สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา
• สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

• ราชวงศ์ : ต้นราชวงศ์อู่ทอง
• ปีที่ครองราชย์ : พ.ศ.1893-1912
      พระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 1 ของอาณาจักรอยุธยา พระองค์มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทยในแง่เป็นผู้สถาปนาอยุธยาอันเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางของไทยกว่า 400 ปี พระเจ้าอู่ทองยังเป็นต้นวงศ์ของ “ราชวงศ์อู่ทอง” ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่คู่กันกับ “ราชวงศ์สุพรรณบุรี” ทั้งสองราชวงศ์ได้ร่วมกันสถาปนาอาณาจักรอยุธยาให้มีอำนาจสูงสุดในบรรดาอาณาจักรของคนไทย แต่ทั้งสองราชวงศ์ก็แย่งกันครองอำนาจในอยุธยา สุดท้ายราชวงศ์สุพรรณบุรีก็ได้ชัยชนะเด็ดขาด
     ราชวงศ์อู่ทองจึงมีกษัตริย์เพียง 3 พระองค์ คือพระเจ้าอู่ทอง, พระราเมศวร (ซึ่งเป็นพระโอรส) และพระรามราชาธิราช (ซึ่งเป็นโอรสของพระราเมศวร) รวมแล้วราชวงศ์นี้ครองอยุธยาได้ประมาณ 40 ปี
     พระเจ้าอู่ทองประสูติเมื่อ พ.ศ.1857 แต่ไม่ทราบว่าท่านประสูติที่ไหนและมาจากเมืองไหน เอกสารทางประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทยก็ขัดแย้งกันอยู่บ้างว่า..............
   1.พระเจ้าอู่ทองเป็นเจ้าเมืองอู่ทอง (ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี) และเป็นเชื้อชายของกษัตริย์ที่อพยพมาจากอาณาจักรเชียงแสนทางภาคเหนือ ซึ่งอพยพหนีโรคห่ามาตั้งอยุธยา
   2.พระเจ้าอู่ทอง มาจากลพบุรีซึ่งเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของภาคกลาง
   3.พระเจ้าอู่ทองเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี
   4.พระเจ้าอู่ทองเป็นเจ้าเมืองอโยธยา (อันเป็นเมืองเก่าที่มาก่อนอยุธยา)
   5.เอกสารของชาวต่างประเทศบางฉบับก็ว่าพระองค์เสด็จมาจากเมืองจีน
     แต่เราพอทราบว่าพระองค์จะมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าเมือง 2 เมือง คือ สุพรรณบุรี และลพบุรี-อโยธยา โดยมีพระมเหสีองค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงสุพรรณบุรี และอีกองค์หนึ่งเป็นองค์หญิงละโว้ (ลพบุรี-อโยธยา) จะเห็นได้ว่าโอรสของพระองค์คือ พระราเมศวรที่ได้ครองเมืองลพบุรี ส่วนพี่หรือน้องของมเหสีคือ ขุนหลวงพะงั่ว (พระบรมราชาธิราชที่ 1) ก็ได้ครองสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นอาณาจักรไทยในสมัยก่อนยังเป็นแค่เมืองหรือแคว้น มีความสัมพันธ์ ด้านเครือญาติ ยังไม่มีอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งเป็นศูนย์กลางมีอำนาจอย่างแท้จริง
     จากสภาพภูมิประเทศของอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ที่ไหลมามาบรรจบกัน ทำให้ดินแดนแถบนี้อุดมไปด้วย “ข้าว ปลา อาหาร” เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าอู่ทองทรงเลือกอยุธยาเป็นเมืองหลวงของพระองค์
     อาณาจักรอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทอง พยายามสถาปนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางโดยใช้นโยบายทำสงครามเพื่อพิชิตโดยตรง และใช้นโยบายสร้างเครือญาติโดยการแต่งงานเพื่อผนวกเมืองและแคว้นอื่นๆ
     สมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นมีศาสนาและความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา (มีทั้งหินยานและมหายาน) พราหมณ์และฮินดู รวมทั้งการนับถือผี กษัตริย์อยุธยาทรงเป็นทั้ง “เทวราชา”และ “ธรรมราชา” พระเจ้าอู่ทองทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 55 พรรษา

อยุธยา จังหวัดอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา โรงแรมอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559
• วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์โตเกียว
ทัวร์เกาหลี
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้ตกทัวร์...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน รวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวไทย เช่น สมาชิก TTAA, สนท. สทน.
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์โปรโมชั่นบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์