อมยายมา) ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๘๔๑ ๓๐๑๑ บังกะโล จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๒-๖ คน ราคา คนละ ๒๐๐-๑,๒๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๑๐๐ บาท/คน/คืน (แพ็กเกจทัวร์ ๒ คืน ๓ วัน ราคา ๒,๕๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง ปิดปลายเดือน พ.ค.-ต.ค. ของทุกปี
เกาะหวาย ปะการัง รีสอร์ท ๓๔๔ ม. ๒ ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๑๙๔๕ ๔๓๘๓, ๐ ๑๙๘๓ ๒๐๙๘ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๒๐๐-๓,๒๐๐ บาท)
เกาะหวาย พาราไดซ์ ๙/๕ ม.๖ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๓๑, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๓๑, ๐ ๑๗๖๒ ๒๕๔๘, ๐ ๙๖๗๒ ๘๔๗๒ E-mail: kohwaiparadise@hotmail.com จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
หมายเหตุ ที่พักบนเกาะหวายเปิดเฉพาะฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ก่อนเดินทางควรติดต่อล่วงหน้า

• เกาะเหลายาใน
เหลายา พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เกาะเหลายาใน สำนักงานตราด ๘๗/๔ ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๑๘, ๐ ๓๙๕๓ ๑๘๓๘-๔๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๒๕๘๑-๒, ๐ ๑๖๑๔ ๗๖๐๘ โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๒๕๘๒ E-mail: praves@clickta.com จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๐๐-๓,๘๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง

• เกาะไม้ซี้
ไม้ซี้ รีสอร์ท โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๖๘๗๓, ๐ ๙๙๘๐ ๕๗๕๗ www.maisie-island.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท, สถานที่พักกึ่งโฮมสเตย์ รับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ จำนวน ๑๕-๓๐ คน (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๕๐๐ บาท, ๓วัน ๒ คืน ราคา ๔,๐๐๐ บาท)

• เกาะกูด
เกาะกูด-ง่ามโข่ รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๒๔๒ ๓๓๑๔, ๐ ๑๘๖๔ ๙๔๒๙, ๐ ๗๐๐๘ ๗๙๐๗ E-mail: ngamkho@yahoo.com จำนวน ๕ หลัง พักได้ ๒-๓ คน ราคา ๖๕๐ บาท เต็นท์ พักได้ ๒ คน ราคา ๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๑๒-๑๕ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐ บาท, ตั้งแต่ ๑๒-๑๕ คน ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท
เกาะกูด รีสอร์ท อ่าวยายเกิด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔, ๐ ๒๓๗๕ ๖๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓,๔๕๐-๔,๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๕๐-๔,๒๐๐ บาท)
เกาะกูด คาบาน่า ๒๖/๓ ม.๒ หาดตะเภา สำนักงานตราด ท่าเรือด่านเก่า เนินตาแมว (ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๗๔๔๕, ๐ ๒๙๒๓ ๒๖๔๕-๖, ๐ ๒๙๒๓ ๒๙๗๔ โทรสาร ๐ ๒๘๘๗ ๗๑๗๑ www.kohkoodcabana.com E-mail: kohkoodcabana@hotmail.com บังกะโล จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ห้องพัก ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๒๐๐-๔,๕๐๐ บาท เต็นท์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท)
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช สำนักงานตราด ร้านเอ็น ดีไซน์ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๑๑-๓, ๐ ๑๖๖๔ ๑๕๔๔ www.kokut.com มีบังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐ บาท)
เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท อ่าวตาติ๋น สำนักงานตราด ๘-๑๐ ถ.วิจิตรจรรยา โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙, ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๒๔, ๐ ๑๔๒๐ ๔๔๕๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๖๐๐- ๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๕๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท)
เกาะกูดเฟื่องลดาเฮาส์ ๔๒/๕ ม.๒ ต.เกาะกูด อ่าวง่ามโข่ โทร. ๐ ๑๑๐๕ ๑๒๘๑, ๐ ๗๑๒๙ ๔๓๕๗, ๐ ๙๙๓๖ ๐๖๘๙ www.thai.net/rada house จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐ บาท)
กูดไอซ์แลนด์ รีสอร์ท อ่าวยายเกิด บังกะโล จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓,๖๐๐-๔,๓๐๐ บาท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔, ๐ ๒๓๗๕ ๖๑๘๘, ๐ ๑๓๗๓ ๑๕๑๖ www.koodresort.com (แพ็คเกจทัวร์ บ้านพักบนฝั่ง ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๖๐๐ บาท และ บ้านพักในทะเล ราคา ๔,๓๐๐ บาท)
กูด ลากูน่า รีสอร์ท แหลมยายตุ้ย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๕๖, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๖๘, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๗๐ www.koodlaguna.com, E-mail: jenny7349@yahoo.com จำนวน ๒๙ ห้อง (แพ็คเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐-๗,๕๐๐ บาท)
กัปตันฮุค รีสอร์ท ปากคลองยายกี๋ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๐-๒, ๐ ๑๘๒๖ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๓ www.captainhookresort.com จำนวน ๒๕ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐-๕,๒๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๓,๐๐๐ บาท)
คลองเจ้า รีสอร์ท หาดคลองเจ้า สำนักงานตราด หจก. ตราดพัฒนาอาหาร ถ.ตราด-แหลมงอบ ม. ๔ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๑๘, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗, ๐ ๑๔๐๓ ๖๑๗๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๘๕๒๓, ๐ ๒๙๑๔ ๓๓๓๕-๗ E-mail: klongjao@thaimail.com บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๓,๓๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๓๐๐-๓,๘๐๐ บาท กรณีที่ไม่ได้จองแบบแพ็กเกจมีเรือไปเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์ กลับอาทิตย์ กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าก่อนเดินทาง) (ปิดเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน)
เดอะ บีช แนชเชอรัล รีสอร์ท ๔๗ ม.๕ อ่าวบังเบ้าโทร. ๐ ๑๙๕๙ ๕๘๕๘, ๐ ๑๙๙๐ ๐๙๐๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๒๑๔๙ www.thebeachkohkood.com, E-mail: info@thebeachkohkood.com บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๘๐๐-๓,๕๐๐บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-๔,๕๐๐ บาท, ๔ วัน ๓ คืน ราคา ๔,๘๐๐-๕,๕๐๐ บาท)
ดุสิตา รีสอร์ท บ้านง่ามโข่ ต.เกาะกูด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๖๑๐, ๐ ๑๘๖๔ ๓๓๑๕, ๐ ๑๙๔๙ ๐๙๓๘ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท เต็นท์ ราคา ๒,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐-๔,๒๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐)
ใบกูดแซมบาล่า สำนักงาน ๑๐๑/๒ ม.๑ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๑๘๓๕ ๔๕๑๗, ๐ ๗๑๔๗ ๗๐๕๕ www.kohkood.com, E-mail: contact@kohkood.com จำนวน ๓๒ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐-๔,๒๐๐ บาท)
ปีเตอร์แพน ลำคลองเจ้า หาดคลองเจ้า กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๐-๒, ๐ ๑๘๒๖ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๖๖ ๑๗๐๓ www.captainhookresort.com จำนวน ๑๑ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๓,๐๐๐ บาท)
สยาม บีช รีสอร์ท ๔๙/๑ ม.๕ บ้านบังเบ้า โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๑๙๒๘, ๐ ๑๙๔๕ ๕๗๘๙ www.siambeachkohkood.com จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๕๐-๔,๒๕๐ บาท)
หินดาด รีสอร์ท ๑๔ ม.๕ ต.ท่าพริก ถ.ตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๓๕๙, ๐ ๑๗๘๒ ๓๕๙๕, ๐ ๑๙๘๓ ๓๖๑๗ www.hindadresort.com, E-mail: hindadresort@hotmail.com จำนวน ๑๐ ห้อง พักได้ ๔ คน ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๗-๑๕ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๐๐๐ บาท)
เอส-บีช รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๗๘๑ ๙๔๙๙, ๐ ๑๙๔๙ ๖๖๙๓ www.s-beach.net จำนวน ๑๘ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐-๒,๗๐๐ บาท)
คลองหินฮัท หาดคลองหิน ๗ ซอยศาลเจ้าปู่คุ้ม ถ.ชลประทาน วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๖๖๑, ๐ ๓๙๕๓ ๐๒๓๖, ๐ ๑๘๖๕ ๓๙๐๙ จำนวน ๑๘ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๙๐๐ บาท)

• เกาะขาม
บังกะโลและรีสอร์ท
เกาะขาม รีสอร์ท ต.คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๔๔, ๐ ๑๒๑๒ ๑๘๑๔, ๐ ๑๓๐๓ ๑๒๒๙ www.kohkhamisland.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๘๐๐ บาท (ปิดเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน)

• เกาะหมาก
เกาะหมาก แฟนตาเซีย กิ่ง อ.เกาะกูด โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐, ๐ ๑๒๑๙ ๓๒๙๐, ๐ ๙๙๙๐ ๖๓๓๓ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑๒๐-๗๐๐ บาท
เกาะหมาก รีสอร์ท แอนด์ คาบาน่า ๑ ม.๒ เกาะหมาก กิ่ง อ. เกาะกูด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๑๓๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๖๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๕ www.kohmarkresort.com, E-mail: info@kohmarkresort.com, บังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๔๐๐-๒,๕๐๐ บาท ห้องพักรูปเรือ จำนวน ๒ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐-๔,๒๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๗๐๐ บาท)
เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท ๑/๘-๙ ม.๒ ต.เกาะหมาก อ่าวสวนใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๓, ๐ ๑๘๑๐ ๒๖๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๑ ๒๐๕๘, ๐ ๒๗๑๑ ๓๖๒๑-๒ www.kohmakcococape.com, www.makisland.com, E-mail: cococape@makisland.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เกาะหมาก ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๘๑๘ ๕๙๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๔-๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐–๙๐๐ บาท
เกาะหมาก วิลล่า ๑/๑๐-๑๑ ม.๒ ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๑๙๒๕ ๖๕๙๑ www.kohmakvilla.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ บาท มีดำน้ำ
ซันเซท รีสอร์ท ๖๐/๒ ม.๑ ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๑๘๗๕ ๔๕๑๗, ๐ ๙๒๑๓ ๘๑๓๒, ๐ ๙๒๕๘ ๖๐๐๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ซันไชน์ รีสอร์ท ๖๐ ม.๑ อ่าวนิด ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๑, ๐ ๑๓๐๔ ๓๕๐๓, ๐ ๑๓๐๕ ๖๔๖๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๖๕๐-๘๕๐ บาท
ที.เค.ฮัท บังกะโล ๖๓ ม.๑ ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๑๓๓ (บนฝั่ง), ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๓๑ (ที่เกาะ) www.tk-hut.com จำนวน ๒๑ หลัง ราคา ๑๕๐-๖๐๐ บาท
บ้านเกาะหมาก ๑๗/๑ ม.๑ โทร. ๐ ๑๘๐๒ ๕๙๒๕, ๐ ๑๘๐๓ ๙๓๑๑, ๐ ๙๘๙๕ ๗๕๙๒ www.baan-koh-mak.com จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๗๐๐ บาท
มั๊งกี้ ไอแลนด์ รีสอร์ท เกาะหมาก ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๑๙๐๑ ๓๒๘๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๙๘๙๑ ๓๒๒๐ www.monkeyislandkohmak.com จำนวน ๒๙ หลัง ราคา ๗๐๐-๒,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๑๐ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐ บาท)
เลซี่เดย์ รีสอร์ท ต. เกาะหมาก โทร. ๐ ๙๐๙๙ ๗๘๑๙ บังกะโล จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๑๐๐-๒๕๐ บาท
อ่าวขาว รีสอร์ท ๖๐ ม.๑ ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๑, ๐ ๑๙๘๒ ๐๖๑๐, ๐ ๙๐๙๙ ๗๘๑๙ โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๒๐๗๗ www.kohmak.com, E-mail: aokao@kohmak.com จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๙๕๐ บาท
อ่าวนิด โอเวอร์ ซี โฮม ๔๙ ม.๑ อ่าวนิด โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๖๔, ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๘๔ E-mail: Tanin@kohmark.com จำนวน ๑๒ ห้อง บังกะโล จำนวน ๑ หลัง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท ๖๖ ม.๑ ต.เกาะหมาก โทร. ๐ ๑๒๕๕ ๗๐๑๐, ๐ ๑๙๒๑ ๕๙๐๑ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๕๐- ๑,๕๐๐ บาท

• เกาะระยั้งนอก
ระยั้ง รีสอร์ท ๗ ม.๑ ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๒๘๙, ๐ ๑๔๓๖ ๕๙๑๗, ๐ ๑๔๕๗ ๘๕๑๙ บังกะโล จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท เรือนนอนรวม ๑,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๔๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๙๐๐ บาท)
สามมารีน รีสอร์ท สามารถติดต่อผ่าน เกาะกูด คาบาน่า โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๗๔๔๕

• เกาะกระดาด
เกาะกระดาด รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๔๓๒ ๘๐๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๖๘ ๒๖๗๕, ๐ ๒๓๖๘ ๒๖๓๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๔๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๐๐ บาท)

Untitled Document
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดตราด 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์