บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• หงสาวดี : อดีตราชธานีมอญ
หงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
พระธาตุมุเตา หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตราชธานีมอญ
• หงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bago หรือ Pegu ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า
• หงสาวดี เดิมทีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2082 พม่าก็ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือเมืองหงสาวดี และพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง หลังจากนั้นก็กลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติมอญอีกครั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2300 และเมืองพะโคหรือหงสาวดีก็ต้องถูกรุกรานทำลายอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าอลองพญา ก่อนที่จะถูกพม่ายึดครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ
• หงสาวดีวันนี้ เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของพม่าที่มีสภาพของตึกรามบ้านเรือนร้านรวงต่างๆไม่แตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นในพม่า โดยในหลายพื้นที่ของเมืองนี้มีรถม้าไว้คอยบริการผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง
• หงสาวดี...ราชธานีที่ยิ่งใหญ่
• หงสาวดี ในสมัยบุเรงนองกว้างขวางเสียยิ่งกว่าสมัยใดๆ ครอบคลุมทั้งมอญ ยะไข่ ไทใหญ่ ล้านนา ล้านช้าง กรุงศรีอยุธยา ฯลฯ อาจจะเป็นรองบ้างก็แต่อาณาจักรเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งล่มสลายไปก่อนหน้าหงสาวดีจะยิ่งใหญ่หลายสิบปี และยิ่งใหญ่ในสมัยนี้ทำให้ชื่อ “หงสาวดี” อยู่คู่กับนาม “บุเรงนอง” อย่างแยกกันไม่ออก จนทำให้คนรุ่นใหม่แทบจะลืมไปเลยว่า “หงสาวดี” เป็นเมืองเก่าแกที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า “พะโค” ตามชื่อแม่น้ำที่ทำให้ความอุดมให้เมืองนี้เป็นทั้งราชธานีและอู่ข้าวอู่น้ำของราชธานีมอญมาก่อน
• หงสาวดีหรือพะโค
• ปี พ.ศ. 2073 อาณาจักรพม่ากลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งที่เมืองตองอู หลังจากเคยยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่อาณาจักรพุกาม ตะเบ็งชะเวตี้ เจ้าชายพม่าเพิ่งจะมีพระชนมชีพเพียง 14 พรรษา ตัดสินพระทัยเลือกพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี เป็นสถานที่ทำพิธีเจาะพระกรรณตามโบราณราชประเพณีก่อนจะขึ้นครองราชบัลลังก์ ทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าหงสาวดีเวลานั้นคือเมืองมอญ
• อีก 8 ปี ต่อมา ตะเบ็งชะเวตี้ เจ้าชายพม่า ยกทัพตีหงสาวดี แล้วย้ายราชธานีของราชวงศ์ตองอูมาอยู่ใต้ร่มเงาพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์สมพระราชหฤทัย ด้วยเป็นที่เลื่องลือระบือไกลมานานว่าพระธาตุมุเตาคือ หนึ่งในมหาบูชาสถานแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ ในฐานะที่เป็น “เกศธาตุ” หรือเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุแห่งองค์พระศาสดา คู่เคียงกับมหาเจดีย์ชเวดากองหรือ ตะเกิง แต่ด้วยเหตุที่มีความสูงมากหนาดร่ำลือว่าต้องแหงนหน้ามองจนจมูกร้อนเพราะถูกแดดเผาจึงได้ชื่อว่าเป็น “มุเตา” แปลว่า “จมูกร้อน” ควบคู่กับนาม “ชเวมอดอว์” ซึ่งแปลว่า “มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำ”
• พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี
• พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ ณ สุธรรมวดี หรือ เมืองสะเทิม ขณะที่หงสาวดีเป็นเพียงเมืองท่า ทว่าพระราชามอญเสด็จมาสักการะและปฏิสังขรณ์พระธาตุเรื่อยมา กระทั่งถึงแผ่นดินพญาอู่ราชธานีมอญจึงย้ายมาที่หงสาวดี จากนั้นในสมัยพระเจ้าราชาดาริต ทรงบรรจะพระเขี้ยวแก้วเพิ่มไปในองค์ธาตุ ทรงถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 1,000 รูปเป็นเวลา 7 วัน และเริ่มราชประเพณีถวายทองหนักเท่าพระองค์เพื่อหุ้มองค์พระธาตุ เป็นเหตุให้พระราชธิดาคือพระนางชินสอบูก้าวตามรอยพระบาทด้วยการถวายทองหนักเท่าพระองค์หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เมื่อเจ้าชายตะเบงชเวตี้ยึดครองหงสาวดีได้ ทรงกระทำพระราชพิธีราชาภิเษกชื่อพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ แล้วถวายมงกุฎทรงยอดพระมหาธาตุเป็นพระราชกุศลใหญ่ยิ่ง กระทั้งเมื่อบุเรงนองกะยอดินนรธาขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ ทรงแกะมณีประดับมงกุฎของพระองค์ถวายมหาธาตุมุเตาเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งทรงสร้างพระราชวังใหม่นา “กัมโพชธานี” ในจุดที่จะทรงทอดพระเนตรเห็นองค์ธาตุได้ไม่ว่าก่อนหรือหลังเสด็จบรรทม
• ใช่เพียงแต่ชนชาติมอญและพม่าที่นับถือพระมหาธาตุองค์นี้ ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยายังบันทึกว่า เมื่อคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพมาตีหงสาวดี ภายหลังทรงประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2127 โปรดฯให้ตั้งพลับพลาที่ประทับภายในสวนหลวงใกล้มหาธาตุมุเตา เพื่อพระองค์จะเสด็จไปสักการบูชาพระมหาธาตุได้โดยสะดวก
• จึงไม่น่าแปลกใจที่มหาธาตุมุเตาหรือชเวมอดอร์ จะสูง 377 ฟุตในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าชเวดากองถึง 51 ฟุต ทั้งๆที่มีจารึกระบุความสูงเมื่อแรกสร้างเพียง 35 ฟุตเท่านั้น
• เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2473 ยอดพระมหาธาตุหักพังลงมาเพราะผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พระธาตุมุเตาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ให้สูงสง่าดังเดิม แต่คณะกรรมการวัดก็ยังเก็บซากพระธาตุองค์เดิมไว้ให้คนเคารพบูชา ณ บริเวณลานทางทิศเหนือของพระธาตุองค์ใหม่ซึ่งได้กลายเป็น “จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์” ที่ชาวมอญและพม่านิยมไปกราบไหว้บูชา และบนบานขอให้ปรารถนาเป็นจริง ด้วยเชื่อกันว่าตรงนี้แหละคือพระธาตุองค์จริง
มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เจดีย์สูงที่สุดในพม่า
หงสาวดี พระธาตุมุเตา
หงส์คู่ สัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดี
สัญลักษณ์หงสาวดี
• หงสาวดี เมืองแห่งตำนานหงส์คู่
• หงสาวดีหรือที่คนพม่าเรียกว่าเมือง"พะโค" เมืองนี้มีสัญลักษณ์เป็นหงส์คู่ (ตัวผู้อยู่ล่างตัวเมียอยู่บน) ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง
• ตำนานหงส์คู่ หงส์ตัวบนเป็นหงส์ตัวเมียส่วนตัวล่างเป็นตัวผู้ เพราะเรื่องนี้มีตำนานวเมืองที่จารึกไว้เป็นภาษามอญว่า “เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงยังดินแดนแห่งนี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทอง 2 ตัวเล่นน้ำอยู่ จึงได้ทำนายว่า ในภายภาคหน้าเมืองนี้จะกลายเป็นมหานครขึ้น ชื่อว่า"เมืองหงสาวดี"
• หลังจากนั้นดินแดนที่มีหงส์ทอง 2 ตัวลงเล่นน้ำก็ได้กลายเป็นมหานครและเป็นราชธานีในเวลาต่อมา และได้มีการแต่งเติมเรื่องราวเกี่ยวกับหงส์ทอง 2 ตัวเพิ่มขึ้นโดยเล่าว่าหงส์ที่บินมาเกาะอยู่เหนือพื้นดินผืนเล็กๆ ในทะเล ผืนดินแผ่นนี้เล็กจนกระทั่งตัวเมียไม่มีที่เกาะ และต้องมาเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้
• พุทธตำนานแห่งหงสาวดี
• พุทธตำนานที่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ตั้งแต่ครั้งบริเวณนี้ยังเป็นทะเลแล้วทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองป้องปีกกระทำสักการะ จึงมีพุทธทำนายว่าอนาคตจะมีกษัตริย์ผู้ทรงธรรมมาตั้งเมืองที่เรืองโรจน์ด้วยพุทธศาสนาที่นี่ จึงได้ชื่อว่า “หงสาวดี” หรือ “หานตาวดี” อันเป็นคำตอบว่าเหตุใดสัญลักษณ์ของชนชาติมอญจึงเป็นหงส์ บางตำราว่า หงส์นั้นเป็นตัวผู้และตัวเมียระหว่างบินผ่านทะเล แลเห็นดินดอนเล็กๆพอให้ร่อนลงไปเกาะพักเหนื่อยได้ โดยตัวผู้ให้ตัวเมียเกาะหลัง ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีตราบจนปัจจุบัน
• ครั้นชนชาติพม่าเข้ามายึดครองหงสาวดี จึงเกิดคำพูดในหมู่ชายชาวพม่าว่า "ถ้าไม่อยากอยู่ใต้อำนาจเมีย จงอย่าเอาสาวมอญเมืองหงสามาเป็นเมีย"
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
• สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี
• พระธาตุชเวมอดอว์ หรือที่คนไทยนิยมเรียกตามชาวมอญว่า พระธาตุมุเตา เป็นพระธาตุที่อยู่มานานคู่กับเมือง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชื่อว่าภายในได้บรรจุพระบรมสารีรีกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ เล่ากันว่าเมื่อครั้งใดที่ พระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงสักการะขอพรจากพระธาตุนี้ทุกครั้ง และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมายังที่หงสาวดีนี้ก็ได้ทำการสักการะพระธาตุนี้ด้วย
• พระนอนชเวตาเลียว เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของหงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท
• รูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี ตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาถึงเมืองหงสาวดีที่สมัยก่อนยังคงเป็นชายหาดริมทะเล พระพุทธเจ้าทรงเห็น หงส์สองตัวว่ายน้ำเล่นกัน จึงทำนายออกมาว่าภายหลังจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ชาวหงสาวดีจึงถือเอาตำนานเรื่องนี้มาเป็นสัตว์สัญลักษณ์
• แหล่งท่องเที่ยวเมืองหงสาวดี
• เมืองหงสาวดี มีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
• หงสาวดีวันนี้ เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของพม่าที่มีสภาพของตึกรามบ้านเรือนร้านรวงต่างๆไม่แตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นในพม่า โดยในหลายพื้นที่ของเมืองนี้มีรถม้าไว้คอยบริการผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง

• ปัจจุบัน หงสาวดีเป็นเมืองที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศพม่าด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ วัฒนธรรม
• การเดินทาง: หงสาวดี อยู่ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งประมาณ 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ วัดพระสี่ทิศ เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี
วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
วัดพระนอนหงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระนอนหงสาวดี
วัดพระนอนชเวตาเลียว
พระนอนหงสาวดี
วัดพระนอนชเวตาเลียว
พระนอนหงสาวดี
วัดพระนอนชเวตาเลียว
พระนอนหงสาวดี
วัดพระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
เจดีย์ไจ้ปุ่น หงสาวดี
• หงสาวดี....ที่ข้าพเจ้ารู้จัก...???
• จากกรุงย่างกุ้ง ผมใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ 2 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองเก่าแก่ที่สำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยเรา หลายคำถามที่ผมคิดมาตลอดทาง... ไม่ว่าจะเป็นการเสียกรุงครั้งที่ 2... หรือศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่า... หรือจะเป็นการเดินทัพในสมัยโบราณ...??? พม่ายกกองพลมากมายมาตีกรุงศรีอยุธยาเราได้อย่างไร?... สุดท้ายก็มาประจักษ์กับสายตา กับทุ่งนาที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา มันทำให้ผมอดคิดถึงกรุงศรีอยุธยาของเราไม่ได้ กับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหาร ก็เหมาะกับการสร้างเมืองในสมัยโบราณ โดยมีปราการธรรมชาติของแม่น้ำหงสาเป็นตัวช่วย..ดังนั้นกองทัพพม่าย่อมชำนาญศึกทั้งทางน้ำและทางบก รวมทั้งยังมีแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารด้วยครับ...ศึกวันวานใหญ่หลวงนัก....
หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
หงสาวดี
มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หงสาวดี
หงสาวดี
มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี พม่า
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ชนบทแห่งหงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี พม่า
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
ท้องทุ่งแห่งหงสาวดี
เมืองหงสาวดี พม่า
เมืองหงสาวดี พม่า
หงสาวดี
ชนบทแห่งหงสาวดี
หงสาวดี
ชนบทแห่งหงสาวดี
หงสาวดี
ชนบทแห่งหงสาวดี
หงสาวดี
ชนบทแห่งหงสาวดี
วิถีชีวิตในชนบทของเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เมืองหงสาวดี
วิถีชีวิตในชนบทของเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เมืองหงสาวดี
• เส้นทางจากหงสาวดีไปพระธาตุอินทร์แขวน
• เส้นทางจากเมืองหงสาวดี ไปพระธาตุอินทร์แขวน ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
• เก็บรูปบรรยากาศของสองข้างทางมาฝากกันครับ
วิถีชีวิตในชนบทของเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เมืองหงสาวดี
วิถีชีวิตในชนบทของเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เมืองหงสาวดี

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)