บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• รัฐโอริสสา นครกาลิงคะในอดีต

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี
รูปแกะสลักช้างหินที่เชิงเขาตอลีคีรี สถานที่จารึกอักษรพรามมีของพระเจ้าอโศกมหาราช
• รัฐโอริสสา นครกาลิงคะในอดีต
• นครกาลิงคะ มหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในศิลาจารึกบนเสาหินเสาที่ 13 พระเจ้าอโศกได้บันทึกว่าพระองค์ทรงรบชนะเมืองกาลิงคะด้วยสงครามอันนองเลือด ในครั้งนั้นเองที่ทำให้พระองค์ได้เปลี่ยนพระทัยเลิกการทำสงครามเข่นฆ่าผู้คนหันกลับมาทรงศึกษาพระศาสนา

• ในศิลาจารึกบนเสาหินเสาที่ 14 ในรัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี ผู้บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในรัฐโอริสสา
• ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในรัฐโอริสสา ได้แก่ ภูเขาชัชปูระ ซึ่งบัดนี้มีชื่อว่า ภูเขารัตนคีรี ภูเขาอุทัยคีรี และ ภูเขาลาลิตคีรี ในสถานที่ดังกล่าวได้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆและสถูปมากมาย
• พุทธสถาน รัตนคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
ศรีพระพุทธรูปใต้ดินที่รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
• รัตนคีรี อุทัยคีรีและลาลิตคีรี
• สถานที่ มีภูเขาติดต่อกันอยู่ 3 เทือก ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำพิรุปะ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของตำบลคัทแทก ประมาณ 4 กิโลเมตร มีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ยังมีทั้งปฏิมากรรมอยู่ด้วย.
• ในบรรดาภูเขาเหล่านี้ ภูเขารัตนคีรี ในรัฐโอริสสา มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนามากที่สุด ในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 11 หรือก่อนหน้านี้เล็กน้อย (หลักฐานต่างๆ ได้ขุดค้นพบภายหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา)
• หลักฐานในยุคแรกสุด ที่ค้นพบได้ที่ รัตนคีรี คือชิ้นส่วน ของแผ่นหินขนาด 13x8.75 นิ้ว มีคำจารึก เป็นอักษรสมัยคุปตะ และมีรูปปฏิมากรรมสี่กร ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดเท่าองค์จริง.
• บรรดาสิ่งก่อสร้าง ทางพระพุทธศาสนา ที่ค้นพบได้ที่รัตนคีรีนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ สถูป และ ที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสงฆ์.
• ทางตะวันตกเฉียงใต้สุด ของภูเขารัตนคีรี เป็นสถูปใหญ่ทำด้วยอิฐ มีมาก่อน พุทธศตวรรษที่ 11 สถูปที่สร้างอุทิศ มีคำจารึกในสมัยคุปตะ นอกจากสถูปองค์ใหญ่ ยังมีสถูปองค์เล็กๆ อีกจำนวนมาก ทำด้วยหินชนิดต่างๆ และยังมีเสาหิน หรืองานที่ก่อสร้างด้วยหิน และพระสถูปบางองค์ มีรูปของพระพุทธเจ้า รูปเทพีตารา รูปอวโลกิเตศวร และรูปเทพเจ้าวัชรยาน เช่น เทพเจ้าวัชรตารา เทพเจ้าอปราชิตา เป็นต้น ผนึกติดอยู่กับ ซุ้มด้านในทุกด้าน
• สำหรับวัดแรก มีอาณาบริเวณ วัดโดยรอบนอกยาว 181 ฟุต 6 นิ้ว และส่วนกว้าง 180 ฟุต. มีห้องสำหรับ พระภิกษุมากมาย, และห้องสำหรับ สวดมนต์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หลายองค์ มีรูปพระโพธิสัตว์ ปัทมปราณี และ วัชรปราณี ยืนเฝ้าอยู่ และยังมีรูปเทพเจ้า วัชรยานอื่นๆ และมีรูปเทพเจ้า ตามเทพนิยาย ปรัมปราต่างๆ ส่วนวัดที่ 2 มีอาณาบริเวณ วัดโดยรอบนอกกว้าง 95 ฟุต มีห้องพัก สำหรับพระภิกษุ 18 ห้อง มีรูปของเทพเจ้า แบบเดียวกัน ประดิษฐาน อยู่หลายองค์ ได้พบ ดวงตราที่ทำด้วยดินเผาหลายร้อยอัน
• รัตนคีรี
• รัตนคีรี เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มีสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงของตนเองเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาหลายศตวรรษแล้วและลัทธินิกายตันตระ ก็ได้ตั้งสำนัก อยู่บนภูเขารัตนคีรีนี้
• ลาลิตคีรี
• ลาลิตคีรี เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านลลิตคีรี (ปัจจุบันเรียก นัลติคีรี) อยู่ในบริเวณเนินเขา 3 ลูก ที่มีชื่อว่า อลาษุนี ลอนดา นันทาปาหาร์ และ ปารหารี หรือ ปารภารี ในวัดของ อารักษิตทาส มีพระพุทธรูปใหญ่ มหึมา ปางสะดุ้งมารองค์หนึ่ง และสิ่งที่ค้นพบได้ ที่เด่นๆ มีดังนี้
1.รูปพระอวโลกิเตศวร มี 2 กร และมีคำจารึก คำสอนพระพุทธศาสนา อยู่บน พระแท่นของพระรูป ซึ่งเป็นศิลปะ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14
2.รูปของเทพีตารามี 4 กร ถือวัชระ (ตรีเพชร)
3.พระรูปของพระโพธิสัตว์ศรีอารยเมตไตรย
4.พระรูปของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มี 2 กร
5.พระรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มี 2 กร
• อุทัยคีรี
• อุทัยคีรี เป็นศูนย์กลางอันสำคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายนิกายวัชรยานอีกแห่งหนึ่ง ที่นี่มีทั้งพระพุทธรูป และรูปพระโพธิสัตว์ เป็นจำนวนมาก เทวรูปที่แปลกเป็นพิเศษ อีกอย่างหนึ่งซึ่งปนอยู่ในสิ่งทั้งหลาย คือ รูปเทพเจ้า ปรัชญาปารมิตา เป็นเทวรูปนั่งมี 12 กร และเทพเจ้ามารีจิ มี 8 กร
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
การขุดค้นโบราณสถานรัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พระภูฏานที่รัตนคีรี

เที่ยวรัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา
 
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา
• รัตนคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี เมืองโอริสสา
โรงแรมที่รัตนคีรี เมืองโอริสสา

ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี

ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

ท้องทุ่งรัตนคีรี โอริสสา
• พุทธสถาน อุทัยคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน อุทัยคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
       
สถูปเจดีย์ที่อุทัยคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน อุทัยคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
ซากโบราณสถานที่อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา
• พุทธสถาน ลาลิตคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
       
เจดีย์ที่ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
วิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
 
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา
ถ้ำอชันต้า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)