บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน
• อิหร่าน เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
โรงแรมกรุงเตหะราน
โรงแรมกรุงเตหะราน
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์
ชาวพื้นเมืองอะบียาเน่ห์
ชาวพื้นเมืองอะบียาเน่ห์
สาวอิหร่าน
สาวอิหร่าน
ถ่ายกับไกด์อิหร่าน
ถ่ายกับไกด์อิหร่าน
สาวอิหร่าน พบเธอที่อะบียาเน่ห์
สาวอิหร่าน
เด็กนักเรียนอิหร่านที่พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
เด็กนักเรียนอิหร่านที่พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
• อิหร่าน
• เดิมประเทศอิหร่านใช้ชื่อประเทศว่าเปอร์เซีย โดยในสมัยต่อมาในช่วงที่เยอรมนีรุ่งเรืองในยุโรป กษัตริย์เปอร์เซียเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศอิหร่าน ซึ่งแปลว่าประเทศของชาวอารยัน (Aryan/ Arian) เพื่อให้ชื่อประเทศมีความเกี่ยวโยงกับเชื้อชาติดั้งเดิม เพื่อหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้น และภายหลังการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี ค.ศ. 1979 ชื่อทางการของประเทศอิหร่านได้เปลี่ยนเป็น Islamic Republic of Iran จนถึงทุกวันนี้
• นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวอิหร่านหรือเปอร์เซียในขณะนั้น เข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาในบริเวณสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คนไทยนิยมเรียกชาวเปอร์เซียว่า แขกเทศหรือแขกเจ้าเซน โดยชาวเปอร์เซียเฉพาะสมัยพระเจ้าธรรมราชาและพระนารายณ์มหาราช มีชาวอิหร่านเข้ามารับราชการเป็นจำนวนมาก โดยที่สำคัญคือพระยาเฉกอะหมัด (Shake Ahmad) หรือเจ้าพระยาบวรราชนายก ปฐมจุฬาราชมนตรี ต้นสกุลบุนนาค โดยชาวอิหร่านและลูกหลานไทยผู้สืบเชื้อสายชาวอิหร่านมีมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งด้านสถาปัตยกรรม (การก่ออิฐเป็นลายและช่องลม) ภาษาศาสตร์ (คำว่าสบู่และกุหลาบ) และอาหาร (แกงมัสมั่น) ให้ไว้กับสังคมไทยเป็นจำนวนมาก
• ชาวอิหร่านมีความรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมองภาพลักษณ์ของไทยในทางที่ดี ทั้งสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต แต่ชาวอิหร่านจำนวนไม่น้อยก็มีทัศนคติในทางลบกับผู้หญิงไทยโดยเฉพาะหนุ่มอิหร่านที่เคยไปเที่ยวพัทยาหรือพัฒนพงศ์
• อิหร่าน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งช่วงก่อนปี พ.ศ. 2478 ชาวตะวันตกเรียกว่า เปอร์เซีย
• อิหร่านมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดต่อกับปากีสถาน (909 กิโลเมตร) และอัฟกานิสถาน (936 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับเติร์กเมนิสถาน (1,000 กิโลเมตร) ทิศเหนือจรดทะเลแคสเปียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับอาเซอร์ไบจาน (500 กิโลเมตร) และอาร์เมเนีย (35 กิโลเมตร) ตุรกี (500 กิโลเมตร) และอิรัก (1,458 กิโลเมตร) ส่วนทิศใต้จรดอ่าวเปอร์เซีย (ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้) และ อ่าวโอมาน (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
• ในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) การปฏิวัตินำโดยอายะตุลลอฮ์ โคมัยนี (Ayatollah Khomeini) ทำให้มีการก่อตั้งเป็น สาธารณรัฐอิสลามโดยโค่นล้มราชวงศ์ปาห์ลาวีที่ปกครองภายใต้สาธารณรัฐอิสลามเทวาธิปไตย (theocratic Islamic republic) ทำให้ชื่อเต็มของประเทศนี้ในปัจจุบันคือ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
• ภูมิศาสตร์
• ลักษณะภูมิประเทศมากกว่าร้อยละ 95 เป็นที่สูงในลักษณะของเทือกเขาสูงและที่ราบสูง เทือกเขาสูงที่ปรากฏในอิหร่านมี 2 เทือกเขาคือ เทือกเขาเอลบูร์ซทางตอนเหนือวางตัวขนานกับชายฝั่งทะเลแคสเปียน และเทือกเขาซากอส วางตัวขนานกับอ่าวเปอร์เซีย เทือกเขาทั้งสองวางตัวแยกออกมาจากอาร์เมเนียนนอต ขณะที่ที่ราบสูงจะอยู่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบผืนใหญ่ครอบคลุมพื้นเกือบทั้งประเทศต่อเนื่องเข้าไปถึงอัฟกานิสถานและปากีสถาน ส่วนภูมิประเทศชายฝั่งจะปรากฏอยู่ 2 บริเวณคือ ตอนเหนือเป็นชายฝั่งทะเลแคสเปียน ส่วนด้านตะวันตกเฉียงใต้และด้านใต้เป็นชายฝั่งราบของทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซีย
• การเมืองการปกครอง
• ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) กำหนดให้อิหร่านเป็นสาธารณรัฐอิสลาม โดยมีโครงสร้างดังนี้
• ประมุขสูงสุด (Rahbar) ประมุขสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันคือ อะลี คอเมเนอี (เกิดเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2482) เป็นผู้นำสูงสุดทั้งฝ่ายศาสนาจักรและอาณาจักร
• ประธานาธิบดี (Ra'is-e Jomhoor) เป็นตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทุก ๆ 4 ปี และจะได้รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 2 สมัย ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร ถึงแม้ประธานาธิบดีจะได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็ตาม แต่อาจถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยประมุขสูงสุดได้
• การแบ่งเขตการปกครอง
• ประเทศอิหร่านแบ่งออกเป็น 30 จังหวัด (provinces - ostanha) แต่ละจังหวัดปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
• ประชากร
• อิหร่านเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา แต่ทั้งหมดนั้นได้หลอมรวมกันอยู่ภายใต้กรอบของวัฒนธรรมเปอร์เซีย
• ภาษา
• ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั้นใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาถิ่นอื่นๆ นั้น มีภาษาอาเซอร์ไบจาน ภาษาเคิร์ด ภาษาลูร์ ภาษาบาลูจี ภาษาอาหรับ
• ศาสนาในประเทศอิหร่าน
• ประเทศอิหร่านมีศาสนาประจำชาติคือ ศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์อิสนาอะชะรียะห์ ซึ่งมีศาสนิกชนร้อยละ 90 ของประชากร ส่วนศาสนาอิสลามนิกายซุนนี มีร้อยละ 5 ซึ่งศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดและชาวบาลูจี ส่วนอีกร้อยละ 2 คือศาสนิกชนนอกศาสนาอิสลามถือเป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่ ศาสนาบาไฮ ศาสนาพื้นเมืองของชาวมันเดียน ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพื้นเมืองของชาวยัซดาน ศาสนายาร์ซาน ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์
• วัฒนธรรมอิหร่าน
• วัฒนธรรมอิหร่านเป็นวัฒนธรรมผสมผสาน ระหว่างยุคก่อนอิสลามและยุคอิสลามเข้าไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมอิหร่านถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในตะวันออกกลางและในเอเชียกลาง และมีความรุ่งเรืองมายาวนานกว่าสองพันปี โดยเฉพาะยุคซาสซานิยะห์ ถือเป็นยุคที่มีความสำคัญของอิหร่านที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีน โรมัน และอินเดียเข้าไว้ด้วยกันและมีอิทธิพลต่อยุโรปตะวันตกและแอฟริกา ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวมีบทบาทโดดเด่นก่อให้เกิดศิลปะยุคกลางทั้งในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวได้ถูกยกยอดไปที่วัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งกลายเป็นการเรียนรู้แบบอิสลามที่ทำให้เกิดความเจริญทางด้านภาษาศาสตร์, วรรณคดี นิติศาสตร์ ปรัชญา การแพทย์ สถาปัตยกรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางส่วนได้ก่อกำเนิดจากยุคซาสซานียะห์และเผยแพร่ไปสู่โลกมุสลิมภายนอก
วัฒนธรรมอิสลามได้แทรกซึมเข้าสู่วัฒนธรรมของอิหร่านอย่างแพร่หลาย ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการระลึกถึงอิหม่ามฮุเซนในวันอาชูรอ ซึ่งมีการรวมตัวของชาวอิหร่านมุสลิม ชาวคริสต์อาร์เมเนีย และชาวโซโรอัสเตอร์ที่มีส่วนร่วมในการไว้ทุกข์ให้กับผู้พลีชีพในการสู้รบที่กัรบาละห์ และวิถีชีวิตของชาวอิหร่านในยุคปัจจุบันก็ยังคงอิงอยู่กับศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ และสิ่งต่าง ๆ ยังคอยย้ำเตือนให้ชาวอิหร่านระลึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของตน
• ดนตรี
• ดนตรีของอิหร่านความสัมพันธ์กับเครื่องดนตรีในแถบตะวันออกกลางและเอเชียกลาง รวมไปถึงแถบอินเดีย แม้บางส่วนจะมาจากแอฟริกา และในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็มีการหลั่งไหลเข้ามาของดนตรีตะวันตก เพลงของอิหร่านจะใช้ทักษะการใช้เสียงผ่านช่องปาก, การฟัง และการเรียนรู้
นักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงก่อนการปฏิวัติคือ ฆามัรอัลโมลูก วาซิรี ผู้ที่ได้สมญานาม "ราชินีเพลงแห่งเปอร์เซีย" ถือเป็นนักร้องหญิงคนแรกของอิหร่านที่ปราศจากฮิญาบ ตามพระราชประสงค์ในชาห์เรซา ปาห์ลาวี แต่ภายหลังการปฏิวัติอายะตุลลอฮ์ โคมัยนี เคยกล่าวถึงดนตรีตะวันตกว่ามีอิทธิพลทำลายจิตใจมนุษย์ เพราะมันทำให้เพลิดเพลิน ทำให้มีความสุข หลอนจิตใจให้ยินดี ซึ่งก็เหมือนยาเสพติดนั่นเอง ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะหานักร้องหญิงอิหร่าน เพลงที่นักร้องหญิงอิหร่านร้องส่วนใหญ่ก็เป็นเทปที่อัดก่อนการปฏิวัติทั้งสิ้น และนักร้องก็เสียชีวิตไปแล้ว
เพลงที่มีผู้หญิงร้องของอิหร่านมีสองประเภท คือ บทกลอนหรือนิทานโบราณของกวีเปอร์เซียที่บรรยายถึงธรรมชาติ และอีกประเภทคือเพลงรักที่อัดก่อนการปฏิวัติ สำหรับเพลงสมัยใหม่ที่ขับร้องโดยนักร้องหญิงนั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ก็มีการผลิตกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนอกประเทศ โดยอัดแผ่นในตุรกีหรือสหรัฐอเมริกา และลักลอบเข้าประเทศแล้วซื้อขายกันในตลาดมืด และชาวอิหร่านเองก็นิยมฟังเพลงเหล่านี้มาก
• อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่านมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่ส่วนประกอบหลักของอาหารอิหร่าน ได้แก่ ข้าว, เนื้อไก่หรือปลา มีผักอย่างหัวหอมบาง, ผัก, ถั่ว และสมุนไพร
อาหารของอิหร่านเช่น เคบับ ซึ่งเป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปตั้งแต่ระดับภัตตาคารจนถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ในอิหร่านมีเคบับหลากหลายชนิดตั้งแต่เนื้อวัว อูฐ แกะ แพะ ไก่ ปลา กุ้ง นำมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศแล้วหมักจนได้ที่จึงเสียบเข้ากับไม้หรือโลหะย่างกับถ่าน โดยเฉพาะหากเป็นเนื้อวัว แพะ แกะ หรืออูฐ จะหมักร่วมกับมะนาว เกลือ และหัวหอมใหญ่ มีรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเล็กน้อย
• วันหยุด
• ในวันปีใหม่ของชาวอิหร่าน หรือ วันเนารูซ จะเริ่มขึ้นทุกวันที่ 21 มีนาคม ถือเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิของอิหร่าน
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
ทุ่งหญ้ายามหน้าหนาวประเทศอิหร่าน
ทุ่งหญ้ายามหน้าหนาวประเทศอิหร่าน
• ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้น
• หลังจากความระส่ำระสายของราชวงศ์กอญัร เปอร์เซียได้ตกอยู่ภายใต้ของมหาอำนาจต่างประเทศ โดยเฉพาะรัสเซียและอังกฤษ ตั้งแต่ในรัชสมัยของฟัฏอาลี ชาห์ ชาห์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์กอญัร ได้ทำสงครามกับรัสเซียถึง 2 ครั้ง และต้องเสียดินแดนแถบเทือกเขาคอเคซัสทั้งหมด แม้แต่ประเทศอังกฤษมีผลประโยชน์จำนวนมากในเปอร์เซียอย่างการขุดเจาะน้ำมันที่ขุดพบในคริสต์ศตวรรษที่ 19 วัฒนธรรมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจำนวนมาก ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 - 1918) เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเปอร์เซีย เนื่องจากตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจตะวันตกหลายประเทศ ทั้งรัสเซีย, อังกฤษ, ออตโตมัน, เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดกระแสต่อต้านที่กว้างขวางของประชาชนชาวเปอร์เซีย เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเอกราชของประเทศ
• เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1921 เรซา ข่าน ผู้บัญชาการกองพันน้อยคอสแซคได้นำกองทัพบุกเข้าเมืองหลวงได้ยึดอำนาจและทำการรัฐประหาร หลังการรัฐประหารพระเจ้าอะหมัด ชาห์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์กอญัรได้แต่งตั้งนายตะบาตะบาอี เป็นนายกรัฐมนตรี และเรซา ข่าน เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงสงคราม
• ยุคปัจจุบัน
• ในปี ค.ศ. 1923 พระเจ้าอะหมัด ชาห์ได้เสด็จไปประทับในยุโรปและไม่เดินทางกลับมายังอิหร่านเลย เรซา ข่าน อดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม ได้ยึดอำนาจจากราชวงศ์กอญัรและประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ปาห์ลาวี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1925
• เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ประทุขึ้น กองทัพพันธมิตรจึงได้ตัดสินใจบุกอิหร่าน ซึ่งขณะนั้นอิหร่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเยอรมนี โดยกองทัพสหราชอาณาจักรได้บุกยึดภาคใต้ของอิหร่าน และ กองทัพสหภาพโซเวียตได้เข้ายึดทางตอนเหนือของอิหร่าน ประเทศอิหร่านจึงถูกปกครองโดยกองทัพสัมพันธมิตร กษัตริย์เรซาจึงถูกบีบบังคับให้สละราชสมบัติ เพื่อให้พระโอรสองค์ใหญ่คือ โมฮัมหมัด เรซา ข่านขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ประเทศอิหร่านหลังจากนั้นจึงมีความสัมพันธ์อันดีประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
• ในปี ค.ศ. 1951 เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอิหร่านกำลังตื่นตัวเรื่องชาตินิยม ในพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นเอง ดร.มุฮัมหมัด มูซัดเดก ผู้นำคนหนึ่งในขบวนการชาตินิยมอิหร่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นนายมูซัดเดกได้ดำเนินการยึดบริษัทน้ำมันแองโกล-อิหร่านออยล์ซึ่งเป็นของอังกฤษเป็นของรัฐ ทำให้ต่างชาติมีมาตรการตอบโต้บอยคอตน้ำมันอิหร่าน ในวันที่ 22 ตุลาคมปีเดียวกัน รัฐบาลอิหร่านได้ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับอังกฤษ ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มปั่นป่วน และเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความวุ่นวายมากขึ้น
• เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1953 ชาห์โมฮัมหมัดเรซา และราชินีได้เสด็จออกนอกประเทศ 3 วันหลังจากนั้นนายพลซาเฮดีประกาศตนเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าควบคุมอำนาจมูซัดเดก และคณะรัฐบาลของเขาถูกจับกุม ชาห์โมฮัมหมัดเรซาเสด็จฯ กลับอิหร่านและทำการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบายนิยมตะวันตก
• อิหร่านได้ทำการเปิดสัมพันธไมตรีกับการทูตกับอังกฤษใหม่อีกครั้ง และมีการเจรจาตกลงกับบริษัทน้ำมันอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 เป็นต้นมา ชาห์โมฮัมหมัดเรซาได้เริ่มมีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น และพาประเทศเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในปี ค.ศ. 1963 ชาห์ได้เริ่มโครงการสำคัญหลายอย่างเพื่อพัฒนาอิหร่านให้ก้าวหน้า อาทิเช่น การปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปการเลือกตั้ง การให้สิทธิแก่สตรี การตั้งหน่วยการศึกษา การจัดตั้งหน่วยอนามัย การพัฒนาการเกษตร การโอนป่าเป็นของรัฐเป็นต้น ซึ่งรัฐบาลอิหร่านเรียกโครงการเหล่านี้ว่า "การปฏิวัติขาว" เพราะเป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเนื้อ
• การลงมติในสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างเสรี ความขัดแย้งเรื่องนี้รุนแรงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1963 หลังปราศรัยโจมตีรัฐบาล ท่านโคมัยนีก็ถูกจับไปขังคุกที่กรุงเตหะราน ผลของการจับโคมัยนีทำให้ประชาชนโกรธแค้นมาก และพากันออกมาเดินขบวนเต็มไปหมดในถนนทุกสาย เหตุการณ์ต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยอายะตุลลอฮ์ โคมัยนี ลุกลามรุนแรงถึงขั้นนองเลือด จนกลายเป็นจุดหักมุมของประวัติศาสตร์อิหร่าน รัฐบาลตัดสินใจเนรเทศโคมัยนีออกนอกประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 โดยให้ไปอยู่ตุรกี และต่อมาย้ายไปอยู่เมืองนาจาฟในอิรัก รวมเป็นเวลาถึง 13 ปี โดยหวังว่าจะทำให้ความนิยมในตัวโคมัยนีจางหายไป
• การปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์
• วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1978 ซึ่งตรงกับเดือนรอมฎอน ประชาชนเริ่มการปฏิวัติ ได้เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงในโรงภาพยนตร์ที่เมืองอะบาดาน มีผู้เสียชีวิต 387 คน รัฐบาลได้ออกข่าวว่าพวกศาสนานิยมหัวรุนแรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ทว่าเมื่อตำรวจไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้ ก็ทำให้ประชาชนเคียดแค้นรัฐบาล และเกิดการประท้วงตามเมืองต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของชาห์คืออายะตุลลอฮ์ โคมัยนี แม้จะถูกเนรเทศไปยังประเทศอิรัก 12 ปี และภายหลังถูกรัฐบาลอิรักขอร้องให้ออกไปนอกประเทศ โคมัยนีจึงได้อพยพไปอยู่ฝรั่งเศส แต่โคมัยนีก็ใช้การอัดเสียงใส่เทปคาสเซตได้ทำการอัดซ้ำและทำการเผยแพร่แก่นักศึกษาประชาชน และลุกลามถึงนักศึกษาอิหร่านในต่างประเทศด้วย
• หลังโศกอนาฏกรรมที่เมืองอะบาดาน ประชาชนในเตหะรานได้รวมกันประท้วงชาห์ เผาธงชาติ ถือป้ายข้อความ "แยงกี้ โกโฮม" "ชาห์ต้องลาออก" และ "โคมัยนีต้องปกครองอิหร่าน" มีสตรีแต่งกายด้วยชุดดำสวมคลุมศีรษะจำนวนมาเข้าร่วมขบวนด้วย ขบวนได้ประทะกับทหาร ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บหลายคน หลังจากเหตุการณ์นี้ ก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงระลอกแล้วระลอกเล่าตามหัวเมืองอื่น กรรมกรนับแสนคนนัดหยุดงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ บรรดาครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ต่างเข้าร่วมกันประท้วง การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงการเสียชีวิตของอิหม่ามฮุเซน วันนั้นประชาชนนับล้านได้ออกมาชุมนุมกันบนท้องถนนและที่สาธารณะ มีการชูรูปโคมัยนี มีการตะโกนด่าทออเมริกา และเรียกร้องรัฐอิสลาม
• การประท้วงปฏิวัติอิสลาม หน้าจัตุรัสอิสรภาพในวันอาชูรอ ในปี ค.ศ. 1979
• การประท้วงใหญ่เกิดขึ้นอีกที่เมืองมาชาดมีการลุกฮือเผาบ้านของชาวอเมริกัน ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ของชาวตะวันตก ทหารได้สกัดกั้นและทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายนับร้อย เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตจนรัฐบาลอเมริกา และยุโรปสั่งให้คนของตนออกจากอิหร่าน ความตึงเครียดที่กดดันทำให้ชาห์ทำตามคำแนะนำของอเมริกา โดยการเสด็จออกนอกประเทศพร้อมครอบครัว เมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1979 โดยที่รัฐบาลของนายชาห์ปูร์ บัคเตียร์ ได้ออกประกาศว่า พระองค์มิได้สละบัลลังก์แต่อย่างใด และแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โคมัยนีพร้อมผู้ช่วยราว 500 คน และนักหนังสือพิมพ์อีก 150 คน ได้โดยสารเครื่องบินโบอิ้ง 747 ของสายการบินฝรั่งเศสกลับสู่อิหร่าน โดยมีประชาชนต้อนรับอย่างเนืองแน่น แม้ระยะแรกกองทัพบกประกาศว่าพร้อมหลั่งเลือดเพื่อค้ำบัลลังก์ชาห์ หรือหนุนรัฐบาลนายบัคเตียร์ ภายหลังกองทัพบกได้วางตัวเป็นกลาง ประชาชนฝ่ายโคมัยนีจึงได้เข้าควบคุมเตหะรานไว้ได้โดยบุกยึดที่ทำการรัฐบาล กระทรวงทบวงกรม ตึกรัฐสภา และสถานีตำรวจไว้ได้หมด
• ต่อมารัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากโคมัยนีก็เข้ารับหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ และนำอิหร่านเข้าสู่การปกครองของรัฐอิสลามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีผู้นำสูงสุดคือ อิหม่ามโคมัยนี เรียกว่า ฟากิฮ์ หรือ รอฮ์บัรร์ ถือเป็นผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณมีอำนาจครอบคลุมทั้งการเมืองและการปกครองทั้งหมด
• สถานที่ท่องเที่ยวอิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส อิหร่าน
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
อิหร่าน
เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
สุเหร่าสีชมพู อิหร่าน
สุเหร่าสีชมพู เมืองชีราซ
มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ที่จัตุรัสอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดอิหม่าม อิหร่าน
มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ที่จัตุรัสอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์ อิหร่าน
มัสยิดอิหม่าม อิหร่าน
มัสยิดอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดอิหม่าม อิหร่าน
มัสยิดอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดอิหม่าม อิหร่าน
มัสยิดอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดอิหม่าม อิหร่าน
มัสยิดอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
มัสยิดอิหร่าน
มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์
มัสยิดอิหร่าน
มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์
มัสยิดอิหร่าน
มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์
จัตุรัสอิหม่าม อิหร่าน
จัตุรัสอิหม่าม เมืองอิสฟาฮาน
พระราชวังอาลีคาปู (Aliqapu Palace) เมืองอิสฟาฮาน
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
พระราชวังอาลีคาปู อิหร่าน
พระราชวังอาลีคาปู
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ หมู่บ้านสีชมพู อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ อิหร่าน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ เมืองคาชาน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ อิหร่าน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ อิหร่าน
คฤหาส์น เมืองคาชาน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ อิหร่าน
คฤหาส์น เมืองคาชาน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ อิหร่าน
คฤหาส์น เมืองคาชาน
คฤหาสน์ โบรูเจอร์ดี้ อิหร่าน
คฤหาส์น เมืองคาชาน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน (National Museum) กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace) กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน เตหะราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน เตหะราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
สวนในพระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
สวนในพระราชวังเนียวาราน
อิหร่าน ประเทศอิหร่าน
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน 
อิหร่าน
• อิหร่าน เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "อาณาจักรเปอร์เซีย" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู
• เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เมืองที่มีสวนสวย ทุ่งหญ้าเขียว ผู้คนอัธยาศัยดี ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะราน 900 กิโลเมตร
ประเทศอิหร่าน
• ประเทศอิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอายรยะธรรมเปอร์เซีย อุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม้ ผู้คนอัธยาศัยไมตรีที่ดี รอยยิ้มและการทักทายสไตล์อิหร่านมีให้เห็นตลอดเส้นทาง
เปอร์ซีโปลิส
• เปอร์ซีโปลิส จุดเริ่มต้นของอารยะธรรมโบราณแห่งอาณาจักรเปอร์เซียที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่เมืองชีราซ
กรุงเตหะราน
• กรุงเตหะราน เมืองหลวงประเทศอิหร่าน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน อิหร่านทาวเว่อร์ พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พระราชวังโกสตาน พระราชวังเนียวาราน แหล่งช้อปปิ้ง
เมืองอิสฟาฮาน
• เมืองอิสฟาฮาน เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
• พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน รวบรวมโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่เปอร์เซียโบราณจนถึงเปอร์เซียยุคกลาง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหะราน
จัตุรัสอิหม่าม
• จัตุรัสอิหม่าม ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองอิสฟาฮาน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ประเทศจีน
พระราชวังโกเลสตาน
• พระราชวังโกเลสตาน พระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลาย ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เฟื่อฟูด้วยงานศิลปะวิทยาการต่างๆ ในสมัยราชวงศ์กอญัร
พระราชวังอาลีคาปู
• พระราชวังอาลีคาปู พระราชวังแห่งเปอร์เซียยุคกลางแห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสอิหม่าม เป็นตึกสูง 6 ชั้น ลวดลายสวยๆของพระราชวังเป็นที่มาของลวดลายแห่งพรมเปอร์เซียในปัจจุบัน
พระราชวังเนียวาราน
• พระราชวังเนียวาราน พระราชวังแห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของอิหร่าน ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโค่นล้มโดยโคไมนี่ ในปี 1979
อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่าน โรงแรมอิหร่าน อิหร่านนิยมแป้งและผักเป็นอาหารหลัก ทุกมื้อของอาหารจะมีแป้งโรตีและสลัดผัก ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาวก็ยังมีอยู่น้อย
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์
• หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส (Karkas) ระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส
ของฝากจากอิหร่าน
• ของฝากจากอิหร่าน แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน เมืองชีราซ เมืองอิสฟาฮาน รวมทั้งของฝากสวยๆจากอิหร่าน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)