บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
• เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม จุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา
• เมืองแคนดี้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองจากยอดเขา
เมืองแคนดี
วัดบุปผาราม
เมืองแคนดี ศรีลังกา
วัดบุปผาราม วัดพระอุบาลี
วิวทิวทัศน์เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา
วิวทิวทัศน์เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา

• เมืองแคนดี้ : เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา
• เมืองแคนดี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 ฟุต ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร
• หลังจากการล่มสลายของเมืองโปโลนนารุวะ โปรตุเกสได้เข้ายึดดินแดนที่ราบชายฝั่งแถบเมืองโคลัมโบ ทำให้กษัตริย์สิงหลผู้ปกครอง Kotte และ Sitawaka ได้อพยพและย้ายราชธานีไปยังดินแดนภายในบริเวณศิริวัฒนบุรี หรือเมืองแคนดี สถาปนาแคนดีเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์แคนดียัน ในปี พ.ศ.2133
• เมืองแคนดี (Kandy) ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกา มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโคลอมโบ ศรีลังกาครองโดยกษัตริย์ตั้งแต่พุทธศักราชที่ 1 ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อเนื่องยาวนานนับได้ 2300 กว่าปี มีกษัตริย์ทั้งสิ้น 173 พระองค์ จนถึงในรัชสมัยพระเจ้าศิริวิกรมราชสีหะ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แคนดี ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกประเทศมหาอำนาจทางทะเลเข้ามายึดครองคือโปรตุเกส และฮอลันดา รวมแล้วเกือบ 500 ปี จนได้รับเอกราชเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
• อดีตราชธานีแห่งนี้ยังงดงามด้วยทัศนียภาพโดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาภายในยังมีทะเลสาบซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2350 ช่วงราชวงศ์สุดท้ายและยังมีแม่น้ำมหาเวลิคงคาไหลผ่าน

เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
พืชผักในซุปเปอร์มาเก็ต เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา

เมืองแคนดี ศรีลังกา
• วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี) เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์”

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี

วัดบุปผาราม เมืองแคนดี
วัดบุปผาราม จุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี)
วัดบุปผาราม จุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี)
• วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์”
• กำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์
• ในรัชสมัย พระเจ้ากิตติศรีราชสิงหะ ซึ่งตรงกันกับในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ของไทย พระองค์ได้เอาพระทัยใส่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ตลอดรัชกาล ส่งเสริมให้มีการบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัย ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนกิตติศัพท์แพร่ไปถึงประเทศศรีลังกา ประจวบกับพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเองกำลังเสื่อมโทรมใกล้สูญสิ้น จากสาเหตุปัจจัยที่สั่งสมต่อเนื่องมายาวนาน ทั้งเหตุปัจจัยภายในประเทศเอง ได้แก่ การที่พระมหากษัตริย์ไม่เอาพระทัยใส่ดูแลการพระศาสนา อีกทั้งพระสงฆ์ก็ย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ได้รับอิทธิพลจากลัทธิศาสนาอื่น ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดการผิดเพี้ยน และเหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ การล่าอาณานิคมของประเทศที่มีอำนาจเหนือกว่าจากซีกโลกตะวันตก พระเจ้าแผ่นดินลังกาในสมัยเกียวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือพระเจ้ากิตติศรีราชสิงหะ จึงทรงส่งคณะราชฑูตมาขอพระสงฆ์ไทยออกไปช่วยอุปสมบทให้แก่กุลบุตรศรีลังกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเห็นสมควรให้การอนุเคราะห์ จึงมีพระบรมราชโองการให้จัดส่งพระสงฆ์ไปลังกาทวีป
• พระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกไปศรีลังกา คือ พระอุบาลี พระอริยมุนี ทั้งสองท่านมีชื่อเสียงในทางเคร่งครัดพระธรรมวินัย พระมหานามะ มีชื่อเสียงทางวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้ พระกรรมวาจาจารย์อีก 5 รูป พร้อมกันนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้พระราชทานหนังสือคัมภีร์ต่างๆ ไปกับคณะสงฆ์ชุดนี้ด้วย
• พระอุบาลีและคณะ จำพรรษาอยู่ที่แคนดี 3 ปี ได้ให้อุปสมบทกุลบุตรชาวสิงหลเป็นพระภิกษุจำนวน 700 รูป บรรพชาสามเณร 3,000 รูป นับว่าคณะสงฆ์ไทยชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี เมื่อครบ 3 ปีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ส่งพระวิสุทธาจารย์ พระวรญาณมุนี และพระสงฆ์อีก 20 รูป ไปผลัดเปลี่ยนกับคณะสงฆ์ชุดพระอุบาลี ตามที่ได้ทรงให้สัญญาไว้ว่าจะส่งคณะสงฆ์ไปผลัดเปลี่ยนจนกว่าคณะสงฆ์สิงหลจะมีพรรรษาครบ 10 พรรษา ที่สามารถจะอุปัชฌาย์ให้บรรพชาอุปสมบทได้ แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่า พระอุบาลีเองอาพาธ และมรณภาพในแคนดี พระสงฆ์อีก 10 รูป สามเณรอีก 6 รูป ก็มรณภาพด้วยเช่นกัน ก่อนที่คณะสงฆ์ชุดใหม่จะไปถึง ชาวสิงหล จึงได้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระอุบาลีไว้บนยอดเขาในเมืองแคนดี
• ส่วนคณะสงฆ์ชุดที่ไปเปลี่ยนโดยการนำของพระวิสุทธาจารย์ ได้พำนักที่วัดบุปผาราม รับภาระอบรมพระภิกษุสามเณรสิงหลต่อมานาน 4 ปี จึงเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาในปีเดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต พ.ศ.2301
• สามเณรที่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยพระอุปัชฌาย์ไทยที่สำคัญมากรูปหนึ่งได้แก่ สามเณรเวลิวิตะ ศรี สรณังกร ต่อมาเป็นพระมหาเถระดำรงตำแหน่งสังฆาราชองค์แรกของสยามนิกายแห่งศรีลังกา มีผลงานทางวิชาการมากมาย เช่ มุนีคุณาลังการ สารัตถสังคหะ อภิสัมโพธิอลังการ มถุราถปรากาศานี มหาโพธิวังสะ รูปนามมาลา ฯลฯ
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี) เมืองแคนดี ศรีลังกา
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี) เมืองแคนดี ศรีลังกา
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี) เมืองแคนดี ศรีลังกา
วัดบุปผาราม (วัดพระอุบาลี)
เที่ยวเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา
เที่ยวเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

เที่ยวเมืองแคนดี ศรีลังกา

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)

วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม)
ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา
• ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายไข่มุก หรือลูกแพร์ สำหรับคนไทย ศรีลังกาเป็นเหมือนญาติสนิท ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
ศรีลังกา
• ตอนที่ 1 ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
วัดพระเขี้ยวแก้ว
• วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดดาลดา มัลลิกาวะ)
ทัวร์ศรีลังกา
• ตอนที่ 2 ทัวร์ศรีลังกา โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ของฝากจากศรีลังกา
• ของฝากจากศรีลังกา ร้านขายของที่ระลึกศรีลังกามีมากมาย เช่น พวงกุญแจ แม็กเน็ท หน้ากาก ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ ใบชา อัญมณีต่างๆ
เที่ยวศรีลังกา
• ตอนที่ 3 เที่ยวศรีลังกา ถ้ำดัมบุลลา เมืองแคนดี้ ระบำศรีลังกา ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ระบำศรีลังกา
• ระบำศรีลังกา เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆ ไปได้ยาก ลีลาท่วงท่าของระบำสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา
• ตอนที่ 4 ประเทศศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์