บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 2567 
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย
• ประเทศมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
เงินมาเลเซีย
เงินมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
ตึกแฝดเปโตรนาส
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
ตึกแฝดเปโตรนาส
ตึกแฝดเปโตรนาส กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
รวมคลิปเที่ยวประเทศมาเลเซีย
• ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
• ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ 2 ส่วน คือ 11 รัฐบนแหลมมลายู และอีก 2 รัฐบนเกาะบอร์เนียว คือ ซาราวักและ ซาบาห์ ซึ่งรวมเข้ากับประเทศมาลาเซียหลังจากได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ดังนั้นประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย จึงกล่าวถึงเฉพาะพื้นที่บนแหลมมลายูเท่านั้น ในอดีตเส้นทางเดินเรือจากยุโรปสู่เปอร์เซียมายังตะวันออก จำเป็นต้องผ่านช่องแคบระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุมาตราเพื่อเป็นการย่นระยะทางทำให้ดินแดนทางทิศตะวันตกของแหลมมลายูได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่า คือ เมืองท่ามะละกา จนเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบมะละกา” ความเจริญนี้นำมาซึ่งการต้องการครอบเมืองท่าที่เป็นจุดสำคัญของเส้นทางเดินเรือ เป็นเหตุให้มะละกาตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกถึงสามชาติ เริ่มจาก โปรตุเกส ฮอลันดา จนถึงอังกฤษ ซึ่งการตกเป็นอาณานิคมนี้ไม่ได้ถูกครอบครองเฉพาะพื้นที่ในส่วนของมะละกาแต่รวมไปถึงพื้นที่ทั้งหมดของแหลมมลายู เมืองปะลิส เกดะห์ (หรือไทรบุรี รวมทั้งเกาะหมากหรือปีนัง) กลันตัน และตรังกานู จนกระทั่งปี พ.ศ. 2491 กองทหารป่าภายใต้การนำของตนกูอับดุล เราะห์มาน ลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนนำมาซึ่งเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันชาติมาเลเซีย แต่ประเทศมาเลเซียได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2506 เมื่อมีการผนวกรัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์ และเกาะสิงคโปร์ (ภายหลังจากนั้น 2 ปี สิงค์โปร์ได้แยกตัวออกมาเป็นอีกประเทศหนึ่ง) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Federation of Malaysia หรื สหพันธรัฐมาเลเซีย
• ภูมิประเทศและการปกครอง
• ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แหลมมลายูกับพื้นที่บริเวณส่วนเหนือของเกาะบอร์เนียว รวมพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ราบไม่มากนัก
• การปกครองแบ่งเป็น 13 รัฐ อยู่บนแหลมมลายู 11 รัฐ ประกอบด้วย รัฐปะลิส (Perlis) รัฐเกดะห์ (Kedah) รัฐปีนัง (Penang) รัฐเประ (Perak) รัฐกลันตัน (Kelantan) รัฐตรังกานู (Trengganu) รัฐสลังงอร์ (Selangor) รัฐเนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) รัฐมะละกา (Melaka) รัฐปะหัง (Pahang) และรัฐยะโฮร์ (Jahor) ส่วนอีก 2 รัฐ คือ รัฐซาราวัก (Sarawak) และรัฐซาบาห์ (Sabah) ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวง และปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่ โดยทั้งสองเมืองนี้ตั้งอยู่บนรัฐสลังงอร์
• ประเทศมาเลเซียนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมี ยัง ดี เปอร์ตวน อากง (Yang di Pertaun Agong) หรืพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มาจากการเวียนกันของสลุต่านจากรัฐต่าง ๆ ทุก ๆ 5 ปี และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล
• ประชากรและศาสนา
• ประชากรในมาเลเซียมีหลากหลายเชื้อชาติโดยส่วนใหญ่ของประเทศคือ ชนเชื้อสายมาเลย์ รองลงมาคือ จีน และอินเดีย นอกจากนั้นคือชนพื้นเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศาสนาประจำชาติ รองลงมาคือศาสนาพุทธนิกายมหายาน นอกจากนี้คือ ศาสนาฮินดู และคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ
• สภาพภูมิอากาศ
• เนื่องจากตั้งอยู่เกือบถึงเส้นศูนย์สูตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นแบบเขตร้อน อีกทั้งอยู่บนคาบสมุทร ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ฝนตกชุกเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม และตุลาคมถึงพฤศจิกายน ส่วนฝั่งตะวันออกของประเทศจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมมากกว่าทำให้ฝนตกนานจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
พระราชวังอิสตันน่าไนการ่า กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย (อนุสาวรีย์ทหารอาสา) กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
ห้างซูเรีย แหล่งช้อปปิ้งกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
ประเทศมาเลเซีย
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
กัประเทศมาเลเซีย
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
กัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
กัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
ประเทศมาเลเซีย
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
• ฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลงานประเพณี
• มกราคม
• การแข่งเรือนานาชาติ จัดขึ้นที่ Royal Lankawi Yatch Club เกาะลังกาวี
• เทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นบนถนนยองเกอร์ในเมืองมะละกา ซึ่งตามบ้านเรือนแหละเหล่าโบราณสถานจะประดับโคมไฟอย่างสวยงาม อีกทั้งถนนสายนี้ยังเป็นถนนคนเดินเต็มไปด้วยร้านอาหารและศิลปวัฒนธรรม
• เทศกาลไทปูซัม เป็นเทศกาลใหญ่ของศาสนาฮินดู จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม (บางปีอาจอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์) ที่ถ้ำบาตู เพื่อเทิดพระเกียรติเทพเจ้ามูรูก้า โดยจะมีขบวนแห่พระราชรถและการทรมานตนด้วยเหล็กแหลมของเหล่าสาวก
• กุมภาพันธ์
• วันดินแดนแห่งสหพันธรัฐ หรือรู้จักกันในชื่อ “ซิตี้เดย์” จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อระลึกถึงการประกาศเป็นสหพันธรัฐโดยมีกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2517 ในงานจะเต็มไปด้วยขบวนพาเหรด พลุ ดอกไม้ไฟ และการละเล่นต่าง ๆ
• เทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นในย่านไชนาทาวน์ของทุกเมือง
• มีนาคม
• เทศกาลอาหารนานาชาติ จัดขึ้นที่ International Sports Arena เมืองปีนัง
• เมษายน
• Malaysia Water Festival จัดขึ้นที่ Desaru เมืองชายฝั่งทะเลในรัฐยะโฮห์ และที่ซีนัง ชายหาดบนเกาะลังกาวี เป็นงานแข่งขันกีฬาทางน้ำ
• พฤษภาคม
• เทศกาลอาหารและผลไม้ จัดขึ้นที่จัตุรัสเมอร์เดกา กัวลาลัมเปอร์
• มิถุนายน
• วันเฉลิมพระชนมายุของพระราชาธิบดี ตรงกับวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน จัดขึ้นที่จัตุรัสเมอร์เดกา กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยจะมีการสวนสนามของเหล่ากองทัพ พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรี
• กรกฎาคม
• Malaysia Mega Sale จัดขึ้นทุกห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์
• สิงหาคม
• วันชาติมาเลเซีย ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองหลวงของแต่ละรัฐทั่วประเทศจะมีการแสดงต่าง ๆ ขบวนพาเหรด พลุและดอกไม้ไฟ
• กันยายน
• เทศกาลฮารีรายออิดิลฟิตรี้ (Hari Raya Aidilfitri) การฉลองหลังถือศีลอดของชาวมุสลิม โดยชาวมุสลิมจะประดับประดาบ้านเรือนด้วยโคมไฟในยามค่ำคืน และมีพิธีละหมายอิดิลอัฎฮาที่มัสยิด (เทศกาลนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละปี เนื่องจากการนับตามปฏิทินจันทรคติ ควรตรวจสอบจากปฏิทินอิสลาม)
• ตุลาคม
• วันดีปาวาลี (Deepavali) งามเฉลิมฉลองของชาวฮินดู เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความดีอยู่เหนือความชั่ว
• Penang World Music Festival งานแสดงดนตรีท้องถิ่นของมาเลเซียและจากทั่วโลก จัดขึ้นที่ Botanic Gardens ที่เกาะปีนัง
• พฤศจิกายน
• Malaysia Savings Sales คืองานลดราคาสินค้าในทุกห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์
• ธันวาคม
• Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) จัดขึ้นทุก ๆ สองปีที่เกาะลังกาวี เป็นการแสดงเรือและเครื่องบินผาดโผนการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และเทศกาลอาหารจากทุกรัฐในมาเลเซีย
• อาหารการกิน
• ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้งมลายู จีน อินเดีย และไทย ทำให้อาหารการกินในมาเลเซียมีให้เลือกหลากหลาย ในกัวลาลัมเปอร์ที่ถนนเพทาลิง (Jalan Petaling) หรือไชน่าทาวน์ในกัวลาลัมเปอร์ อยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่ง Puduraya ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารจีน และในฝั่งตรงข้ามสถานี Puduraya ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียจึงมีร้านอาหารอินเดียวหลายร้านสามารถชิมอาหารอินเดียได้ที่นี่
• ในเขตเมืองกัวห์ ที่ลังกาวี บนถนนเคอลิบัง (Jalan Kelibang) ตลอดเส้นทางบนถนนสายนี้เต็มไปด้วยอาหารทะเล และยังมีอาหารมุสลิม อาหารอาหรับ หรืออาหารมาเลย์จำพวกเนื้อย่างหรือสะเต๊ะ โดยเปิดให้บริการในช่วงค่ำ
• ปีนัง ในเมืองจอร์จทาวน์มีร้านอาหารจีนเป็นจำนวนมาก และที่ตลาดเช้าในรัฐกลันตัน Pasar Siti Khadijah จะเต็มไปด้วยสารพัดอาหารหวาน และอาหารคาวที่น่าสนใจ คือ นาซิเลอมัก (Nasi Lemak) คือข้าวหุงกับน้ำกะทิ กินกับแกง หรือปลาหมึกผัดน้ำขลุกขลิก โรยหน้าด้วยปลาตัวเล็กทอด ราดซอส
• เมนูขึ้นชื่อของรัฐตรังกานู ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน หรือ บักกุตเกต๋ และฉาก๋วยเตี๋ยว คือก๋วยเตี๋ยวผัดแบบมาเลย์นั่นเอง
• มะละกา บนถนนยองเกอร์ (Jonker Street) มีอาหารที่ไม่ควรพลาดคือ ข้าวมันไก่ Chicken Rice Ball โดยเสิร์ฟไก่สับมาพร้อมกับข้าวที่ปั้นเป็นลูกกลม ๆ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองมะละกา และมีขนมหวานที่น่าลิ้มลองคือ มะละกาทาร์ต (Melaka Tart) ส่วนในตอนค่ำถนนสายนี้จะปิดการจราจรและเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า และยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วย
• ของที่ระลึก
• รูปปั้นนกอินทรี สัญลักษณ์แห่งลังกาวีหาซื้อได้บริเวณจัตุรัสนกอินทรี และชายหาดต่าง ๆ ของที่ระลึกจากมะละกา คือรองเท้า หรือเกี๊ยะไม้คู่จิ๋วที่ตกแต่งลวดลายอันงดงาม หาซื้อได้บริเวณร้านค้าบนถนนยองเกอร์ ในกัวลาลัมเปอร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตึกแฝดเปโตรนาสไม่ว่าจะเป็นโมเดลจำลอง ที่ใส่นามบัตร เสื้อยืดพิมพ์ลาย กริชจำลอง หาซื้อได้จากย่านไชน่าทาวน์ และย่านบูกิตบินตัง
• ช็อกโกแลต ในมาเลเซียมีการผลิตช็อกโกแลตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก มีให้เลือกหลากหลายและราคาถูก สามารถเลือกซื้อได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป
• ผ้าบาติก ผ้าซงเก็ต (ผ้าปักดอก ทอแทรกด้วยด้ายสีเงินหรือสีทอง) งานไม้ ภาพวาด และเครื่องจักสานได้ที่เซนทรัลมาร์เก็ต หรือคราฟท์คอมเพล็กซ์ในกัวลาลัมเปอร์ กัวลาตรังกานู และบนเกาะลังกาวี หรือถ้าอยากช้อปปิ้ง สามารถไปที่ Suria KLCC ที่อยู่ชั้นล่างของตึกแฝดเปโตรนาส หรือดงช้อปปิ้งเซนเตอร์ในย่านบูกิตบินตัง
• ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
อาคารสาธรการ์เด้น ชั้น 1 เลขที่ 33 – 35 ถนนสาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 – 2679 – 2190 – 9 โทรสาร 0 – 2679 – 2208
• การท่องเที่ยวมาเลเซีย (ประจำประเทศไทย)
ยูนิต 1 ชั้น 3 อาคารซิลลิค เลขที่ 1 – 7 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 – 2636 – 3380 – 3 โทรสาร 0 – 2636 – 3384
วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและมาเลเซีย
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
องค์ขันธกุมาร หน้าวัดถ้ำบาตู
ประเทศมาเลเซีย
ปุตราจายา เมืองหลวงใหม่มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
โบสถ์คริสต์มะละกา มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ปุตราจายา มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ปุตราจายา มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ปุตราจายา มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ปุตราจายา มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
โบสถ์คริสต์มะละกา
ประเทศมาเลเซีย
คลองมะละกา
ประเทศมาเลเซีย
ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
ประเทศมาเลเซีย
วัดจีนในย่านไชน่าทาวน์
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
• ประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ สวนสนุก คาสิโนและมรดกโลก
ทัวร์มาเลเซีย
• ทัวร์มาเลเซีย มะละกา "เมืองมรดกโลกแห่งนครประวัติศาสตร์" รัฐมะละกาตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างชาติตะวันออกและตะวันตก
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดเปโตรนาส หอคอยกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งห้างซูเรีย อนุสาวรีย์ทหารอาสา เมอร์เดก้า สแควร์
มาเลเซีย
• มาเลเซีย เมืองปุตราจายา เมืองหลวงใหม่ของประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่ อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร
เที่ยวมาเลเซีย
• เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ เก็บรูปมาฝากจากเก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เที่ยวชมวัดวัดฮินดูที่ วัดถ้ำบาตู
ภาษามาเลเซีย
• ภาษามาเลเซีย การทักทายภาษามาเลเซีย รวมคลิปสถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย เตรียมตัวเที่ยวมาเลเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย., 6 – 15, 13 - 22 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 10 - 19, 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)