บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูปสารนาถ ประเทศอินเดีย

สารนาถ ธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าไปห่มธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าไปห่มธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าไปห่มธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าไปห่มธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าห่มธรรมเมกขสถูป

แห่ผ้าห่มธรรมเมกขสถูป

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย
• สารนาถ (Sarnath)
• ตั้งอยู่ : ทางเหนือของเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
• ธรรมเมกขสถูป หรือที่แปลว่า สถูปผู้เห็นธรรม ศาสนสถานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในสารนาถ สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่นี่สารนาถ จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ และยังงเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู
• สารนาถในสมัยพุทธกาล
• สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์) ทำให้เหล่าปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ (ที่พระองค์หันมาเสวยอาหารและถูกปัจจวัคคีย์ดูถูกว่าไม่มีทางตรัสรู้) มาบำเพ็ญตบะที่นี่ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่นี่บริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อโปรดเหล่าปัจวัคคีย์ ก็คือ “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร”
• สารนาถ จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถเนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เนื่องจากสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่
แห่ผ้าห่มองค์ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
• สารนาถหลังพุทธปรินิพพาน
• ประมาณ 300 กว่าปีต่อมา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและพระธรรมเทศนาอื่น ๆ แก่เบญจวัคคีย์ และหมู่คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้รับการบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมครั้งใหญ่เพื่อถวายเป็นอนุสรณียสถานแก่พระพุทธเจ้า และกลุ่มพุทธสถานเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์คุปตะ ราว พ.ศ. 1300 ต่อมมาได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อกษัตริย์โมกุลเข้าปกครองอินเดีย จนท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา ได้มาบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และได้รับการบูรณะจากรัฐบาลอินเดียเรื่อยมา ทำให้สารนาถกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
แห่ผ้าห่มองค์ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน สารนาถ ประเทศอินเดีย
สังเวชนียสถาน สารนาถ ประเทศอินเดีย
• สถานที่แสดงปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ
• เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมชั้นสูงและเป็นสิ่งที่ทรงทราบว่ายากแก่การเข้าใจ แต่จะนำมาซึ่งการหลุดพ้น และได้เสวยวิมุติสุข อิ่มเอมกับธรรมะที่ทรงค้นพบอยู่นานเจ็ดสัปดาห์ที่พุทธคยาแล้ว พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาของศาสนาใหม่ อันมีแนวคิดแตกต่างจากความเชื่อ และวิถีชีวิตโดยทั่วไปของชาวฮินดู ก็ทรงตั้งพระทัยจะประกาศศาสนา ทรงนึกถึงพระอาจารย์สองคนแรก แต่ขณะนั้นท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ พราหมณ์ที่เคยปรนนิบัติและทิ้งไปเมื่อเห็นพระองค์หยุดบำเพ็ญทุกรกิริยา จึงเริ่มออกเดินทางจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคม พุทธคยา มีจุดหมายปลายทางคือเมืองสารนาถ
• สารนาถ ในสมัยนั้นยังเป็นชนบทอันสงบเงียบ อยู่ชานเมืองพาราณสี อันเป็นเมืองศูนย์กลางของศาสนาฮินดู โดยมีแม่น้ำคงคาจากสรวงสวรรค์ไหลผ่าน เมืองพาราณสีจึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด มีผู้คนนับล้านจากทั่วถิ่นอินเดียเดินทางมาประกอบพิธีกรรม ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ดังปรากฏเป็นสารคดีแพร่หลายให้พบเห็นกันบ่อยๆ เมืองพาราณสียังเป็นแหล่งรวมความรู้แนวคิดของเจ้าลัทธิ นักบวชนักพรตจำนวนมาก เมื่อค้นพบสิ่งใดใหม่ก็นำมาประกาศ ประลองความรู้กันที่ชานเมืองบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งเป็นป่าโปร่งมีฝูงกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
• เมื่อทรงพระพุทธเจ้าได้พบปัญจวัคคีย์อีกครั้ง พราหมณ์ทั้งห้าปฏิเสธที่จะรับนับถือพระองค์ แต่เมื่อได้ฟังธรรม พราหมณ์โกณทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรม เข้าใจในสิ่งที่พุทธศาสดาทรงบอกกล่าว เกิดความเลื่อมใสและได้บวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ณ วันเพ็ญเดือน ๘ (วันอาสาฬหะบูชา)
• ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปวัตนสูตร คือพระสูตรที่แสดงดั่งการหมุนกงล้อคือพระธรรม เมื่อหมุนไปทางใดก็จะขจัดอวิชชาออกจากจิตใจ เกิดเป็นความสว่างไสวในชีวิต
• ข้อใหญ่ใจความของคำเทศนาครั้งแรกนี้ ทรงกล่าวถึงที่สุดสองสิ่ง ซึ่งบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติ คือหมกมุ่นอยู่ในความสุขของผู้แสวงกาม หรือทรมานตนอย่างทารุณ แต่ควรเดินทางสายกลาง หรือมรรค ๘ จากนั้นทรงกล่าวถึงอริยสัจ ๔ และสัจธรรมที่ว่า เมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดาโลก
• เมืองสารนาถ เมื่อ ๔๐ ปีก่อน ยังมีผู้ได้เห็นกระต่าย และกวางยืนเล็มลูกไม้หากินในบริเวณป่า แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏเช่นนั้นแล้ว คงเห็นแต่ ธัมเมกขสถูป สูง ๑๕๐ ฟุต โดดเด่นอยู่ท่ามกลางโบราณสถาน เสาหิน วิหาร คันธกุฎี ที่แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนจะถูกกองทัพมุสลิมเติร์กบุกทำลาย ในยุคกลางของอินเดีย อันเป็นช่วงเวลาที่พุทธสถานหลายแห่ง เปลี่ยนสภาพเป็นซากปรักหักพัง โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ นาลันทา ที่หลวงจีนพระถังซัมจั๋งเคยมาศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งแรกของโลก ก็ถูกเผาทำลายพร้อมตำราเรียนทั้งพระเวท ตำราแพทย์ เลขคณิต เวทมนตร์ ปรัชญา ตรรกวิทยา อักษรศาสตร์ เหลือเพียงซากโบราณสถาน ให้ชาวอังกฤษได้เข้าบูรณะในยุคที่อินเดียเป็นอาณานิคม
• เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ เศรษฐีเจ้าของตลาดในพาราณสี ได้นำเอาซากอิฐจากวิหารในบริเวณธัมเมกขสถูปไปสร้างตลาด และได้พบเจอพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้บรรจุไว้ในเจดีย์ ท่านเศรษฐีหวังดีได้นำเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าไปลอยแม่น้ำคงคาเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ขึ้นสวรรค์ตามคติความเชื่อของฮินดู ซึ่งเป็นการสูญเสียและเสียดายพระบรมธาตุซึ่งเป็นหัวใจของชาวพุทธกันเป็นอย่างมาก
• นอกจากธัมเมกขสถูปแล้ว ที่นี่ยังมีเสาหินพระเจ้าอโศกในลูกกรงล้อมรอบ ส่วนหัวของเสาหินซึ่งเป็นรูปราชสีห์ถูกทำลายโค่นลง รัฐบาลอินเดียนำไปเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สารนาถ ที่อยู่ใกล้ ๆ กันนั้นเอง รูปสิงห์จากหัวเสาพระเจ้าอโศกนี้ ภายหลังรัฐบาลอินเดีย ได้นำไปเป็นต้นแบบตราแผ่นดิน และใช้มาจนปัจจุบัน นอกจากหัวเสาพระเจ้าอโศก พิพิธภัณฑ์สารนาถยังเป็นที่รวมชิ้นงานประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวกับพุทธศาสนาในช่วงต่าง ๆ
• หินสลักรูปธรรมจักรกับกวางหมอบเหลียวหลัง คือสิ่งแทนพระธรรมเทศนาครั้งแรก อันหมายถึงกงล้อพระธรรมที่จะหมุนไปไม่สิ้นสุด เพื่อขจัดอวิชชาหรือความไม่รู้ในมนุษย์ ส่วนกวางนั้นบอกเล่าถึงสถานที่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของมฤคะคือฝูงกวาง ในป่าอิสิปตนะ ธรรมจักรยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนาในอดีต
• ศิลปวัตถุอีกชิ้นหนึ่งคือพระพุทธรูปหินทรายปางสารนาถ หรือปางเทศนา ประติมากรรมชั้นเยี่ยมของอินเดีย ทั้งลีลาและอารมณ์แห่งพระพักตร์ และเส้นสายของนิ้วโป้งที่แตะนิ้วกลางเพื่อสื่อนัยยะแห่งทางสายกลาง ข้อธรรมที่ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนา
• ทุกวันนี้ สารนาถยังคงเป็นจุดหมายของชาวพุทธทั่วโลก และชาวอินเดียทั่วประเทศ ที่เดินทางมาเพื่อระลึกถึงพุทธศาสดา และคำประกาศศาสนาที่ทรงค้นพบ ข้อธรรมหรือพระสูตรจำนวนมากที่ทรงแสดง เริ่มต้นที่นี่ ก่อนที่พระพุทธองค์จะย้อนกลับไปที่อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมที่ทรงประกาศแล้ว มีผู้เข้าใจ เห็นด้วย และเป็นพุทธสาวกแล้ว ๖๐ รูป ซึ่งจะแยกย้ายกันไปตามชนบทประเทศ
• พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลานับแต่ตรัสรู้ แสดงธรรมแก่ชนโดยไม่เลือกวรรณะ รวมถึงนักบวชต่างลัทธิจำนวนมาก เช่นปริพาชก หรือชฎิลสามพี่น้องที่พาสาวกมานับพัน และในระหว่างที่ออกจาริกแสดงธรรม ณ คืนเพ็ญเดือน ๓ มาฆะ อันเป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ เรียกกันว่า ศิวาราตรี ที่พราหมณ์จะทำพิธีลอยบาป ชฎิลและปริพาชก ซึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์ และเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ต่างคิดโดยมิได้นัดหมายว่า พระพุทธเจ้าน่าจะแสดงธรรมในวันนี้ จึงพากันไปเข้าเฝ้า โดยภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปที่มาเฝ้านี้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ทำดี ละเว้นชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส ในคืนเพ็ญเดือนมาฆะนี้เอง
• การเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธศาสดา ดำเนินไปจนถึงพรรษาที่ ๘๐ แห่งพระชนมายุ จึงเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองเล็กๆ ชื่อ เมืองกุสินารา
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
เสาอโศกที่สังเวชนียสถานธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี
สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

แสวงบุญธรรมเมกขสถูป

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

เสาอโศก สารนาถ

เสาอโศก สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป สารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

ธรรมเมกขสถูป เมืองสารนาถ

วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี
พระพุทธรูป...วัดไทยสารนาถ ประเทศอินเดีย
• วัดไทยสารนาถ โครงการสร้างวัดไทยในแดนพุทธภูมิ
• วัดไทยสารนาถ ตั้งอยู่ที่ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย พระครูประกาศสมาธิคุณ (สังเวียน ญาณเส วี) คณะ 25 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ได้ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และตอบแทนพระคุณพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังประเทศไทย ทำให้ชาวไทยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากการนับถือพระพุทธศาสนามาจนทุกวันนี้ โครงการอันดับแรก ปี พ.ศ. 2512 ได้ซื้อที่ดิน 1,310 เอเคอร์ ประมาณ 32 ไร่ และมอบหมายให้กัลยาณมิตรชาวอินเดีย คือภิกษุศาสนรัศมี หรือพระครูสรวิชัยเป็นเจ้าอาวาส
• พระครูประกาศสมาธิคุณได้จัดตั้งมูลนิธิมฤคทาย วันมหาวิหารแห่งประเทศไทย และสมาคมมฤคทาย วันมหาวิหารแห่งประเทศอินเดีย ต่อมาเจ้าอาวาสพระครูสรวิชัยได้ซื้อที่ดินเพิ่ม ปัจจุบันวัดมีที่ดินทั้งสิ้น 40 ไร่ วัดไทยสารนาถมีอุโบสถ 1 หลัง ชั้นใต้ดินเป็นห้องสมุดเสนาสนสงฆ์ เป็นตึก 2 ชั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงส่วนกลางเป็นลานสนามหญ้า มีห้องพัก 48 ห้อง ชั้นล่าง 24 ห้อง ชั้นบน 24 ห้อง ทุกห้องมี 2 เตียง มีพัดลม มีห้องน้ำในตัว มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีดาดฟ้าพักผ่อนได้ยามค่ำคืน กุฏิกรรมฐาน 277 ห้อง มีขอบเขตโดยเฉพาะ โรงเรียน 1 หลังอยู่ด้านหน้าวัด เปิดสอนสายสามัญตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-12 วัดไทยสารนาถเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธไทย อินเดีย และนานาชาติ ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากคุณศศิธร ธนานาถ กับคุณธัมมา อารีราษฎร์ (คุณธัมมา อารีราษฎร์ เสียชีวิตแล้ว) บริเวณวัดร่มรื่น มีทั้งไม้ใหญ่และไม้ดอกเต็มไปหมด เป็นสถานที่สงบและเย็นสบาย มีอนุสาวรีย์ของพระครูประกาศสมาธิคุณ ตั้งอยู่กลางสวนกุหลาบงาม ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยสารนาถ วัดได้สร้าง "พระพุทธรูปยืนปางประ ทานพร" ขึ้นมา โดยใช้สถานที่ด้านหน้า กลางลานกว้างเป็นที่ตั้งที่สง่างามมาก เหมาะสำหรับผู้สัญจรไปมาจะเคารพกราบไหว้ คณะกรรมการมูลนิธิมฤคทายวันมหา วิหาร ได้จำลองแบบจากพุทธศิลป์สมัยคุปตะ ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 ที่ได้รับการขนานนามว่า "ยุคทองของศิลปะอินเดีย" เพราะประติมากรรมสมัยนี้ได้รับการพัฒนามาจากสมัยคันธาระและมถุรา ซึ่งเป็นความจริงที่ประติมากรรมสมัยนี้ได้บรรลุถึงความเป็นประติมากรรมที่เหมือนจริง และแสดงความรู้สึกออกมาเป็นธรรมชาติได้อย่างสมจริง พระพุทธรูปสมัยคุปตะจะเป็นรูปประติมากรรมอันอ่อนช้อย สง่างาม ครองจีวรใสมองทะลุได้ ทำให้ มองเห็นส่วนสัดสรีระได้ทุกส่วนอย่างชัดเจน พระ โอษฐ์แย้มน้อยๆ พระปรางกลม พระขนงสงบนิ่ง แสดงถึงความรู้สึกของการมีสุขอย่างสุดยอดจากสมาธิ ออกมาทางพระพักตร์ ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับพระพุทธรูปนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความกรุณา และเป็นที่รวมความรู้อันแท้จริงเกี่ยวกับตนเอง การจัดสร้างใช้วัสดุหินทรายสีชมพูจากเมืองจูนาร์ เป็นหินทรายที่มีเนื้อเนียนและละเอียด งดงามที่สุดในกระบวนหินทรายด้วยกัน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียองค์นั้น คือเนื้อหินทรายสีชมพูจากเมืองจูนาร์ ที่ยอมรับกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลก! ความงามตรงนั้นมุ่งตรงสรีระที่นุ่มนวล ไปถึงจิตหลุดพ้นแล้ว การ จะแกะสลักหินก้อนเล็กๆ ให้มองเข้าไปเห็นถึงจิตอันขาวบริสุทธิ์ได้คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะกระทำได้ ยิ่งจิตของพระพุทธเจ้าด้วยแล้ว ต้องถือว่าเยี่ยมสุดยอดของโลก
• เมืองจูนาร์ (CHUNAR) อยู่ห่างจากวัดไทยสารนาถประมาณ 60 กม. ถ้ามองแต่ไกลจะเห็นภูเขาหินทรายเรียงรายมากมายตามเชิงเขาและยอดเขา ชาวบ้านจะสกัดหินทรายกองไว้เป็นแท่งๆ เต็มไปหมด ภูเขาเหล่านี้มีชื่อว่า "สุงสุมารคิริ" เดิมเป็นชื่อเมืองหลวงแห่งแคว้นภัคคะ เป็นเขาส่วนหนึ่งของเทือกเขาวิญดาญาจัน แม่น้ำคงคาอันเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ได้ไหลผ่านเมืองจูนาร์ ถึงแม้สายน้ำจะอยู่ห่างไกลจากเทือกเขา แต่ความชุ่มชื้นของปริมาณน้ำยังเอิบอาบแผ่ไปถึงเชิงเขาสุงสุมารคิริ เลยทำให้พื้นที่ตามเชิงเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ความสมบูรณ์พูนสุขตรงเชิงเขานี้แหละชาวฮินดูเรียกว่า "จารานาดรี" คนได้รับการศึกษาสูงๆ เขาเรียกกัน แต่คนพื้นบ้านพูดตามภาษาง่ายๆ ว่า "จูนาร์" เลยกลายเป็นเมืองจูนาร์มาจนทุกวันนี้
• หินทรายสีชมพูแห่งเมืองจูนาร์ จึงเป็นหินทรายที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศอินเดีย
• การสร้างพระพุทธรูปยืนปางประทานพรที่วัดไทยสารนาถ ใช้หินทรายสีชมพูจากเมืองจูนาร์และแยกออกเป็น 2 ส่วน
• ส่วนที่ 1 เป็นฐานพระสูง 6.25 เมตร แกะสลักเป็นภาพสังเวชณียสถานสี่ตำบล มีดอกบัวอยู่ด้านบนรองรับพระบาท
• ส่วนที่ 2 เป็นองค์พระสูง 58 ฟุต 9 นิ้ว (17.62 เมตร) แกะสลักจากหินทรายที่มีขนาดความยาวประ มาณ 1 เมตร กว้าง 70 เซนติเมตร จำนวนทั้งสิ้น 600 ก้อน
• การสร้างครั้งนี้ใช้ช่างที่มีความชำนาญ มีฝีมือเป็นเลิศ งบประมาณในการสร้างตั้งไว้ 12 ล้านบาท ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปัญโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเดินทางไปเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดไทยมฤคทายวันมหาวิหาร ได้มีเมตตาจิตบริจาคปัจจัยสมทบทุนในการสร้าง 2 ล้านบาท และถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธศาสนานุภาพ ลาภมงคลสมาธิรังษิธร" ปัจจุบันงานสร้างพระพุทธรูปยืนปางประทานพร ได้นำขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองานชิ้นสุดท้ายอยู่ คือจะขัดผิวด้วยน้ำยาพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นและกำลังจัดทำทางสำหรับเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระ ทำถนนจากองค์พระสู่ประตูหน้าวัด สร้างซุ้มประตูวัดใหม่ให้สวยงาม ปลูกไม้ดอกและไม้ใบ กับสร้างภูมิทัศน์ด้านหน้าและรอบๆ องค์ท่านให้สวยงามเป็นระเบียบ ด้านหลังองค์พระเคียงโบสถ์ พระครูสรวิชัย เจ้าอาวาสยังได้ปลูกต้นสาละหมู่ให้ได้ชมกันอีกด้วย
• งานสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร พระพุทธรูปยืนปางประทานพรที่วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย จะเป็นที่กล่าวขวัญของชาวพุทธทั่วโลก
พระพุทธรูป...วัดไทยสารนาถ ประเทศอินเดีย

วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี

วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี

วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี

วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางพระพุทธศาสนา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์