บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
• ปราสาทนาคพัน

ทางเข้าปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน
ปราสาทนาคพัน
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบายน
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• ในบรรดาปราสาทที่ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องยกให้ปราสาทนาคพันที่มีการก่อสร้างที่แปลกตามากที่สุด ตัวปราสาทตั้งอยู่กลางสระน้ำ เปรียบเสมือนเกาะอยู่กลางทะเล หรือเปรียบกับภูเขาหิมาลัยที่อยู่กลางมหาสมุทร น้ำจากสระแห่งนี้ถือเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเปรียบประหนึ่งน้ำจากสระอโนดาต ซึ่งเป็นศูนย์รวมจากแม่น้ำทั้ง 5 ในอินเดีย ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมนา แม่น้ำเนรัญชลา แม่น้ำสินธุ และแม่น้ำพรหมบุตร ผู้ใดที่อาบหรือดื่มกินน้ำจากสระนี้โดยผ่านจากปากของราชสีห์ ช้าง ม้า และมนุษย์ที่อยู่ในศาลาทั้งสี่ทิศ เชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
• หากเราสังเกตจะพบว่าปราสาทพระขรรค์ ถูกออกแบบเปรียบประหนึ่งถูกสร้างอยู่ใจกลางเกาะซึ่งมีน้ำล้อมรอบแต่ปัจจุบันบารายนั้นได้ตื้นเขินหมดแล้ว จึงมองภาพไม่ออกว่าปราสาทนี้ตั้งอยู่กลางน้ำอีกต่อไป
• นาคพันรอบฐานปราสาท กลางสระน้ำเป็นที่ตั้งของฐานปราสาทที่มีลักษณะกลมเป็นชั้นๆ ที่ฐานหรือชั้นล่างสุดของฐานปราสาทนี้ เป็นนาคเจ็ดเศียรสองตัวที่หางเกี่ยวพันกันทางทิศตะวันตก ลำตัวโอบล้อมฐานหันหน้ามาทางทิศตะวันอออก นาคสองตัวนี้เชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่ชื่อว่านันทะและอุปานันทะ
• ภาพสลักที่ปรางค์ประธาน ตรงกลางของสระมีบันไดขึ้นไป 7 ชั้น สู่ปรางค์ประธานซึ่งอยู่ตรงกลาง ทางเข้าอยู่ทิศตะวันออก ส่วนอีก 3 แห่งรอบปราสาทเป็นประตูหลอก ที่มุมของปรางค์ประธานมีรูปพญาครุฑ ด้านหลังของปรางค์ประธานมีภาพสลักคติธรรมทางพุทธศาสนา แต่ภาพเหล่านี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นความเชื่อตามศาสนาฮินดู เช่น ภาพสลักเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช ภาพนี้ถูกดัดแปลงให้มีรูปลักษณะคล้ายศิวลึงค์ อีกภาพหนึ่งเป็นภาพสลักเมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิ์ก็ถูกดัดแปลงเช่นกัน
• ประติมากรรมลอยตัวรูปม้าพลาหะ อยู่ด้านหน้าของปรางค์ประธานด้านทิศตะวันออก ม้าพลาหะเป็นอวตารหนึ่งของพระโพธิสัวต์อวโลกิเตศวร ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อพ่อค้าจากอินเดียลงเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังเกาะศรีลังกาเกิดพายุระหว่างทาง เรือถูกพายุโหมกระหน่ำจนเรือแตก พระโพธิสัตว์ได้แปลงพระองค์เป็นม้ามีปีกลงไปให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่กลางมหาสมุทรได้อย่างปลอดภัย ม้าพลาหะเปรียบเสมือนยานพาหนะลำใหญ่ที่พาผู้คนสู่มรรคผลนิพพาน
• รูปสลักคน ราชสีห์ ม้า ช้าง รูปสลักในศาลาทางด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นใบหน้าของมนุษย์ ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นรูปใบหน้าราชสีห์ รูปของม้าอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และรูปของช้างอยู่ทางทิศเหนือ สันนิษฐานว่ารูปสลักใบหน้ามนุษย์เดิมทีเป็นหน้าของวัว เพื่อให้สอดคล้องกับคติธรรมทางศาสนาฮินดูเช่นเดียวกับภาพสลักพระพุทธเจ้าที่ถูกสกัดใบหน้า ลำตัว แขน ออกให้เหลือฐานกับลำตัวมองดูคล้ายศิวลึงค์ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทพระขรรค์
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1734)
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบายน
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับว่าเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ นอกจากจะทรงสร้างปราสาทต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขด้วย ด้วยการสร้างอโรคยศาลาถึง 102 แห่ง ในบรรดาปราสาทต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ต้องยกให้ปราสาทพระขรรค์เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในรัชสมัยของพระองค์มีราชครูกว่าหนึ่งพันคนปราสาทแห่งนี้จึงใช้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ เช่นเดียวกับปราสาทตาพรหมก็เป็นปราสาทที่สร้างให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเช่นกัน
• บริเวณที่สร้างปราสาทพระขรรค์ ถูกขนาดนามว่าเป็นทะเลแห่งเลือด เพราะในบริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างพวกขอมที่อยู่ในเมืองพระนครและพวกจาม ศึกสงคราครั้งนั้นทำให้ขอมชนะจาม จึงเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทชัยศรี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพระองค์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในจารึกในปราสาทพระขรรค์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นปราสาทพระขรรค์ อันหมายถึงพระแสงดาบที่ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชนะอริราชศัตรู
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทพระขรรค์นี้เพื่ออุทิศให้แก่พระราชบิดา โดยสร้างหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างปราสาทตาพรหมเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาแล้ว 5 ปี
• เสานางเรียง ทางเข้าปราสาททั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของปราสาทพระขรรค์ สองฟากฝั่งมีเสานางเรียงเป็นแถวยาว ระยะทางประมาณ 300 เมตร
• รูปสลักนูนสูงครุฑที่กำแพง กำแพงทางเข้าปราสาทมีประติมากรรมที่สวยงาม ได้แก่รูปสลักนูนสูงเป็นรูปครุฑขนาดสูงเท่าตัวกำแพงศิลาแลงหรือประมาณ 3 เมตร ครุฑใช้มือทั้งสองจับหางนาค ส่วนขาของครุฑทั้งสองข้าง ก็จับลำตัวของนาค ประติมากรรมนี้จะพบเห็นได้ที่ด้านข้างโคปุระที่กำแพงปราสาททั้งสี่ทิศ
• ต้นสะปง ที่โคปุระด้านทิศตะวันออกของระเบียงคต มีรากของต้นสะปงขนาดใหญ่ปกคลุมตั้งแต่หลังคาของระเบียงคต รากของมันจะชอนไชมายังเสาหินค้ำยันก่อนลงสู่พื้นดิน ลำตัวมีความสูงกว่า 20 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปทั่ว เป็นที่นิยมถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ลักษณะคล้ายกับปราสาทตาพรหม
• อาคารโรมัน ถัดมาจากด้านซ้ายของโคปุระทางด้านทิศตะวันออก มีอาคาร 2 ชั้น ลักษณะของเสาทั้งหมดเป็นเสากลม คล้ายทรงโรมัน ความสูงของเสานี้ประมาณ 3 เมตร ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่าถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ใด
• ภาพสลักต่างๆ ที่หน้าบันและทับหลัง เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดู มีให้เห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ภาพการกวนเกษียรสมุทร ภาพการรบระหว่างทัพลิงกับยักษ์ ส่วนรูปีวนางอัปสรตามกรอบประตูและกำแพงด้านในก็มีให้เห็นทั่วไป ส่วนภาพสลักที่เป็นคติธรรมทางพุทธศาสนาถูกสกัดดัดแปลงหรือกระเทาะทิ้งออกไปเป็นส่วนใหญ่ ภาพพระพุทธรูปที่ยังคงพบเห็นเหลืออยู่เพียงที่เดียว ได้แก้ เสานางเรียงหน้าโคปุระกำแพงทิศตะวันออกของปราสาท ซึ่งไม่ได้ถูกกระเทาะออกไป เชื่อว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ทรงเป็นผู้บัญชาให้ดัดแปปลงปราสาทแห่งนี้เข้ากับศาสนาฮินดู ซึ่งพระองค์ทรงนับถือแทนสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8
• สะพานนาคราช โคปุระที่จะนำไปสู่กำแพงด้านทิศตะวันตก จะพบประติมากรรมลอยตัวอสูรฉุดนาคและเทวดาฉุดนาคเป็นแนวยาวกว่าร้อยเมตร โดยทั่วไปเราเรียกบริเวณนี้ว่าสะพานนาคราช จากสะพานนาคราชจะพบทางดำเนินซึ่งทั้งสองข้างทางนี้ประกอบด้วยเสานางเรียงอยู่ตลลอดระยะทางกว่า 300 เมตร
เขมร นครวัด ภาษาเขมร กัมพูชา
• ข้อมูลท่องเที่ยว เขมร นครวัด นครธม 
นครวัด เขมร นครวัด นครธม
• นครวัด เขมร นครวัด นครธม เก็บรูปท่องเที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ อยากแนะนำว่าน่าจะลองไปเที่ยวดูกัน
ปราสาทบันทายสรี
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ สร้างเพื่อบูชาพระศิวะ
นครวัด เที่ยวนครวัด
• นครวัด เที่ยวนครวัด ปราสาทนครวัด ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พ.ศ. 1650 – 1693 จุดประสงค์เพื่อสร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์
พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน
• พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี สร้างก่อนนครวัด ชม ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ จำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ
นครธม ปราสาทนครธม
• นครธม ปราสาทนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ. 1720-1780 เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมโบราณมั่งคั่งและรุ่งเรืองที่สุด
ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร
• ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร ระบำอัปสรา ศิลปะแห่งเขมร แนะนำแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
ปราสาทตาพรหม
• ปราสาทตาพรหม สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1729) รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา
ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา
• ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา สวัสดี ซัวซไดย, ขอบคุณ ออกุน, ลาก่อน เรียนซันเฮย, ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก, อร่อย ชงัล, ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ
• ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)