บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[NAN-14] : น่าน พระธาตุแช่แห้ง หมู่บ้านสะปัน ดอยสะกาด ดอยภูคา
บ่อเกลือ วัดภูมินทร์ วัดศรีมงคล ร้านกาแฟไทยลื้อ วัดภูเก็ต
(พักโรงแรม 2 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่าน ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย นำเที่ยวโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส

รายละเอียดโปรแกรม

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

กระซิบรักน่าน

ดอยภูคา

ดอยภูคา

วัดช้างค้ำ

วัดหนองแดง
• โปรแกรมการเดินทาง
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ กำหนดวันเดินทางได้เองครับ
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - น่าน วัดศรีมงคล ลำดวนผ้าทอ วัดภูเก็ต ดอยสะกาด
06.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
08.45 น.   ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD-8818
10.00 น.   ถึง สนามบินน่านนคร นำท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีมงคล อ.ท่าวังผา วัดศรีมงคลหรือวัดก๋งเป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปะล้านนาที่สวยงาม ภายในวัดมีร้านของฝากของขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีวิวทิวทัศน์ทุ่งนาและร้านกาแฟสวยๆอยู่ติดกับวัด
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวลินดา (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านไปถ่ายรูปกับบรรยากาศทุ่งนาที่ กาแฟบ้านไทลื้อ ลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาหลายสิบไร่และฉากหลังเป็นขุนเขาสีเขียวสุดสายตา เอกลักษณ์ของที่นี่คือการนำผ้าทอผืนใหญ่สีสดมาตกแต่งสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต วัดชาวไทยลื้อ ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยสะกาด หมู่บ้านชาวไทยภูเขาชนเผ่าลั๊วะที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและที่สำคัญยังคงมีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ ชิมชาภูเขาหรือที่เรียกว่าชาอัสสัม ชมวิวทิวทัศน์บนดอย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารเรณู (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักรีสอร์ท อ.ปัว ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สอง : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือ หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ลานดูดาว และสักการะ ศาลเจ้าหลวงภูคา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านเที่ยวชม บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์สวยๆของเมืองแห่งขุนเขาชม หมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาทุ่งนาผืนป่าและมีลำธารไหลผ่านที่สวยงาม แวะถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของสะพานในหมู่บ้าน นำท่านแวะ ร้านกาแฟอุ่นไอมาง คาเฟ่ริมน้ำมางตกแต่งสไตล์วินเทจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุริยา (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักโรงแรมในเมืองน่าน ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สาม : น่าน พิพิธภัณฑ์น่าน วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ให้ท่าน ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี แวะนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ นำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ จากนั้นนำท่านชม วัดมิ่งเมือง เป็นเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย และะซื้อของฝากกลับบ้าน
18.45 น.   นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD-8827
19.50 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน
กรุ๊ป 6-7 ท่าน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยว
เดินทางจากกรุงเทพฯ (รวมตั๋วเครื่อง)
9,990.-บาท
8,590.-บาท
9,290.-บาท
1,200.-บาท
รับ-ส่งที่จ.น่าน (ไม่รวมตั๋ว)
6,990.-บาท
5,590.-บาท
5,290.-บาท
1,200.-บาท
• ลูกค้าเก่าลดท่านละ 200 บาท
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 7 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์