บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• พุกาม ทะเลเจดีย์พุกาม ประวัติศาสตร์พุกาม ประเทศพม่า
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
เที่ยวพุกาม ทะเลเจดีย์ที่ มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
มิงกาลาเจดีย์ พุกาม
• พุกาม : เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์
• เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ
เจดีย์ติโลมินโล หรือ เจดีย์ตั้งฉัตร
พระพุทธรูปที่เจดีย์ติโลมินโล
พุกาม
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
พุกาม
มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
พุกาม
วัดติโลมินโล เมืองพุกาม
พุกาม
วัดติโลมินโล เมืองพุกาม
พุกาม
วัดติโลมินโล เมืองพุกาม
พุกาม
วัดมนูหา เมืองพุกาม
พุกาม
วัดมนูหา เมืองพุกาม
พุกาม
เจดีย์สัพพัญญู เมืองพุกาม
พระปางอึดอัด วัดมนูหา เมืองพุกาม
พระปางอึดอัด วัดมนูหา เมืองพุกาม
เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม
เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม
• ประวัติศาสตร์เมืองพุกาม
• เมืองพุกาม
ถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี แต่ปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงเมืองด้านในและด้านตะวันออกเท่านั้น กล่าวกันว่า จำนวนเจดีย์ที่แท้จริงนั้นมีเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับจำนวนเจดีย์ในปัจจุบัน ที่แม้จะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แต่เจดีย์ที่ยังคงอยู่นั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากพุกามเป็นเขตแห้งแล้ง ทำให้เจดีย์ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติใดๆอีกทั้งชาวพม่าก็ถือคติไม่ทำลายเจดีย์อย่างเคร่งครัด
• อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4000 องค์ อาณาจักรนี้ล่มสลายเพราะการบุกรุกเข้าทำลายของกองทัพมองโกลที่นำโดยกุ๊บไลข่าน (Kublai Khan) ในปี พ.ศ. 1830
พระหน้าเด็ก เจดีย์สัพพัญญู เมืองพุกาม
เจดีย์สัพพัญญู เมืองพุกาม
พระพุทธรูปอันสวยงามที่เจดีย์อนันดา
พุกาม วัดอนันดา

• อาณาจักรพุกามล่มสลาย
• เมื่ออาณาจักรพุกามล่มสลายลง ดินแดนแห่งนี้จึงแตกออกเป็นอาณาจักรต่างๆหลายอาณาจักรคือ เมืองหงสาวดีกลับไปเป็นของชาวมอญ เมืองอังวะ (Innwa) ก็ถูกครอบครองโดยชาวไทยใหญ่ในรัฐฉาน เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรมากมายหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้น 200 กว่าปีต่อมา ชาวพม่าจึงได้รวบรวมชนชาติเดียวกันให้เป็นอาณาจักรตองอู (Taungoo) ขึ้น โดยมีกษัตริย์ที่สำคัญและมีอำนาจมากในยุคนี้ก็คือพระเจ้าบุเรงนอง (King Bayinnaung) ในสมัยของพระเองค์นี้เองที่กรุงศรีอยุธยาต้องสูญเสียเอกราชให้แก่พม่าครั้งแรก แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยก็ได้กอบกู้อิสระภาพคืนมาได้ จนเมื่อจุดจบของอาณาจักรมาถึง อาณาจักรตองอูนั้นต้องแตกสลายไปเพราะต้องรับกับศึกสงครามรอบด้านทั้งจากอยุธยา มอญ และชาวยะไข่ (Rakhine) อันเป็นจุดสิ้นสุดยุคแห่งความรุ่งเรืองไว้แค่นั้น

• อาณาจักรคอนบอง
• ในช่วงราวปี พ.ศ. 2295 อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของชาวพม่า ก็ก่อกำเนิดขึ้นอีกครั้ง ชื่ออาณาจักรคอนบอง (Konbaung) มีพระเจ้าอลองพญาขึ้นครองราชย์ พระองค์สามารถปราบหัวเมืองมอญและกลุ่มชนอื่นๆให้เข้ามารวมอยู่ในอาณาจักรนี้ได้ เมื่อมีความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรก็มีเพิ่มมากขึ้น พระองค์ได้ทรงปราบปรามชาวมอญ และชาวยะไข่จนสำเร็จอีกครั้ง พร้อมทั้งยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาอีก แต่ต่อมาพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปเสียก่อน พระเจ้ามังระผู้ครองราชย์สืบต่อมาก็สามารถได้รับชัยชนะในการทำลายกรุงศรีอยุธยาลงอย่างย่อยยับ โดยฝีมือของแม่ทัพชื่อเนเมียวสีหบดี (ไทยสูญเสียเอกราชให้แก่พม่าเป็นครั้งที่ 2) ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอลองพญานี้เป็นต้นมาได้มีชาวตะวันตกเข้ามาในดินแดนพม่าเป็นจำนวนมาก เริ่มจากชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจยุคแรกๆ ได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 ต่อมาชาวดัตช์ ฝรั่งเศส และอังกฤษ ก็ได้เข้ามาร่วมทำการค้าด้วยเช่นกัน

พระพุทธรูปอันสวยงามที่เจดีย์อนันดา
พุกาม วัดอนันดา
• จักรวรรดินิยมอังกฤษ
• จักรวรรดินิยมอังกฤษถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจในยุคหลังมีเหตุต้องขัดแย้งกับกษัตริย์พม่าบ่อยครั้ง เพราะกษัตริย์พม่าเองได้ขยายอาณาเขตของอาณาจักรไปประชิตเขตเบงกอลของจักรวรรดินิยมอังกฤษ ดังนั้นอังกฤษจึงทำการรบจนได้รับชัยชนะและยึดอาณาจักรของชาวพม่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิของตนในปีถัดมา
• ปี พ.ศ. 2480 พม่าพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษ พร้อมกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามารุกรานถึงจักรวรรดิอังกฤษ และชาวพม่าเองก็ได้เข้ามาร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นเพื่อช่วยปลดปล่อยชาติของตนเอง จนพม่าสามารถประกาศเอกราชพร้อมๆกับการเกิดวีรบุรุษของชาติขึ้นคือ นายอองซาน (Aung San) ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491
• หลังจากได้ทำการประกาศเอกราช พม่าก็พัฒนาประเทศไปแบบลุ่มๆดอนๆ ประกอบกับการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นรัฐชาติของพม่านั้นกลับต้องพบกับปัญหาที่รุนแรงมากมายหลายครั้ง จากปัญหาทางด้านชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก จนในที่สุดต้องกลายตัวเองไปเป็นประเทศสังคมนิยม ตัดขาดจากโลกภายนอกตามนโยบายสังคมนิยมแบบพม่า
• ปี พ.ศ. 2505 ฝ่ายทหารของพม่าขึ้นมามีอำนาจครอบครองประเทศ ในนามสภาฟื้นฟูกฎระเบียบของชาติ หรือสลอร์ค (SLORC : State Law and Order Restoration Council) พร้อมกับการเกิดกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยจากพรรค NLD (National League of Democracy) ซึ่งนำโดยนางอองซานซูจี (Aung San Suu Kyi) ลูกสาวของนายอองซาน ผู้นำพม่าคนสำคัญในอดีต ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองนี้เองจึงทำให้กระแสการเรียกร้องดังกล่าวก็ยังคงมีต่อเนื่องจนถึงสมัยปัจจุบันนี้
พุกาม
เที่ยวพุกาม พม่า
พุกาม
เที่ยวพุกาม พม่า
พุกาม
เที่ยวพุกาม พม่า
พุกาม
เที่ยวพุกาม พม่า
พุกาม
เจดีย์สัพพัญญู พุกาม
พุกาม
เที่ยวพุกาม พม่า
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
เจดีย์ชเวซานดอร์ จุดชมวิวทะเลเจดีย์และชมพระอาทิตย์ตก เมืองพุกาม
พุกาม เจดีย์ชเวซานดอร์
วิวทิวทัศน์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
บรรยากาศเมืองพุกาม
พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม
พุกาม
พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า
พุกาม
พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า
พุกาม
พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า
พุกาม
พุกาม พม่า
พุกาม
พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า
พุกาม
ทะเลเจดีย์พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์พุกาม
พุกาม
ทะเลเจดีย์พุกาม
คลิปวีดีโอ พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์
ทะเลเจดีย์ พุกาม

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม

ทะเลเจดีย์พุกาม

ทะเลเจดีย์พุกาม

ทะเลเจดีย์พุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

อาณาจักรพุกาม

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

อาณาจักรพุกาม

อาณาจักรพุกาม

อาณาจักรพุกาม

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

ของฝากเมืองพุกาม

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

ทะเลเจดีย์พุกาม พม่า

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

ของฝากเมืองพุกาม

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์

พุกาม ทะเลเจดีย์
พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทาง พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)