บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ข้อมูลร้านอาหาร - ร้านของฝากเชียงใหม่
• ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
กับข้าวสวนดอก ๒ ซ. ๒๘ (ซ.วัดพระนอน) ถ.โชตนา โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๕๗๔๘ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
กาแล ๖๕ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๖๕๕, ๐ ๕๓๘๑ ๑๐๔๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ไทย,พื้นเมือง)
แกงร้อนบ้านสวน ๑๔๙/๓ ซ.ชมดอน ถ.ริมคลองชลประทาน โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๓๗๖๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
ไกวัล ๑๘๑ ถ.นิมมานเหมินทร์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๑๔๗, ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๓๕ (ไทย,จีน)
ไก่โต้ง ๒๒๙/๕ ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. (บุฟเฟ่, หมูกะทะ)
ครัวสวัสดี ๘๔/๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๙๐ เปิด ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น. (เจ,ไทย)
เจี่ยท้งเฮง ๑๙๓/๒ ถ.ศรีดอนชัย โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๒๔๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.(จีน)
เชียงใหม่ สุกี้ริมปิง ๒๖๗/๑ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๖๔๘๖, ๐ ๕๓๒๔ ๕๖๐๙ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (สุกี้ อาหารตามสั่ง, ไทย, จีน, มีเรือล่องแม่น้ำปิง)
ดาเรส ๔/๕ ถ.ชัยภูมิ ประตูท่าแพ โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๕๔๔๐ เปิด ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. (ตามสั่ง)
เดอะแกเลอรี่ ๒๕-๒๗-๒๙ ถ.เจริญราษฎร์ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๑ เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ฝรั่ง)
ธงชัยโภชนา ๒๐๐ ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๒๐๖๕ เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
บ้านสวน ๒๕ ม. ๓ ต.สันผีเสื้อ โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๔๑๖๙-๗๐ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ฝรั่ง)
ฝ้าย ฟู้ดเซ็นเตอร์ ๖/๒๑ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๗๙๘ เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ตามสั่ง)
มักโรนีเสวย ๒๙/๑๐ ถ.สามล้าน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๙๔๙ เปิด ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น. (มักโรนี, ก๋วยเตี๋ยวหมู-ปลา)
มิตรใหม่ ๔๒/๒ ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๐๓๓ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, จีน)
ริมปิงริเวอร์ไซด์ ๙/๑๑ ถ.เจริญราษฎร์ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๓๒๓๙ เปิด ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. (ไทย, ฝรั่ง, พื้นเมือง)
เรือนริมปิง ๔๐/๑ ถ.ช้างคลาน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๙๖๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (ปลา)
เลอ กรองด์ ลานนา ๕๑/๔ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม. ๑ ต.ท่าศาลา โทร. ๐ ๕๓๒๖ ๒๕๖๙, ๐ ๕๓๘๕ ๐๑๑๑ E-mail legrandlanna@legrandlanna.com เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (พื้นเมือง,ไทย)
สวนผัก ๖๑ ม. ๓ ถ.สนามบิน ต.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๐ ๑๖๙๐ เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ฝรั่ง, ผักปลอดสารพิษ)
สุกี้โคคา ๓๒/๗ ถ.ห้วยแก้ว โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๗๐๖ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (สุกี้, อาหารตามสั่ง)
อรุณไร ๔๕ ถ.คชสาร โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๙๔๗ เปิด ๐๙.๐๐ –๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง, ตามสั่ง)
เฮือนคำอิน ๗๙/๓ ถ.ศิริธร (ถ.เชียงใหม่-ลำปาง) ต.ช้างเผือก โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๒๕๑๖, ๐ ๕๓๒๑ ๒๖๘๓ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
เฮือนเพ็ญ ๑๑๒ ถ.ราชมรรคา หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๑๐๓ เปิด ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. , ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ไทย, พื้นเมือง)
เฮือนสุนทรี เวชานนท์ ๔๖/๑ ถ.วังสิงหคำ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๔๕ เปิด ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. (พื้นเมือง)
โฮเอิร์ท ๘๘ ถ.ศรีดอนชัย โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๒๔๖๓ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (มังสวิรัติ, ทะเล, ไก่)
อำเภอแม่อาย
จันทร์เกษม ๒๐๙ ม. ๓ ต.ท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๓ เปิด ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
อำเภอฝาง
ลิ้มง่วนเซ้ง ๑๐๓ ถ.โชตนา ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ระหว่างหลัก กม.ที่ ๑๔๐-๑๔๑ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๒๒๔๑ เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวหมู)
ทิพรส ๓๙๙ ม. ๕ ถ.โชตนา ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๑๐๒๔ เปิด ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น)
อำเภอแม่ริม
แม่ริมลากูน ๖๕/๑ ม. ๖ ถ.แม่ริม-สะเมิงสายเก่า โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๗๒๘๘ (ไทย, จีน, ยุโรป)
อำเภอสันกำแพง
ข้าวซ.นิพนธ์ ๑๐ ม.๕ ต.สันกำแพง บ้านสันเหนือ โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๐๓๒ เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ, ข้าวซ.)
ร้านอาหารที่มีขันโตก (อ.เมือง)
ขันโตกพาเลซ ๒๘๘/๑๙ ถ.ช้างคลาน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๒๗๕๗ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
คุ้มแก้วพาเลซ ๒๕๒ ถ.พระปกเกล้า โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๔๓๑๕ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
คุ้มขันโตก ๑๓๙ ม. ๔ ถ.หนองป่าครั่ง โทร. ๐ ๕๓๓๐ ๔๑๒๑-๓ เปิด ๑๘.๓๐-๒๑.๓๐ น.
บ้านไร่ยามเย็น ๑๔ ม. ๓ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๗๙๙๙, ๐ ๕๓๒๔ ๔๗๙๖
บ้านร้อยจันทร์ ชั้น ๗ โรงแรมกาดสวนแก้ว โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๓๓๓, ๐ ๕๓๒๒ ๔๔๙๓ เปิด ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น.
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ๑๘๕ ถ.วัวลาย โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๐๙๗ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
สิบสองปันนา ๖๖/๒ ม. ๑๐ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๘๑ ๐๖๙๕ เปิด ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
ร้านรวมเส้น หน้าที่ว่าการอำเภอหางดง โทร. ๐ ๑๘๔๕ ๑๐๐๖

• ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
เซรามิคส์
เตาเม็งราย ๗๙/๒ ถ.สามล้าน ซ. ๖ ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๒๐๖๓, ๐ ๕๓๘๑ ๔๐๘๐
เตาสันกำแพง ๖๐/๓ ม. ๑๐ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๐๓๔
ไทยศิลาดล ๑๑๒ ถ.โชตนา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๓๕๔๑, ๐ ๕๓๒๑ ๓๒๔๕
สยามศิลาดล ๓-๘ ม. ๑๐ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๕๒๖, ๐ ๕๓๓๓ ๒๔๓๗
สยามศิลาดล สาขา 2 ๑๕๘ ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๔๕๑๘-๙ www.siamceladon.com
เครื่องเงิน
เชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ ๖๒/๑๐-๑๑ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๖๐๓๗, ๐ ๕๓๒๔ ๖๐๘๖
พี. คอลเล็คชั่น ๒ ม. ๑ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๐๒๒๒
ลานนาไทยเครื่องเงิน ๗๙ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๐๑๕
สยามซิลเวอร์แวร์ ๕ ถ.วัวลาย ซ. ๓ อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๔๗๓๖
หลุยส์ซิลเวอร์แวร์ ๙๙/๑ ถ.ชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๔๙๔
ผ้าฝ้ายและผ้าไหม
โจลี ฟาร์ม ๘/๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๗๒๒๒, ๐ ๕๓๒๔ ๗๓๓๓
ชินวัตรเทรดดิ้ง ๑๖ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๖๓๘, ๐ ๕๓๒๑ ๓๐๙๑
ชินวัตรพาณิชย์ ๗๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๑๑๘๗-๘
ชินวัตรไหมไทย ๑๘/๑ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๗๖, ๐ ๕๓๒๑ ๘๖๗๔
นันทขว้าง ๖/๑-๓ ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๑
บัวผัดพาณิช ๑๔๗/๔-๕ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๗๔๑, ๐ ๕๓๒๗ ๓๗๙๙
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือตำบลท่าผา ๙๙ ม. ๔ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม โทร. ๐ ๕๓๔๘ ๕๑๘๕ (ผ้าฝ้ายทอมือ)
อ. เพียรกุศล ๕๖ ม. ๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๐๔๐-๖
ผลิตภัณฑ์ร่ม
ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม ๙๙/๑๖ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๙๗๓
ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ๒๒๘/๑ ม. ๓ ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๔๖๖
ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม ๑๑๒/๒ ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๓๒๔
ไม้แกะสลัก
บานเย็น ๒๐๑/๑ ถ.วัวลาย ต.หายา อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๔๐๐๗ (ไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน)
ไม้มุงเงิน ๔ ซ. ๑ ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๖๐๑๙ E-mail: silverbirch 88@hotmail.com
วิจิตรศิลป์ ๕๔/๕-๗ ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๒๔, ๐ ๕๓๒๑ ๙๕๙๘
หัตถกรรมอื่น ๆ
กลุ่มจักรสาน การผลิต ๙๓ บ้านป่าบง ต.ป่าบง อ.สารภี (ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หวายทุกชนิด)
ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)
สาขาสนามบินเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๒๒๒ ต่อ ๒๑๒๗
สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๖๗๓, ๐ ๕๓๒๑ ๑๖๕๖
ต้นเปากระดาษสา ๑๐๙ ม. ๑ บ้านต้นเปา สันกำแพง โทร. ๐ ๕๓๓๓ ๘๘๗๗
ไทยช็อพ ๑๐๖ ม. ๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๖๖, ๐ ๕๓๒๔ ๕๗๓๓ (ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง)
มณีศิลป์แอนติคส์ ๒๘๙ ถ.ท่าแพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๕๘๖, ๐ ๕๓๒๘ ๒๐๔๗ (ผลิตภัณฑ์ของเก่า)
มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา ๒๑/๑๗ ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๔๓(หัตถกรรมชาวเขา)
อิ่มบุญ ศูนย์สินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม “อิ่มบุญ” ๑๕๘ ม.บ้านอิ่มบุญ ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๒๐ (พืชผัก ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ)
OTOP SHOP ๒๙/๑๙ ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๑๗๔, ๐ ๕๓๒๒ ๓๑๖๔ โทรสาร ๐ ๕๓๔๓ ๗๑๑๙ E-mail: depcm@chmai.loxinfo.co.th

• สนามกอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่
สนามกอล์ฟเชียงใหม่กรีนวัลเล่ย์ (๑๘ หลุม) ถ. โชตนา เชียงใหม่-แม่ริม โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๘๒๔๙
สนามกอล์ฟยิมคาน่า (๙ หลุม) ถ.เชียงใหม่-ลำพูน สายเก่า หน้าโรงไฟฟ้าบ้านเด่น โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๑๐๓๕, ๐ ๕๓๒๔ ๗๓๕๒
สนามกอล์ฟลานนา (๑๘ หลุม) ถ.โชตนา เชียงใหม่-แม่ริม ห่างจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๑๑, ๐ ๕๓๒๑ ๑๕๕๖

• สปา
จีรัง ลักชัวรี่ เฮลท รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙ ม. ๗ ต. แม่ริมใต้ อ. แม่ริม โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๑๕๑๑-๓ โทรสาร
๐ ๕๓๘๖ ๐๓๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๐๓๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๐๓๔๕ www.jirung.com E-mail : reservations@spaofeternity.com
โตเกียวการแพทย์ ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๔๔๙๕, ๐ ๕๓๒๒ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๔๐
สยามสปา ชั้น ๒ เชียงอินน์พลาซ่า ๑๐๐/๑ ถนนช้างคลาน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๓๐๘๕-๗ ต่อ ๑๑๐

• หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.โชตนา โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๔๐
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๕๗
ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.อินทวโรรส โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๑๖, ๐ ๕๓๒๒ ๒๖๓๖
เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๘๔, ๐ ๕๓๓๕ ๓๔๘๖, ๐ ๕๓๒๕ ๒๔๘๘
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๕๑๗-๘, ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๗๕
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๔๕๘, ๐ ๕๓๒๗ ๖๐๔๐
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๒๙๖๖, ๐ ๕๓๒๔ ๘๑๓๐
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๗๕๑๐, ๐ ๕๓๒๐ ๑๗๕๕
ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๖๖๐-๑
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๐๑๐๗
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร. ๐ ๕๓๒๕ ๒๕๕๗

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

"ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. 0 ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑
๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์ซีอาน
ซานซี อูไถซาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เส้นทางสายไหม • CANAT29 : ซีอาน ลั่วหยาง เส้นทางสายไหม จางเย่ ภูเขาสีรุ้ง ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูรูมูฉี (บินภายใน)
• วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์ทิเบต • TIBET105 ทิเบต ลาซา รถไฟหลังคาโลก เส้นทางสายไหม หลานโจว ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง (TG)
• วันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• เดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567