บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร้านอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง
ฉ่ายฮวย ๒๘๕-๒๘๑ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๖๙, ๐ ๗๗๒๘ ๒๕๕๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๑ ๐๓๗๙ อาหารทะเล จีน เปิดเวลา ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น.
ซุ่นเฮียง ๒๑ ถ.ชนเกษม โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๑๓๖๗, ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๘๐ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ตาปี ซีฟู้ด ๓๐ หมู่ ๓ ถ.ปากน้ำตาปี โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๑๑๕, ๐ ๗๗๒๘ ๘๓๔๕, ๐ ๙๗๒๙ ๓๘๐๘ อาหารทะเล เปิดเวลา ๘.๓๐-๒๒.๐๐ น.
เพชรตาปี สุกี้ ๑๘๔/๑ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๗๐ อาหารไทยตามสั่ง สุกี้ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ลัคกี้ ๔๕๒/๘๔-๘๕ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๒๖๗, ๐ ๗๗๒๗ ๓๔๗๑ อาหารใต้ อาหารจีน เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.
หาดตาปี ๑๑๕/๕ หมู่ ๓ ปากน้ำตาปี ต.บางพุ่ม โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๕๑๐๙, ๐ ๑๗๑๙ ๑๗๐๐, ๐ ๙๑๙๕ ๔๔๕๖ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

อำเภอกาญจนดิษฐ์
เคียงเล ๑๒๔ หมู่ ๗ ต.กะแดะ โทร. ๐ ๗๗๒๕ ๕๒๔๓, ๐ ๑๕๙๗ ๗๒๓๔, ๐ ๑๓๗๐ ๓๔๕๕ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

อำเภอบ้านนาสาร
ซินฮั้วล้ง ๖๒ ถ.นาสารนอก ต.นาสาร โทร. ๐ ๗๗๓๔ ๑๑๐๔, ๐ ๑๓๖๗ ๙๙๙๕ อาหารไทย จีน เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เกาะสมุย
เกาะแก้ว ๖๔ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๐๖๑ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ชาวเกาะ ๗๔ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๐๓๙, ๐ ๗๗๔๒ ๐๘๕๑ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ครัวเสวย ๓๑๐/๓ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๓๘๐, ๐ ๗๗๔๒ ๔๒๐, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๘๕, ๐ ๗๗๔๒ ๐๒๙๐ โทรสาร ๐ ๗๗๔๒ ๐๒๔๕ อาหารไทย และอาหารทุกประเภท มีคาราโอเกะ เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.
บิ๊กจิ๋ว ซีฟู้ด ๑๑๐/๑ หมู่ ๕ ต.อ่างทอง อ่าวมะขาม โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๓๕๐, ๐ ๑๐๘๘ ๓๙๕๕ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
บางปอ ซีฟู้ด ๙๒/๓ หมู่ ๖ ต.มะเร็ด อ่าวบางปอ โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๐๑๐ อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เบเวอรี่ ฮิลล์ ๒๑๑ หมู่ ๔ ต.มะเร็ด อ่าวท้องตะเคียน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๓๒ อาหารทะเล ไทย ยุโรป เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ชวนชิม ซีฟู้ด ๑๓๘ หมู่ ๔ ต.มะเร็ด ใกล้สมุยลากูนรีสอร์ท โทร. ๐ ๗๗๒๓ ๐๘๘๖ อาหารทะเล เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ดร้อป อินน์ ๑๕๖/๘ หมู่ ๒ ต.บ่อผุด หาดเฉวง โทร. ๐ ๗๗๔๑ ๓๒๒๑-๒ อาหารทะเล ไทย ยุโรป เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๓.๓๐ น.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๓๙๗๐ โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๓๙๗๐
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๕๕, ๐ ๗๗๒๘ ๙๑๓๓
ศูนย์บริการข่าวสาร ททท. ภาคใต้ เขต ๕ อ.เกาะสมุย
โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔, ๐ ๗๗๔๒ ๐๗๒๐-๒
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๘๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๑๙๑, ๐ ๗๗๒๗ ๒๐๙๕, ๐ ๗๗๒๗ ๒๒๑๑, ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๖๐,
๐ ๗๗๒๘ ๘๔๖๒
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๒๓๑
โรงพยาบาลสมุย โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๓๙๙, ๐ ๗๗๔๒ ๐๙๐๒, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๓๒
โรงพยาบาลเฉวง โทร. ๐ ๗๗๒๓ ๐๐๔๙, ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๗๒
ไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๐๑๓, ๐ ๗๗๒๘ ๑๙๖๖-๗, ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๖๓
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๒๑๗, ๐ ๗๗๒๗ ๓๕๐๔

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลองข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๕
๕ ถนนตลาดใหม่ บ้านดอน
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๘-๙
โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๘๒๘
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
E-mail: tatsurat@tat.ot.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยเกลื่อน เขื่อนใหญ่ ใข่แดง แหล่งธรรมะ
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์