บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• สังเวชนียสถาน ลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทย 960

วัดไทย 960

วัดไทย 960

วัดไทย 960
วัดไทย 960 ระหว่างทางอินเดีย - เนปาล
• พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
• สวรรค์บนดิน ชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์เห็นสุขทันตา
• สาลวโนทยาน ๙๖๐ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ระหว่างเดินทางและเป็นศาลาเอนกประสงค์รับประทานอาหารแบบปิกนิก ที่พักดื่มน้ำชา กาแฟ คลินิกปฐมพยาบาล ตู้ยาสามัญ
• สาลวโนทยาน ๙๖๐ ในความดูแลของ "วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ประเทศอินเดีย
• พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ศูนย์การดูแลผู้แสวงบุญ ชายแดนอินเดีย-เนปาล
• ครั้งหนึ่งของชีวิตที่ชาวพุทธควรจะได้ปฏิบัติคือการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ แห่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ คือสถานที่ประสูติ ลุมพินี ประเทศเนปาล สถานที่ตรัสรู้ สถานที่ปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ในประเทศประเทศอินเดีย ซึ่งทุกวันนี้ได้มีชาวพุทธไทย รวมทั้งชาวพุทธอีกหลายประเทศ เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้มากมาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้
แม้ว่าการเดินทางสู่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ จะยังคงมีความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทาง ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร จะหาความสะดวกสบายไม่ได้เลย โดยเฉพาะในเรื่องของห้องสุขา ที่ต้องบรรเทาทุกข์ โดยอาศัยทุ่งนาพุ่มไม้ ๒ ข้างทาง ตลอดการเดินทางในแต่ละจุด ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า ๔-๕ ชั่วโมงขึ้นไป
• เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเรื่องนี้ พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมที่จะได้ร่วมกันเข้าไปช่วยดูแลผู้แสวงบุญทั้งชาวพุทธไทย และชาวพุทธประเทศอื่นๆ จึงได้จัดสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ศาลาภัตตาหาร ศาลาปฐมพยาบาล ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเป็นที่แวะพักรับประทานอาหารของผู้เดินทางแสวงบุญ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่ร่วมเดินทางในคณะ
• นอกจากนี้ยังจะได้ใช้เป็นสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย และเนปาล เป็นที่อำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญ ในกรณีด่านปิด หรือวีซ่า หนังสือเดินทางมีปัญหา พระธรรมทูตจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป
พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ผู้ริเริ่มสร้าง 'พุทธวิหาร ๙๖๐' แห่งนี้ กล่าวว่า "ด้วยพุทธานุภาพแผ่บารมีคุ้มครองผู้แสวงบุญ ได้มีผู้ศรัทธาแรงกล้า ขอร่วมบริจาคเป็นทุนเพื่อจัดซื้อที่ดิน และเริ่มการก่อสร้างได้ทันที เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ คือ คณะศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทำบุญในนามหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีคุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ เป็นต้นศรัทธา รวมทั้งศิษยานุศิษย์อื่นๆ อีกหลายคณะ"
• โครงการนี้ชื่อว่า “พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐” (ตัวเลข ๙๖๐ มาจาก เลข ๙ = รัชกาลที่ ๙ และ เลข ๖๐ = สร้างขึ้นในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ถือเป็นโครงการหนึ่งในการขยายงานพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย เมื่อการก่อสร้างสมบูรณ์แล้วจะได้พัฒนาให้เป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่งในโอกาสต่อไป

เมืองสิทธารัตถะ เนปาล

เมืองสิทธารัตถะ เนปาล

เมืองสิทธารัตถะ เนปาล

ทางเข้าสังเวชนียสถานลุมพินี

สังเวชนียสถานเมืองลุมพินี

สังเวชนียสถานเมืองลุมพินี

สังเวชนียสถานเมืองลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
• ลุมพินีวัน (Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถาน
• ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล
• ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
• ลุมพินีวัน (Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย
• ลุมพินีวัน
• ลุมพินีวัน
เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก และได้จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้
• ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาล
• ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาล
อยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของพระเจ้าสุทโธทนะและกรุงเทวทหะเมืองหลวงของพระเจ้าชนาธิป เป็นพระราชอุทยานร่มรื่นกึ่งกลางระหว่างทางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์และประชาชน
• ลุมพินีวันหลังพุทธปรินิพพาน
• ลุมพินีวันหลังพุทธปรินิพพาน
พุทธศักราชได้ 294 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีป พร้อมด้วยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ (หรือพระอุปคุต) ได้เสด็จมานมัสการ ณ ลุมพินีนี้ พระองค์โปรดฯ ให้พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระนำทางและชี้จุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ แล้วทรงสร้างอาราม พระเจดีย์และเสาศิลาจารึกไว้เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเสาศิลาหินทรายของพระเจ้าอโศกยังคงตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน
• ในปีพ.ศ. 2438-2439 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮมและคณะ ได้ค้นพบเสาศิลาพระเจ้าอโศกซึ่งถูกฝังดินไว้และพบจารึกเป็นอักษรพราหมีระบุว่าที่แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ จากนั้นจึงเริ่มมีการขุดค้นทางโบราณคดี โดยพบซากปรักหักพังจำนวนมาก ซากสถูปกว่า 50 องค์ และซากวิหารอาราม มีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมริยะ ราชวงศ์ศุงคะ ราชวงศ์กุษาณะ และสมัยคุปตะ (ประมาณ พ.ศ. 300 - พ.ศ. 950)
• ลุมพินีวันในปัจจุบัน
• ลุมพินีวันในปัจจุบัน
อยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
รูปรอยเท้าของเจ้าชายสิทธัตถะ สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
• วิหารมายาเทวี (Mayadevi Temple)
• วิหารมายาเทวี สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับนักแสวงบุญและเหล่านักโบราณคดีทั้งหลาย โดยจะพบรูปปั้นของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์กำลังให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ
สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
รูปจำลองพระนางสิริมหามายาในสังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ลุมพินี เนปาล
รูปสังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ลุมพินี เนปาล
รูปสังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ลุมพินี เนปาล
รูปสังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ลุมพินี เนปาล
• พุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลก
• ลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากโครงการฟื้นฟูพุทธสถานลุมพินีวันให้เป็น "พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก" ซึ่งเป็นดำริของ ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพุทธพม่า ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ท่านตั้งใจเริ่มโครงการฟื้นฟูให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธบนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว่า 6,000 ไร่ (ขนานตามแนวเหนือใต้) แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 41 ประเทศ
• ในปี พ.ศ. 2540 ลุมพินีวันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี
เสาอโศก สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ลุมพินี เนปาล
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

สังเวชนียสถานลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

รูปจำลองรอยเท้าตอนประสูติ

รูปจำลองรอยเท้าตอนประสูติ

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

วิหารมายาเทวี ลุมพินี

สังเวชนียสถานลุมพินี

เสาอโศกที่ลุมพินี
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี สังเวชนียสถาน
ลุมพินี เนปาล
เสาอโศกที่ลุมพินี
ลุมพินี เนปาล
เสาอโศกที่ลุมพินี
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี เนปาล
ลุมพินี สังเวชนียสถาน
ลุมพินี เนปาล
วัดไทยลุมพินี
ลุมพินี เนปาล
วัดไทยลุมพินี
ลุมพินี เนปาล
โรงแรมที่ลุมพินี
• วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
• วัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal)
• วัดไทยลุมพินี
(Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ที่ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางเขตตะวันตกสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย
• ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตสวนลุมพินี ส่วนวัดนานาชาติทิศตะวันออก ตำบลลุมมินเด อำเภอรูปันเดหิ แคว้นลุมพินี เนปาล มีเนื้อที่ 14 ไร่ โดยทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลเนปาล คราวละ 99 ปี เมื่อ่หมดสัญญาแล้วต่อได้อีกคราวละ 50 ปี
• ประวัติ รัฐบาลไทยมีมติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ให้สร้างวัดไทยในสวนลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก ใน ปี พ.ศ. 2539) เจ้าประคุณสมสมเด้จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ก่อสร้างเสนาสนะในโครงการระยะแรกจนเสร็จ คือ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี เนปาล

วัดไทยลุมพินี เนปาล

วัดไทยลุมพินี เนปาล

วัดไทยลุมพินี เนปาล

เส้นทางจากอินเดียสู่เนปาล

ร้านขายขนมพื้นเมือง

โรงแรมฝั่งเนปาล

ห้องอาหารที่โรงแรม
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางพระพุทธศาสนา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์