บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• ถูกใจหน้านี้ กด "ถูกใจ" แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะครับ...
อินเดีย
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
อินเดีย
พิธีบูชาไฟเมืองพาราณสี
อินเดีย
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
อินเดีย
ทัชมาฮาล เมืองอัครา
• รู้จักประเทศอินเดีย...
• ประเทศอินเดีย (India) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก)
• เมืองหลวง กรุงนิวเดลี (New Delhi)
• เมืองสำคัญ
• เมืองมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด
• เมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศ
• เมืองเจนไนเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภาคใต้ของอินเดีย อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต์
• เมืองกัลกัตตา เป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2
• ภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ประมาณ 10 องศาเซลเซียส
• ภาษา ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา คือ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ และปัญจาบี
• ศาสนา ฮินดู ร้อยละ 81.3 มุสลิมร้อยละ 12 คริสต์ร้อยละ 2.3 ซิกข์ร้อยละ 1.9 อื่น ๆ (พุทธ และเชน) ร้อยละ 2.5
• วันสำคัญ วันชาติ (Republic Day) วันที่ 26 มกราคม
• ระบบการปกครอง อินเดียเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ แบ่งออกเป็นรัฐต่างๆ 28 รัฐ
• วันแรก : กรุงเทพฯ - กัลกัตต้า - ปัฎนา (ปัตนะ)
• ออกเดินทางโดยสายการบิน KING FISHER สู่ สนามบินกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย จากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องออกเดินทางต่อสู่ เมืองปัตนะ
KING FISHER AIRLINES
KING FISHER AIRLINES
โรงแรมเมืองปัฎนา อินเดีย
โรงแรมเมืองปัฎนา อินเดีย
ห้องอาหารที่เมืองปัตนะ
ห้องอาหารที่เมืองปัตนะ
ห้องพักที่ปัฎนา (ปัตนะ) อินเดีย
ห้องพักที่ปัฎนา (ปัตนะ) อินเดีย
• วันที่สอง : ปัตนะ ปาวาลเจดีย์ วัดป่ามหาวัน มหาสถูปเกสริยา กุสินารา
ปาวาลเจดีย์ เมืองปัตนะ อินเดีย
• เช้าวันใหม่ ออกเดินทางจากเมืองปัตนะสู่เมืองเวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แค้วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยพุทธกาล นมัสการ ปาวาลเจดีย์ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ปลงสังขาร ซึ่งอยู่ในสวนสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจำเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนาและยังเป็นสถานที่ทำสังคายาครั้งที่ 2 รวมทั้งเป็นเส้นทางเสด็จผ่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพาน
อาหารเช้าอินเดีย
อาหารเช้าอินเดีย
ทางเข้าปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ทางเข้าปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ทางเข้าปาวาลเจดีย์ อินเดีย
ทางเข้าวัดป่ามหาวัน อินเดีย
ทางเข้าวัดป่ามหาวัน อินเดีย
ทางเข้าวัดป่ามหาวัน อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
เสาอโศก วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
• ออกจากปาวาลเจดีย์ ก็มาชม วัดป่ามหาวัน ซึ่งเป็นสถานที่เกิดพระสูตรหลายพระสูตร เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีพร้อมทั้งบริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก ชม เสาอโศก ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้จัดสร้างขึ้นเป็นพุทธสถานและยังสมบูรณ์ที่สุดในอินเดีย
หัวเสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
เสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
หัวเสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
เสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
วัดป่ามหาวัน เมืองปัตนะ อินเดีย
หัวเสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
หัวเสาอโศก วัดป่ามหาวัน อินเดีย
เดินทางสู่เกสปุตตนิคม อินเดีย
เดินทางสู่เกสปุตตนิคม อินเดีย
ระหว่างทางเกสปุตตนิคม อินเดีย
ระหว่างทางเกสปุตตนิคม อินเดีย
วิถีชิวิตของชาวอินเดีย
วิถีชิวิตของชาวอินเดีย
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
• เดินทางสู่ เกสปุตตนิคม หรือ เกสริยา (Kesariya) มหาสถูปพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเวสาลีกับเมืองกุสินารา ซึ่งสันนิฐานว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุืทธเจ้าครั้งที่มาโปรดชาวเมืองเวสาลี เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจ้าจึงนำเหล่าภิกษุ 500 รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองเวสาลีพร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งเมือง และพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกด้วยพระบาทเปล่าจากเมืองเวสาลีสู่เมืองกุสินารา ในขณะพระชนมายุ 79 พรรษา ซึ่งใช้เวลาเดินเท้าถึง 90 วันและพระพุทธเจ้าได้มอบบาตรให้กับกษัตริย์ลิจฉวี ก่อนที่เสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
อินเดีย มหาสถูปเกสริยา
มหาสถูปเกสริยา อินเดีย
แม่น้ำอโนมา อินเดีย
แม่น้ำอโนมา อินเดีย
• ออกจาก เกสปุตตนิคม หรือ เกสริยา (Kesariya) ก็เดินทางสู่ เมืองกุสินารา
อาหารเย็นที่เมืองกุสินาราอินเดีย
อาหารเย็นที่เมืองกุสินาราอินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
โรงแรมที่กุสินารา อินเดีย
• วันที่สาม : กุสินารา - มกุฏพันธนเจดีย์ - ลุมพินี เนปาล
อาหารเช้าที่โรงแรม อินเดีย
อาหารเช้าที่โรงแรม อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
• หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ สาลวโนทยาน กุสินารา นมัสการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานและถวายผ้ากาสวพัตส์เพื่อเป็นพุทธบูชา
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถาน กุสินารา อินเดีย
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
• สาลวโนทยานกุสินารา ตั้งอยู่ : ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร จังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
• กุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ใน 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
สถานที่วางพระศพ กุสินารา
สถานที่วางพระศพ กุสินารา
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
พราหมณ์เจดีย์กุสินารา อินเดีย
พราหมณ์เจดีย์กุสินารา อินเดีย
สถูปปรินิพพานกุสินารา อินเดีย
สถูปปรินิพพานกุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สังเวชนียสถานกุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
สาลวโนทยานกุสินารา อินเดีย
สถูปพระอานนท์กุสินาราอินเดีย
สถูปพระอานนท์กุสินาราอินเดีย
สถานที่ปรินิพพาน อินเดีย
สถานที่ปรินิพพาน อินเดีย
อาหารกลางวันที่โรงแรมอินเดีย
อาหารกลางวันที่โรงแรมอินเดีย
• หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระและเยี่ยมชม วัดไทยกุสินารา
ทางเข้ามกุฏพันธนเจดีย์
ทางเข้ามกุฏพันธนเจดีย์
ทางเข้ามกุฏพันธนเจดีย์
ทางเข้ามกุฏพันธนเจดีย์
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
วัดไทยกุสินารา อินเดีย
• ออกเดินทางสู่ เมืองสิทธารัตถะ ประเทศเนปาล
เส้นทางสู่ลุมพินี เนปาล
เส้นทางสู่ลุมพินี เนปาล
ระหว่างเส้นทางสู่ลุมพินี
ระหว่างเส้นทางสู่ลุมพินี
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
ห้องนอนที่ลุมพินี เนปาล
ห้องนอนที่ลุมพินี เนปาล
• วันที่สี่ : ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี เนปาล วัดไทยลุมพินี เมืองสาวัตถี
อาหารเช้าที่โรงแรม
อาหารเช้าที่โรงแรม
ยามเช้าเมืองสิทธารัตถะ เนปาล
ยามเช้าเมืองสิทธารัตถะ เนปาล
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
เมืองสิทธารัตถะ เนปาล
• หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
เสาอโศก สังเวชนียสถานลุมพินี
เสาอโศก สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
สังเวชนียสถานลุมพินี
• เยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี
วัดไทยลุมพินี เนปาล
วัดไทยลุมพินี เนปาล
วัดไทยลุมพินี เนปาล
วัดไทยลุมพินี เนปาล
ระหว่างทางสู่สาวัตถี
ระหว่างทางสู่สาวัตถี
วิถีชีวิตชนบทอินเดีย
วิถีชีวิตชนบทอินเดีย
• ออกเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ถึงเมืองสาวัตถีก็มืดครับ
เส้นทางสู่เมืองสาวัตถี
เส้นทางสู่เมืองสาวัตถี
วิถีชีวิตชนบทอินเดีย
วิถีชีวิตชนบทอินเดีย
โรงแรมเมืองสาวัตถี
โรงแรมเมืองสาวัตถี
โรงแรมเมืองสาวัตถี
ห้องนอนโรงแรม
• วันที่ห้า : สาวัตถี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี วัดเชตวัน เมืองอโยธยา เมืองพาราณสี
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ทัวร์อินเดีย บ้านพ่อองคุลิมาล
บ้านพ่อองคุลิมาล
ทัวร์อินเดีย วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
กุฎิพระสารีบุตร วัดเชตวัน
กุฎิพระสารีบุตร วัดเชตวัน
ทัวร์อินเดีย วัดเชตวัน วัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองสาวัตถี
กุฎิพระโมคคัลลา วัดเชตวัน
กุฎิพระโมคคัลลา วัดเชตวัน
กุฎิพระสีวลี วัดเชตวัน
กุฎิพระสีวลี วัดเชตวัน
ทัวร์อินเดีย วัดเชตวัน
วัดเชตวัน
ทัวร์อินเดีย วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
ทัวร์อินเดีย วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นอานันทโพธิ์ วัดเชตวัน
ต้นอานันทโพธิ์ วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
พระมูลคันธกุฏี วัดเชตวัน
วัดเชตวันมหาวิหาร
เนินดินยมกปาฏิหาริย์
เนินดินยมกปาฏิหาริย์
• ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
ทัวร์อินเดีย เมืองอโยธยา
เมืองอโยธยา อินเดีย
ทัวร์อินเดีย เมืองอโยธยา
เมืองอโยธยา อินเดีย
ทัวร์อินเดีย เมืองอโยธยา
เมืองอโยธยา อินเดีย
ห้องนอนที่เมืองพาราณสี
ห้องนอนที่เมืองพาราณสี
• วันที่หก : เมืองพาราณสี ธรรมเมกขสถูป สารนาถ พุทธคยา
ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
แม่น้ำคงคา พาราณสี
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
พิธีบูชาไฟ ริมแม่น้ำคงคา
พิธีบูชาไฟ ริมแม่น้ำคงคา
พิธีบูชาไฟ ริมแม่น้ำคงคา
พิธีบูชาไฟ ริมแม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคา พาราณสี
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
แม่น้ำคงคา พาราณสี
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
แม่น้ำคงคา พาราณสี
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
เที่ยวอินเดีย เมืองพาราณสี
เมืองพาราณสี
• สารนาถ ในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวช นักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์) ทำให้เหล่าปัจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ มาบำเพ็ญตบะที่นี่และพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่นี่บริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อโปรดเหล่าปัจวัคคีย์ ก็คือ “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร”
สังเวชนียสถานสารนาถ ประเทศอินเดีย
เที่ยวอินเดีย สารนาถ
สารนาถ
เที่ยวอินเดีย สารนาถ
สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
เที่ยวอินเดีย ธรรมเมกขสถูป
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
วัดไทยสารนาถ พาราณสี
วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี
วัดไทยสารนาถ พาราณสี
วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี
โรงแรมเมืองพาราณสี
โรงแรมเมืองพาราณสี
อาหารเที่ยงที่พาราณสี
อาหารเที่ยงที่พาราณสี
• หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ เมืองคยา สถานที่ตั้งของพุทธคยา
อาหารเย็นที่พุทธคยา
อาหารเย็นที่พุทธคยา
อาหารเย็นที่พุทธคยา
อาหารเย็นที่พุทธคยา
บ.ทัวร์อินเดียมาพบเอเย่นต์ไทย
บ.ทัวร์อินเดียมาพบเอเย่นต์ไทย
ห้องนอนที่พุทธคยา
ห้องนอนที่พุทธคยา
• วันที่เจ็ด : พุทธคยา ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา
อาหารเช้าที่พุทธคยา
อาหารเช้าที่พุทธคยา
ถนนอินเดียไปราชคฤห์
ถนนอินเดียไปราชคฤห์
กำแพงเมืองราชคฤห์
กำแพงเมืองราชคฤห์
ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
เที่ยวอินเดีย ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ชาวศรีลังกาขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ชาวศรีลังกาขึ้นเขาคิชฌกูฏ
เที่ยวอินเดีย ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
เที่ยวอินเดีย ถ้ำพระโมคคัลลานะ
ถ้ำพระโมคคัลลานะ
เที่ยวอินเดีย ถ้ำพระโมคคัลลานะ
ถ้ำพระโมคคัลลานะ
ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)
ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)
ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)
ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ
เที่ยวอินเดีย ยอดเขาคิชฌกูฏ
ยอดเขาคิชฌกูฏ
อาหารกลางวันที่โรงแรม
อาหารกลางวันที่โรงแรม
เที่ยวอินเดีย วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
วัดเวฬุวัน ราชคฤห์
สถานที่อาบน้ำชาวฮินดู
สถานที่อาบน้ำชาวฮินดู
นาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรก
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
เที่ยวอินเดีย นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา ราชคฤห์
นาลันทา อินเดีย
นาลันทา อินเดีย
ร้านของฝากริมทาง
ร้านของฝากริมทาง
ขี้วัวเอามาทำเชื้อเพลิง
ขี้วัวเอามาทำเชื้อเพลิง
หลวงพ่อดำ นาลันทา
หลวงพ่อดำ นาลันทา
• วันที่แปด : พุทธคยา กัลกัตต้า
 
อาหารเช้าที่พุทธคยา
อาหารเช้าที่พุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
พิธีแห่ผ้าถวายพุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย
 
พระพุทธเมตตา พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
ห่มผ้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ห่มผ้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระแท่นวัชรอาสน์
พระแท่นวัชรอาสน์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
ห่มผ้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา พุทธคยา
พระพุทธเมตตา พุทธคยา
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
พิธีถวายผ้าพระพุทธเมตตา
บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
วัดญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย
วัดญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย
วัดทิเบต ประเทศอินเดีย
วัดทิเบต ประเทศอินเดีย
วัดทิเบต ประเทศอินเดีย
วัดทิเบต ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
วัดภูฎาน ประเทศอินเดีย
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พุทธคยา ประเทศอินเดีย
แม่น้ำเนรัญชรา ประเทศอินเดีย
แม่น้ำเนรัญชรา ประเทศอินเดีย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางพระพุทธศาสนา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)