บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• เที่ยวเนปาล แหล่งท่องเที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

เที่ยวเนปาล จัตุรัสกาฐมาณฑุ

สถูปสวะยัมภูนาถ ประเทศเนปาล
• หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีพื้นที่ 218 ตารางไมล์ หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารยธรรมที่สำคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปะฏัน และภักตะปุร์ ความสำเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลัก และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

เที่ยวเนปาล วัดปศุปฏินาถ

เที่ยวเนปาล วัดปศุปฏินาถ

เที่ยวเนปาล วัดปศุปฏินาถ

เที่ยวเนปาล วัดปศุปฏินาถ

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เที่ยวเนปาล
• กรุงกาฐมาณฑุ
• ธาเมล (Thamell) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วยบริษัททัวร์ต่างๆ โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอิเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านธาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุกรณ์สำหรับการเดินป่า ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย
• วัดมัจเฉนทรนาถ (Machchhendranath Temple) วัดสเวตามัจเฉนทรนาถ (Sweta Machchhendranath) อยู่ที่มัจเฉนทระ พาฮาล (Machchhendranath Bahal) วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์ที่มีความงดงามทางศิลปะโดยมีเทพผู้ปกปักรักษาวัดนี้ชื่อว่า ชันมัทโย (Janmadyo) หรือมัจเฉนทระ (Machchhendra)
• พระราชวังหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka Palace or Royal Palace) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นที่เรียกว่า หอพะสันตะปุร์ (Basantapur Tower) พระราชวังนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squrare) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522
• หนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง
• วัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) ที่พำนักของเทพธิดากุมารี (ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การเลือกนั้นพิจารณาหลายอย่างสิ่งประกอบกัน ทั้งยังต้องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้วน เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอันเชิญไปพำนักที่วังกุมารีเป็นการถาวร จนกว่าจะมีรอบเดือนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม นับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการดำรงตำแหน่งกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสำเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือเป็นเทพธิดาในยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่เรียกขานกันว่า ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมารี ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหนุมานโธกา ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ชั้น มีระเบียงและบานหน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักด้วยฝีมือที่แสนจะปราณีตสวยงามมาก กุมารีจะกล่าวคำทักทายกับผู้คนทั่วไปจากระเบียงหน้าต่างของเธอ และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตราที่เวียนมาปีละครั้งกษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ
• กาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานที่นี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมีนาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว
• กาฬ ไภราพ (Kala Bhairab) รูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เดิมทีนั้นพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากจะใช้ตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พุดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักแห่งนี้
• วัดตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล
• อโศก วินายัก (Ashok Vinayak) แม้จะเป็นวัดเล็กๆ แต่ก็มีความสำคัญมาก ตั้งอยู่หลังกาฐมาณฑป ซึ่งเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่า กาฐมาณฑุ คเณศ (Kasthamandap Ganesh) หรือมารุ คเณศ (Maru Ganesh)
• ชัยศิ เทวัล (Jaishi Dewal) วัดชัยศิเทวัลแห่งองคืพระศิวะ (Shiva Temple of Jaishi Dewal) นี้มีชื่อเสียงในด้านภาพสลักแนวอีโรติกและยังเป็นเส้นทางผ่านของขบวนแห่ราชรถในเทศกาลอินทรา ยาตรา และเทศกาลอินทรา ยาตรา และเทศกาลอื่นเนืองๆ
• ตุนทิเขล (Tundikhel) สนามหญ้าอันกว้างใหญ่แห่งนี้กินพื้นที่ด้านหนึ่งของตัวเมืองมีสถานที่สำคัญของหุบเขากาฐมาณฑุหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ทางตะวันตกสุดเขตของตุลทิเขลนั้นมีอาคารสูง 59.29 เมตร สร้างโดยนายกรัฐมนตรีภีมเสน ธาปา (Bhimsen Thapa) ในปีพ.ศ. 2375 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ธาราฮารา หรือภีมเสน สะตัมภะ (Dharahara or Bhimsen Stambha) มีน้ำพุสุนธระ (Sundhara Fountain) ท่อพ่นน้ำสีทองซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของอาคารแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีเดียวกับอาคารนี้
• ประตูแห่งความทรงจำของผู้ที่ยึดมั่นในศาสนา หรือประตูชาฮิด (Martyr’s Memorial Gates or Sahid Gates) ตั้งอยู่ระหว่างภีมเสนสะตัมภะ และวัดภัทระกาลี ส่วนโค้งเหนือประตูนี้มีรูปปั้นของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่าตริภูวัน พีร์ พิกรม ชาห์ เทพ (King Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev) และรูปปั้นครึ่งตัวของผู้ยึดมั่นศาสนาทั้ง 4 คน
• วัดภัทระกาลี (Bhadrakali Temple) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตุนทิเขลใกล้ๆ กับประตูชาฮิด เป็นวัดแห่งเทพธิดาภัทระกาลีวัดนี้มีชื่อที่เรียกขานกันทั่วไปว่า วัดลุมาร์หิ (Lumarhi) และยังเป็นหนึ่งในวัดฮินดูที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย
• สิงหะ ดูร์บาร์ (Singha Durbar) เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการ สร้างขึ้นในรูปแบบ นีโอ-คลาสลิก สิงห์ ดูร์บาร์แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลของอดีตนายกรัฐมนตรีรานา (Prime Minister Rana) ในปัจจุบันสถานที่นี้ได้กลายเป็นสำนักงานเลขาธิการของรัฐบาลในพระมหากษัตริย์แห่งเนปาล
• นารายัณหิตี ดูร์บาร์ (Narayanhity Durbar หรือ Narayanhiti Royal Palalace) พระราชวังหลวงปัจจุบัน มีน้ำพุที่เก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาตริย์ชื่อ นารายัณหิตี ตั้งอยู่ที่ส่วนด้านใต้ของพระราชวัง สามารถเข้าเยี่ยมชมพระราชวังนี้ได้เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.
• หอสมุดไกเซอร์ (Kaiser Library) ตั้งอยู่ในกระศึกษาธิการ บริเวณไกเซอร์มาฮาล (Kaiser Mahal) ในย่านธาเมล หอสมุดไกสาร์แห่งนี้เป็นหอสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือหายากและคัมภีร์ต่างๆ สามารถเข้าใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการต่างๆ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในฤดูร้อน และเวลา 09.00-16.00 น. ในฤดูหนาว (15 ธันวาคม-15 กุมภาพันธ์) สอบถามเพิ่มเติมที่ 441318
• พุทธนิลกัณฐะ (Budhanikantha) ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปประมาณ 8 กิโลเมตร ฐานของเขาศิวะปุรี (Shivapuri Hill) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในท่านอนที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียรสมุทร จัดได้ว่าเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลักอายุกว่า 5 ศตวรรษนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของสระน้ำเล็กๆ ทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ
• สวนน้ำพาลาชุ (Balaju Water Gardens) ห่างจากกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร สวนน้ำแห่งนี้มีน้ำพุที่ประกอไปด้วยหัวจระเข้ 22 หัว สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนอีกด้วย
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทำให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (Nation Museum) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี้เป็นที่รวบรวมอาวุธและสิ่งประดิษฐ์ที่วิจิตรประณีตของเนปาลไว้ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จนกระทั่งปัจจุบัน โดยการจัดแสดงทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเข้าชมเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเข้าชมเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดราชการฤดูร้อน เปิดเวลา 09.00-16.00 น. ฤดูหนาวเปิดเวลา 09.30-15.00 น.
• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) ตั้งอยู่หลังเนินเขาสวะยัมภูนาถ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร พิพิธภัณฑุนี้เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ต่างๆ อาทิ ผีเสื้อ ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต้นไม้ และซากฟอสซิลหลากหลาย ที่มีการเก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศ แต่ไม่สามารถถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ได้ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดราชการ เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 4271899
• วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง
• วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแม้ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้นจึงมีสิทธิเข้าไปภายในวัดแห่งนี้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมตัววัดและดูกิจกรรมที่มีขึ้นภายในอาณาเขตของวัดได้ชัดเจนจากบนฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำพัคมาตี โดยที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกแล้วในปีพ.ศ. 2522 วัดนี้มีความสำคัญในช่วงเทศกาลศิวะราตรี
• ฉพะหิล (Chabahil) เชื่อกันว่าสถูปแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช โดยจารุมะติ (Chandra Vinayak) ซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นโบราณอยู่รอบๆ สถูปด้วย
• จันทระ วินายัก (Chandra Vinayak) วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถูปฉพะหิลไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร วัดแห่งนี้มีหลังคา 2 ชั้น ทำด้วยทองเหลือง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระคเณศ (Lord Ganesh)

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล

ช้อปปิ้งธาเมล เที่ยวเนปาล
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)