สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[NAN-4] : ร่วมพิธีสืบชะตาล้านนาตะวันนออก น่าน ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ
วัดภูมินทร์ ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง แพร่ แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช
(พักโรงแรมในตัวเมือน่าน 2 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่าน ร่วมงานพิธีสืบชะตาแบบล้านนา พร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย นำเที่ยวโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆ จองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ
• สอบถามรายละเอียดทัวร์ที่ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• คุณโอม โทร.081- 371 5558, 098-281 9001 E-mail : ohmguide@live.com
• คุณมาร์ โทร.098-828 3886, 099-247 5824 E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559 (ท่านละ 6,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• ทริปเดินทาง : วันที่ 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560 (ท่านละ 7,300.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ - น่าน
18.30 น.
พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จังหวัดน่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ พระธาตุแช่แห้ง
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่
จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)
07.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาดแปลกตา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง และนำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักโรงแรมในเมืองน่าน ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักโรงแรมในเมืองน่าน ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สี่ : แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๕) เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)

23.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 6,600.-บาท
ท่านละ 5,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,200.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
: เทศกาลปีใหม่ เพิ่มท่านละ 400.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• ของแจก
: แจกหมวกอย่างเดียวครับ รับในวันเดินทาง
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยว...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีช่วงเดือนกันยายน - ปีใหม่ สวยที่สุดครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม....
• อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี จุดชมวิว ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง
• วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยของวัดภูมินทร์คือเป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ (พระประธานจตุรทิศ) ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
• ดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพันธ์ไม้หลากหลาย ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียว ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
• บ้านร้องแง เป็นบ้านไทยลื้อ บรรพบุรุษสืบเชื้อสายจากชาวไทยลื้อ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายอย่างไทยลื้อ ทอผ้าใช้เอง ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยลื้อ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง
• พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะของชาวล้านนา) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งองค์
• พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร
• ปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด  
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามรายการทัวร์ทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์นครวัด
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย เนปาล
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัวร์อินเดียการบินไทย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทัวร์อินเดีย เนปาล
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์