บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
• โรงแรม-รีสอร์ท

โรงแรม-รีสอร์ท จ.น่าน  (รหัสทางไกล 054)
อำเภอเมือง
จันทร์อินน์ ๑๕/๔ ถ. มหายศ โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๗๕๗ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๐๐ บาท
ใจผาสุขเฮ้าส์ ซ. ตรงข้ามโรงพยาบาลน่าน โทร ๐ ๕๔๗๕ ๑๗๘๙, ๐ ๕๘๒๗ ๘๔๐๖
ซิตี้ปาร์ค ๙๙ หมู่ ๔ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ โทร ๐ ๕๔๗๔ ๑๓๔๓-๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๓๑๓๕ www.thecityparkhotel.com E-mail: booking@thecityparkhotel.com จำนวน ๑๒๙ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ดาวเรือง ๗/๑ ถ. วรวิทย์ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๑๘๙๙ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๕๐ บาท
เดอะ วอเตอร์ไซด์ ๒๙๓ หมู่ ๑๐ บ้านใหม่ผาขวาง ต. บ่อ อ. เมือง จ. น่าน ๕๕๐๐๐ โทร ๐ ๕๔๗๐ ๑๐๐๑, ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๑๘ www.okwood.com/thewaterside จำนวนห้อง ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท
เทวราช ๔๖๖ ถ. สุมนเทวราช โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๑๕๗๗, ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๑๒ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๓๖๕ www.dhevaraj-hotel.com E-mail: dhevaraj_hotel@yahoo.com จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓,๕๐๐ บาท
น่าน เกสท์เฮาส์ ๕๗/๑๖ ถ. มหาพรหม โทร.๐ ๕๔๗๗ ๑๘๔๙, ๐ ๑๒๘๘ ๘๔๘๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐-๒๐๐ บาท
น่านฟ้า ๔๓๖-๔๔๐ ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๘๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
น่าน วัลเล่ย์ รีสอร์ท ๒๒๙ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๓๐๑๙, ๐ ๕๔๗๙ ๘๐๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๘๒๒๐ จำนวน ๔๐ ห้อง เรือนพัก ๔ หลัง ราคา ๗๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ฟ้าธนิน ๓๐๓ ถ. อนันตวรฤทธิเดช โทร ๐ ๕๔๗๕ ๗๓๒๑-๔ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๗๓๒๗ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๐๐๐ บาท
ริมสวน เพลส ๖๓๘ ม.๓ ถ. ผากลอง โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๔๖๖๐-๒, ๐ ๑๕๙๕ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๔๖๖๒ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เวียงแก้ว ๓๗๙ ถ.น่าน-แม่จริม โทร ๐ ๕๔๗๕ ๐๕๗๓, ๐ ๕๔๗๕ ๐๙๘๗ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๔๕๗๓ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
สุขเกษม ๑๑๙-๑๒๑ ถ. อนันตวรฤทธิเดช โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๔๑, ๐ ๕๔๗๗ ๑๕๘๑ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
อมรศรี ๙๗ ถ. มหายศ โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๕๑๐ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
อำเภอเวียงสา
เวียงสา พาราไดซ์ รีสอร์ท ๑๕๗ ม.๑ ถ.แพร่-น่าน หลักกิโลเมตรที่ ๑๕ ต.แม่สาคร โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๕๗๔๑-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๐๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๑๑ www.geocities.com/wiangsaparadise1 จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อำเภอปัว
ชมพูภูคา รีสอร์ท ๒๕๘ ม.๘ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
ป่าปัวภูคา ๑๔๑ ถ.ปัว-น้ำยาว ม. ๔ ต.ศิลาแลง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๕๖, ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๖๖
โทรสาร ๐ ๕๔๗๙ ๑๑๕๖ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท
อูปแก้ว รีสอร์ท ๓๒๙ ม.๕ โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๖๕๘๗-๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
อำเภอเชียงกลาง
ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท ๑๑๔ ม.๓ บ้านน้ำอ้อ ต.เปือ โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๗๐๔๔, ๐ ๕๔๗๕ ๓๓๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๓๑๙๔ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๘๐๐–๒,๐๐๐ บาท
อำเภอท่าวังผา
โคโคนัท รีสอร์ท 287 ต. ป่าคา โทร 0 1979 7961, 0 5479 9281 จำนวน 6 หลัง 7 ห้อง ราคา 500 บาท
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
ข้าวต้มปุ้ม ม.๓ ๑๑๕ ถ. อนันตวรฤทธิเดช โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๒๑๐๐ (เปิด ๑๗.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.)
ด๊า-ดาริโอ ๓๗/๔ ถ.ราษฎร์อำนวย โทร ๐ ๕๔๗๕ ๐๒๕๘ (อาหารไทยและฝรั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.,๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ธนยามังสวิรัต ๗๕/๒๓ ถ.อนันตวรฤทธิเดช โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๙๓๐ (เปิด ๐๗.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
บ่อน้ำ ถ. สุริยะพงษ์ โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๘๖๐ (ปลาคังและปลาเนื้ออ่อน เปิด ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น.)
ยาใจ ๓๔/๒ ถ.สุมนเทวราช โทร ๐ ๕๔๗๗ ๑๔๐๑ (อาหารฝรั่ง เปิด ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
เรือนแก้ว ๑/๑ ถ.สุมนเทวราช โทร ๐ ๕๔๗๑ ๐๖๓๑ (ไทย และจีนพื้นเมือง เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เลิศรส 349/11 ถ. สุมนเทวราช (เยื้องโรงแรมเทวราช) โทร ๐ ๑๙๙๓๔๓๔๒ (ต้มเลือดหมู โจ๊ก และติ่มซำ)
สวนอาหารสะเนียน ๑๓๖ ม.๑ ถ.น่าน-พะเยา ต.สะเนียน โทร ๐ ๕๔๗๘ ๕๐๘๗ (อาหารตามสั่ง
เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สวนอีสาน ๒/๑ ถ.อนันตประชา โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๗๖๑, ๐ ๕๔๗๗ ๒๙๑๓ (อีสานและไทย เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
สุริยาการ์เด้น ๙ ถ.สุมนเทวราช โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๖๘๗, ๐ ๕๔๗๗ ๒๙๘๐ (ไทย จีน และพื้นเมือง เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
กิ่งอำเภอภูเพียง
สวนอาหารริมบึง ๒๕๙ ม.๔ ต. มวงตึ๊ด โทร ๐ ๕๔๗๗ ๔๘๘๓, ๐ ๑๗๘๔ ๒๘๓๒ (อาหารตามสั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
อำเภอท่าวังผา
ครัวบ้านไม้ ตรงข้ามอุทยานมัจฉาวังผาเฉลิมพระเกียรติ โทร ๐ ๕๔๗๙ ๙๒๕๕ (อาหารพื้นเมือง เช่น ลาบขม ตับหวาน และต้มอ่อม)
ปลาเป็น โทร ๐ ๕๔๗๕ ๕๑๓๖ (เมนูอาหารปลาเพื่อสุขภาพ เช่น ปลาจุ่ม และปลาทอดตะไคร้กรอบ เปิด ๑๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.)
ลูกชิ้นกำแพงเพชร โทร ๐ ๕๔๗๙ ๙๒๕๕ (ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง)
สวนอาหารวังศิลา โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๙๒๔๕ (อาหารตามสั่ง เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
อำเภอเชียงกลาง
รวมรส ๕๒ ม.๕ ต.เชียงกลาง ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๗๐๖๕ (ข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู และก๋วยเตี๋ยวเป็ด เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
อำเภอนาหมื่น
แพอาหารสองบัว หมู่บ้านปากนาย ต.นาทะนุง โทร ๐ ๕๔๗๗ ๙๖๕๒-๓

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๓๐๔๗
สำนักงานจังหวัดน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๓๔๑
โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๓๘, ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๘๒
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๑๖๘๑, ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๒
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตรวจคนเข้าเมืองน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๐๐๓๙
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๑๖

• เทศกาลงานประเพณี : ของฝากของที่ระลึก จ.น่าน   (รหัสทางไกล 054)

เทศกาลงานประเพณี
งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองน่านเป็นเมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาถึงเป็นเวลาช้านาน ในเขตเมืองเก่า ทั้งในตัวเมืองน่าน และที่อำเภอปัวจะมีพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเด่นเป็นสง่า ในรอบปีมีงานประเพณีบูชาพระธาตุสำคัญ ได้แก่
งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม)
งานประเพณี “หกเป็งไหว้สามหาธาตุแช่แห้ง” ในวันเพ็ญเดือน ๖ เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๔ ภาคกลาง (ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) มีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชา
งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย ในวันเพ็ญเดือน ๘ เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ภาคกลาง(ประมาณเดือนพฤษภาคม) มีงานนมัสการพระธาตุเขาน้อย และมีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชา
งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๒-๑๕ เมษายน
งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สำหรับชาวเหนือถือว่า เป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานต่อมาใน
พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน ราวกลางเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยถือเอาวันเปิดสนามแข่งเรือตามวันถวายสลากภัตของวัดช้างค้ำวรวิหารซึ่งเป็นวัดหลวง จะจัดงานถวายสลากภัตก่อน งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านจึงเป็นประเพณีคู่กับตานก๋วยสลากของวัดช้างค้ำมาจนทุกวันนี้ ภายหลังทางจังหวัดได้ผนวกงานสมโภชงาช้างดำอันเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเข้าไปด้วย    นอกจากนั้นยังมีงานแข่งเรือที่อำเภอเวียงสาในเทศกาลตานก๋วยสลาก เรือที่เข้าแข่งแต่ละลำใช้ไม้ซุงใหญ่ ๆ เอามาขุดเป็นเรือ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ ที่หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ด้วยคนเมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจากไข่พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำและบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์อีกด้วย และหากมาในช่วงซ้อมก่อนการแข่งขัน ตอนเย็น ๆ จะเห็นชาวบ้าน นักเรียนจับกลุ่มอยู่ริมน้ำเพื่อดูการซ้อมเรือ เชียร์ทีมเรือ และฝีพาย ที่เป็นคนท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตที่มีสีสัน และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ นับเป็นประเพณีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี บางปีอาจจัดร่วมกับเทศกาลของดีเมืองน่าน ส้มสีทองเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน พันธุ์เดียวกับส้มเขียวหวาน แต่ส้มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม และรสชาติหวานหอมอร่อยกว่า เป็นเพราะอิทธิพลของดินฟ้าอากาศคือ อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกัน ๘ องศา เป็นเหตุให้สาร “คาร์ทีนอยพิคเมนท์” ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทองดังกล่าว กิจกรรมในงานที่น่าสนใจมีหลายอย่าง ได้แก่ การประกวดขบวนรถส้มสีทอง การออกร้านนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากอำเภอต่าง ๆ และจากเมืองฮ่อน-หงสา สปป.ลาว การแสดงพื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆ อีกมากมาย
พิธีสืบชะตา เป็นประเพณีโบราณ มักทำในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิดอายุครบรอบ ฟื้นจากการเจ็บป่วย การสืบชะตาถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไป ต่อมามีการประยุกต์พิธีสืบชะตากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดนตรีพื้นบ้าน ปิน สะล้อ ซอน่าน พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) คือผู้เชี่ยวชาญปิน (ซึง) และสะล้อ และยังสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรี คำร้อง และทำนองเพลงซอปั่นฝ้าย ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ พ่อครูคำผายนุปิง ผู้ขับ “ซอล่องน่าน” ที่เล่าถึงตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองน่าน ตามเรื่องเล่าขานกันมาช้านานว่า ครั้งเมื่อพระยาการเมืองอพยพย้ายเมืองจากวรนคร อำเภอปัว มาสร้างเมืองใหม่ที่ภูเพียงแช่แห้งนั้น ขบวนเสด็จแห่แหนใหญ่โตมาตามลำน้ำน่าน ผู้ติดตาม คือ ปู่คำมาและย่าคำปี้ ขับร้องโต้ตอบด้วยปฏิภาณกวี คลอปิน และสะล้อ เพื่อไม่ให้การเดินทางน่าเบื่อ

ผลไม้-อาหารพื้นเมือง
     ผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัด ได้แก่ ส้มสีทอง มะไฟจีน ลิ้นจี่ และต๋าว หรือ ตาว (เป็นชื่อปาล์มชนิดหนึ่งใบคล้ายมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดอ่อน เรียกว่า ลูกชิด เชื่อมกินได้) หาชิมได้ไม่ยาก และราคาย่อมเยา ที่ “กาดเช้า” หรือตลาดเช้า ที่ตลาดสดเทศบาลเมือง หรือตลาดก่อนถึงทางขึ้นพระธาตุเขาน้อย และที่ “กาดแลง” หรือตลาดเย็น (เริ่มประมาณบ่ายสามโมง) หน้าโรงแรมเทวราช อาหารท้องถิ่นเมืองน่านอุดมด้วยเครื่องสมุนไพร ผักพื้นบ้านเครื่องเทศ โดยเฉพาะมะแข่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น ยำลาบ ยำชิ้นไก่ แกงขนุน และแกงผักกาด รับประทานกับข้าวนึ่งร้อน ๆ อาหารพื้นบ้านเมืองน่านหลายชนิด คล้ายกับอาหารล้านนาทั่วไป เช่น ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง และแกงฮังเล แต่บางชนิดเป็นอาหารเฉพาะถิ่น และมีให้รับประทานในบางฤดูกาลเท่านั้น
ไค (อ่านว่า “ไก”) ไค เป็นพืชน้ำ มีเส้นสีเขียวยาวเหมือนเส้นผม งอกตามหินผาใต้ลำน้ำโขงมีขนาดใหญ่และยาวกว่า “เทา” (อ่านว่า “เตา”) ซึ่งเป็นพืชประเภทเดียวกันที่ขึ้นตามห้วย หนอง คลอง บึง และนาข้าว แต่คนเมืองน่านเรียกสาหร่ายจากแม่น้ำว่า “ไค” และ “เตา” ส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำน่าน นอกจากนั้นยังมีจากแม่น้ำว้า ถือเป็นดัชนีบ่งชี้ความสะอาดของน้ำได้เป็นอย่างดี หารับประทานได้ในฤดูหนาว และไคนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง อาทิ แกงไค ห่อนึ่งไค และไคพรุ่ย
- แกงไค (อ่านว่า “แก๋งไก”) มีทั้งแกงไคแบบไม่ใส่เนื้อและใส่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อปลาดุก หรือปลาช่อน หากเป็นแกงไคใส่เนื้อนอกจากพริกแกงที่ประกอบด้วยพริกสด กระเทียม หอม ปลาร้าหรือกะปิแล้ว จะใส่เถาสะค้าน (เป็นไม้เถา ใช้ทำยาได้ เรียกว่า ตะค้านก็ได้) ข่าอ่อน และใบมะกรูด
- ห่อนึ่งไค คล้ายห่อหมกในภาคกลางเพียงแต่ไม่ใส่กะทิ มีทั้งห่อนึ่งไคไม่ใส่เนื้อ โดยนำไคมาผสมกับเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้ง หอม กระเทียม กะปิ หรือปลาร้า และใบมะกรูด นำไปห่อใบตองแล้วนึ่ง
- ไคพรุ่ย (อ่านว่า “ไกพุ่ย”) นำไคแห้งมาปิ้งถ่านไฟให้สุกออกเหลือง แล้วฉีกเป็นฝอยละเอียด นำไปผัดกับกระเทียมเจียวใส่เกลือป่นโรยให้ทั่ว
น้ำปู หรือที่ทางเหนือเรียก “น้ำปู๋” ทำจากปูนาโขลกผสมกับตะไคร้ และขมิ้น แล้วกรองแต่น้ำจากนั้นนำไปเคี่ยวไฟอ่อน ๆ พร้อมตะไคร้ ขมิ้น พริกป่น เกลือ และน้ำมะนาว จนกว่าน้ำจะงวดข้น น้ำปูใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงหน่อไม้ ยำหน่อไม้ และน้ำพริกปู
ส้มสีทอง เริ่มมีการปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ หมื่นระกำ ผู้คุมเรือนจำจังหวัดน่านเป็นผู้นำมาปลูกครั้งแรก ส้มสีทองให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในกลางเดือนธันวาคม หรือต้นเดือนมกราคม
องุ่นดำน่านฟ้า ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เป็นองุ่นพันธุ์ดีจากไต้หวัน
มะไฟจีน แหล่งเดิมอยู่ที่ประเทศจีนเชื่อว่าชาวจีนเป็นผู้นำมาปลูกในจังหวัดน่านเมื่อประมาณ ๘๐ ปีมาแล้ว เป็นผลไม้ที่มีอยู่ที่จังหวัดน่านเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีสรรพคุณเป็นยา คือช่วยระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจโล่งจมูก ชุ่มคอ รับประทานสดตอนที่ผลแก่จัดมีรสหวาน หรือตากแห้งแล้วแช่อิ่ม

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
อำเภอเมือง
เงินน่าน ๔๒/๒๒ ถ.มหายศ (เครื่องเงิน)
จางตระกูล ๓๐๔-๓๐๖ ถ.สุมนเทวราช โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๑๖, ๐ ๕๔๗๗ ๑๓๕๗ (ผ้าทอ)
ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาและหัตถกรรมเมืองน่าน ถ.น่าน-พะเยา กิโลเมตรที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๗๗ เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น (เครื่องเงิน ผ้าทอลายน้ำไหล มะไฟจีน)
ชุลีภรณ์ ๓๖/๑ ถ.รังษีเกษม โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๒๗๗๓ (เครื่องเงิน ผ้าทอ)
บ้านทนันไชย ๑ ถ.เจตบุตร ข้างโรงเรียนสตรีศรีน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๕๑๕ (ผ้าทอลายน้ำไหล, ของชำร่วยจากเงิน)
ฝ้ายเงิน ๓๗๖/๓ ถ.ยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๗๔ ๑๕๖๔ (ผ้าทอลายน้ำไหล, เครื่องเงิน)
พิมผ้าไทย 247 ถ.สุมนเทวราช โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๗๒๕ (ผ้าทอ)
น่านซิลเวอร์แวร์ ๓๖/๑ ถ.สุมนเทวราช
สมาคมพัฒนาไทยพายัพ ๒๔ ถ.เจตบุตร (ใกล้ตลาดเช้า) โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๓๐, ๐ ๕๔๗๗ ๒๕๒๐ เปิดจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องจักสาน เครื่องเงิน)
เสน่ห์ล้านนา ๖๑ ม.๔ บ.เจดีย์ ต.ดู่ใต้ โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๑๘๒๓ (ผ้าทอ)
ศุภิสรา ๒๗๒/๓ ถ.ยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๗๔ ๑๗๒๐ (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)
องุ่นคนเมือง ๒๒๓ ถ.สุมนเทวราช (เครื่องปั้นดินเผา)
อำเภอปัว
กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย ๑๔๑ ม. ๑๑ ต.ศิลาแลง อยู่ระหว่างเส้นทางสายปัว-ป่ากลาง ก่อนถึงโรงแรมป่าปัวภูคา ผลิตผ้าทอมือไทลื้อสามารถแวะชมและซื้อผ้าได้ในราคาประหยัด
กลุ่มหัตถกรรมอิ้วเมี่ยนบ้านห้วยสะนาว 105 ม. 2 บ้านห้วยสะนาว ต. ป่ากลาง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๒๓๔๐, ๐ ๑๐๒๑ ๑๙๑๓ (เครื่องประดับเงินแท้และผ้าปักฝีมือชาวเขา)
นำชัยเครื่องเงิน ๕ ม.๒ ต.ป่ากลาง โทร ๐ ๕๔๗๙ ๒๓๗๕, ๐ ๑๙๕๑ ๖๙๗๔, ๐ ๑๙๖๐ ๙๐๖๑
ชำนาญเครื่องเงิน ๑๐๕ ม.๙ บ้านป่ากลาง ต.ศิลาแลง (เครื่องเงิน)
ฝ้ายดอย ๑๓๘ ม.๘ บ้านดอนแก้ว ต.วรนคร (ผ้าทอมือ)
หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลศิลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๙ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแม้ว เย้า และถิ่น ซึ่งมาจากการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในจังหวัดน่านของทางราชการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ การจัดสร้างจะแยกกันอยู่ตามลักษณะเผ่า มีการผลิตงานหัตถกรรมที่สวยงาม
อำเภอท่าวังผา
จันทร์สมการทอ ๖๘ บ้านหนองบัว ต.ป่าคา โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๘๔๖๘, ๐ ๙๘๓๘ ๐๕๓๖ (ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ)
อำเภอเวียงสา
กลุ่มทอผ้าบ้านดอนชัย ทอผ้าไทยประดิษฐ์ ลายน้ำไหล โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๒๒๐๕
กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม ม.๑ บ้านไผ่งาม ต.ส้าน โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๒๕๖๕
อำเภอทุ่งช้าง
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสน ต.งอบ เป็นกลุ่มสตรีทอผ้าโดยการนำของคุณศรีวลัย คำรังษี โดยประยุกต์ลายน้ำไหลแบบเดิม สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าปูที่นอน พรม ผ้าบุเครื่องเรือน

กิจกรรมที่น่าสนใจ
โฮมสเตย์บ้านดอนมูล ตำบลบ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา เดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๔๐ ข้ามสะพาน ตรงไป แล้วเลี้ยวขวาจะผ่านทางเข้าวัดหนองบัว ตรงไปผ่านบ้านดอนแก้ว จึงจะถึงบ้านดอนมูล จัดทำโฮมสเตย์จำนวน 10 หลัง ค่าที่พัก ๑๐๐ บาท/คืน อาหาร ๕๐ บาท/มื้อ ขันโตกชุดละ ๕๐๐ บาท / ๕ คน นำเที่ยววัดหนองบัว ชมสินค้าประจำหมู่บ้าน เช่น ผ้าทอไทลื้อ และเดินป่าชุมชน ประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า ๑ วัน ติดต่อคุณลำไย โทร. ๐ ๙๔๘๙ ๒๒๔๗ (งดรับนักท่องเที่ยว ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากเป็นฤดูฝน)

น่าน จังหวัดน่าน โรงแรมน่าน ดอยภูคา ดอยเสมอดาว เที่ยวน่าน ทัวร์น่าน
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
• น่าน จังหวัดน่าน น่าน เดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนคร ๖๔ พระองค์
• ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดน่าน มี ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) พบที่เดียวในโลก รวมทั้งวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ทะเลหมอก
• วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) วัดภูมินทร์ วัดที่สวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
• ดอยเสมอดาว ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสถานที่สวยงามมากมาย อาทิ เสาดินและคอกเสือ จุดชมวิวผาชู้ จุดชมวิวดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ แก่งหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
• วัดพระธาตุช้างค้ำ เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ สำหรับทำพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
• วัดหนองบัว บ้านหนองบัว วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้
• วัดมิ่งเมือง มีองค์พระประธาน “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง” เป็นศิลปะเชียงแสน มีอายุ 400 กว่าปี และเป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมืองของจังหวัดน่าน
• วัดหนองแดง สถาปัตยกรรมไทยลื้อ สถาปัตยกรรม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จิตรกรรมฝาผนัง ด้านหลังของฐานชุกชีเป็นลักษณะพิเศษของงานสถาปัตยกรรมพื้นบ้านแบบไทลื้อ
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์