บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จังหวัดชุมพร

• ประวัติความเป็นมา
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรในท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ.2531 สภาพป่าเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดอาศัยอยู่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า
• ต่อมาเมื่อขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วมีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมเทอกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นไปโดยยากลำบาก สมควรยกเลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ป่าคลองรับร่อฝั่งขวา) และกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นใหม่ 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ดินป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริเวณที่ดินป่าน้ำขาว ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชกฤฎีกา ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ในจังหวัดระนอง ประมาณ 90,000 ไร่ หรือ ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร จังหวัดระนองประมาณ 106,875 ไร่ หรือประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร
• สถานที่ตั้งและอาณาเขต
   ทิศเหนือ จรด ประเทศเมียนมาร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   ทิศใต้ จรด ถนนเพชรเกษม นิคมสร้างตนเองปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง ทิศตะวันออก จรด บ้านหาดใน ตำบลรับร่อ บ้านในรักษ์ บ้านหินแก้ว อำเภอท่าแซะ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันตก จรด ประเทศเมียนมาร์
• ลักษณะภูมิประเทศ
• ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายและเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด
• ลักษณะภูมิอากาศ
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ตอนบนภาคใต้ จึงมีสภาพภูมิอากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
• ชนิดป่าและพรรณไม้
• มีลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียนชนิดต่าง ๆ ไม้ตะแบก ไม้ยูง ไม้ยาง ไม้จำปาป่า ไม้อินทนิล และไม้ไผ่เขียว
• ทรัพยากรสัตว์ป่า
• เนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุมทั้งสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ ช้างป่า กวาง วัวแดง กระทิง เก้ง กระจง หมูป่า ชะมด อีเห็น ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง ชะนี นกชนิดต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกชนหิน นกตะขาบทุ่ง นกเปล้า ไก่ป่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลาน้ำจืด และพวกแมลงต่าง ๆ ชุกชุม
• จุดเด่นที่น่าสนใจ
• มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกคลองทรายอ่อน และน้ำตกคลองกรัง
• เส้นทางคมนาคม
• เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 527 – 528 แยกทางขวา 400 เมตร ก็ถึงสำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
• สถานที่ติดต่อ
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ด้านทิศใต้) ตู้ ปณ. 65 ปทจ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
• สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร (077) 503019

ชุมพร จังหวัดชุมพร โรงแรมชุมพร, ทัวร์ชุมพร
ประตูปักษ์ใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร    
• ดำน้ำดูปะการังใต้ะเลชุมพร
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)