บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
• ที่พัก โรงแรม - รีสอร์ท - บ้านพัก - บังกาโล จ.ชุมพร

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
สถานที่พัก
อำเภอเมือง
กู๊ดโฮม ๑๘๙/๑ หมู่ ๑ ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๔๑๙๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท
จันทร์สม ชุมพร ๑๘๘/๑๓๘ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๐๔–๑๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๐๓ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๕๑๐-๑,๕๖๘ บาท
ชุมพร เกสท์เฮ้าส์ ๒๗ กรมหลวง ซ. ๑ ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๙๐๐, ๐ ๑๖๙๑ ๒๒๖๖ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
ชุมพร แกรนด์ พาเลซ ๒๑๙ หมู่ ๑ ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๔๘๐๐–๔ จำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๔๔๐-๕,๕๐๐ บาท
ชุมพร ปาร์ค รีสอร์ท ๒๖๕/๓ หมู่ ๙ ถ.จรูญพัฒนา ต.ตากแดด โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๕๐๗๗ โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๕๐๗๘ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ชุมพร พาเลซ ๓๒๘/๑๕ ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๗๑๕-๒๒ โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๑๗๒๔ E-mail : sale@chumphonpalace.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๕๕๐ บาท
ซี ซ่าร์ พาราไดส์ ๒๒๐ หมู่ ๑๐ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ ต.ท่ายาง โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๐๒๒๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๘ ๐๐๖๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ดวงใจ รีสอร์ท ๒๓/๓ หมู่ ๔ ต.วิสัยเหนือ โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๖๑๗๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
เดอะ เมอร์ซี่ ๑๙/๒๙ หมู่ ๙ ต.ตากแดด โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๕๒ ต่อ ๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๕๐๐๐ www.themercyhotel.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
ตะเภาทอง เกสท์เฮ้าส์ ๓/๙ หมู่ ๕ ต.ท่ายาง โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๔๗๖๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ท่ายาง ซีพอร์ท ๒๑๒ หมู่ ๑๐ ต.ท่ายาง โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๕๖ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
ท่าตะเภา ๖๖/๑-๕ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๔๗๙, ๐ ๗๗๕๑ ๑๙๕๓ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๒๔๗๙ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๕๐–๖๐๐ บาท
ทุ่งคา การ์เด้นท์ ๖๓/๕ หมู่ ๕ ต.ทุ่งคา โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๔๑๘๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เนินคีรี รีสอร์ท ๘๗/๗ หมู่ ๗ ต.นาชะอัง โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๐๖๐๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
บางคอย เกสท์เฮ้าส์ ๑๑๒/๕ หมู่ ๕ ต.ท่ายาง โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๐๑๙๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
บ้านพักมยาเศส ๑๑๑/๓๖ ซ.พิทักษ์ธรรม ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๔๔๕๒ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๒๒๑๗ E-mail : mayazes@hotmail.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านพัก รื่นฤดี ๑๑๒/๓ หมู่ ๑ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๒๗๕ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
บ้านพักวังทอง ๕๐/๑ หมู่ ๓ ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๘๙๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๘๐ บาท
ฝรั่งบาร์ เกสท์เฮ้าส์ ๖๙/๓๖ ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๐๐๓, ๐ ๖๙๔๓ ๕๑๐๕ E-mail : farangbar@yahoo.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๕๐ บาท
เฟรม เกสท์เฮ้าส์ ๑๘๘/๒๐-๒๑ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๖, ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๗ www.chumphon-kohtao.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
ภราดร อินน์ ๑๘๐/๑๒ ซ.ภราดรอินน์ ถ.ศาลาแดง โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๐๐, ๐ ๗๗๕๑๑๕๙๘, ๐ ๗๗๕๑ ๐๖๑๕ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๑๑๑๒ www.chumphon-paradorn.com จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๓๘๐-๑,๒๔๐ บาท
มิกซ์ โฮเต็ล ๑๐๘/๘ หมู่ ๑ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ ต.บางหมาก โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๙๓๑-๓ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๓๐๐–๙๐๐ บาท
มรกต ชุมพร ๑๐๒–๑๑๒ ถ.ทวีสินค้า โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๖๒๘–๓๐, ๐ ๗๗๕๐ ๓๖๒๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๐๑๙๖ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒๘๐–๕๐๐ บาท
มายเฮ้าส์ รีสอร์ท ๕/๓๒ หมู่ ๑ ซ.ทางตัน ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๔๗๑๑ โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๔๗๔๑ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
โรงแรมชุมพร ๑๗๖/๑-๒ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๗๗๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐ บาท
วังไผ่ ๑๒๒ หมู่ ๓ ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๐๑๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๑๖๗๕ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
ศรีชุมพร ๑๒๗/๒๒–๒๔ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๒๘๐, ๐ ๗๗๕๑ ๑๙๐๒, ๐ ๗๗๕๑ ๑๓๗๙, ๐ ๗๗๕๗ ๐๙๓๖-๘ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๔๖๑๖ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๐๐ บาท
ศรีใต้ฟ้า ๗๓–๗๕ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๖๓ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๑๖๙๐ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๕๐ บาท
สายพิน รีสอร์ท ๘/๒๓ ต.วังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๖ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
สยามดรีมส์ เกสท์เฮ้าส์ ๑๑๖/๓๑ ต.ท่าตะเภา ถ.สุขเสมอ โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๗๙๐, ๐ ๗๒๖๙ ๓๖๖๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
สุริยา ๑๒๕/๒๔–๒๕ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๔๔ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๗๐–๒๖๐ บาท
สุริวงศ์ ชุมพร ๑๒๕/๓๐ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๒๐๓, ๐ ๗๗๕๑ ๑๓๙๗, ๐ ๗๗๕๑ ๑๘๐๙ จำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๒๖๐–๔๘๐ บาท
สวนแสงจันทร์ รีสอร์ท ๑๖/๔ หมู่ ๑ กม.๙ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ ต.ท่ายาง โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๓๔๓ www.suansangchan.com จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
สุขเสมอ เกสท์เฮ้าส์ ๑๑๘/๔ ถ.สุขเสมอ ซ.๘ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๔๓๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อินฟินิตี้ เกสท์เฮ้าส์ ๖๘/๒ ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๙๓๗ โทรสาร ๐๗๗๕๐ ๔๔๗๑ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
บ้านพักมยาเศส ๑๘๘/๑๓๙ ถนนศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.๐ ๗๗๕๐ ๓๕๑๑,๐๘ ๙๔๗๒ ๗๐๖๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๘๐ บาท e-mail : mayazes@hotamail.com
เอ็ม.ที.รีสอร์ท ๑๓ ม.๓ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๕๒-๓ ๐๘ ๙๕๐๕ ๒๔๙๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕๘๐๙๖ ราคา ๗๕๐-๙๕๐ บาท www.mtresort-chumphon.com e-mail :mt-resort@hotmail.com
หาดทรายรี
คุ้มทรายรี รีสอร์ท ๑๐๐/๒ หมู่ ๗ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๕๘ ๒๔๔-๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ทรายรี ลอด์จ ๑๐๐ หมู่ ๗ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๐๑๒, ๐ ๗๗๕๕ ๘๒๔๓ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๑๔๑ E-mail : sairee_lodges@hotmail.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐–๑,๐๐๐ บาท
น้องใหม่ รีสอร์ท ๓๘/๑ หมู่ ๗ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๐๐๒, ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๗๐, ๐ ๑๘๙๒ ๐๔๑๙, ๐ ๙๘๗๑ ๖๘๖๘ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านสวนอิ่มเพชร ๒๔ หมู่ ๕ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๑๓๖๑ ๑๑๙๓, ๐ ๑๒๔๕ ๐๙๒๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
หาดทราย รีสอร์ท ๙๙/๖-๗ หมู่ ๗ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๐๒๘-๙, ๐ ๑๙๗๐ ๓๐๓๓, ๐ ๑๗๑๙ ๖๖๘๐ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หมู่ ๕ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๔๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๔๕ E-mail : mukochumphon@yahoo.com จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
อ่าวทุ่งมะขามน้อย
เอ็ม.ที รีสอร์ท ๑๓ หมู่ ๓ โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๕๓ E-mail : mt@thaisouth.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๙๕๐ บาท
หาดภราดรภาพ
บ้านพักน้องนิว ๑๒๓/๕ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๔๗๐ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บ้านพักปาริชาติ ๒๘/๔ หมู่ ๔ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๗๔๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านพักสิริธิบ ๑๔/๔ หมู่ ๔ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๐๒๔ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านพักอิงทะเล ๑๒๓/๓ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๖๖๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๗๐๐ บาท
สวีท เกสท์เฮ้าส์ ๒๑/๒ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๓๒๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
แหลมเทียน รีสอร์ท ๘๑ หมู่ ๑ ต.หาดทรายรี โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๒๕๘๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๗๕๒ ๒๕๘๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๗๐๐ บาท
เกาะเสม็ด
ชุมพร เสม็ด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ๑๑๑ หมู่ ๑ ต.บางหมาก โทร. ๐ ๙๗๙๕ ๘๖๘๐, ๐ ๑๙๑๔ ๗๖๗๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๓๒ กรุงเทพฯ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๑๖ ๗๒๓๒ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อำเภอปะทิว
คลีน เวฟ รีสอร์ท ๕๔ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๕๑-๒, ๐ ๑๘๓๒ ๘๑๘๖ โทรสาร ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๕๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๒๐๐ บาท
เคหาสน์ ๒๘/๑ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๐๘, ๐ ๗๗๕๖ ๐๐๗๓ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๓๐๐ บาท
ครัว ริมเล รีสอร์ท ๓/๑ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๑๙ บังกะโล ๓ หลัง ราคา ๖๐๐–๙๐๐ บาท
จันทิมา รีสอร์ท ๙๙/๘ หมู่ ๕ ต.ปากคลอง โทร. ๐ ๑๐๐๖ ๘๐๐๑, ๐ ๙๐๖๗ ๔๓๙๕ โทรสาร ๐ ๓๒๖๙ ๙๕๑๓ www.chanthimaresort.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ๖๙ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๑๘๒๕ โทรสาร ๐ ๒๔๒๗ ๐๑๒๒ www.cabana.co.th E-mail : info@cabana.co.th
จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๑,๒๖๐-๒,๒๐๐ บาท (ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๔๕ รางวัลดีเด่นประเภทรายการนำเที่ยว)
ชวนฝัน ลอดจ์ ๕๔/๓-๖ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๓๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๒๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ซีไซด์ เกสท์เฮ้าส์ (ห่างจากหาดทุ่งวัวแล่นประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๑๔/๙ หมู่ ๘ ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๗๘, ๐ ๙๘๗๑ ๒๙๖๐, ๐ ๙๙๗๐ ๔๘๘๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ซี บีช รีสอร์ท ๔/๒ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๑๕-๖ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ตะวัน รีสอร์ท ๙/๒ หมู่ ๘ ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๐๑๑, ๐ ๙๒๙๒ ๔๑๔๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ทุ่งวัวแล่น รีสอร์ท ๖๑/๓ หมู่ ๘ ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๘๑, ๐ ๑๙๗๐ ๑๓๘๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
น้อยหน่า ๔/๖ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๓๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ปะทิว บีช รีสอร์ท หมู่ ๑ หาดบ่อเมา ตำบลชุมโค โทร. ๐ ๕๗๘๗ ๔๓๙๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
พิศณุภา สปา บีช รีสอร์ท ๙๑/๗ หมู่ ๑ หาดบ่อเมา ตำบลชุมโค โทร. ๐ ๖๒๐๙ ๕๒๘๓, ๐ ๙๗๔๒ ๑๓๑๗ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
พร อัมรินทร์ รีสอร์ท ๔๙/๑๔-๒๐ หมู่ ๖ อ่าวหินกบ ตำบลชุมโค โทร. ๐ ๖๒๐๙ ๕๒๓๘, ๐ ๑๗๘๗ ๘๗๗๐, ๐ ๑๙๖๘ ๘๓๒๑ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
วิว ซีฟู้ด รีสอร์ท ๑๓/๒ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๑๔, ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๑๖ บังกะโล ๑๘ ห้อง ราคา ๔๕๐–๙๐๐ บาท
สุภราช บีช รีสอร์ท ๔๐ หมู่ ๕ หาดสะพลี ตำบลสะพลี โทร. ๐ ๑๐๙๙ ๓๖๒๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
หาดสวย รีสอร์ท ๙/๖ หมู่ ๑ หาดบ่อเมา ต.ชุมโค โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๐๔๙, ๐ ๑๘๙๔ ๘๔๘๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
หาดสวรรค์ ๙/๑ หมู่ ๑ หาดบ่อเมา ต.ชุมโค โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๐๓๗, ๐ ๑๙๖๘ ๑๓๔๘ จำนวน ๕ หลัง
ราคา ๕๐๐ บาท
แหลมแท่น โฮม บีช รีสอร์ท ๘๓/๑๓ หมู่ ๑ หาดบ่อเมา ตำบลชุมโค โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๐๘๐, ๐ ๙๒๘๘ ๒๗๔๑ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
อาคาเดีย รีสอร์ท ๙๙/๑ หมู่ ๓ ต.ชุมโค โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๑๖๐๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๑๖๐๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๒๐ บาท
โฮมสเตย์ (บ้านกระดังงา) ๑๑๕ หมู่ ๖ ต.ปากคลอง โทร. ๐ ๖๐๖๘ ๙๗๖๖ ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท / คน / คืน (ติดต่อคุณอารียา วิชัยดิษฐ)
อำเภอหลังสวน
เก้าสิบเก้า เบย์ รีสอร์ท (ชายทะเลปากน้ำหลังสวน) ๙ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำหลังสวน โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๓๓
www.99bayresort.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ชายหาด รีสอร์ท ๒๓ หมู่ ๒ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๓๒๗, ๐ ๗๒๖๖ ๖๕๐๖ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๗๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๗๐๐ บาท
ธวัช ๑๓๕ ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๐๔๖, ๐ ๗๗๕๘ ๒๕๔๓ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๒๓๐–๔๕๐ บาท
บ้านพักทิวา ราตรี ๒๖ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำหลังสวน โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๑๑๙๘ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท
บ้านเล รีสอร์ท ๑๕๕ หมู่ ๔ ตำบลบางน้ำจืด โทร.๐ ๙๘๖๘ ๓๗๘๒ www.banlae.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
บ้านสันทราย ๕๙ หมู่ ๒ ตำบลบางน้ำจืด โทร. ๐ ๙๘๗๔ ๒๖๘๙, ๐ ๗๒๗๗ ๒๕๑๕ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
พีเอ็น ซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท ๕๗ หมู่ ๑ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๑๙, ๐ ๙๕๘๘ ๐๒๔๔ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๘๖ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๔๐๐–๓,๐๐๐ บาท
ภูผา กรีนวิว รีสอร์ท ๘๑ หมู่ ๒ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๓๔-๕ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
โรงแรมชุมทอง ๒๑๙ หมู่ ๗ ต.นาขา โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๑๔๔๐ โทรสาร ๐ ๗๗๕๘ ๑๔๐๔ จำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๒๔๐-๔๐๐ บาท
อวยชัย แกรนด์ ๓๖๖ หมู่ ๔ ต.วังตะกอ โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๕๑๙๖-๗, ๐ ๗๗๕๔ ๕๐๕๖ โทรสาร ๐ ๗๗๕๔ ๕๑๙๘ จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ไอน้ำเค็ม ๑๐๐ หมู่ ๑๔ กลางอ่าว-คอเขา ต.บางมะพร้าว โทร. ๐ ๔๐๖๓ ๓๗๙๕, ๐ ๑๗๘๗ ๘๙๒๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
โฮมสเตย์ (เกาะพิทักษ์) ตั้งอยู่บนเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๑๐๙๓ ๑๔๔๓, ๐ ๙๐๑๘ ๐๖๔๔ ราคา๔๕๐-๗๐๐ บาท/ คน (รวมอาหาร ๓ มื้อ)
อำเภอทุ่งตะโก
เขาปีบ เกสท์เฮ้าส์ ๑๐๒/๑ หมู่ ๖ ต.ทุ่งตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๘๔ โทรสาร ๐ ๗๗๕๘๕ ๑๔๗ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๖๐-๓๘๐ บาท
ชุมพร ซันนี่ บีช รีสอร์ท ๓๙๓ หมู่ ๑ หาดอรุโณทัย ต.ปากตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๑๔๘, ๐ ๑๖๒๐ ๘๖๔๘ กรุงเทพฯ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๕๕๑๕ www.sunnybeachresort.com จำนวน ๒๒ หลัง ๙๕๐ - ๑,๑๕๐ บาท
ธูษิฏา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๕๙/๙ หมู่ ๑ ต.ปากตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๗๓-๔, โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๕๐ www.tusitaresort.com จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓,๙๐๐-๑๑,๘๐๐ บาท
ปากตะโก พลาซ่า ๒๕๙/๙ หมู่ ๑ ต.ปากตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๔๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
รุ่งอรุณ รีสอร็ท ๒๖๒/๖ ริมหาดอรุโณทัย ถ.เลียบทะเล ต.ปากตะโก โทร./โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๙๑๖๑ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
อำเภอสวี
ทรายรี สวี รีสอร์ท (ติดชายหาดทรายรีสวี) ๑๒๑ หมู่ ๘ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๔๘๔๓ ๓๕๗๘ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๗๕๐ บาท
มุกดา รีสอร์ท ๑๐๐/๒๕ ถ.เพชรเกษม หลัก กม.ที่ ๓๓-๓๔ หมู่ ๔ ต.สวี โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๒๘๒, ๐ ๔๑๕๔ ๑๓๙๓ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ริมน้ำ เกสท์เฮ้าส์ ๓๐๙/๑ หมู่ ๕ ถ.เพชรเกษม (ถ.ชุมพร-หลังสวน) ต.นาโพธิ์ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๒๙๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๙๐๙๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
โรงแรม บ้านสวน ๕๗/๑ หมู่ ๔ ต.สวี โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๗๐๙๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
สวี การ์เด้นอินน์ ๑๕๖ หมู่ ๗ ต.นาโพธิ์ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๒๒๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
อำเภอท่าแซะ
แก่งเพกา รีสอร์ท ๑๖๘ หมู่ ๓ ต.ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๔๑๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๕๔๑๙ www.kangpheka.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๘๐-๖๘๐ บาท
จัมโบ้ เฮ้าท์ ๑๓๐/๓ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๙๔๓๖, ๐ ๗๗๕๙ ๙๐๐๔ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
อำเภอละแม
ทะเลงาม รีสอร์ท ๘ หมู่ ๙ ต.สวนแตง (ติดหาดทะเลงาม) โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๐๑๕๖ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๒๕๐-๑,๐๐๐ บาท
โรงแรมลัดดา เฮ้าส์ ๑๘๑ หมู่ ๙ ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.ละแม โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๙๐๕๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
สนทราย รีสอร์ท ๘๑ หมู่ ๑ ชายหาดปากน้ำละแม ต.ละแม โทร. ๐ ๔๑๘๙๔๘๑๑, ๐ ๙๕๘๗ ๖๖๘๑, ๐ ๗๗๕๔ ๙๐๗๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
อำเภอพะโต๊ะ
บ้านภูฟ้า รีสอร์ท หมู่ ๔ ต.ปากทรง โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๐๐๕๕, ๐๗๗๕๒ ๐๐๗๕, ๐ ๗๘๒๑ ๘๗๐๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
พะโต๊ะ รีสอร์ท หมู่ ๕ ต.พะโต๊ะ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๒๓, ๐ ๙๕๐๕ ๔๘๓๒, ๐ ๑๒๗๒ ๘๐๑๒ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ภูขวัญเมือง รีสอร์ท ๑๕๓ หมู่ ๘ ต.พะโต๊ะ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๕๗, ๐ ๗๘๘๗ ๖๖๙๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
ภูน้ำใส ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท ต.ปากทรง โทร. ๐ ๑๘๙๕ ๔๙๗๘, ๐ ๗๗๕๗ ๖๓๑๖-๙ E-mail : phunamsai@yahoo.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท

• ภัตตาคาร - ร้านอาหาร  จ.ชุมพร

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
แก้วสุกี้ ๕๘/๓๕ ต.ท่าตะเภา ถ.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๖๓๖๖ สุกี้ยากี้ อาหารตามสั่ง (เปิด ๑๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.)
กานดา ๒๘๒/๑๒–๑๔ ถ.ปรมินมรรคา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๗๐๗ อาหารไทย-ฝรั่ง (เปิด ๐๗.๐๐–๑๗.๐๐ น.)
ข้าวแกงป้าเล็ก ข้างซอยปรมินทรมรรคา ๑๓ (วัดโพธิคาราม) ต.นาทุ่ง อาหารเช้า (เปิด ๐๔.๓๐-๐๘.๐๐ น.)
ครัวเจ๊อ่าง ๑๒๑ หมู่ ๔ หาดภราดรภาพ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๐๘๗, ๐ ๑๙๗๘ ๐๔๘๕ อาหารทะเล (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
โคโซซูชิ ถ.ประชาอุทิศ โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๒๓๙-๔๐ อาหารญี่ปุ่น
คุณสาหร่าย ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๗๒๒๓-๔ อาหารไทย
จันทร์สม คาเฟ่ (โรงแรมจันทร์สมชุมพร) ๑๘๘/๑๓๘ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๐๒ อาหารไทย-จีน- ฝรั่ง (เปิด ๐๖.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.)
ฉั่วคุ้ยกี่ ๕๙-๖๑ ต.ท่าตะเภา ถ.ศาลาแดง (ใกล้สี่แยกสินฟ้า) โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๓๓, ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๒๗ อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง (เปิด ๐๘.๓๐–๒๓.๐๐ น.)
ตั้งซุ่นกี่ ๒/๔ ถ.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๒๐, ๐ ๗๗๕๐ ๒๔๒๐ อาหารไทย-จีน (เปิด ๐๘.๐๐–๒๑.๓๐ น.)
บุญรวย โภชนา ๓๑๑ หมู่ ๑ ถ.อาภากร ต.นาชะอัง โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๖๓๙ ขนมจีน ข้าวแกง (เปิด ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.)
เฟรม อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง แอนด์ เบเกอร์รี่ ๑๘๘/๒๐-๒๑ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๖, ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๗ (เปิด ๐๔.๓๐-๒๔.๐๐ น.)
ภราดรภาพ ๒ หมู่ ๔ หาดภราดรภาพ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๔๐๑ อาหารทะเล (เปิด ๐๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
มัลลิกา ๑๐๘/๘ หมู่ ๑ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ อยู่ในโรงแรมมิกซ์ โฮเต็ล โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๒๙๑ อาหารไทย (เปิด ๐๗.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
มาดามอ้วน ๑๘๔/๙ ถ.ศาลาแดง (ตรงข้ามโรงแรมภราดรอินน์) โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๑๙๙ อาหารเวียดนาม-ยุโรป (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ไม้เกวียน ๑๑/๑ หมู่ ๓ ต.บ้านนา โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๔๕๓๑ อาหารไทย
ร้านนกน้อย ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๖๓๘๖ ข้าวต้มโต้รุ่ง (เปิด ๑๕.๓๐-๐๔.๐๐ น.)
ลุย ๓๒/๖ หมู่ ๔ หาดภราดรภาพ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๑๓๕, ๐ ๗๗๕๒ ๒๒๓๓ อาหารทะเล (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
สุกี้ รถไฟ ๒๗๕/๑-๓ ถ.ไตรรัตน์ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๖๒๑ สุกี้ยากี้
สวนอาหารเพื่อนใจ ต.ท่าตะเภา ด้านหลังสถานีรถไฟชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๔๘๐, ๐ ๗๗๕๐ ๓๘๙๘ อาหารไทย-ฝรั่ง-ทะเล-จีน (เปิด ๑๐.๐๐–๐๑.๐๐ น.)
สวนอาหารรินทร์ ๑๑๘ ถ.กรมหลวงชุมพร ใกล้สถานีรถไฟชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๓๑, ๐ ๗๗๕๐ ๑๙๕๕ อาหารไทย-จีน (เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ปาปา ซีฟู้ด ๑๘๘/๑๘๑ ถ.ศาลาแดง ด้านหลังห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยน โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๙๗๒ อาหารไทย-ทะเล (เปิด ๑๖.๐๐–๐๔.๐๐ น.)
รุ่งทิพย์ ถ.ประชาอุทิศ (เยื้องศูนย์ยามาฮ่า เจริญพงศ์ ๒) โทร. ๐ ๙๑๒๒ ๕๙๘๗ อาหารไทย
ไอ้หย๋าอาตือ ๑๘๘/๑๑๐ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา (ใกล้ห้างโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์) โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๙๐๑ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ อาหารตามสั่ง (เปิด ๐๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.)
อำเภอปะทิว
คลีนเวฟ ๕๔ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๒๑-๒ อาหารไทย อาหารทะเล
เจริญ ซีฟู๊ด หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๐๗ อาหารไทย อาหารทะเล
เรือนชะเมา ๓๖ หมู่ ๖ ต.ชุมโค (ติดชายทะเลบ่อเมา) โทร. ๐ ๕๙๖๔ ๑๘๐๘, ๐ ๖๒๗๔ ๓๕๖๐ อาหารทะเล (เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ระเบียงทะเล (อยู่ภายในชุมพรคาบาน่า) หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๕-๗ อาหารทะเล อาหารไทย –จีน-สากล (เปิด ๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.)
วิว ซีฟู๊ด หาดทุ่งวัวแล่น หมู่ ๘ ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๑๔ อาหารไทย อาหารทะเล
อำเภอหลังสวน
เก้าสิบเก้า เบย์ รีสอร์ท (ชายทะเลปากน้ำหลังสวน) ๙ หมู่ ๔ ต.ปากน้ำหลังสวน โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๓๓ อาหารทะเล (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ครัวริมเล (ชายทะเลปากน้ำหลังสวน) ตรงข้ามเรือจำลองจักรีนฤเบศร ๖๖๙ หมู่ ๓ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๙๙ อาหารทะเล (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น)
ชายหาด ซีฟู้ด (ติดชายทะเลอ่าวบางน้ำจืด) ๒๓ หมู่ ๒ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๓๒๗, ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๗๔ อาหารทะเล (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
พี.เอ็น ซีฟู้ด ๕๗ หมู่ ๑ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๑๙, ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๓๘ อาหารทะเล (เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ภูผา กรีนวิว ซีฟู้ด ๘๑ หมู่ ๒ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๓๔-๕ อาหารทะเล (เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ร้านอาหารกำนัน (ชายทะเลปากน้ำหลังสวน) ตรงข้ามเรือจำลองจักรีนฤเบศร ๖๒๙ หมู่ ๓ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๘๙๒ ๒๗๙๑, ๐ ๙๘๗๑ ๔๐๒๓, ๐ ๙๕๙๑ ๐๔๒๑ อาหารทะเล หมูย่างเกาหลี (เปิด ๑๕.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สันทราย ซีฟู้ด ๕๙ หมู่ ๒ ต.บางน้ำจืด ถ.ปากน้ำ-หลังสวน โทร. ๐ ๙๘๗๔ ๒๖๘๙, ๐ ๗๒๖๗ ๒๕๑๕
อาหารทะเล (เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
แหลมริ่ว ๙๔ หมู่ ๔ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๙๒๙๒ ๓๙๒๔ อาหารทะเล (เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
แหลมหญ้า ซีฟู๊ด ๑๒๙ หมู่ ๓ ต.บางน้ำจืด โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๑๖๕๕, ๐ ๖๒๖๙ ๒๒๖๕ อาหารไทย อาหารทะเล
อำเภอท่าแซะ
แก่งเพกา รีสอร์ท ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๔๑๕-๖ อาหารไทย อาหารทะเล
ซุ้มเวียง ต.ท่าแซะ โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๙๐๓๗ อาหารไทย
มุกดา ต.ท่าแซะ โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๙๑๐๗, ๐ ๗๗๕๙ ๙๐๕๘ อาหารไทย
อำเภอทุ่งตะโก
ซันนี่บีช ซีฟู้ด ๓๙๓ หมู่ ๑ หาดอรุโณทัย ต.ปากตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๑๔๘ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง (๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ครัวท่านขุน ๒๖๒/๖ ริมหาดอรุโณทัย ถ.เลียบทะเล ต.ปากตะโก โทร./โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๙๑๖๑ อาหารไทย - ทะเล (เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ปากตะโก ซีฟู้ด ๒๕๙/๙ หมู่ ๑ ต.ปากตะโก โทร.๐ ๗๗๕๗ ๙๐๔๔ อาหารทะเล (เปิด ๐๖.๐๐-๒๑.๓๐ น.)
เมอร์รายา ๒๕๙/๙ หมู่ ๑ ต.ปากตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๗๓-๔ อาหารอิตาเลี่ยน ไทย (เปิด ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
เรือนถุงทอง ใกล้สี่แยกเขาปีบ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๕๑๘ อาหารไทย
สวนนายดำ ๑๙๙ หมู่ ๗ ต.ตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๓๓๘-๙ อาหารไทย กาแฟ
อำเภอสวี
ร้านอาหาร สุนีย์ ๑๔๒ ต.นาโพธิ์ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๑๕๙ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง (เปิด ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สวี ซีฟู้ด หาดทรายรีสวี ๓๔/๒ หมู่ ๘ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๓๐๕ อาหารทะเล อาหารอีสาน (เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
อำเภอละแม
ขาหมูนกน้อย ๑๗๙ หมู่ ๗ ริมทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ กม.ที่ ๘๗ ต.ละแม โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๙๐๒๓ (เปิด ๐๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.)

• เทศกาลและงานประเพณี จ.ชุมพร

เทศกาลและงานประเพณี
   งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน พิธีปล่อยแพลงน้ำในแม่น้ำหลังสวน แข่งขันล่องแพ ประกวดธิดาพะโต๊ะ และการประกวดร้องเพลง
งานวันผลไม้หลังสวน จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณเดือนสิงหาคม มีการประกวดผลไม้ ตลาดนัดผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
   งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน จัดในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หรือเดือนตุลาคม หลังเทศกาลทอดกฐินมีกิจกรรม คือ การแห่เรือพระโดยจะมีเรือพระจากวัดต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาร่วมแห่ และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ำหลังสวน “ขึ้นโขนชิงธง”
งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” ของชาวชุมพร และพระบิดาของกองทัพเรือไทยในงานมรนิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้และการแสดงมหรสพ
   เทศกาลงานโลกทะเลชุมพร จัดขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม บริเวณหาดทรายรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ตลอดจน กระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมในงานคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เป็นต้น
   งานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นที่ “คลองหัววังพนังตัก”ตำบลนาชะอัง บริเวณหนองใหญ่ ถนนอำเภอเมือง อำเภอปะทิว ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
   เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ จัดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง โทร.0-7752-0075
งานเทศกาลถือศีลกินเจ “กินผัก..ไหว้พระ ด้วยผลไม้ มงคล..ที่ชุมพร” จัดตรงกับวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ของจีนประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี ในช่วงจัดงานนอกจากจะได้ปฏิบัติธรรม กินเจ ไหว้พระด้วยผลไม้มงคล 5 ชนิด และมีพิธีกรรมต่างๆ เช่น ลุยไฟ สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ โดยพิธีต่างๆ ส่วนใหญ่จัดที่ โรงเจลิบฮกตั้ว

กิจกรรมการท่องเที่ยว....ที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
• ดำน้ำชมปะการังและโลกแสนสวยใต้ทะเล
   ชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่ รวมทั้งสิ้น 44 เกาะ เป็นแนวปะการังน้ำตื้น 40 เกาะ เช่น ปะการังสมอง เขากวาง จาน และดอกไม้ทะเล ส่วนอีก 4 เกาะ เป็นแนวปะการังน้ำลึก เช่น ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำทะเล ปะการังสีดำ แนวปะการังเหล่านี้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปลาที่พบในแนวปะการังหลายชนิดในบริเวณนี้มักไม่ค่อยพบในบริเวณอื่น โดยแหล่งดำน้ำของชุมพร มีแหล่งดำน้ำลึก (สกูบ้าไดว์วิ่ง)ได้แก่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะหินแพ เกาะหลักง่าม เกาะทะลุ เกาะกะโหลก เกาะหลักแรด (ความลึก ระหว่าง 50-100 ฟุต) เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ (ความลึก 90 ฟุต) ส่วนแหล่งดำน้ำตื้น(สกินไดว์วิ่ง)ได้แก่ เกาะมาตรา เกาะทองหลาง เกาะแรด เกาะสาก เกาะไข่ เกาะจระเข้
• ล่องเรือชมหิ่งห้อย
   ล่องเรือสูดอากาศ บริสุทธิ์ ตามลำน้ำท่าตะเภาและต้นลำพู 2 ข้างทางหิ่งห้อยเกาะต้นลำพูประดุจแสงไฟระยิบระยับบนต้นคริสมาสต์ สนใจติดต่อคุณทิพรัตน์ ยันศรีสิริชัย โทร.0-7752-1975-6,0-1597-6042 ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท โทร.0-7756-0247
• ดูนก
   ชุมพร มีพื้นที่ ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ดังนั้นจึงมีนกนาๆ ชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนนมาก โดยเฉพาะนกที่อาศัยในบริเวณป่าชายเลนเช่น นกชายเล นกลุมพูอกแดง (นกหายาก) นกอีโก้ง นกหัวโตกินปู นกกระติ๊ดสีอิฐ ฯลฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร โทร.0-7758-1445 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง โทร. 0-7752-0075
• ปั่นจักรยานท่องเที่ยว
   ชุมพรมีเส้นทางเลียบชายทะเล ตั้งแต่อำเภอปะทิวจรดอำเภอละแม ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะแก่การปั่นจักรยานท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธเนศ พูนปัญญาวงศ์ (ประธานชมรมจักรยานชุมพร) โทร.0-1968-4635
• ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   ท่องเที่ยวตามเส้นทางสวนเกษตรเมืองชุมพร ได้แก่ สวนทุเรียน ส่งออก,สวนส้มโชกุน,สวนสมุนไพร 1,000 กว่าชนิด,บริการอบนวดสมุนไพร,สวนกาแ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรจังหวัดชุมพร โทร.0-7751-1068

• ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กลุ่มแม่บ้านบาติกผาแดง ๑๒/๓ หมู่ ๑ ต.หาดทรายรี อ.เมือง โทร. ๐ ๑๒๗๐ ๑๘๘๖, ๐ ๖๒๘๐ ๓๖๓๘ (จำหน่ายและรับสั่งทำผ้าบาติก) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
กลุ่มอาชีพสุขเสมอ ๓๒๗/๔ ถ.ประชาอุทิศ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๖๗๗๓, ๐ ๑๕๙๗ ๗๒๔๑ (สมุนไพรปรับอากาศ สปาแห้ง ผลิตภัณฑ์ความหอมและใช้เพื่อดับกลิ่น)
ชุมพร รังนก ๑๒๒ ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๓๓๑ (จำหน่ายรังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
ยุ้ย บาติก ๒๐ หมู่ ๑ ต.หาดทรายรี อ.เมือง โทร. ๐ ๙๖๕๑ ๙๕๐๐ (จำหน่ายและรับสั่งทำผ้าบาติก) เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ร้านผาแดง บาติก มินิมาร์ท ๑๑/๒ หมู่ ๑ ต.หาดทรายรี อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๘๙๕, ๐ ๗๘๘๖ ๔๕๖๙ (จำหน่ายผ้าบาติก) เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ร้านกัญญ์วรา ของฝาก ๗๐ หมู่ ๑ ต.หาดทรายรี อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๙๘๗, ๐ ๕๐๖๘ ๓๕๗๐ (จำหน่ายปลาหมึกแห้ง กะปิ และผลิตภัณฑ์จากทะเลตากแห้ง) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ร้านหนุ่มสาว ๑๒/๒ หมู่ ๑ ต.ท่ายาง ถ.ปากน้ำ-ชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๒ ๑๘๘๙ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบช็อคโกแล็ต และสินค้าโอทอป) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ร้านปั้นแต่ง ชุมชนสุขเสมอ ๒๕/๕ ถ.สุขเสมอ โทร. ๐ ๖๕๙๖ ๑๓๙๐ (จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
สวนส้มนายดำ ๑๙๙ หมู่ ๗ ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๓๓๘-๙ (จำหน่ายส้มโชกุน ผลิตภัณฑ์โอทอป) เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.

บริษัทนำเที่ยวและรถเช่า
เกียรติ ทราเวล ๑๑๕ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๑๒๗
ชุมพร แอนด์ เซาท์เทิร์น เลเชอร์ ๖๘/๑๐ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๐๐๑
ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ๖๙ หมู่ ๘ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี โทร. ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๑๘๒๕ โทรสาร ๐ ๒๔๒๗ ๐๑๒๒ www.cabana.co.th
ซีซ่า ทราเวล ๒๒๐ หมู่ ๑๐ ท่าเรือเกาะเต่า ต.ท่ายาง อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๐๒๒๐, ๐ ๙๘๗๑ ๒๙๖๐
นิว อินฟินีตี้ ทราเวล เอเยนซี่ ๖๘/๒ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๐๑๗๖, ๐ ๗๗๕๐ ๑๙๓๗, ๐ ๙๖๘๗ ๑๘๒๕ E-mail : new_infinity@hotmail.com
เฟรมทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส ๑๘๘/๒๐-๒๑ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๖, ๐ ๗๗๕๗ ๑๐๗๗ www.chumphon-kohtao.com
รุ่งนภา ทัวร์ ๒๑๒ หมู่ ๑๐ ถ.ชุมพรปากน้ำ (สายเก่า) ต.ท่ายาง อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๕๒-๔
ฤทัยทราเวลแอนด์เซอร์วิส ๑๑๓ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๑๖๐๖ ๓๑๐๔
เอกวิญญ์ ทัวร์ ๑๐๘/๑๗ ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๙๘๐, ๐ ๙๔๗๔ ๓๗๐๔

บริษัทนำเที่ยวทางน้ำ
เกษร ทัวร์ ๑๐/๔ หมู่ ๑๕ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๘๕, ๐ ๑๗๙๗ ๓๓๘๖ โทรสาร ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๘๖
พะโต๊ะ รีสอร์ท (ล่องแพ) หมู่ ๕ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๒๓, ๐ ๙๕๐๕ ๔๘๓๒, ๐ ๑๒๗๒ ๘๐๑๒
ไพโรจน์ สปีด โบ๊ท ทัวร์ (เรือเร็วนำเที่ยว ดำน้ำ ดูปะการัง) ๑๐๕/๔ หมู่ ๖ ต.หาดทรายรี อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๘๑๑๙, ๐ ๑๐๘๙ ๗๓๕๙
มาลินบริการล่องแพ (ล่องแพ ทัวร์ป่า เที่ยวน้ำตก แคมปิง) ) ๗๕/๓ หมู่ ๘ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๕๓, ๐ ๑๐๘๑ ๐๘๒๔, ๐ ๙๕๙๒ ๘๓๗๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (เรือล่องแม่น้ำหลังสวน) ๑๕๖ หมู่ ๔ ต.หาดยาย อ.หลังสวน โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๔๔๐๖

สปา
เซ้นส์ สปา ๒๕/๒๔ หมู่ ๗ ถ.ชุมพร-ปากน้ำ อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๖๒๘ (เปิด ๐๙.๓๐-๒๐.๐๐ น.)
แพรี สปา (อยู่ภายในธูษิฏา รีสอร์ท แอนด์ สปา) ๒๕๙/๙ หมู่ ๑ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๗๓-๔, โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๙๐๕๐ www.tusitaresort.com (เปิด ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๙๘๑
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๕๑
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๒๔
โรงพยาบาลจังหวัด โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๖๗๒
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๖๘๐๓
กองกำกับการตำรวจภูธร โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๑๐๓๙
สถานีรถไฟชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๐๓
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชุมพร โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๑๒, ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๒๘
ตำรวจทางหลวง โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๔๒๐๐-๑, ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต ๕
๕ ถนนตลาดใหม่ บ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๑๘๒๘, ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๘๒๘
E-mail : tatsurat@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ: สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๔๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๔๘๓๔
เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.

ศูนย์ท่องเที่ยวและที่พักริมทางชุมพร
หมู่ ๒ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐
โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๖๑๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๖๑๙๑
เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

ชุมพร จังหวัดชุมพร โรงแรมชุมพร, ทัวร์ชุมพร
ประตูปักษ์ใต้  ไหว้เสด็จในกรม  ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร    
• ดำน้ำดูปะการังใต้ะเลชุมพร
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน