บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร้านอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง
ฉ่ายฮวย ๒๘๕-๒๘๑ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๖๙, ๐ ๗๗๒๘ ๒๕๕๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๑ ๐๓๗๙ อาหารทะเล จีน เปิดเวลา ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น.
ซุ่นเฮียง ๒๑ ถ.ชนเกษม โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๑๓๖๗, ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๘๐ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ตาปี ซีฟู้ด ๓๐ หมู่ ๓ ถ.ปากน้ำตาปี โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๑๑๕, ๐ ๗๗๒๘ ๘๓๔๕, ๐ ๙๗๒๙ ๓๘๐๘ อาหารทะเล เปิดเวลา ๘.๓๐-๒๒.๐๐ น.
เพชรตาปี สุกี้ ๑๘๔/๑ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๗๐ อาหารไทยตามสั่ง สุกี้ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ลัคกี้ ๔๕๒/๘๔-๘๕ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๒๖๗, ๐ ๗๗๒๗ ๓๔๗๑ อาหารใต้ อาหารจีน เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.
หาดตาปี ๑๑๕/๕ หมู่ ๓ ปากน้ำตาปี ต.บางพุ่ม โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๕๑๐๙, ๐ ๑๗๑๙ ๑๗๐๐, ๐ ๙๑๙๕ ๔๔๕๖ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

อำเภอกาญจนดิษฐ์
เคียงเล ๑๒๔ หมู่ ๗ ต.กะแดะ โทร. ๐ ๗๗๒๕ ๕๒๔๓, ๐ ๑๕๙๗ ๗๒๓๔, ๐ ๑๓๗๐ ๓๔๕๕ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

อำเภอบ้านนาสาร
ซินฮั้วล้ง ๖๒ ถ.นาสารนอก ต.นาสาร โทร. ๐ ๗๗๓๔ ๑๑๐๔, ๐ ๑๓๖๗ ๙๙๙๕ อาหารไทย จีน เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เกาะสมุย
เกาะแก้ว ๖๔ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๐๖๑ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ชาวเกาะ ๗๔ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๐๓๙, ๐ ๗๗๔๒ ๐๘๕๑ อาหารทะเล อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ครัวเสวย ๓๑๐/๓ หมู่ ๓ ต.อ่างทอง ตลาดหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๓๘๐, ๐ ๗๗๔๒ ๔๒๐, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๘๕, ๐ ๗๗๔๒ ๐๒๙๐ โทรสาร ๐ ๗๗๔๒ ๐๒๔๕ อาหารไทย และอาหารทุกประเภท มีคาราโอเกะ เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.
บิ๊กจิ๋ว ซีฟู้ด ๑๑๐/๑ หมู่ ๕ ต.อ่างทอง อ่าวมะขาม โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๓๕๐, ๐ ๑๐๘๘ ๓๙๕๕ อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
บางปอ ซีฟู้ด ๙๒/๓ หมู่ ๖ ต.มะเร็ด อ่าวบางปอ โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๐๑๐ อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เบเวอรี่ ฮิลล์ ๒๑๑ หมู่ ๔ ต.มะเร็ด อ่าวท้องตะเคียน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๓๒ อาหารทะเล ไทย ยุโรป เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ชวนชิม ซีฟู้ด ๑๓๘ หมู่ ๔ ต.มะเร็ด ใกล้สมุยลากูนรีสอร์ท โทร. ๐ ๗๗๒๓ ๐๘๘๖ อาหารทะเล เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ดร้อป อินน์ ๑๕๖/๘ หมู่ ๒ ต.บ่อผุด หาดเฉวง โทร. ๐ ๗๗๔๑ ๓๒๒๑-๒ อาหารทะเล ไทย ยุโรป เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๓.๓๐ น.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๓๙๗๐ โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๓๙๗๐
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๕๕, ๐ ๗๗๒๘ ๙๑๓๓
ศูนย์บริการข่าวสาร ททท. ภาคใต้ เขต ๕ อ.เกาะสมุย
โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔, ๐ ๗๗๔๒ ๐๗๒๐-๒
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๘๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๑๙๑, ๐ ๗๗๒๗ ๒๐๙๕, ๐ ๗๗๒๗ ๒๒๑๑, ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๖๐,
๐ ๗๗๒๘ ๘๔๖๒
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๒๓๑
โรงพยาบาลสมุย โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๓๙๙, ๐ ๗๗๔๒ ๐๙๐๒, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๓๒
โรงพยาบาลเฉวง โทร. ๐ ๗๗๒๓ ๐๐๔๙, ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๗๒
ไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๐๑๓, ๐ ๗๗๒๘ ๑๙๖๖-๗, ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๖๓
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๒๑๗, ๐ ๗๗๒๗ ๓๕๐๔

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลองข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๕
๕ ถนนตลาดใหม่ บ้านดอน
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๘-๙
โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๘๒๘
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
E-mail: tatsurat@tat.ot.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยเกลื่อน เขื่อนใหญ่ ใข่แดง แหล่งธรรมะ
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)