บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• รัฐโอริสสา นครกาลิงคะในอดีต

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

ช้างสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี

สถูปบนยอดเขาตอลีคีรี
รูปแกะสลักช้างหินที่เชิงเขาตอลีคีรี สถานที่จารึกอักษรพรามมีของพระเจ้าอโศกมหาราช
• รัฐโอริสสา นครกาลิงคะในอดีต
• นครกาลิงคะ มหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในศิลาจารึกบนเสาหินเสาที่ 13 พระเจ้าอโศกได้บันทึกว่าพระองค์ทรงรบชนะเมืองกาลิงคะด้วยสงครามอันนองเลือด ในครั้งนั้นเองที่ทำให้พระองค์ได้เปลี่ยนพระทัยเลิกการทำสงครามเข่นฆ่าผู้คนหันกลับมาทรงศึกษาพระศาสนา

• ในศิลาจารึกบนเสาหินเสาที่ 14 ในรัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี ผู้บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในรัฐโอริสสา
• ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในรัฐโอริสสา ได้แก่ ภูเขาชัชปูระ ซึ่งบัดนี้มีชื่อว่า ภูเขารัตนคีรี ภูเขาอุทัยคีรี และ ภูเขาลาลิตคีรี ในสถานที่ดังกล่าวได้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆและสถูปมากมาย
• พุทธสถาน รัตนคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
ศรีพระพุทธรูปใต้ดินที่รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
• รัตนคีรี อุทัยคีรีและลาลิตคีรี
• สถานที่ มีภูเขาติดต่อกันอยู่ 3 เทือก ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำพิรุปะ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของตำบลคัทแทก ประมาณ 4 กิโลเมตร มีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ยังมีทั้งปฏิมากรรมอยู่ด้วย.
• ในบรรดาภูเขาเหล่านี้ ภูเขารัตนคีรี ในรัฐโอริสสา มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนามากที่สุด ในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 11 หรือก่อนหน้านี้เล็กน้อย (หลักฐานต่างๆ ได้ขุดค้นพบภายหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา)
• หลักฐานในยุคแรกสุด ที่ค้นพบได้ที่ รัตนคีรี คือชิ้นส่วน ของแผ่นหินขนาด 13x8.75 นิ้ว มีคำจารึก เป็นอักษรสมัยคุปตะ และมีรูปปฏิมากรรมสี่กร ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดเท่าองค์จริง.
• บรรดาสิ่งก่อสร้าง ทางพระพุทธศาสนา ที่ค้นพบได้ที่รัตนคีรีนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ สถูป และ ที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสงฆ์.
• ทางตะวันตกเฉียงใต้สุด ของภูเขารัตนคีรี เป็นสถูปใหญ่ทำด้วยอิฐ มีมาก่อน พุทธศตวรรษที่ 11 สถูปที่สร้างอุทิศ มีคำจารึกในสมัยคุปตะ นอกจากสถูปองค์ใหญ่ ยังมีสถูปองค์เล็กๆ อีกจำนวนมาก ทำด้วยหินชนิดต่างๆ และยังมีเสาหิน หรืองานที่ก่อสร้างด้วยหิน และพระสถูปบางองค์ มีรูปของพระพุทธเจ้า รูปเทพีตารา รูปอวโลกิเตศวร และรูปเทพเจ้าวัชรยาน เช่น เทพเจ้าวัชรตารา เทพเจ้าอปราชิตา เป็นต้น ผนึกติดอยู่กับ ซุ้มด้านในทุกด้าน
• สำหรับวัดแรก มีอาณาบริเวณ วัดโดยรอบนอกยาว 181 ฟุต 6 นิ้ว และส่วนกว้าง 180 ฟุต. มีห้องสำหรับ พระภิกษุมากมาย, และห้องสำหรับ สวดมนต์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หลายองค์ มีรูปพระโพธิสัตว์ ปัทมปราณี และ วัชรปราณี ยืนเฝ้าอยู่ และยังมีรูปเทพเจ้า วัชรยานอื่นๆ และมีรูปเทพเจ้า ตามเทพนิยาย ปรัมปราต่างๆ ส่วนวัดที่ 2 มีอาณาบริเวณ วัดโดยรอบนอกกว้าง 95 ฟุต มีห้องพัก สำหรับพระภิกษุ 18 ห้อง มีรูปของเทพเจ้า แบบเดียวกัน ประดิษฐาน อยู่หลายองค์ ได้พบ ดวงตราที่ทำด้วยดินเผาหลายร้อยอัน
• รัตนคีรี
• รัตนคีรี เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มีสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงของตนเองเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาหลายศตวรรษแล้วและลัทธินิกายตันตระ ก็ได้ตั้งสำนัก อยู่บนภูเขารัตนคีรีนี้
• ลาลิตคีรี
• ลาลิตคีรี เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านลลิตคีรี (ปัจจุบันเรียก นัลติคีรี) อยู่ในบริเวณเนินเขา 3 ลูก ที่มีชื่อว่า อลาษุนี ลอนดา นันทาปาหาร์ และ ปารหารี หรือ ปารภารี ในวัดของ อารักษิตทาส มีพระพุทธรูปใหญ่ มหึมา ปางสะดุ้งมารองค์หนึ่ง และสิ่งที่ค้นพบได้ ที่เด่นๆ มีดังนี้
1.รูปพระอวโลกิเตศวร มี 2 กร และมีคำจารึก คำสอนพระพุทธศาสนา อยู่บน พระแท่นของพระรูป ซึ่งเป็นศิลปะ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14
2.รูปของเทพีตารามี 4 กร ถือวัชระ (ตรีเพชร)
3.พระรูปของพระโพธิสัตว์ศรีอารยเมตไตรย
4.พระรูปของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มี 2 กร
5.พระรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มี 2 กร
• อุทัยคีรี
• อุทัยคีรี เป็นศูนย์กลางอันสำคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายนิกายวัชรยานอีกแห่งหนึ่ง ที่นี่มีทั้งพระพุทธรูป และรูปพระโพธิสัตว์ เป็นจำนวนมาก เทวรูปที่แปลกเป็นพิเศษ อีกอย่างหนึ่งซึ่งปนอยู่ในสิ่งทั้งหลาย คือ รูปเทพเจ้า ปรัชญาปารมิตา เป็นเทวรูปนั่งมี 12 กร และเทพเจ้ามารีจิ มี 8 กร
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
การขุดค้นโบราณสถานรัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา อินเดีย

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พระภูฏานที่รัตนคีรี

เที่ยวรัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา
 
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน รัตนคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์รัตนคีรี โอริสสา
• รัตนคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี เมืองโอริสสา
โรงแรมที่รัตนคีรี เมืองโอริสสา

ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี

ท้องทุ่งแห่งรัตนคีรี

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

โรงแรมที่รัตนคีรี โอริสสา

ท้องทุ่งรัตนคีรี โอริสสา
• พุทธสถาน อุทัยคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน อุทัยคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
       
สถูปเจดีย์ที่อุทัยคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน อุทัยคีรี เมืองโอริสสา ประเทศอินเดีย
ซากโบราณสถานที่อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา

อุทัยคีรี เมืองโอริสสา
• พุทธสถาน ลาลิตคีรี รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย
พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
       
เจดีย์ที่ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
วิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา
 
พิพิธภัณฑ์พุทธสถาน ลาลิตคีรี เมืองโอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา

พิพิธภัณฑ์ลาลิตคีรี โอริสสา
ถ้ำอชันต้า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)