บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• เจดีย์สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกของโลก รัฐมัธยะประเทศ (Madhya Pradesh) มรดกโลก
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
รถไฟขบวนด่วนพิเศษราชธานีแอนด์สตาร์บรี
รถไฟอินเดีย
• บันทึกการเดินทาง เที่ยวเจดีย์สาญจีสถูป
• สถูปสาญจี มหาเจดีย์องค์แรกของโลกและมรดกโลกที่ประเทศอินเดีย
• แค่ชื่อมรดกโลกและมหาเจดีย์องค์แรกของโลกมันทำให้ผมเองต้องไปชมเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวเองสักครั้ง
• ก่อนเดินทาง
• สำหรับทริปนี้ผมได้รับความช่วยเหลือพิเศษและสปอนเซ่อร์ฟรีจากบริษัทจาตัก ทราเวล ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่ประเทศอินเดีย เชิญชวนไปสำรวจ สาญจีสถูป ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลราและเมืองปูเน่
• จากกรุงเทพฯ ผมบินมาลงเมืองเดลี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย จากนั้นก็มานั่งรถไฟสายราชธานีแอนด์สตาร์บรี เป็นขบวนรถไฟสุดหรูของอินเดียมาที่เมืองโบปาล (สำหรับรถไฟสายราชธานีแอนด์สตาร์บรี เป็นรถไฟระดับเฟิร์ทคราสทั้งขบวนครับ นั่งสบาย เบาะปรับเอนนอน แอร์เย็นฉ่ำและเป็นรถไฟที่วิ่งตรงเวลาครับ)
• เมืองโบปาล ผมใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงก็มาถึงเมืองโบปาล จากนั้นก็เดินทางต่อไปหมู่บ้านสาญจีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสาญจีสถูป (อยู่ห่างจากเมืองโบปาลประมาณ 68 กิโลเมตร)
รถไฟขบวนด่วนพิเศษราชธานีแอนด์สตาร์บรี
รถไฟอินเดีย
วิวทิวทัศน์ระหว่างเดินทาง
วิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
อาหารบนรถไฟ
อาหารบนรถไฟ
รถไฟอินเดีย
รถไฟอินเดีย
วิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
วิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
สถานนี้รถไฟอินเดีย
สถานนี้รถไฟอินเดีย
• หมู่บ้านสาญจี อยู่ห่างจากเมืองโบปาล ประมาณ 68 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งสถูปสาญจี
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป หมู่บ้านสาญจี
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป หมู่บ้านสาญจี
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป มรดกโลก
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป มรดกโลก
เจดีย์สาญจี
สาญจีสถูป มรดกโลก
เจดีย์สาญจี
สาญจีสถูป มรดกโลก
เจดีย์สาญจี
สาญจีสถูป มรดกโลก
เจดีย์สาญจี
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกของโลก (มรดกโลก)
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกของโลก หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
เจดีย์สาญจีสถูป
สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกของโลก หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
• เจดีย์สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกในพระพุทธศาสนา (มรดกโลก)
• สถานที่ตั้ง สถูปสาญจี อยู่ห่างจากเมืองโบปาล ประมาณ 68 กิโลเมตร ในรัฐมัธยะประเทศ ตอนกลางของประเทศอินเดีย
• เจดีย์สาญจี หรือสาญจีสถูป สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 270 – 311) ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ปกครองแคว้นมคธในขณะนั้น หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ทรงกลายเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สร้างสถูปแห่งนี้ บนเนินเขา ที่สูงประมาณ 91 เมตร ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) รัฐมัธยะประเทศ (Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย
• พระสถูปแห่งนี้สร้างขึ้น ณ บริเวณที่เรียกว่า อวันตี อันเป็นสถานที่ที่ประสูติของพระนางเวทิสา ซึ่งเป็นพระมเหสีองค์แรกของพระองค์ เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเดินทางท่องเที่ยวมายังเมืองอุเจนีและได้พบรักพระมเหสีพระองค์นี้เข้า จึงได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางและเนื่องจากพระเจ้าอโศกทรงโปรดปรานหุบเขาที่ Vidisa มาก จึงมีพระดำริให้สร้างสถูปแห่งนี้ขึ้น
• สถูปสาญจี ได้สำรวจพบเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ.1818 (พ.ศ.2361) โดย พล.ท.เทเลอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษและต่อมาได้พบสถูปองค์ที่ 1, 2, 3 รวมทั้งที่พำนักของพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก แต่สถูปได้ถูกทำลายไปมากโดยพวกนักล่าสมบัติ ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1912 - 1919 (พ.ศ.2455 - 2462)
• สถูปสาญจี มีความสูง 52.5 ฟุต บนยอดสถูปตกแต่งด้วยฉัตร มีประตูทางเข้าสถูป 4 ทิศ แต่ละประตูมีภาพแกะสลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและการใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังหลงเหลือตั้งแต่ครั้งแรกสร้าง นอกจากนั้นยังพบเสาศิลาจารึก ตั้งอยู่ข้างซุ้มประตูด้านทิศใต้ มีสภาพสมบูรณ์ บนยอดเสามีสิงโต 4 ตัวอยู่บนปลายเสา อันเป็นสัญลักษณ์ของเสาที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
• พระประสงค์ในการสร้างมหาสถูปสาญจีของพระเจ้าอโศกมหาราชมี
1.เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอัครสาวก พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ รวมทั้งพระธาตุของพระสมณทูตอีก 10 รูป ที่ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 3
3.เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระโอรสมหินทระเถระและพระธิดาพระสังฆมิตตาเถรี
4.เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระมเหสีนามว่า พระนางเวทิสา ผู้มีถิ่นกำเนิดที่เมืองนี้
• การเดินทางเที่ยวชมสถูปสาญจี
• วิธีที่สะดวกที่สุดคือนั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษราชธานีแอนด์สตาร์บรี วิ่งมาจากเมืองเดลี เป็นขบวนรถไฟสุดหรูของอินเดียมาที่เมืองโบปาล โดยผ่านเมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทางนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้สวยงาม
• ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ คนละ 250 รูปี
เจดีย์สาญจีสถูป พระมหาเจดีย์องค์แรกของโลก หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
เจดีย์สาญจีสถูป
ศิลปะที่เจดีย์สาญจีสถูป หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
เจดีย์สาญจีสถูป
ศิลปะที่เจดีย์สาญจีสถูป หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
เจดีย์สาญจีสถูป
แผนที่เส้นทางจากเมืองโบปาลไปสาญจีสถูป หมู่บ้านสาญจี (Sanchi)
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
สาญจีสถูป
เจดีย์สาญจีสถูป มรดกโลก
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางพระพุทธศาสนา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์