บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
• ปราสาทตาแก้ว : ปราสาทบันทายกเดย : สระสรง : ปราสาทกระวาน

ปราสาทตาแก้ว
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 16
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบคลัง
• ศาสนา : ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย
• จุดประสงค์ของการสร้างปราสาทตาแก้วเพื่ออุทิศให้แด่พระศิวะในศาสนาฮินดูที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ทรงนับถือ แต่พระองค์ก็ทรงให้ความอุปถัมภ์แก่พุทธศาสนานิกายมหายานอย่างเปิดเผย
• ปราสาทตาแก้วเป็นปราสาทแรกที่ทดลองนำหินทรายมาสร้าง มีลักษณะเป็นปราสาท 5 หลัง ก่อด้วยหินเป็นชั้น 5 ชั้น สูง 20 เมตร ในชั้นที่ 2 มีระเบียงคตยาวติดต่อล้อมรอบ เป็นปราสาทที่ถูกเรียกว่าปราสาทโกลน หมายความว่าเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จดี พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 1 ผู้มีศักดิ์เป็นพระนัดดาขึ้นครองราชย์ต่อมา จารึกไม่ได้ระบุว่าพระองค์ทรงสร้างปราสาทต่อหรือไม่ เพราะเป็นการขึ้นครองราชย์ช่วงสั้นๆ จวบจนพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ จึงทรงสร้างปราสาทตาแก้วต่อจนสิ้นรัชกาลก็ยังไม่เสร็จ
• มีข้อสันนิษฐานที่ปราสาทเป็นปราสาทโกลนหรือสร้างไม่เสร็จอาจเป็นเพราะหินทรายที่นำมาก่อสร้างนั้นมีความแข็งจนยากต่อการแกะสลักภาพก็เป็นได้ หรืออาจเกิดสงครามจึงต้องเกณฑ์ผู้คนไปทำการรบ ทำให้การก่อสร้างขาดช่วงไป หรือกระทั่งการเกิดฟ้าผ่า ซึ่งเป็นความเชื่อว่าไม่เป็นที่ปรารถนาของเทพเจ้าจึงต้องหยุดการสร้างปราสาทไป
• ระเบียงคต ฐานแต่ละชั้นเริ่มมีระเบียงคต และมุงหลังคาด้วยอิฐ เสาในระเบียงคตสลักลวดลายไว้ แต่เสาภายนอกไม่มีการสลักภาพใดๆ
เป็นปราสาทแรกที่ช่างขอมสามารถสร้างปราสาทด้วยหินทราย มีปราสาท 5 หลังอยู่บนฐานเดียวกันได้สำเร็จเป็นครั้งแรก (จากเดิมที่ใช้อิฐสร้างตัวปราสาท) ลวดลายที่ฐานบัวสวยงาม

ปราสาทบันทายกเดย
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และขยายเพิ่มในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบายน
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• ปราสาทบันทายกเดย (บัน-ทาย-กะ-เดย) มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบปราสาทตาพรหม และปราสาทพระขรรค์ แต่มีขนาดเล็กกว่า โคปุระทั้ง 4 แห่งมีพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หันหน้าพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ เช่นเดียวกับปราสาทบายน โดยมีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระทั้ง 4 มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 800 คูณ 400 เมตร ปราสาทบันทายกเดยจัดเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา แต่มีสภาพที่ชำรุดมาก
• ก่อนถึงปรางค์ประธานจะมีวิหารของพราหณ์สำหรับทำพิธีทางศาสนา ถัดไปเป็นโคปุระด้านในนำไปสู่ปรางค์ประธาน และปรางค์บริวารทั้ง 4 ทิศ มีบรรณาลัยทางทิศเหนือ-ใต้ อยู่ที่หน้าปรางค์ประธาน เช่นเดียวกับปราสาทที่สร้างในศิลปะบายน ภาพนางอัปสรากำลังร่ายรำ จึงพบเห็นได้เป็นส่วนมาก ที่ปรางค์ประธาน ปัจจุบันมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิประดิษฐานอยู่
• เนื่องจากเป็นปราสาทขนาดเล็ก สามารถเดินเยี่ยมชมจากทิศตะวันออกโดยใช้เวลาไม่มากนัก หลังจากนั้นสามารถเดินเที่ยวชมไปยังสระสรง ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

สระสรง
• ปีที่สร้าง : สร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ 15 และได้รับการดัดแปลงในยุคปลายสมัยคริสตศตวรรษที่ 12
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันและพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบายน
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• สระสรง เป็นสระที่มีน้ำขังนับพันปีแล้ว มีภูมิประเทศที่สวยงาม หลังจากเที่ยวชมปราสาทบันทายกเดยแล้วทางออกทางด้านทิศตะวันตกนำสู่สระสรง เดินไปเที่ยวชมได้เลย ท่าของสระสรงสร้างขึ้นด้วยหินทราย มีบันไดลงไปถึงพื้นน้ำ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จุดประสงค์ของการสร้างสระสรงเพื่อเป็นศาสนสถานพร้อมกับปราสาทบันทายกเดย ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สระสรงมีขนาดประมาณ 800 คูณ 400 เมตร อยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตก เชื่อว่าสระสรงนี้ใช้เป็นที่สรงน้ำของพระมหากษัตริย์
• ท่าน้ำ ประกอบด้วยบันไดสิงห์ และส่วนที่เป็นราวสะพานนาคมีลักษณะจตุรมุข (หันหน้าทั้ง 4 ทิศ) ลักษณะกากบาท ประกอบด้วยประติมากรรมตัวรูปสิงห์คู่ และมีบันไดลงไปยังลานจตุรมุขซึ่งประกอบด้วยนาค 7 เศียร
• กลางสระ จะสังเกตเห็นซากปราสาทหลังเล็กๆ ชาวกัมพูชาเรียกกันว่าปราสาทลอยน้ำ แต่หักพังลงมาแล้ว สันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงใช้เป็นที่นั่งสมาธิ ต่อโดยสะพานไม้จากฐานที่อยู่ติดกับปราสาท

ปราสาทกระวาน
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 15
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบาแค็งและเกาะแกร์
• ศาสนา : ศาสนาฮินดู ไวษณพนิกาย
• คำว่า กระวาน แปลว่า ดอกนมแมว ซึ่งเคยมีอยู่มากรอบปราสาทแห่งนี้ ปราสาทกระวานเป็นปราสาทขนาดเล็กสร้างบนฐานเดียวกัน 5 ปราสาท เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยการใช้อิฐก่อขึ้นเป็นรูปปราสาท
• ปราสาทกระวาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์ สังเกตได้จากภาพสลักที่ปรากฎอยู่ ณ ปรางค์ประธาน จะพบภาพสลักเป็นภาพวิษณุหรือพระนารายณ์ตรีวิกรม (ย่างสามขุม) และนารายณ์ทรงครุฑที่นอกปราสาททางด้านทิศเหนือยังมีภาพสลักพระนางลักษมี (ชายาของพระวิษณุ) อยู่ทั้ง 2 ด้านของผนัง
• ภาพสลักปรางค์ประธาน ปราสาททั้ง 5 หลัง ถูกสร้างด้วยอิฐยกเว้นทับหลังและเสากรอบประตูเป็นหินทราย และมีการสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอรวัณที่ปราสาทองค์กลาง และยังมีภาพสลักการอวตารของพระนารายณ์เป็นพราหมณ์หลังค่อม การอวตารปางนี้ของพระนารายณ์เพื่อจะขอพื้นพิภพโดยการย่างสามก้าว เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก้าวที่ 1 เป็นการก้าวสู่เทวโลก ก้าวที่ 2 เป็นการก้าวไปสู่มนุษยโลก และก้าวที่ 3 เป็นการก้าวไปสู่โลกบาดาล หมายถึง การรวมเอาจักรวาลมาเป็นคำขอของพราหมณ์ผู้นี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าในพระหัตถ์ของพระนารายณ์ทั้ง 4 กร ประกอบด้วย คฑา หอยสังข์ จักร และปฐพี ส่วนผนังที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปรางค์ประธานเป็นภาพสลักพระวิษณุ 8 กร ประกอบด้วยเทวดาที่มาเฝ้าทั้งหมด 6 ชั้น และผนังด้านทิศเหนือเป็นพระวิษณุทรงครุฑ พาหนะพระจำของพระองค์

เขมร นครวัด ภาษาเขมร กัมพูชา
• ข้อมูลท่องเที่ยว เขมร นครวัด นครธม 
นครวัด เขมร นครวัด นครธม
• นครวัด เขมร นครวัด นครธม เก็บรูปท่องเที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ อยากแนะนำว่าน่าจะลองไปเที่ยวดูกัน
ปราสาทบันทายสรี
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ สร้างเพื่อบูชาพระศิวะ
นครวัด เที่ยวนครวัด
• นครวัด เที่ยวนครวัด ปราสาทนครวัด ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พ.ศ. 1650 – 1693 จุดประสงค์เพื่อสร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์
พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน
• พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี สร้างก่อนนครวัด ชม ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ จำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ
นครธม ปราสาทนครธม
• นครธม ปราสาทนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ. 1720-1780 เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมโบราณมั่งคั่งและรุ่งเรืองที่สุด
ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร
• ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร ระบำอัปสรา ศิลปะแห่งเขมร แนะนำแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
ปราสาทตาพรหม
• ปราสาทตาพรหม สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1729) รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา
ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา
• ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา สวัสดี ซัวซไดย, ขอบคุณ ออกุน, ลาก่อน เรียนซันเฮย, ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก, อร่อย ชงัล, ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ
• ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)