บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ จ.เชียงราย

ล่องแก่งแม่กก ท่าตอน-เชียงราย
• หมู่บ้านท่าตอน เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ 200 บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำ ลำละ 1,600 บาท สามารถนั่งได้ 8 คน สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 459427
   นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์เทรเวล) 211 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ โทร. (053) 459312 ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กิโลเมตรจากท่าตอน)
• จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอน จ.เชียงใหม่-ท่าเรือเชียงราย)
   พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)
การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว-พม่า
  
จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 3 จุด คือ
   1. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้
   2. ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออกเดินทางช่วงเช้า นั่งได้ 5 คน ๆ ละ 800 บาท ใช้เวลา 5 ชั่วโมง เรือสินค้าออกเดินทางช่วงบ่ายคนละ 300 บาท ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน)
   3. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย-พม่า เป็นตลาดชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้ โดยทางรถยนต์
หนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในลาว-พม่า
  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทุกสัญชาติที่มีวีซ่า สปป.ลาว-สหภาพพม่า สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งสองได้เป็นเวลา 15 วัน
   2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สำหรับประชาชนสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยใช้ผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียว รวมทั้งให้บุตรที่อายุไม่เกิน 12 ปี มีชื่อร่วมอยู่ในหนังสือผ่านแดนนี้ได้ด้วย อนุญาตให้พำนักอยู่ในพื้นที่ชายแดน แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว ได้ 3 วัน และเข้าเมืองท่าขึ้เหล็ก สหภาพพม่าได้ 7 วัน (เข้าจุดไหนต้องออกจุดนั้นและหากเดินทางออกนอกพื้นที่ชายแดนตามที่ได้ระบุไว้นี้ จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายของ สปป.ลาวและสหภาพพม่า)
     2.1 เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ถ้าเข้าสปป.ลาว ต้องใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และค่าแบบฟอร์ม 15 บาท สำหรับสหภาพพม่าไม่ต้องใช้รูป
     2.2 สถานที่ขอหนังสือฯ ขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด สำหรับอำเภอแม่สายขอได้ที่ทำการเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากอำเภอแม่สายแล้ว หรือติดต่อชมรมบัตรผ่านแดนอำเภอแม่สาย โทร. (053) 642636

กิจกรรมที่น่าสนใจ
• ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน-เชียงราย ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง ๒๔ กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง จากนั้นมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที และจากท่าตอนมีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเชียงราย ๑๖.๓๐ น. และจากเชียงรายเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงท่าตอน ๑๕.๓๐ น. ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ ๓๕๐ บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำไป-กลับท่าตอนราคา ๓,๐๐๐ บาท เชียงราย-ท่าตอน เที่ยวเดียวราคา ๑,๘๐๐ บาท นั่งได้ ๘ คน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๔๒๗
     นอกจากนี้ ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากบ้านท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลาเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์แทรเวล) ๒๑๑ หมู่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๒ หรือ ท่าตอนทัวร์ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๑๔๓ ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ๔-๕ แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (๒๒ กิโลเมตรจากท่าตอน)
-จุดท่องเที่ยวทางน้ำ จากท่าตอน-เชียงราย พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)
-เรือท่องเที่ยว ติดต่อท่าเรือซีอาร์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๐๐๙ หรือท่าตอนเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๒๒๔
-นั่งช้างท่องเที่ยว รอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ๓๐ นาที ๑๕๐ บาท/ คน โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๐๔๘
ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี ๓ จุด คือ
๑. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้ ด่านอำเภอเชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๘
๒. ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๑๑๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออกเดินทางช่วงเช้า ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. นั่งได้ ๕ คนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง เรือสินค้าออกเดินทางช่วงเช้า ๑๐.๓๐ น. คนละ ๘๕๐ บาท ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน) ด่านอำเภอเชียงของ โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๓๒
๓. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย-พม่า เป็นตลาดชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้โดยทางรถยนต์ ด่านอำเภอแม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๐๐๘

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ สายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากตัวเมือง ๖.๕ กิโลเมตร ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดอกปทุมมา กระเจียว กุหลาบ เบญจมาศ แกลดิโอลัส ลิลลี่ ฯลฯ พืชผัก ได้แก่ กะหล่ำ ถั่วแขก ถั่วลันเตา สวนสมุนไพร บนเนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ภายในบริเวณเดียวกันยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. มีบ้านพัก/ เต็นท์ ร้านอาหาร และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๔
• สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวย ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กับโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๘-๑๙ องศาเซลเซียส อันเป็นพื้นที่ค้นคว้าและทดลองปลูกพืชบนที่สูง เช่น มะคาเดเมีย ชาจีน กาแฟอาราบิก้า ไม้ผล พลับ ท้อ เกาลัด พืชผัก ไม้ดอกเมืองหนาว ทิวลิป ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งได้แก่ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ มีจุดชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น-ตกสวยงาม ทางสถานีได้จัดบ้านพัก ร้านอาหาร ลานแคมปิงไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๕๙๓๒ กด ๑๐๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๐ ๕๙๓๕
• ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง เป็นศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมีทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่น ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว ไม่มีร้านอาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๕๕๕
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ สู่อำเภอเทิง-เชียงคำ แล้วเลี้ยวซ้ายที่โรงเรียนภูซางวิทยาคม ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง บ้านฮวก ชายแดนไทย-ลาว
• ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแกลดิโอลัส ดอกเยอร์บีร่า ดอกทิวลิป ศูนย์ฯ มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๓๔๙๖

สถานบันเทิง : อาบน้ำแร่ : สปา : นวดแผนไทย
สถานบันเทิง โรงแรมอินคำ ถนนราษฎร์บำรุง โรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมแสนภูเพลส โรงแรมวังคำ บริเวณถนนเจ็ดยอด เชียงรายไนท์บาซาร์ ล้านนาพลาซ่า ตลาดบ้านดู่
อาบน้ำแร่ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท กม.ที่ ๘๓๖-๘๓๗ ถ.พหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้า ๓ กม. มีห้องอาบแช่
๑๐ ห้อง คนละ ๒๐ บาท โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๒๖๒ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ทางเรือ ไปตามลำน้ำกก ขึ้นเรือที่ท่าเรือ ซี.อาร์. เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง โทร.๐ ๕๓๗๕ ๐๐๐๙ ใช้เวลา ๕๐ นามี/๗๐๐ บาท ๘ คน ทางรถยนต์ ไปทางถนนหน้าค่ายสี่แยกเด่นห้า ๒๐ กม./๓๐ นาที มีห้องอาบน้ำแร่แบบแช่รวมผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท บริหารงานโดย อบต.ดอยฮาง โทร.๐ ๕๓๗๑ ๖๔๓๖ www.doihang.com ใกล้เคียงมีบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม มีห้องอาบน้ำจืด ๓๐ ห้อง มีสระอาบและที่กางเต็นท์ โทร.๐ ๕๓๖๐ ๙๒๓๘ น้ำพุร้อนห้วยหินฝน ๗ กม. ถนนแม่จัน-ท่าตอน ๑๐๘๙ มีห้องแช่ ๘ ห้อง คนละ ๓๐ บาท ห้องตักอาบ ๖ ห้อง คนละ ๒๐ บาท โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๕๗๗ โป่งน้ำร้อนทุ่งเทวี ๒ กม. ถ.เวียงป่าเป้า-พร้าว ๑๑๕๐ มีห้องแช่ ๒ ห้อง คนละ ๒๐บาท บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน กม.๖๔ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ๑๑๘ เป็นจุดพักริมทาง ซื้อของฝาก มีห้องอาบน้ำแร่ของเอกชน
สปา/นวดแผนไทย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โทร.๐ ๕๓๗๑ ๗๔๙๙/๑๐-๒๐.๐๐ น. สุมาลี ตรงข้ามวันศรีเกิด โทร.๐ ๕๓๗๑ ๙๕๔๔/๙-๒๑.๐๐ น. กานดาหัตถเวช หน้าโรงแรมวังคำ โทร.๐ ๕๓๗๕ ๒๒๒๐/๙-๒๔.๐๐ น. และบริเวณถนนหน้าโรงแรมวังคำ

เชียงรายโฮมสเตย์
• ศูนย์วัฒนธรรมบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย โทร.๐ ๖๙๓๐ ๒๓๗๕,๐ ๙๙๕๓ ๕๑๙๓ กลุ่มกระจกเงา ตั้งอยู่ตำบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย โทร.๐ ๕๓๗๓ ๗๔๑๒-๓ บ้านยะฟู ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โทร.๐ ๙๖๓๗ ๑๙๔๗ คุณสมศักดิ์ จะเหมาะ บ้านจะแล ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โทร.๐ ๕๓๗๓ ๗๔๑๒,๐ ๖๑๑๕ ๐๒๒๙ คุณสุรชัย ลิฟู บ้านอาข่าพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โทร.๐ ๖๑๑๗ ๘๘๓๐ คุณอาผ่า เฌอมือ บ้านอาแหยะ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน โทร.๐ ๕๓๙๑ ๘๔๕๓ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๑๐๖, ๐ ๖๑๙๒ ๐๑๗๐ คุณมาลี โฮมสเตย์มูเซอบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย บ้านกะเหรี่ยงแคงัวดำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย บ้านหล่อซา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย บ้านลิไข่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน บ้านเย้าเล่าซีก๋วย อำเภอแม่จัน บ้านม้งกิ่งกาญจน์ อำเภอเชียงของ
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย โทร.๐ ๕๓๙๑ ๔๔๗๑

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่สลอง
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า
• ภูชี้ฟ้า สุดยอดทะเลหมอกเมืองไทย ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงาม อยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ติดกับประเทศลาว
ดอยตุง
• ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง ดอยตุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย มีตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล พาต้าโกลด์ อะวอร์ด (PATA GOLD AWARDS )
ดอยผาตั้ง • ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้งเป็นจุดชมวิวไทย-ลาวและชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า พระธาตุดอยตุง • พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน คำไหว้พระธาตุดอยตุง : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ) พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
ดอยแม่สลอง
• ดอยแม่สลอง ดินแดนแห่งไร่ชาและซากุระ ดอยแม่สลองในอดีตเป็นที่ตั้งของกองทัพของรัฐบาลจีน ภาคใต้ของจอมพลเจียง ไค เช็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจีนที่ส่งมารักษาชายแดนจีน-พม่า ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตชาที่ขึ้นชื่อ
วัดร่องขุ่น
• วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน วัดร่องขุ่น สร้างพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ "ความตายเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหยุดเสรีภาพแห่งจินตนาการของผมได้ครับ"
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เหนือสุดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สัปปะรดนางแล
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)