บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 2567 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
• ข้อมูล โรงแรม ที่พัก จังหวัดระนอง
       

• สถานที่พัก
(ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ โปรดสอบถามราคาก่อนเข้าพัก)
• อำเภอเมือง
เค.อาร์.แมนชั่น ๙๙๙ หมู่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๑๒๐๑, ๐ ๗๗๘๑ ๓๔๒๕-๘ จำนวน ๖๐ ห้อง
จันทร์สม บีช รีสอร์ท หาดชาญดำริ ๑๓๕ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ E-mail:Jansombeach@yahoo.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๑, ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๗๔-๖ จำนวน ๓๔ ห้อง
จันทร์สม ฮอท สปา ๒/๑๐ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๕๑๖-๙ จำนวน ๒๐๘ ห้อง
ธารศิลา รีสอร์ท ๑๒๙/๒ หมู่ ๑ ต.บางริ้น โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๔๐๕ โทรสาร ๐ ๗๗๘๓ ๓๔๐๔ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๘ ๗๑๔๔ E-mail:thansilaresort@hotmail.com Website: thai.net/thansilaresort จำนวน ๒๐ ห้อง
ธนัตวรรณ พาเลซ ๑๖/๗-๘ ถ.ชลระอุ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๘๕๗, ๐ ๗๗๘๑ ๒๒๑๒, ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๐๗, ๐๗๗๘๒๒๘๐๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๐๘ จำนวน ๒๕ ห้อง
บ้านพักสุตา เฮ้าส์ ๓๑๑/๑ ถ.เรืองรัตน์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๗๐๗, ๐๗๗๘๓ ๒๗๐๘, ๐ ๑๗๑๙ ๓๖๘๓ จำนวน ๑๒ ห้อง
บ้านริมธาร ๒๙ หมู่ ๒ ต.หาดส้มแป้น โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๗๙๒, ๐ ๗๗๘๑ ๑๙๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง
บ้านสวนสามแหลม รีสอร์ท ๑๗๐ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ E-mail:info@Samlaemresort.com Website: Samlaemresort.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๐๐, ๐ ๑๘๙๑ ๗๑๘๐
ผึ้ง เกสท์เฮาส์ ๖/๑๒ หมู่ ๕ ต.บางนอน โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๑๗๖ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๕๐ บาท
พีพี ระนอง ๒๗/๘๓ หมู่ ๕ ถ.สะพานปลา โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๘๐๗-๙, ๐ ๑๗๔๗ ๖๓๔๖ จำนวน ๑๘ ห้อง
ระนอง การ์เด้น ๖/๕๔ หมู่ ๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๑๗๔-๘๑ จำนวน ๙๓ ห้อง
ระนองอินน์ ๒๙/๙ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๒๓, ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๗๗, ๐ ๗๗๘๒ ๒๘๑๕ จำนวน ๘๖ ห้อง
รอยัล ปริ๊นเซส ๔๑/๑๔๔ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๒๔๐-๕๗ E-mail: Ranong@dusit.com จำนวน ๑๓๘ ห้อง
รัตนสิน ๒๒๖ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๔๒ จำนวน ๓๐ ห้อง
เลอ สริน ชาเล่ย์ ระนอง ๓๐๖ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๒๕ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๕๗๒๖ E-mail : reservation@lesarinchalet.com จำนวน ๒๑ ห้อง
สปาอินน์ ๑/๑๕ ถ.เพชรเกษม ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๑๕, ๐ ๗๗๘๓ ๒๖๙๒ จำนวน ๕๘ ห้อง
สินทวี ๘๑/๑-๒ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๗๑-๒, ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๑๓ จำนวน ๔๙ ห้อง
สินระนอง ๒๖/๒๓-๔ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๕๔, ๐ ๗๗๘๑ ๒๘๗๖ จำนวน ๗๖ ห้อง
สุดา เฮาส์ บังกะโล ๓๑๑/๖ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๒๗๐๗, ๐ ๑๗๑๙ ๓๖๘๓ จำนวน ๑๖ ห้อง
เอเซีย ๓๙/๙ ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๑๓, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๗๗ จำนวน ๕๗ ห้อง
ไอเฟล อินน์ ๑๖๐/๑-๑๔ หมู่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น E-mail:Eiffelinn@hotmail.com, Eiffelinn@yahoo.com โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๒๗๒, ๐ ๗๗๘๒ ๓๒๗๑, ๐ ๗๗๘๔ ๘๓๖๘–๗๐ จำนวน ๓๗ ห้อง
• อำเภอกะเปอร์
อันดามัน พีช รีสอร์ท ๑๑/๒ ต.ม่วงกลวง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๒๓๙ จำนวน ๑๗ ห้อง
เกาะช้าง
คอนแทค โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๑๘ จำนวน ๑๐ ห้อง
แคทชู บังกะโล โทร. ๐ ๑๒๒๙ ๖๖๖๗ จำนวน ๑๐ ห้อง
ช้างทอง บังกะโล ๑๒๑ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๘, ๐ ๙๘๖๖ ๓๗๗๔, ๐ ๗๒๖๓ ๕๖๘๘ จำนวน ๑๓ ห้อง
ซันเซ็ท บังกะโล ๑/๔๗ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๑ จำนวน ๑๓ ห้อง
ผึ้งทอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๒๙ จำนวน ๑๐ ห้อง
ตาแดงเบย์ ๑/๒ หมู่ ๒ จำนวน ๖ ห้อง
นกเงือก บังกะโล โทร. จำนวน ๕ ห้อง
บ้านสวนช้าง รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๘๙๑ ๖๘๙๔, ๐ ๙๘๗๑ ๕๖๕๔, ๐ ๗๗๘๒ ๔๔๗๔, ๐ ๑๘๙๒ ๓๖๖๓ จำนวน ๑๘ ห้อง
พาราไดซ์ บังกะโล ๓ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๑๘๙๑ ๙๘๓๘ จำนวน ๙ ห้อง
ฟูนมูน โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๓๘๖ จำนวน ๖ ห้อง
มามา บังกะโล ๑๑๙ หมู่ ๒ จำนวน ๕ ห้อง
แลตะวัน ๒/๗ หมู่ ๕ จำนวน ๕ ห้อง
สบายใจ บังกะโล ๓/๑ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๓๑ จำนวน ๑๒ ห้อง
อีเดน บังกะโล โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๗๒ จำนวน ๗ ห้อง
• เกาะพยาม
เกาะพยาม รีสอร์ท ๓๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๑๐๓, ๐ ๑๒๗๐ ๑๘๕๘ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๒๙๗ จำนวน ๑๐ ห้อง
โคโคนัท บังกะโล ๑๔ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๐๑๑, ๐ ๗๒๗๙ ๑๔๗๙, ๐ ๙๙๒๐ ๘๑๔๕ จำนวน ๑๕ ห้อง E-mail:ramrada@thaimail.com
เจ พี อาร์ บังกะโล ๔๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๔๐๗๗ จำนวน ๔ ห้อง
แบมบู บังกะโล ๕๖/๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๐๑๒, ๐ ๑๒๗๓ ๓๔๓๗ จำนวน ๑๔ ห้อง
บิ๊กทรี บังกะโล จำนวน ๓ ห้อง
สมาย ฮัท ๒๗ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๓๓๕, ๐ ๑๘๓๘ ๔๖๐๐ E-mail:Thaismilehut@yahoo.com จำนวน ๒๒ ห้อง
เมาท์เทน บังกะโล จำนวน ๕ ห้อง
มิสเตอร์เก้า ๔๗ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๙๕ จำนวน ๗ ห้อง
ลุงแดง บังกะโล จำนวน ๔ ห้อง
วิจิตร บังกะโล ๕/๓ หมู่ ๑ ต.เกาะพยาม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๖๒ จำนวน ๑๔ ห้อง
อนันต์ บังกะโล ๘๐ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๓๓๘ จำนวน ๔ ห้อง
อ่าวใหญ่ บังกะโล ๓๑ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๗๕๓, ๐ ๙๘๑๙ ๘๗๗๒ จำนวน ๑๖ ห้อง
ฮอร์นบิล เกาะพยาม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๕๔๓, ๐ ๑๘๙๑ ๖๐๐๘ Website: www:Hornbillhut.com จำนวน ๑๗ ห้อง

       
• ข้อมูลร้านอาหารจังหวัดระนอง
       

• อำเภอเมือง
ครัวเจริญ ๑๓๐/๑๒๑ ถ.ท่าเมือง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๕๙๒, ๐ ๗๗๘๑ ๒๑๖๗ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง
ครัวระนอง ๑/๑๕ ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ ( อยู่ในโรงแรมสปา อินน์ ) โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๗๑๕ อาหารไทย อาหารตามสั่ง
บัว โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๐๘๖ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง
ปากน้ำ ซีฟู้ด ๙๙ หมู่ ๕ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๔๙๗, ๐ ๑๘๙๔ ๐๔๐๑ อาหารทะเล เพิ่มพูน ๑๕๗/๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๔๐๐, ๐ ๑๕๓๗ ๑๐๐๖ อาหารไทย อาหารพื้นเมือง
สมบูรณ์โภชนา ๒/๖๓ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๓๓๐๐, ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๒๒, ๐ ๑๔๗๗ ๑๖๓๒ อาหารไทย จีน
หวีเตียง ๑๕๙ ถ.เรืองราษฎร์ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๕๕ อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง อาหารทะเล
• อำเภอกระบุรี
ซาละเปาทับหลี ถ.เพชรเกษม กม.ที่ ๕๔
ท่าเรือ เลขที่ ๔ ริมแม่น้ำกระบุรี ถ.สุดสาคร โทร. ๐ ๗๗๘๙ ๑๐๖๐, ๐ ๗๗๘๙ ๑๐๓๕ อาหารทะเล อาหารไทย

• บริษัททัวร์ และศูนย์รวมรถเช่า
จันทร์สม บีช รีสอร์ท ๕/๒๘ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมีอง โทร. ๐ ๗๗๘๓ ๕๓๑๗-๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๘๙ E-mail:jansombeach@yahoo.com
มิตรทัวร์ ๒๑๐/๗-๘ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศ อ.เมืองโทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๕๐, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๔๐ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๔๖
โชคอนันต์ทัวร์ ๒๒๖/๖ ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศ อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๓๓๗, ๐ ๗๗๘๑ ๒๑๒๘

       
ระนอง ท่องเที่ยวระนอง โรงแรมระนอง จังหวัดระนอง
คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ำแร่  มุกแท้เมืองระนอง
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดระนอง  
ระนอง
• ระนอง จังหวัดระนอง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อ.เมือง อ.กระบุรี อ.กะเปอร์ อ.ละอุ่น กิ่ง อ.สุขสำราญ พร้อมรูปสถานที่ท่องเที่ยว
เกาะค้างคาว
• เกาะค้างคาว อุทยานแหลมสน ตั้งอยู่ที่หาดบางเบน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการังและฝูงปลานานาชนิด
เที่ยวระนอง
• เที่ยวระนอง บ่อน้ำรอน สวนรักษะวาริน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน วัดหาดส้มแป้น สุสานเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า
เกาะสอง
• เกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ เกาะสน อันดามันคลับ เป็นดินแดนในฝั่งสหภาพพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองประเทศไทย อนุญาตให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ข้ามไปเที่ยวได้แต่ต้องทำบัตรผ่านแดนก่อน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย., 6 – 15, 13 - 22 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 10 - 19, 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)