บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ข้อมูลร้านอาหาร - ร้านของฝากเชียงใหม่
• ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
กับข้าวสวนดอก ๒ ซ. ๒๘ (ซ.วัดพระนอน) ถ.โชตนา โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๕๗๔๘ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
กาแล ๖๕ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๖๕๕, ๐ ๕๓๘๑ ๑๐๔๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ไทย,พื้นเมือง)
แกงร้อนบ้านสวน ๑๔๙/๓ ซ.ชมดอน ถ.ริมคลองชลประทาน โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๓๗๖๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
ไกวัล ๑๘๑ ถ.นิมมานเหมินทร์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๑๔๗, ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๓๕ (ไทย,จีน)
ไก่โต้ง ๒๒๙/๕ ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. (บุฟเฟ่, หมูกะทะ)
ครัวสวัสดี ๘๔/๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๙๐ เปิด ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น. (เจ,ไทย)
เจี่ยท้งเฮง ๑๙๓/๒ ถ.ศรีดอนชัย โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๒๔๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.(จีน)
เชียงใหม่ สุกี้ริมปิง ๒๖๗/๑ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๖๔๘๖, ๐ ๕๓๒๔ ๕๖๐๙ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (สุกี้ อาหารตามสั่ง, ไทย, จีน, มีเรือล่องแม่น้ำปิง)
ดาเรส ๔/๕ ถ.ชัยภูมิ ประตูท่าแพ โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๕๔๔๐ เปิด ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. (ตามสั่ง)
เดอะแกเลอรี่ ๒๕-๒๗-๒๙ ถ.เจริญราษฎร์ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๑ เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ฝรั่ง)
ธงชัยโภชนา ๒๐๐ ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๒๐๖๕ เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
บ้านสวน ๒๕ ม. ๓ ต.สันผีเสื้อ โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๔๑๖๙-๗๐ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ฝรั่ง)
ฝ้าย ฟู้ดเซ็นเตอร์ ๖/๒๑ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๗๙๘ เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ตามสั่ง)
มักโรนีเสวย ๒๙/๑๐ ถ.สามล้าน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๙๔๙ เปิด ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น. (มักโรนี, ก๋วยเตี๋ยวหมู-ปลา)
มิตรใหม่ ๔๒/๒ ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๐๓๓ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, จีน)
ริมปิงริเวอร์ไซด์ ๙/๑๑ ถ.เจริญราษฎร์ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๓๒๓๙ เปิด ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. (ไทย, ฝรั่ง, พื้นเมือง)
เรือนริมปิง ๔๐/๑ ถ.ช้างคลาน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๙๖๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (ปลา)
เลอ กรองด์ ลานนา ๕๑/๔ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม. ๑ ต.ท่าศาลา โทร. ๐ ๕๓๒๖ ๒๕๖๙, ๐ ๕๓๘๕ ๐๑๑๑ E-mail legrandlanna@legrandlanna.com เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (พื้นเมือง,ไทย)
สวนผัก ๖๑ ม. ๓ ถ.สนามบิน ต.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๐ ๑๖๙๐ เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ฝรั่ง, ผักปลอดสารพิษ)
สุกี้โคคา ๓๒/๗ ถ.ห้วยแก้ว โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๗๐๖ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (สุกี้, อาหารตามสั่ง)
อรุณไร ๔๕ ถ.คชสาร โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๙๔๗ เปิด ๐๙.๐๐ –๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ตามสั่ง)
เฮือนคำอิน ๗๙/๓ ถ.ศิริธร (ถ.เชียงใหม่-ลำปาง) ต.ช้างเผือก โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๒๕๑๖, ๐ ๕๓๒๑ ๒๖๘๓ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
เฮือนเพ็ญ ๑๑๒ ถ.ราชมรรคา หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๑๐๓ เปิด ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. , ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
เฮือนสุนทรี เวชานนท์ ๔๖/๑ ถ.วังสิงหคำ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๔๕ เปิด ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. (พื้นเมือง)
โฮเอิร์ท ๘๘ ถ.ศรีดอนชัย โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๒๔๖๓ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (มังสวิรัติ, ทะเล, ไก่)
อำเภอแม่อาย
จันทร์เกษม ๒๐๙ ม. ๓ ต.ท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๓ เปิด ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
อำเภอฝาง
ลิ้มง่วนเซ้ง ๑๐๓ ถ.โชตนา ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ระหว่างหลัก กม.ที่ ๑๔๐-๑๔๑ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๒๒๔๑ เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวหมู)
ทิพรส ๓๙๙ ม. ๕ ถ.โชตนา ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๑๐๒๔ เปิด ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น)
อำเภอแม่ริม
แม่ริมลากูน ๖๕/๑ ม. ๖ ถ.แม่ริม-สะเมิงสายเก่า โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๗๒๘๘ (ไทย, จีน, ยุโรป)
อำเภอสันกำแพง
ข้าวซ.นิพนธ์ ๑๐ ม.๕ ต.สันกำแพง บ้านสันเหนือ โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๐๓๒ เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ, ข้าวซ.)
ร้านอาหารที่มีขันโตก (อ.เมือง)
ขันโตกพาเลซ ๒๘๘/๑๙ ถ.ช้างคลาน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๒๗๕๗ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
คุ้มแก้วพาเลซ ๒๕๒ ถ.พระปกเกล้า โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๔๓๑๕ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
คุ้มขันโตก ๑๓๙ ม. ๔ ถ.หนองป่าครั่ง โทร. ๐ ๕๓๓๐ ๔๑๒๑-๓ เปิด ๑๘.๓๐-๒๑.๓๐ น.
บ้านไร่ยามเย็น ๑๔ ม. ๓ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๗๙๙๙, ๐ ๕๓๒๔ ๔๗๙๖
บ้านร้อยจันทร์ ชั้น ๗ โรงแรมกาดสวนแก้ว โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๓๓๓, ๐ ๕๓๒๒ ๔๔๙๓ เปิด ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น.
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ๑๘๕ ถ.วัวลาย โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๐๙๗ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
สิบสองปันนา ๖๖/๒ ม. ๑๐ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๘๑ ๐๖๙๕ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
ร้านรวมเส้น หน้าที่ว่าการอำเภอหางดง โทร. ๐ ๑๘๔๕ ๑๐๐๖

• ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
เซรามิคส์
เตาเม็งราย ๗๙/๒ ถ.สามล้าน ซ. ๖ ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๒๐๖๓, ๐ ๕๓๘๑ ๔๐๘๐
เตาสันกำแพง ๖๐/๓ ม. ๑๐ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๐๓๔
ไทยศิลาดล ๑๑๒ ถ.โชตนา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๓๕๔๑, ๐ ๕๓๒๑ ๓๒๔๕
สยามศิลาดล ๓-๘ ม. ๑๐ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๕๒๖, ๐ ๕๓๓๓ ๒๔๓๗
สยามศิลาดล สาขา 2 ๑๕๘ ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๔๕๑๘-๙ www.siamceladon.com
เครื่องเงิน
เชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ ๖๒/๑๐-๑๑ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๖๐๓๗, ๐ ๕๓๒๔ ๖๐๘๖
พี. คอลเล็คชั่น ๒ ม. ๑ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๐๒๒๒
ลานนาไทยเครื่องเงิน ๗๙ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๐๑๕
สยามซิลเวอร์แวร์ ๕ ถ.วัวลาย ซ. ๓ อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๔๗๓๖
หลุยส์ซิลเวอร์แวร์ ๙๙/๑ ถ.ชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๔๙๔
ผ้าฝ้ายและผ้าไหม
โจลี ฟาร์ม ๘/๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๗๒๒๒, ๐ ๕๓๒๔ ๗๓๓๓
ชินวัตรเทรดดิ้ง ๑๖ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๖๓๘, ๐ ๕๓๒๑ ๓๐๙๑
ชินวัตรพาณิชย์ ๗๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๑๘๗-๘
ชินวัตรไหมไทย ๑๘/๑ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๗๖, ๐ ๕๓๒๑ ๘๖๗๔
นันทขว้าง ๖/๑-๓ ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๑
บัวผัดพาณิช ๑๔๗/๔-๕ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๗๔๑, ๐ ๕๓๒๗ ๓๗๙๙
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือตำบลท่าผา ๙๙ ม. ๔ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม โทร. ๐ ๕๓๔๘ ๕๑๘๕ (ผ้าฝ้ายทอมือ)
อ. เพียรกุศล ๕๖ ม. ๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๐๔๐-๖
ผลิตภัณฑ์ร่ม
ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม ๙๙/๑๖ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๙๗๓
ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ๒๒๘/๑ ม. ๓ ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๔๖๖
ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม ๑๑๒/๒ ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๓๒๔
ไม้แกะสลัก
บานเย็น ๒๐๑/๑ ถ.วัวลาย ต.หายา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๔๐๐๗ (ไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน)
ไม้มุงเงิน ๔ ซ. ๑ ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๖๐๑๙ E-mail: silverbirch 88@hotmail.com
วิจิตรศิลป์ ๕๔/๕-๗ ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๒๔, ๐ ๕๓๒๑ ๙๕๙๘
หัตถกรรมอื่น ๆ
กลุ่มจักรสาน การผลิต ๙๓ บ้านป่าบง ต.ป่าบง อ.สารภี (ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หวายทุกชนิด)
ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)
สาขาสนามบินเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๒๒๒ ต่อ ๒๑๒๗
สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๖๗๓, ๐ ๕๓๒๑ ๑๖๕๖
ต้นเปากระดาษสา ๑๐๙ ม. ๑ บ้านต้นเปา สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๘๗๗
ไทยช็อพ ๑๐๖ ม. ๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๖๖, ๐ ๕๓๒๔ ๕๗๓๓ (ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง)
มณีศิลป์แอนติคส์ ๒๘๙ ถ.ท่าแพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๕๘๖, ๐ ๕๓๒๘ ๒๐๔๗ (ผลิตภัณฑ์ของเก่า)
มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา ๒๑/๑๗ ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๔๓(หัตถกรรมชาวเขา)
อิ่มบุญ ศูนย์สินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม “อิ่มบุญ” ๑๕๘ ม.บ้านอิ่มบุญ ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๒๐ (พืชผัก ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ)
OTOP SHOP ๒๙/๑๙ ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๑๗๔, ๐ ๕๓๒๒ ๓๑๖๔ โทรสาร ๐ ๕๓๔๓ ๗๑๑๙ E-mail: depcm@chmai.loxinfo.co.th

• สนามกอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่
สนามกอล์ฟเชียงใหม่กรีนวัลเล่ย์ (๑๘ หลุม) ถ. โชตนา เชียงใหม่-แม่ริม โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๘๒๔๙
สนามกอล์ฟยิมคาน่า (๙ หลุม) ถ.เชียงใหม่-ลำพูน สายเก่า หน้าโรงไฟฟ้าบ้านเด่น โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๑๐๓๕, ๐ ๕๓๒๔ ๗๓๕๒
สนามกอล์ฟลานนา (๑๘ หลุม) ถ.โชตนา เชียงใหม่-แม่ริม ห่างจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๑๑, ๐ ๕๓๒๑ ๑๕๕๖

• สปา
จีรัง ลักชัวรี่ เฮลท รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙ ม. ๗ ต. แม่ริมใต้ อ. แม่ริม โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๑๕๑๑-๓ โทรสาร
๐ ๕๓๘๖ ๐๓๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๐๓๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๐๓๔๕ www.jirung.com E-mail : reservations@spaofeternity.com
โตเกียวการแพทย์ ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๔๔๙๕, ๐ ๕๓๒๒ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๔๐
สยามสปา ชั้น ๒ เชียงอินน์พลาซ่า ๑๐๐/๑ ถนนช้างคลาน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๓๐๘๕-๗ ต่อ ๑๑๐

• หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.โชตนา โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๔๐
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๕๗
ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.อินทวโรรส โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๑๖, ๐ ๕๓๒๒ ๒๖๓๖
เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๘๔, ๐ ๕๓๓๕ ๓๔๘๖, ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๘๘
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๕๑๗-๘, ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๗๕
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๔๕๘, ๐ ๕๓๒๗ ๖๐๔๐
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๒๙๖๖, ๐ ๕๓๒๔ ๘๑๓๐
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๕๑๐, ๐ ๕๓๒๐ ๑๗๕๕
ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๖๖๐-๑
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๐๑๐๗
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๕๕๗

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

"ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. 0 ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑
๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)