บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
• ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สิกิริยา ดัมบูลล่า แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (5 วัน 4 คืน)
• วันที่ 3 : ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวเมืองโปโลนนารุวะ มูนสโตน สัตตมหาปราสาท – สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า แท่นศิลาราชสีห์
• หลังจากจบรายการอาหารเช้าที่โรงแรม ก็เดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา เที่ยวชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชย์ระหว่างปีพ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เที่ยวชม อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบด้วย เจดีย์รังโกตเวเหระ สร้างโดย พระเจ้านิสสังกมัลละ (พ.ศ. 1730 – 1739) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปโลนนารุวะ ชม เจดีย์กิริเวเหระ เชื่อกันว่าสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามว่า “สุภัทธา” เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชม วิหารถูปาราม และ วิหารวฏะทาเค ชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม)

พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

วิหารวฏะทาเค

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เที่ยวเมืองเก่าโปโลนนารุวะ
ทัวร์ศรีลังกา ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
ทัวร์ศรีลังกา พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวเมืองเก่าโปโลนนารุวะ เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
• โปโลนนารุวะ "ยุคทองศิลปะลังกา"
• โปโลนนารุวะ ราชธานีแห่งที่ 2 ของศรีลังกา พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช (Para Kramabahu I) พระองค์ทรงครองราชย์ปี พ.ศ. 1696-1729 พระปรีชาสามารถทั้งด้านการปกครองชลประทาน รวบรวมศาสนาพุทธนิกายต่างๆ ของลังกาให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งโปรดให้สร้างวัดและพระราชวังอีกมากมาย
• โบราณสถานต่างๆที่โปโลนนารุวะ มีความสมบูรณ์กว่าอนุราธปุระมากเพราะแม้เป็นซากกำแพงเมือง วิหาร พระราชวัง ล้วนยังคงรูปร่างเค้าโครงเดิมทั้งสิ้น
• วิหารวฏะทาเค (Vatadage) ซึ่งในภาษาสิงหลแปลว่า วัด วิหารนี้ตั้งอยู่เหนือลานทักษิณ 2 ชั้น ภายในมีพระแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางขัตสมาธิราบอยู่หน้าวิหารทั้ง 4 ทิศ เดิมที่มีหลังคาไม้คลุมสังเกตได้จากเสาศิลาและผนังอิฐยังเหลืออยู่โดยรอบ วิหารนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านิสสันกมัลละ (Nissankamalla) ราวปี พ.ศ. 1730-1739 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟังพระสงฆ์สวดพระปริตร
• วิหารฮาตะทาเค (Hatadage) ตามประวัติว่า เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ก่อนถูกอันเชิญมายังกรุงแคนดีจวบจนปัจจุบัน จึงมีอีกชื่อว่า วิหารพระเขี้ยวแก้ว(The Tooth of Rellc Temple) ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีมุขยื่นออกมาข้างหน้า ด้านข้างมีแผ่นศิลาจารึกขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 8 เมตร นำมาจากมิหินตเล ซึ่งอยู่ไกลจากโปลนนารุวะออกไปถึง 100 กิโลเมตร โดยอาศัยช้างลากเลื่อนหลายเชือก
• กัลวิหาร (Gal Vihara) ซึ่งแปลว่า วิหารหิน ด้วยประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่และงดงามถึง 3 องค์ สลักจากเขาหินนั่นเอง องค์แรกนั่ง ขัตสมาธิ (Samadhi Statue) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1696-1729 องค์กลางเป็น พระยืน หัตถ์ 2 ข้างกอดพระอุระ ข้างๆ เป็นพระไสยาสน์ ความงดงามของพระพุทธศิลป์ จีวรสลักตามแบบอมราวดี แต่เป็นแบบริ้วคู่ ความงดงามนั้นสมกับเป็นยุคทองของศิลปะลังกา
• หมู่วิหารปราสาท อันได้แก่ คีรีวิหาร (Kiri Vihara) สีมาปราสาท (Seema Pasada) และวิหารลังกาดิลก (Lankatilaka Vihara) ซากเสาวิหารสูง 17 เมตร (55 ฟุต) 2 ข้างหน้าแคบไม่มีหลังคา ด้านในสุดประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวเมืองเก่าโปโลนนารุวะ เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยววิหารวฏะทาเค เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
วิหารวฏะทาเค เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยววิหารวฏะทาเค เมืองเก่าโปโลนนารุวะ
วิหารวฏะทาเค เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช

พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

ซากเมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

วิหารวฏะทาเค

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

เมืองเก่าโปโลนนารุวะ

กัลวิหาร อุตตราราม
• สำหรับรายการทัวร์ศรีลังกาในภาคบ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

คูเมืองโบราณสิกิริยา

เขาสิกิริยา เมืองสิกิริยา

เที่ยวเมืองสิกิริยา

เขาสิกิริยา เมืองสิกิริยา

ภาพเขียนสีเฟรสโก สิกิริยา

ภาพเขียนสีเฟรสโก สิกิริยา

LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์

LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวภูเขาสิกิริยา สถานที่ตั้งพระราชวังลอยฟ้า
ทัวร์ศรีลังกาภูเขาสิกิริยา สถานที่ตั้งพระราชวังลอยฟ้า
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวชมประตูสิงห์ ประตูทางขึ้นสู่พระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา

• พระราชวังลอยฟ้า…สิกิริยา
• บริเวณรอบเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีบ่อน้ำรอบคูเมือง บันไดทางเดินขึ้นเขาบางส่วนเป็นหิน บางส่วนเป็นปูน บางส่วนเป็นเหล็กแน่นหนาทำเป็นบันไดวน
• ระหว่างทางมีบันไดทางแยกขึ้นลง มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพเขียนสีเฟรสโก บริเวณหน้าผาศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระคล้ายกับถ้ำอชันตาในประเทศอินเดีย วาดขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 11 ในรัชสมัยของพระเจ้ากัสสปะที่ 1 เป็นภาพวาดของสตรีครึ่งตัวบ้างว่าเป็นนางฟ้าจำนวน 10 กว่าภาพสีออกโทนเหลืองส้ม ลายเส้นงดงามชัดเจนเสียดายบางส่วนกะเทาะออก สามารถถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลช ที่ห้ามใช้แฟลชเพื่อมิให้สีซีดเร็วขึ้น
• เดินขึ้นเขาต่อตามทางพื้นหิน ลานกว้างที่มีชื่อว่า ลานสิงห์ (Lion’s Terrace) กับเท้าสิงห์คู่มหึมาประตูสู่ พระราชวังลอยฟ้า
• สิกิริยา (Sikiriya) พระราชวังลอยฟ้าแห่งนี้ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงพระราชทานนามว่า สีหคีรี ซึ่งแปลว่า เขาสิงห์ ในสมัยนั้น (พ.ศ.293-333) ยังเป็นป่าอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด
• ต้นราชวงศ์โมริยะ พระเจ้าธาตุเสนถูกพระโอรสคือพระเจ้ากัสสปะที่ 1 กระทำปิตุฆาตเพื่อแย่งบัลลังก์ (พ.ศ. 1020-1038) ด้วยเกรงว่าพระอนุชาต่างมารดาคือเจ้าชายโมคคัลลานะ จะได้สืบราชสมบัติแทน จากนั้นจึงทรงย้ายเมืองหลวงจากอนุราธปุระมาอยู่ยอดเขาสิคิริยะแห่งนี้เพื่อป้องกันพระอนุชามาชิงเมืองคืน
• พระราชวังลอยฟ้าแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี ทรงเสวยสุขอยู่ต่ออีก 11 ปี ก็ถึงกาลล่มสลาย เมื่อพระอนุชาซึ่งทรงระแวงอยู่ตลอดเวลา หลังจากไปตั้งหลักถึงอินเดียรวบรวมกำลังพล เข้าปิดล้อมป้อมปราการตัดกำลังเสบียงซึ่งมาจากเบื้องล่าง สุดท้ายทรงทำอัตตวิบากกรรมชดใช้กรรมที่กระทำต่อพระราชบิดา ด้านบนพระราชวังถูกสร้างเป็นปราการลดหลั่นกันไป เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มีบ่อน้ำ สระน้ำซึ่งเป็นสระสรงสนานทรงใช้เสพย์สุขกันเต็มที่จนฝรั่งตั้งฉายาที่นี่ว่า “ฮาเร็มลอยฟ้า” พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านบนสุดซึ่งเดิมคือพระราชวัง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ หลงเหลือแต่ซากอิฐ สามารถเห็นเมืองเบื้องล่างโดยรอบ

ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก สิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก สิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก สิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวชมวิวทิวทัศน์บนพระราชวังลอยฟ้า เขาสิกิริยา
ทัวร์ศรีลังกา วิวทิวทัศน์บนพระราชวังลอยฟ้า
LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์ เขาสิกิริยา
LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์ เขาสิกิริยา

เขาสิกิริยา เมืองสิกิริยา

เขาสิกิริยา เมืองสิกิริยา

เที่ยวพระราชวังสิกิริยา

ทางขึ้นยอดเขาสิกิริยา

ทางขึ้นยอดเขาสิกิริยา

ทางขึ้นยอดเขาสิกิริยา

เที่ยวพระราชวังสิกิริยา

LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์

LION ROCK แท่นศิลาราชสีห์

อ่างเก็บน้ำยอดเขาสิกิริยา

อ่างเก็บน้ำยอดเขาสิกิริยา

วิวทิวทัศน์บนยอดเขาสิกิริยา
ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา
• ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายไข่มุก หรือลูกแพร์ สำหรับคนไทย ศรีลังกาเป็นเหมือนญาติสนิท ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
ศรีลังกา
• ตอนที่ 1 ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
วัดพระเขี้ยวแก้ว
• วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดดาลดา มัลลิกาวะ)
ทัวร์ศรีลังกา
• ตอนที่ 2 ทัวร์ศรีลังกา โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ของฝากจากศรีลังกา
• ของฝากจากศรีลังกา ร้านขายของที่ระลึกศรีลังกามีมากมาย เช่น พวงกุญแจ แม็กเน็ท หน้ากาก ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ ใบชา อัญมณีต่างๆ
เที่ยวศรีลังกา
• ตอนที่ 3 เที่ยวศรีลังกา ถ้ำดัมบุลลา เมืองแคนดี้ ระบำศรีลังกา ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ระบำศรีลังกา
• ระบำศรีลังกา เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆ ไปได้ยาก ลีลาท่วงท่าของระบำสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา
• ตอนที่ 4 ประเทศศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์